พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - เทวตาสังยุต - ชราวรรค - ๑๐. กวิสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - เทวตาสังยุตต์ - ชราวรรค - ๑๐. กวิสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

กวิสูตรที่ ๑๐
ว่าด้วยเทวตาปัญหา ๔ ข้อ
[๑๗๖] เทวดาทูลถามว่า

อะไรหนอเป็นต้นเหตุของคาถา อะไรหนอเป็นเครื่องปรากฏ(พยัญชนะ)

ของคาถาเหล่านั้น คาถาอาศัยอะไรหนอ อะไรหนอเป็นที่อาศัยของ

คาถา ฯ

[๑๗๗] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า

ฉันท์เป็นต้นเหตุของคาถา อักขระเป็นเครื่องปรากฏ (พยัญชนะ) ของ

คาถา คาถาอาศัยแล้วซึ่งชื่อ กวีเป็นที่อาศัยของคาถา ฯ

จบ ชราวรรค ที่ ๖
_______________________________
สูตรที่กล่าวในชราวรรคนั้น คือ
ชราสูตร อชรสาสูตร มิตตสูตร วัตถุสูตร ชนสูตร ๓ สูตร อุปปถสูตร ทุติยสูตร

กับกวิสูตร เต็มวรรคพอดี ฯ

___________________________________

ดูเพิ่ม[แก้ไข]