พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับพิมพ์ ๙๑ เล่ม ของมหามกุฏราชวิทยาลัย/บัญชีเรื่อง เล่มที่ 1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

 

บัญชีเรื่องพระไตรปิฎกและอรรถกถา เล่มที่ 1
พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ปฐมภาค
เล่มที่๑ ภาคที่๑
เรื่อง ข้อ/หน้า
เวรัญชกัณฑ์
{{{3}}}px เวรัญชพราหมณ์ 1/2
{{{3}}}px เวรัญชพราหมณ์กล่าวตู่พระพุทธเจ้า 2/2
{{{3}}}px ทรงอุปมาด้วยลูกไก่ 3/5
{{{3}}}px ทรงแสดงฌาณสี่และวิชชาสาม 6
{{{3}}}px บุพเพนิวาสานุสติญาณ 7
{{{3}}}px จุตูปปาตญาณ 7
{{{3}}}px อาสวักขยญาณ 8
{{{3}}}px เวรัญชพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก 4/9
{{{3}}}px เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย 5/10
{{{3}}}px พระพุทธประเพณี 10
{{{3}}}px พระมหาโมคัลลานเปล่งสีหนาท 6/11
{{{3}}}px อาสวักขยญาณ 8
{{{3}}}px เวรัญชพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก 4/9
{{{3}}}px เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย 5/10
{{{3}}}px พระพุทธประเพณี 10
{{{3}}}px พระมหาโมคัลลานเปล่งสีหนาท 6/11
{{{3}}}px เหตุให้พระศาสดาดํารงอยู่ไม่นานและนาน 7/12
{{{3}}}px ปรารภเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบท 8/15
{{{3}}}px เสด็จนิเวศน์เวรัญชพราหมณ์ 9/16
{{{3}}}px ปฐมสมันตปาสาทิกามหาวิภังควรรณา 19
{{{3}}}px อารัมภกถา 19
พาหิรนิทานวรรณนา
{{{3}}}px ปรารภเหตุทําปฐมสังคายนา 24
{{{3}}}px พระมหากัสสปชักชวนทําสังคายนา 26
{{{3}}}px พระมหากัสสปคัดเลือกภิกษุ ๔๙๙ 26
{{{3}}}px ทําสังคายนาจะเว้นพระอานนท์ไม่ได้ 26
{{{3}}}px ภิกษุทั้งหลายขอให้เลือกพระอานนท์ 27
{{{3}}}px เลือกกรุงราชคฤห์เป็นที่ทําปฐมสังคายนา 28
{{{3}}}px พระมหาเถระแยกกันเดินทางไปสู่กรุงราชคฤห์ 28
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 2
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px พระอานนท์ไปที่ไหนมีเสียงร้องไห้ที่นั่น 29
{{{3}}}px พระอานนท์ปัดกวาดเสนาสนะที่เคยประทับ 29
{{{3}}}px พระอานนท์ฉันยาระบาย 29
{{{3}}}px พระเถระทั้งหลายคิดซ่อมวิหาร ๑๘ แห่ง 30
{{{3}}}px พระเถระไปทูลขอหัตถกรรมจากพระเจ้าอชาตศัตรู 31
{{{3}}}px พระราชาทรงอุปถัมภ์กิจสงฆ์ทุกอย่าง 31
{{{3}}}px พระราชารับสั่งให้ประดับถ้ําดุจวิมานพรหม 32
{{{3}}}px พวกภิกษุเตือนพระอานนท์มิให้ประมาท 33
{{{3}}}px พระอานนท์ดําดินไปเข้าประชุมสงฆ์ 34
{{{3}}}px พระเถระเริ่มปรึกษาและสมมติตนเป็นผู้ปุจฉาวิสัชนา 34
{{{3}}}px คําสมมติตนปุจฉาวิสัชนาพระวินัย 35
{{{3}}}px ปุจฉาและวิสัชนาพระวินัย 35
{{{3}}}px รวบรวมพระวินัยของภิกษุไว้เป็นหมวดๆ 36
{{{3}}}px รวบรวมวินัยของภิกษุณีไว้เป็นหมวดๆ 37
{{{3}}}px เริ่มสังคายนาพระสูตร 37
{{{3}}}px คําสวดสมมติปุจฉาวิสัชนาพระสูตร 38
{{{3}}}px ปุจฉาและวิสัชนาพระสูตร 38
{{{3}}}px นิกาย ๕ 39
{{{3}}}px พระพุทธพจน์มีจํานวนต่าง ๆ กัน 39
{{{3}}}px พระพุทธพจน์มีอย่างเดียว 39
{{{3}}}px พระพุทธพจน์มี ๒ อย่าง 40
{{{3}}}px พระพุทธพจน์มี ๓ อย่าง 40
{{{3}}}px ปิฎก ๓ 41
{{{3}}}px อรรถาธิบายคําว่าวินัย 42
{{{3}}}px อรรถาธิบายคําว่าพระสูตร 43
{{{3}}}px อรรถาธิบายคําว่าพระอภิธรรม 44
{{{3}}}px ปิฎกเปรียบเหมือนตระกร้า 46
{{{3}}}px อธิบายคัมภีรภาพ ๔ อย่าง 49
{{{3}}}px อธิบายคัมภีรภาพอีกนัยหนึ่ง 49
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 3
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px ปริยัติ ๓ อย่าง 51
{{{3}}}px ภิกษุผู้ปฏิบัติตนใน ๓ ปิฎกได้ผลดีต่างกัน 52
{{{3}}}px ผู้ปฏิบัติไม่ดีใน ๓ ปิฎกได้ผลเสียต่างกัน 53
{{{3}}}px พระพุทธพจน์มี ๕ นิกาย 54
{{{3}}}px ทีฆนิกาย ๓๔ สูตร 55
{{{3}}}px มัชฌิมนิกายมี ๑๕๒ สูตร 55
{{{3}}}px สังยุตตนิกายมี ๗,๗๖๒ สูตร 55
{{{3}}}px อังคุตตรนิกายมี ๙,๕๕๗ สูตร 56
{{{3}}}px ขุททกนิกายมี ๑๕ ประเภท 56
{{{3}}}px พระพุทธพจน์มี ๙ อย่าง 56
{{{3}}}px อธิบายพระพุทธพจน์มีองค์ ๙ ทีละองค์ 57
{{{3}}}px ปฐมสังคายนาจัดพระพุทธพจน์ไว้เป็นหมวด ๆ 59
{{{3}}}px พระพุทธศาสนาอาจต้ั้งอยู่ได้ ๕,๐๐๐ ปี 59
{{{3}}}px อธิบายความเริ่มต้นแห่งนิทานวินัย 64
{{{3}}}px เริ่มเรื่องทุติยสังคายนา 64
{{{3}}}px คัดเลือกพระเถระทําทุติยสังคายนาได้ ๗๐๐ รูป 66
{{{3}}}px เรื่องระหว่างทุติยตติยสังคายนา 68
{{{3}}}px ติสสมหาพรหมจักแก้ความเสื่อมพระศาสนาในอนาคต 68
{{{3}}}px พวกพระเถระไปเชิญติสสมหาพรหมให้มาเกิดในมนุษยโลก 69
{{{3}}}px ติสสมหาพรหมรับปฏิญญามาเกิดในมนุษยโลก 69
{{{3}}}px พวกพระเถระลงทัณฑกรรมแก่พระสิคควะและพระจัณฑวัชชี 69
{{{3}}}px เริ่มเรื่องตติยสังคายนา 71
{{{3}}}px พราหมณ์ผู้บิดาของติสสมหาพรหมพบพระสิคควเถระ 71
{{{3}}}px โมคคลีพราหมณ์คอยจับมุสาของพระเถระ 71
{{{3}}}px โมคคลีพราหมณ์เลื่อมใสในพระเถระ 72
{{{3}}}px พระสิคควเถระเริ่มสนทนาปราศรัยกับติสสมานพ 72
{{{3}}}px ติสสมานพถามปัญหากับพระเถระ 73
{{{3}}}px พระสิคควเถระถามปัญหากับมานพ 74
{{{3}}}px ติสสมานพขออนุญาตมารดาบิดาบวชเพื่อเรียนมนต์ 74
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 4
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px พระเถระส่งสามเณรติสสะไปยังสํานักพระจัณฑวัชชีเถระ 75
{{{3}}}px สามเณรติสสะปฏิบัติกิจวัตรตามระเบียบพระวินัย 76
{{{3}}}px พระจัณฑวัชชีเถระให้สามเณรติสสะเรียนพระพุทธพจน์ 76
{{{3}}}px สามเณรติสสะเรียนพระพุทธพจน์พร้อมทั้งอรรถกถา 77
{{{3}}}px พระราชประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราช 77
{{{3}}}px พระราชอํานาจแผ่ไปเบ้องบนเบื้องต่ำประมาณ ๑ โยชน์ 77
{{{3}}}px พระเจ้าอโศกรับสั่งพญากาฬนาคเนรมิตพระพุทธรูปให้ดู 79
