พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - ราธสังยุตต์ - ทุติยวรรค - ๑๒. นิโรธธัมมสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - ราธสังยุตต์ - ทุติยวรรค - ๑๒. นิโรธธัมมสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

๑๒. นิโรธธัมมสูตร
ว่าด้วยสภาพที่รู้จักดับ
[๓๘๘] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ท่านพระราธะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่

ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มี

พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า นิโรธธรรม นิโรธธรรม ดังนี้ อะไรหนอเป็น

นิโรธธรรม? พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรราธะ รูปเป็นนิโรธธรรม เวทนาเป็นนิโรธธรรม

สัญญาเป็นนิโรธธรรม สังขารเป็นนิโรธธรรม วิญญาณเป็นนิโรธธรรม. ดูกรราธะ อริยสาวก

ผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.

จบ สูตรที่ ๑๒.
จบ ทุติยวรรคที่ ๒.
_______________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มารสูตร
๒. มารธัมมสูตร
๓. อนิจจสูตร
๔. อนิจธัมมสูตร
๕. ทุกขสูตร
๖. ทุกขธัมมสูตร
๗. อนัตตาสูตร
๘. อนัตตธัมมสูตร
๙. ขยธัมมสูตร
๑๐. วยธัมมสูตร
๑๑. สมุทยธัมมสูตร
๑๒. นิโรธธัมมสูตร
_______________