พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - เทวตาสังยุต - ชราวรรค - ๒. อชรสาสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - เทวตาสังยุตต์ - ชราวรรค - ๒. อชรสาสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

อชรสาสูตรที่ ๒
ว่าด้วยเทวตาปัญหา ๔ ข้อ
[๑๖๐] เทวดาทูลถามว่า

อะไรหนอ เพราะไม่ชำรุดจึงยังประโยชน์ให้สำเร็จ อะไรหนอดำรงมั่น

แล้ว ยังประโยชน์ให้สำเร็จ อะไรหนอเป็นรัตนะของชนทั้งหลาย

อะไรหนอบุคคลพึงนำให้พ้นจากพวกโจรได้ ฯ

[๑๖๑] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า

ศีล เพราะไม่ชำรุดจึงยังประโยชน์ให้สำเร็จ ศรัทธา ดำรงมั่นแล้วยัง

ประโยชน์ให้สำเร็จ ปัญญา เป็นรัตนะของคนทั้งหลายบุญ อันบุคคล

พึงนำไปให้พ้นจากพวกโจรได้ ฯ

ดูเพิ่ม[แก้ไข]