{{{3}}}px พระเจ้าอโศกไม่ทรงเลื่อมใสนักบวชนอกศาสนา 80
{{{3}}}px ประวัตินิโครธสามเณร 81
{{{3}}}px นิโครธกุมารบวชสําเร็จเป็นพระอรหันต์พระชนม์ ๗ ปี 82
{{{3}}}px พระเจ้าอโศกทรงเลื่อมใสนิโครธสามเณร 83
{{{3}}}px พระเจ้าอโศกมหาราชรับสั่งให้นิมนต์สามเณรเข้ามา 84
{{{3}}}px พระเจ้าอโศกมหาราชตรัสถามข้อธรรม 84
{{{3}}}px พระเจ้าอโศกมหาราชถวายนิตยภัตแก่ภิกษุหกแสนรูป 86
{{{3}}}px พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างวัด และเจดีย์ ๘๔,๐๐๐ แห่ง 87
{{{3}}}px พระเจ้าอโศกมหาราชทรงทําการฉลองพระวิหาร 88
{{{3}}}px พระเจ้าอโศกมหาราชทอดพระเนตรเห็นทั่วทั้งชมพูทวีป 89
{{{3}}}px พระเจ้าอโศกยังไม่เป็นทายาทแห่งพระศาสนา 89
{{{3}}}px ผู้ที่ให้บุตรบวชชื่อว่าได้เป็นทายาทแห่งพระศาสนา 90
{{{3}}}px พระมหินทเถระได้บรรลุพระอรหัตเวลาอุปสมบท 92
{{{3}}}px พระเจ้าอโศกทรงตั้งมูลนิธิถวายสงฆ์ห้าแสน 92
{{{3}}}px พวกเดียรถีย์ปลอมบวชในพระพุทธศาสนา 93
{{{3}}}px พวกเดียรถีย์แสดงลัทธินอกพุทธศาสนา 94
{{{3}}}px พระเจ้าอโศกทรงใช้อํามาตย์ให้ระงับอธิกรณ์ 94
{{{3}}}px ประวัติของพระติสสเถระจะออกบวช 95
{{{3}}}px พระติสสเถระนั่งกันไม่ให้อํามาตย์ตัดศีรษะพระ 97
{{{3}}}px พวกภิกษุถวายความเห็นแด่พระราชาเป็น ๒ นัย 98
{{{3}}}px พระโมคคลีบุตรติสสเถระไม่มาเพราะอาราธนาไม่ถูกเรื่อง 99
{{{3}}}px พระเจ้าอโศกมหาราชทรงพระสุบินเห็นช้างเผือกล้วน 100
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 5
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px ราชบุรุษถือดาบจะตัดศีรษะพระโมคคลีบุตรติสสเถระ 100
{{{3}}}px พระเจ้าอโศกทรงสงสัยท่านพระโมคคลีบุตรติสสเถระ 101
{{{3}}}px พระโมคคลีบุตรติสสเถระอธิษฐานให้แผ่นดินไหว 102
{{{3}}}px พระเจ้าอโศกตรัสถามข้อสงสัยในเรื่องบาป 103
{{{3}}}px เรื่องนําพระวินัยปิฎกสืบต่อกันมา 108
{{{3}}}px รายนามพระเถระผู้นําพระวินัยปิฎกสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ 108
{{{3}}}px เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ 111
{{{3}}}px พระมัชฌันติกเถระไปประกาศพระศาสนาที่กัสมีรคันธารรัฐ 112
{{{3}}}px พญานาคอารวาฬแผลงฤทธิ์ไล่พระเถระ 112
{{{3}}}px พระเถระทรมานพวกนาคให้คลายพยศแล้ว 113
{{{3}}}px พระเถระให้โอวาทพวกยักษ์และรากษสเป็นต้น 114
{{{3}}}px พระโยนกธรรมรักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาที่อปรันตกชนบท 116
{{{3}}}px พระมหาธรรมรักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาที่มหารัฐ 116
{{{3}}}px พระมหารักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาที่รัฐโยนก 117
{{{3}}}px พระมัชฌิมเถระไปประกาศพระศาสนาที่หิมวันตประเทศ 117
{{{3}}}px พระโสณกะกับพระอุตตระไปประกาศพระศาสนาที่สุวรรณภูมิ 118
{{{3}}}px พระเถระทรมานพวกรากษสให้หนีไปแล้วป้องกันเกาะไว้ 119
{{{3}}}px พระมหินทเถระไปประกาศพระศาสนาที่เกาะลังกา 120
{{{3}}}px ประวัติย่อของพระมหินทเถระ 121
{{{3}}}px พระอินทร์ทรงเล่าเรื่องพุทธพยากรณ์ถวายให้พระมหินท์ทราบ 122
{{{3}}}px พระมหินทเถระพร้อมกับคณะไปเกาะลังกา 123
{{{3}}}px ลําดับราชวงศ์ที่เสวยราชย์ในเกาะลังกาและชมพูทวีป 124
{{{3}}}px พระเจ้าเทวานัมปิยดิสทรงพบพระมหินทเถระ 126
{{{3}}}px พระเถระถามปัญหาเพื่อหยั่งทราบพระปัญญาของพระราชา 132
{{{3}}}px สุมนสามเณรประกาศโฆษณาเวลาฟังธรรมทั่วเกาะลังกา 135
{{{3}}}px เสียงโฆษณาเวลาฟังธรรมกระฉ่อนไปถึงชั้นพรหมโลก 135
{{{3}}}px พระราชาทรงรับสั่งให้เตรียมการต้อนรับพระเถระ 136
{{{3}}}px พระเถระแสดงธรรมโปรดพระราชาและชาวเกาะ 138
{{{3}}}px พระราชาถวายอุทยานสร้างวัด 139
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 6
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px อริฏฐอํามาตย์ขอพระบรมราชานุญาตบวช 141
{{{3}}}px พระเถระแนะให้หาสิ่งที่ควรกราบไหว้บูชา 141
{{{3}}}px สุมนสามเณรรับจัดหาพระธาตุ 142
{{{3}}}px สุมนสามเณรไปเชิญพระธาตุมาเกาะลังกาตามเถระบัญชา 143
{{{3}}}px ช้างนําพระธาตุไปยังที่จะสร้างพระเจดีย์ 145
{{{3}}}px ประวัติเกาะลังกาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 146
{{{3}}}px ช้างไม่ยอมให้ยกพระธาตุลงจากกระพอง 148
{{{3}}}px พระธาตุแสดงปาฏิหาริย์แก่มหาชน 149
{{{3}}}px พระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปเกาะลังกาเมื่อยังทรงพระชนม์อยู่ 149
{{{3}}}px กุลบุตรชาวเกาะออกบวชในพระศาสนา 150
{{{3}}}px พระนางอนุฬาเทวีทรงมีพระประสงค์จะบวช 151
{{{3}}}px พระเจ้าอโศกตั้งพระทัยจะส่งต้นมหาโพธิ์ไปเกาะลังกาอยู่ก่อน 153
{{{3}}}px มหาอธิษฐาน ๕ ข้อ ของพระผู้มีพระภาคเจ้า 154
{{{3}}}px วิสสุกรรมเทพบุตรปลอมตัวเป็นช้างเนรมิตกระถางทอง 154
{{{3}}}px พระราชาทรงทําสัตยาธิษฐาน 156
{{{3}}}px กิ่งต้นมหาโพธิ์ลอยขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้า ๗ วัน 157
{{{3}}}px ต้นมหาโพธิ์แตกหน่อออกใหม่ 158
{{{3}}}px พระเจ้าอโศกทรงลุยน้ำส่งต้นมหาโพธิ์ไปเกาะลังกา 159
{{{3}}}px พระเจ้าเทวานัมปิยดิสกรุงลังกาเตรียมต้อนรับต้นมหาโพธิ์ 160
{{{3}}}px ต้นมหาโพธิ์แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ 162
{{{3}}}px พระนางอนุฬาเทวีและอริฏฐอํามาตย์ผนวชแล้วสําเร็จพระอรหัต 164
{{{3}}}px เริ่มเรื่องจตุตถสังคายนา 168
{{{3}}}px อานิสงส์แห่งการเรียนพระวินัย ๕ ข้อ 170
{{{3}}}px วินัยเป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นที่สุด 171
เวรัญชกัณฑวรรณนา
{{{3}}}px อธิบายบทว่า เตน เป็นต้น 173
{{{3}}}px อธิบายบทว่า สมเยน เป็นต้น 174
{{{3}}}px พุทธคุณกถา 185
{{{3}}}px อธิบายพุทธคุณบทว่า อรหํ 185
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 7
