พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - ลักขณสังยุตต์ - ปฐมวรรค - ๑๐. อัณฑภารีสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - ลักขณสังยุตต์ - ปฐมวรรค - ๑๐. อัณฑภารีสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

๑๐. อัณฑภารีสูตร

[๖๔๙] ฯลฯ ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้ตอบว่า เมื่อผมลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ได้เห็น

บุรุษมีอัณฑะใหญ่เท่าหม้อลอยอยู่ในเวหาส บุรุษนั้นแม้เมื่อเดินไปก็แบกอัณฑะนั้นไว้บนบ่า

แม้เมื่อนั่งก็ทับอัณฑะนั้นแหละ แร้งบ้าง กาบ้างนกตะกรุมบ้าง ต่างก็โผถลาตามจิก

ทึ้ง บุรุษนั้น ได้ยินว่า บุรุษนั้นส่งเสียงร้องครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์นี้

ได้เป็นผู้พิพากษาตัดสินอรรถคดีโกงอยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง ฯลฯ ฯ

จบสูตรที่ ๑๐

จบปฐมวรรคที่ ๑

___________

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ

๑. อัฏฐิสูตร

๒. เปสิสูตร

๓. ปิณฑสูตร

๔. นิจฉวิสูตร

๕. อสิสูตร

๖. สัตติสูตร

๗. อุสุสูตร

๘. สูจิสูตรที่ ๑

๙. สูจิสูตรที่ ๒

๑๐. อัณฑภารีสูตร ฯ

________

ดูเพิ่ม[แก้ไข]