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px สังสารวัฏ คือปฏิจจสมุปบาทเป็นปัจจัยกัน 186
{{{3}}}px ธัมมัฏฐิติญาณ 188
{{{3}}}px อรรถาธิบายพุทธคุณบทว่า วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน 193
{{{3}}}px อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า สุคโต 194
{{{3}}}px อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า โลกวิทู 196
{{{3}}}px อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า อนุตฺตโร 201
{{{3}}}px อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า ปุริสทมฺมสารถิ 202
{{{3}}}px อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า สตฺถา 203
{{{3}}}px อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า เทวมนุสฺสานํ 203
{{{3}}}px อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า พุทฺโธ 205
{{{3}}}px อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า ภควา 205
{{{3}}}px พระธรรมงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด 214
{{{3}}}px อรรถาธิบายศัพท์ว่า สาตฺถํ สพฺยญชนํ 216
{{{3}}}px อรรถาธิบายศัพท์ว่า สมฺโมทนียํ และ สาราณียํ 220
{{{3}}}px อรรถาธิบายสองศัพท์ว่า เอกมนฺตํ นิสีทิ 220
{{{3}}}px การนั่งเว้นโทษ ๖ อย่าง 221
{{{3}}}px อรรถาธิบายศัพท์ต่าง ๆ มี เอตํ ศัพท์เป็นต้น 222
{{{3}}}px เวรัญชพราหมณ์กล่าวตู่พระพุทธเจ้าว่าเป็นคนไม่มีรส 226
{{{3}}}px ปริยายศัพท์ลงในอรรถ ๓ อย่าง 226
{{{3}}}px เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ไร้โภคะ 230
{{{3}}}px เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้กล่าวการขาดสูญ 231
{{{3}}}px เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้รังเกียจ 232
{{{3}}}px เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้กําจัด 232
{{{3}}}px เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้มักเผาผลาญ 233
{{{3}}}px เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ปราศจากครรภ์ 234
{{{3}}}px ไก่ตัวออกก่อนเรียกว่าไก่ตัวพี่ 238
{{{3}}}px โพธิศัพท์หมายความถึง ๔ นัย 240
{{{3}}}px ข้อเปรียบเทียบการทรงบําเพ็ญอนุปัสสนาเหมือนการฟักไข่ 241
{{{3}}}px พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเพราะบําเพ็ญเพียร 243
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 8
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px กถาว่าด้วยปฐมฌาณ 246
{{{3}}}px อธิบาย เอวอักษร 247
{{{3}}}px อรรถาธิบายองค์๕ แห่งปฐมฌาน 251
{{{3}}}px ฌานย่อมเผาผลาญธรรมที่เป็นข้าศึก 254
{{{3}}}px ฌานมี๒ นัย 255
{{{3}}}px ความหมายแห่งอุปสัมปัชชศัพท์ 257
{{{3}}}px กถาว่าด้วยทุติยฌาน 259
{{{3}}}px อรรถาธิบายทุติฌานฯ 261
{{{3}}}px ปฐมฌานมีองค์ ๕ ทุติยฌานมีองค์ ๓ 263
{{{3}}}px กถาว่าด้วยตติยฌาน 264
{{{3}}}px อุเบกขา ๑๐ อย่าง 265
{{{3}}}px ทุติยฌานมีองค์ ๔ ตติยฌานมีองค์ ๕ 270
{{{3}}}px กถาว่าด้วยจตุตถฌาน 271
{{{3}}}px อรรถาธิบายอุเบกขาในจตุตถฌาน 275
{{{3}}}px ตติยฌานมีองค์ ๕ จตุตถฌานมีองค์ ๓ 277
{{{3}}}px อรรถาธิบายฌาน ๔ ของบุคคล ๕ ประเภท 277
{{{3}}}px กถาว่าด้วยปุพเพนิวาสญาณ 279
{{{3}}}px จิตประกอบด้วยธรรม ๖ อย่าง 280
{{{3}}}px อรรถาธิบายวิเคราะห์ ปุพเพนิวาสศัพท์ 282
{{{3}}}px อรรถาธิบายเรื่องกัป 284
{{{3}}}px พุทธเขต ๓ พร้อมทั้งอรรถาธิบาย 285
{{{3}}}px พระอสีติมหาสาวกระลึกชาติได้แสนกัป 289
{{{3}}}px กถาว่าด้วยทิพยจักษุ 292
{{{3}}}px อรรถาธิบายคําว่า ทิพยจักษุเป็นต้น 293
{{{3}}}px ลําดับความเกิดขึ้นแห่งยถากัมมูปคญาณ 297
{{{3}}}px การด่าพระอริยเจ้าห้ามสวรรค์และห้ามมรรค 298
{{{3}}}px วิธีขอขมาเพื่อให้อดโทษให้ในการด่าใส่ร้าย 300
{{{3}}}px อรรถาธิบายคําว่านรกได้ชื่อว่าอบายเป็นต้น 301
{{{3}}}px กถาว่าด้วยอาสวักขยญาณ 304
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 9
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเกิดก่อนใครฯ 307
{{{3}}}px เวรัญชพราหมณ์ได้สติรู้สึกตัว 309
{{{3}}}px อรรถาธิบายอภิกกันตศัพท์ลงในอรรถ ๔ และ ๙ อย่าง 309
{{{3}}}px ปาพจน์มีความดี ๑๘ อย่าง 310
{{{3}}}px อรรถาธิบายคําว่าพระธรรม 314
{{{3}}}px อรรถาธิบายคําว่าพระสงฆ์ 315
{{{3}}}px อธิบายอัคคะศัพท์ที่ลงในอรรถ ๔ อย่าง 316
{{{3}}}px เวรัญชพราหมณ์ไม่กล่าวล่วงเกินพระรัตนตรัยฯ 317
{{{3}}}px พราหมณ์ทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าจําพรรษาฯ 318
{{{3}}}px เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย 320
{{{3}}}px พ่อค้าม้าถวายข้าวแดงแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า 326
{{{3}}}px พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้แล้ว ๒๐ ปี ไม่มีผู้อุปัฏฐากประจํา 327
{{{3}}}px มารไม่สามารถทําอันตรายแก่ปัจจัย ๔ ได้ 329
{{{3}}}px มหาโมคคัลลานสีหนาทกถา ฯ 335
{{{3}}}px พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้พลิกแผ่นดิน 338
{{{3}}}px เรื่องปัญหาของพระสารีบุตร 341
{{{3}}}px พระวิปัสสีเป็นต้นหาได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไม่ 344
{{{3}}}px โอวาทปาฏิโมกขคาถา 345
{{{3}}}px ความต่างกันแห่งอายุกาลของพระวิปัสสีพุทธเจ้าเป็นต้น 352
{{{3}}}px เหตุที่พระพุทธเจ้าของเราเกิดในกาลแห่งคนมีอายุน้อย 353
{{{3}}}px ข้อที่จะถูกตําหนิในการบัญญัติสิกขาบท 355
{{{3}}}px เปรียบด้วยแพทย์ผู้ไม่ฉลาดทําการผ่าตัด 356
{{{3}}}px อธิบายเหตุที่ให้ทรงบัญญัติสิขาบท 358
{{{3}}}px อรรถาธิบายคําว่า นิรพฺพุทโท เป็นต้น 361
{{{3}}}px อาจิณณะความเคยประพฤติมามี๒ อย่าง 363
{{{3}}}px พระพุทธเจ้าเสด็จเที่ยวจาริกไปเฉพาะ ๓ มณฑล 364
{{{3}}}px พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังนิเวศน์ของเวรัญชพราหมณ์ 370
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 10
เรื่อง ข้อ/หน้า
ปฐมปาราชิกภัณฑ์
{{{3}}}px เรื่องพระสุทินน์ 10/374
{{{3}}}px ขออนุญาตออกบวช 11/375
{{{3}}}px มารดาบิดาไม่อนุญาต 12/377
{{{3}}}px พวกสหายช่วยเจรจา 13/378
{{{3}}}px สุทินน์กลันทบุตรออกบวช 14/380
{{{3}}}px พระสุทินน์เยี่ยมสกุล 15/381
{{{3}}}px บิดาวิงวอนให้สึก 16/383
{{{3}}}px เสพเมถุนธรรม 17/387
{{{3}}}px เทพเจ้ากระจายเสียง 18/388
{{{3}}}px พระสุทินน์เกิดวิปฏิสาร 19/389
{{{3}}}px ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท 20/391
{{{3}}}px พระปฐมบัญญัติ 394
{{{3}}}px เรื่องลิงตัวเมีย 21/394
{{{3}}}px ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติอนุบัญญัติ ๑ 22/396
{{{3}}}px พระอนุบัญญัติ ๑ 399
{{{3}}}px เรื่องภิกษุวัชชีบุตร 23/399
{{{3}}}px ทรงบัญญัติอนุบัญญัติ๒ 24/400
{{{3}}}px พระอนุบัญญัติ ๒ 400
{{{3}}}px สิกขาบทวิภังค์ 25/400
{{{3}}}px ลักษณะสิกขาที่ไม่เป็นอันบอกคืน 30/401
{{{3}}}px กล่าวบอกคืนด้วยคํารําพึงว่าไฉนหนอ 402
{{{3}}}px กล่าวกําหนดภาวะด้วยคําปริกัปป์ว่า ก็ถ้าว่า 405
{{{3}}}px อ้างวัตถุที่รําลึก ๑๗ บท 412
{{{3}}}px แสดงความห่วงใย ๙ บท 413
{{{3}}}px อ้างที่อยู่ที่อาศัย ๑๖ บท 414
{{{3}}}px อ้างว่าพรหมจรรย์ทําได้ยาก ๘ บท 415
{{{3}}}px ลักษณะสิกขาที่เป็นอันบอกคืน ๗๘ บท และกล่าวบอกคืนด้วยคําเป็นปัจจุบัน ๑๔ บท 31/416
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 11 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px กล่าวบอกคืนด้วยคําว่าไม่ต้องการ ๑๔ บท 420
{{{3}}}px กล่าวบอกคืนด้วยคําว่าพ้นดีแล้ว 422
{{{3}}}px ไวพจน์แห้งพระพุทธเจ้าเป็นต้น 423
{{{3}}}px ลักษณะสิกขาที่ไม่เป็นอันบอกคืน 33/423
{{{3}}}px สิกขาบทวิภังค์ 33/425
{{{3}}}px บทภาชนีย์ มรรคภาณวาร 38/426
{{{3}}}px หญิง ๓ จําพวก มีมรรคพวกละ ๓ เป็น ๙ 426
{{{3}}}px อุภโตพยัญชนก ๓ จําพวก มีมรรคพวกละ ๓ เป็น ๙ 427
{{{3}}}px ชาย ๓ จําพวก มีมรรคพวกละ ๒ เป็น ๖ 427
{{{3}}}px อาบัติปาราชิก ๓๐ 39/528
บทภาชนีย์ อสันถตภาณวาร
{{{3}}}px ๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ 431
{{{3}}}px ๑. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ทับ] 40/431
{{{3}}}px ๒. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [คร่อม] 432
{{{3}}}px ๓ มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [อม] 432
{{{3}}}px ๔. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ทับ] 433
{{{3}}}px ๕. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [คร่อม] 434
{{{3}}}px ๖. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [อม] 435
{{{3}}}px ๗. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ทับ] 435
{{{3}}}px ๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [คร่อม] 436
{{{3}}}px ๙. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [อม] 437
{{{3}}}px ๑๐. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ทับ] 438
{{{3}}}px ๑๑. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [คร่อม] 438
{{{3}}}px ๑๒. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกกะ [อม] 439
{{{3}}}px ๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ทับ] 440
{{{3}}}px ๑๔. มนุสสิตถีอุมมัตตะจตุกกะ [คร่อม] 441
{{{3}}}px ๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [อม] 441
{{{3}}}px ๑๖. มนุสสิตถีปมัตตะจตุกกะ [ทับ] 442
{{{3}}}px ๑๗. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [คร่อม] 443
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 12 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px ๑๘. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [อม] 444
{{{3}}}px ๑๙. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ] 444
{{{3}}}px ๒๐. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [คร่อม] 445
{{{3}}}px ๒๑. มนุสสิตถีมตะอักขายิตะจตุกกะ [อม] 446
{{{3}}}px ๒๒. มนุสสิตถีมตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ] 447
{{{3}}}px ๒๓. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [คร่อม] 448
{{{3}}}px ๒๔. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [อม] 449
{{{3}}}px ๒๕. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ทับ] 450
{{{3}}}px ๒๖. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [คร่อม] 451
{{{3}}}px ๒๗. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [อม] 452
{{{3}}}px ๒ หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ 453
{{{3}}}px อมนุสสิตถีสุทธิกะจตุกกะ 453
{{{3}}}px ๓. หมวดติรัจฉานคติตถี๒๗ จตุกกะ 454
{{{3}}}px ติรัจฉานคติตถีสุทธิกะจตุกกะ 454
{{{3}}}px ๔. หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 454
{{{3}}}px มนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 454
{{{3}}}px ๕. หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 454
{{{3}}}px อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 454
{{{3}}}px ๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 455
{{{3}}}px ดิรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 455
{{{3}}}px ๗. หมวดมนุสสะปัณฑกะ๑๘ จตุกกะ 456
{{{3}}}px ๑. มนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ทับ] 456
{{{3}}}px ๒. มนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [อม] 457
{{{3}}}px ๓. มนุสสะปัณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ทับ] 458
{{{3}}}px ๔. มนุสสะปัณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [อม] 458
{{{3}}}px ๕. มนุสสะปัณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ทับ] 459
{{{3}}}px ๖. มนุสสะปัณฑกะ สุตตะจตุกกะ [อม] 460
{{{3}}}px ๗. มนุสสะปัณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ทับ] 461
{{{3}}}px ๘. มนุสสะปัณฑกะ มัตตะจตุกกะ [อม] 462
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 13 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px ๙. มนุสสะปัณฑกะอุมมัตตะจตุกกะ [ทับ] 462
{{{3}}}px ๑๐. มนุสสะปัณฑกะอุมมัตตะจตุกกะ [อม] 463
{{{3}}}px ๑๑. มนุสสะปัณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ทับ] 464
{{{3}}}px ๑๒. มนุสสะปัณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [อม] 465
{{{3}}}px ๑๓. มนุสสะปัณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ] 465
{{{3}}}px ๑๔. มนุสสะปัณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [อม] 466
{{{3}}}px ๑๕. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ] 467
{{{3}}}px ๑๖. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [อม] 468
{{{3}}}px ๑๗. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ทับ] 469
{{{3}}}px ๑๘. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [อม] 470
{{{3}}}px ๘. หมวดอมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 471
{{{3}}}px ๑. ๒. อมนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 471
{{{3}}}px ๑๗. ๑๘. อมนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ 471
{{{3}}}px ๙. หมวดติรัจฉานคตะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 472
{{{3}}}px ๑. ๒. ติรัจฉานคตะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 472
{{{3}}}px ๑๗. ๑๘. ติรัจฉานคตะปัณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ 472
{{{3}}}px ๑๐. หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 472
{{{3}}}px ๑.๒. มนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 472
{{{3}}}px ๑๗. ๑๘. มนุสสะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ 473
{{{3}}}px ๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 473
{{{3}}}px ๑. ๒. อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 473
{{{3}}}px ๑๗. ๑๘. อมนุสสะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ 473
{{{3}}}px ๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 474
{{{3}}}px ๑. ๒. ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 474
{{{3}}}px ๑๗. ๑๘. ติรัจฉานคตะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ 474
บทภาชนีย์ สันถตภาณวาร
{{{3}}}px ๑. หมวดมนุสสิตถี๒๗ จตุกกะ 475
{{{3}}}px ๑. มนุสสิตถีสุทธิกะจตุกกะ [ทับ] 475
{{{3}}}px ๒. มนุสสิตถีสุทธิกะจตุกกะ [คร่อม] 476
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 14 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px ๓. มนุสสิตถีสุทธิกะจตุกกะ [อม] 478
{{{3}}}px ๔. มนุสสิตถีชาครันตีจตุกกะ [ทับ] 479
{{{3}}}px ๕. มนุสสิตถีชาครันตีจตุกกะ [คร่อม] 481
{{{3}}}px ๖. มนุสสิตถีชาครันตีจตุกกะ [อม] 482
{{{3}}}px ๗. มนุสสิตถีสุตตะจตุกกะ [ทับ] 484
{{{3}}}px ๘. มนุสสิตถีสุตตะจตุกกะ [คร่อม] 485
{{{3}}}px ๙. มนุสสิตถีสุตตะจตุกกะ [อม] 487
{{{3}}}px ๑๐. มนุสสิตถีมัตตะจตุกกะ [ทับ] 488
{{{3}}}px ๑๑. มนุสสิตถีมัตตะจตุกกะ [คร่อม] 489
{{{3}}}px ๑๒. มนุสสิตถีมัตตะจตุกกะ [อม] 491
{{{3}}}px ๑๓. มนุสสิตถีอุมมัตตะจตุกกะ [ทับ] 492
{{{3}}}px ๑๔. มนุสสิตถีอุมมัตตะจตุกกะ [คร่อม] 494
{{{3}}}px ๑๕. มนุสสิตถีอุมมัตตะจตุกกะ [อม] 495
{{{3}}}px ๑๖. มนุสสิตถีปมัตตะจตุกกะ [ทับ] 497
{{{3}}}px ๑๗. มนุสสิตถีปมัตตะจตุกกะ [คร่อม] 498
{{{3}}}px ๑๘. มนุสสิตถีปมัตตะจตุกกะ [อม] 500
{{{3}}}px ๑๙. มนุสสิตถีมตะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ] 501
{{{3}}}px ๒๐. มนุสสิตถีมตะอักขายิตะจตุกกะ [คร่อม] 502
{{{3}}}px ๒๑. มนุสสิตถีมตะอักขายิตะจตุกกะ [อม] 504
{{{3}}}px ๒๒. มนุสสิตถีมตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ] 505
{{{3}}}px ๒๓. มนุสสิตถีมตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [คร่อม] 507
{{{3}}}px ๒๔. มนุสสิตถีมตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [อม] 508
{{{3}}}px ๒๕. มนุสสิตถีมตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ทับ] 510
{{{3}}}px ๒๖. มนุสสิตถีมตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [คร่อม] 511
{{{3}}}px ๒๗. มนุสสิตถีมตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [อม] 512
{{{3}}}px ๒. หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ 514
{{{3}}}px ๑.๒.๓. อมนุสสิตถีสุทธิกะจตุกกะ 514
{{{3}}}px ๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ 515
{{{3}}}px ๑.๒.๓. ติรัจฉานคติตถีสุทธิกะจตุกกะ 515
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 15 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px ๔. หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 515
{{{3}}}px ๑.๒.๓. มนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 515
{{{3}}}px ๕. หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 516
{{{3}}}px ๑.๒.๓. อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 516
{{{3}}}px ๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 516
{{{3}}}px ๑.๒.๓. ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 516
{{{3}}}px ๗. หมวดมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 517
{{{3}}}px ๑. มนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ทับ] 517
{{{3}}}px ๒. มนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [อม] 519
{{{3}}}px ๓. มนุสสะปัณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ทับ] 520
{{{3}}}px ๔. มนุสสะปัณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [อม] 522
{{{3}}}px ๕. มนุสสะปัณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ทับ] 523
{{{3}}}px ๖. มนุสสะปัณฑกะ สุตตะจตุกกะ [อม] 525
{{{3}}}px ๗. มนุสสะปัณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ทับ] 526
{{{3}}}px ๘. มนุสสะปัณฑกะ มัตตะจตุกกะ [อม] 528
{{{3}}}px ๙. มนุสสะปัณฑกะอุมมัตตะจตุกกะ [ทับ] 529
{{{3}}}px ๑๐. มนุสสะปัณฑกะอุมมัตตะจตุกกะ [อม] 530
{{{3}}}px ๑๑. มนุสสะปัณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ทับ] 532
{{{3}}}px ๑๒. มนุสสะปัณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [อม] 533
{{{3}}}px ๑๓. มนุสสะปัณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ] 535
{{{3}}}px ๑๔. มนุสสะปัณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [อม] 536
{{{3}}}px ๑๕. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ] 538
{{{3}}}px ๑๖. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [อม] 539
{{{3}}}px ๑๗. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ทับ] 541
{{{3}}}px ๑๘. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [อม] 543
{{{3}}}px ๘. หมวดมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 545
{{{3}}}px ๑.๒. อมนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 545
{{{3}}}px ๙. หมวดติรัจฉานคตะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 545
{{{3}}}px ๑. ๒. ติรัจฉานคตะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 545
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 16 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px ๑๐. หมวดสนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 546
{{{3}}}px ๑. ๒. มนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 546
{{{3}}}px ๑๗. ๑๘. มนุสสะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ 547
{{{3}}}px ๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 547
{{{3}}}px ๑. ๒. อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 547
{{{3}}}px ๑๗. ๑๘. อมนุสสะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ 547
{{{3}}}px ๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 548
{{{3}}}px ๑. ๒. ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 548
{{{3}}}px ๑๗. ๑๘. ติรัจฉานคตะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ 548
บทภาชนีย์ อสันถตภาณวาร
{{{3}}}px ๑. หมวดมนุสสิตถี๒๗ จตุกกะ 549
{{{3}}}px ๑. มนุสสิตถีสุทธิกะจตุกกะ [ยอนวัจ] 549
{{{3}}}px ๒. มนุสสิตถีสุทธิกะจตุกกะ [ยอนปัส] 550
{{{3}}}px ๓. มนุสสิตถีสุทธิกะจตุกกะ [ยอนปาก] 550
{{{3}}}px ๔. มนุสสิตถีชาครันตีจตุกกะ [ยอนวัจ] 551
{{{3}}}px ๕. มนุสสิตถีชาครันตีจตุกกะ [ยอนปัส] 551
{{{3}}}px ๖. มนุสสิตถีชาครันตีจตุกกะ [ยอนปาก] 553
{{{3}}}px ๗. มนุสสิตถีสุตตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 553
{{{3}}}px ๘. มนุสสิตถีสุตตะจตุกกะ [ยอนปัส] 554
{{{3}}}px ๙. มนุสสิตถีสุตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 555
{{{3}}}px ๑๐. มนุสสิตถีมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 556
{{{3}}}px ๑๑. มนุสสิตถีมัตตะจตุกกะ [ยอนปัส] 556
{{{3}}}px ๑๒. มนุสสิตถีมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 557
{{{3}}}px ๑๓. มนุสสิตถีอุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 558
{{{3}}}px ๑๔. มนุสสิตถีอุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปัส] 559
{{{3}}}px ๑๕. มนุสสิตถีอุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 559
{{{3}}}px ๑๖. มนุสสิตถีปมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 560
{{{3}}}px ๑๗. มนุสสิตถีปมัตตะจตุกกะ [ยอนปัส] 561
{{{3}}}px ๑๘. มนุสสิตถีปมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 562
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 17 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px ๑๙. มนุสสิตถีมตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 562
{{{3}}}px ๒๐. มนุสสิตถีมตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปัส] 563
{{{3}}}px ๒๑. มนุสสิตถีมตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 564
{{{3}}}px ๒๒. มนุสสิตถีมตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 565
{{{3}}}px ๒๓. มนุสสิตถีมตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปัส] 566
{{{3}}}px ๒๔. มนุสสิตถีมตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 567
{{{3}}}px ๒๕. มนุสสิตถีมตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 568
{{{3}}}px ๒๖. มนุสสิตถีมตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปัส] 569
{{{3}}}px ๒๗. มนุสสิตถีมตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 570
{{{3}}}px ๒. หมวดอมนุสสิตถี๒๗ จตุกกะ 571
{{{3}}}px อมนุสสิตถีสุทธิกะจตุกกะ 571
{{{3}}}px ๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ 571
{{{3}}}px ติรัจฉานคติตถีสุทธิกะจตุกกะ 571
{{{3}}}px ๔. หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 572
{{{3}}}px มนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 572
{{{3}}}px ๕. หมวดอนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 572
{{{3}}}px อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 572
{{{3}}}px ๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 573
{{{3}}}px ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 573
{{{3}}}px ๗. หมวดมนุสสะปัณฑกะ๑๘ จตุกกะ 574
{{{3}}}px ๑. มนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนวัจ] 574
{{{3}}}px ๒. มนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปาก] 574
{{{3}}}px ๓. มนุสสะปัณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 575
{{{3}}}px ๔. มนุสสะปัณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนปาก] 576
{{{3}}}px ๕. มนุสสะปัณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 577
{{{3}}}px ๖. มนุสสะปัณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 577
{{{3}}}px ๗. มนุสสะปัณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 578
{{{3}}}px ๘. มนุสสะปัณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 579
{{{3}}}px ๙. มนุสสะปัณฑกะอุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 580
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 18 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px ๑๐. มนุสสะปัณฑกะอุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 580
{{{3}}}px ๑๑. มนุสสะปัณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 581
{{{3}}}px ๑๒. มนุสสะปัณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 582
{{{3}}}px ๑๓. มนุสสะปัณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 582
{{{3}}}px ๑๔. มนุสสะปัณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 583
{{{3}}}px ๑๕. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 584
{{{3}}}px ๑๖. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 585
{{{3}}}px ๑๗. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 586
{{{3}}}px ๑๘. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 587
{{{3}}}px ๘. หมวดอมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 588
{{{3}}}px อมนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 588
{{{3}}}px ๙. หมวดติรัจฉานคตะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 588
{{{3}}}px ติรัจฉานคตะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 588
{{{3}}}px ๑๐. หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 589
{{{3}}}px มนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 589
{{{3}}}px ๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 589
{{{3}}}px อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 589
{{{3}}}px ๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 589
{{{3}}}px ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 589
บทภาชนีย์ สันถตภาณวาร
{{{3}}}px ๑. หมวดมนุสสิตถี๒๗ จตุกกะ 590
{{{3}}}px ๑. มนุสสิตถีสุทธิกะจตุกกะ [ยอนวัจ] 590
{{{3}}}px ๒. มนุสสิตถีสุทธิกะจตุกกะ [ยอนปัส] 591
{{{3}}}px ๓. มนุสสิตถีสุทธิกะจตุกกะ [ยอนปาก] 593
{{{3}}}px ๔. มนุสสิตถีชาครันตีจตุกกะ [ยอนวัจ] 594
{{{3}}}px ๕. มนุสสิตถีชาครันตีจตุกกะ [ยอนปัส] 596
{{{3}}}px ๖. มนุสสิตถีชาครันตีจตุกกะ [ยอนปาก] 597
{{{3}}}px ๗. มนุสสิตถีสุตตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 598
{{{3}}}px ๘. มนุสสิตถีสุตตะจตุกกะ [ยอนปัส] 600
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 19 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px ๙. มนุสสิตถีสุตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 601
{{{3}}}px ๑๐. มนุสสิตถีมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 603
{{{3}}}px ๑๑. มนุสสิตถีมัตตะจตุกกะ [ยอนปัส] 604
{{{3}}}px ๑๒. มนุสสิตถีมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 606
{{{3}}}px ๑๓. มนุสสิตถีอุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 607
{{{3}}}px ๑๔. มนุสสิตถีอุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปัส] 608
{{{3}}}px ๑๕. มนุสสิตถีอุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 610
{{{3}}}px ๑๖. มนุสสิตถีปมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 611
{{{3}}}px ๑๗. มนุสสิตถีปมัตตะจตุกกะ [ยอนปัส] 612
{{{3}}}px ๑๘. มนุสสิตถีปมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 614
{{{3}}}px ๑๙. มนุสสิตถีมตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 615
{{{3}}}px ๒๐. มนุสสิตถีมตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปัส] 617
{{{3}}}px ๒๑. มนุสสิตถีมตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 618
{{{3}}}px ๒๒. มนุสสิตถีมตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 620
{{{3}}}px ๒๓. มนุสสิตถีมตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปัส] 621
{{{3}}}px ๒๔. มนุสสิตถีมตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 622
{{{3}}}px ๒๕. มนุสสิตถีมตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 624
{{{3}}}px ๒๖. มนุสสิตถีมตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปัส] 625
{{{3}}}px ๒๗. มนุสสิตถีมตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 627
{{{3}}}px ๒. หมวดอมนุสสิตถี๒๗ จตุกกะ 628
{{{3}}}px อมนุสสิตถีสุทธิกะจตุกกะ 628
{{{3}}}px ๓. หมวดติรัจฉานคติตถี๒๗ จตุกกะ 629
{{{3}}}px ติรัจฉานคติตถีสุทธิกะจตุกกะ 629
{{{3}}}px ๔. หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 629
{{{3}}}px มนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 629
{{{3}}}px ๕. หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 630
{{{3}}}px อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 630
{{{3}}}px ๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 630
{{{3}}}px ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 630
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 20 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px ๗. หมวดมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 631
{{{3}}}px ๑. มนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนวัจ] 631
{{{3}}}px ๒. มนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปาก] 632
{{{3}}}px ๓. มนุสสะปัณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 633
{{{3}}}px ๔. มนุสสะปัณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนปาก] 635
{{{3}}}px ๕. มนุสสะปัณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 636
{{{3}}}px ๖. มนุสสะปัณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 638
{{{3}}}px ๗. มนุสสะปัณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 639
{{{3}}}px ๘. มนุสสะปัณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 641
{{{3}}}px ๙. มนุสสะปัณฑกะอุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 642
{{{3}}}px ๑๐. มนุสสะปัณฑกะอุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 643
{{{3}}}px ๑๑. มนุสสะปัณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 645
{{{3}}}px ๑๒. มนุสสะปัณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 646
{{{3}}}px ๑๓. มนุสสะปัณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 648
{{{3}}}px ๑๔. มนุสสะปัณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 649
{{{3}}}px ๑๕. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 651
{{{3}}}px ๑๖. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 653
{{{3}}}px ๑๗. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 654
{{{3}}}px ๑๘. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 656
{{{3}}}px ๘. หมวดอมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 658
{{{3}}}px อมนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 658
{{{3}}}px ๙. หมวดติรัจฉานคตะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 658
{{{3}}}px ติรัจฉานคตะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 658
{{{3}}}px ๑๐. หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 658
{{{3}}}px มนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 658
{{{3}}}px ๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ๑๘ จตุกกะ 659
{{{3}}}px อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 659
{{{3}}}px ๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 659
{{{3}}}px ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 659
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 21 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px อนาปัตติวาร 47/660

วินีตวัตถุ ในปฐมปาราชิกกัณฑ์

{{{3}}}px อุทานคาถา 48/661
{{{3}}}px เรื่องลิงตัวเมีย 49/662
{{{3}}}px เรื่องภิกษุวัชชีบุตร 50/662
{{{3}}}px เรื่องปลอมเป็นคฤหัสถ์ 51/662
{{{3}}}px เรื่องเปลือยกาย 52/663
{{{3}}}px เรื่องปลอมเป็นเดียรถีย์ ๗ เรื่อง 53/663
{{{3}}}px เรื่องเด็กหญิง 55/664
{{{3}}}px เรื่องภิกษุณีชื่ออุปปลวัณณา 55/665
{{{3}}}px เรื่อง เรื่องเพศกลับ ๒ เรื่อง 56/665
{{{3}}}px เรื่องมารดา 57/666
{{{3}}}px เรื่องธิดา 666
{{{3}}}px เรื่องพี่น้องหญิง 666
{{{3}}}px เรื่องภรรยา 667
{{{3}}}px เรื่องภิกษุหลังอ่อน 58/667
{{{3}}}px เรื่องภิกษุมีองค์กําเนิดยาว 667
{{{3}}}px เรื่องแผล ๒ เรื่อง 59/667
{{{3}}}px เรื่องรูปปั้น 60/668
{{{3}}}px เรื่องตุ๊กตาไม้ 668
{{{3}}}px เรื่องภิกษุชื่อสุนทระ 61/668
{{{3}}}px เรื่องสตรี ๔ เรื่อง 62/669
{{{3}}}px เรื่องป่าช้า ๕ เรื่อง 63/671
{{{3}}}px เรื่องกระดูก 672
{{{3}}}px เรื่องนาคตัวเมีย 64/672
{{{3}}}px เรื่องนางยักษิณี 673
{{{3}}}px เรื่องบัณเฑาะก์ 673
{{{3}}}px เรื่องภิกษุมีอินทรีย์พิการ 65/673
{{{3}}}px เรื่องจับต้อง 66/674
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 22 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px เรื่องพระอรหันต์เมืองภัททิยะจําวัดหลับ 67/674
{{{3}}}px เรื่องภิกษุเมืองสาวัตถี ๔ เรื่อง 68/674
{{{3}}}px เรื่องภิกษุชาวมัลละเมืองเวสาลี ๓ เรื่อง 69/676
{{{3}}}px เรื่องเปิดประตูนอน 70/677
{{{3}}}px เรื่องภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะฝัน 71/678
{{{3}}}px เรื่องอุบาสิกาชื่อสุปัพพา ๙ เรื่อง 72/678
{{{3}}}px เรื่องอุบาสิกาชื่อสัทธา ๙ เรื่อง 73/682
{{{3}}}px เรื่องภิกษุณี 75/687
{{{3}}}px เรื่องสิกขมานา 687
{{{3}}}px เรื่องสามเณรี 687
{{{3}}}px เรื่องหญิงแพศยา 76/688
{{{3}}}px เรื่องบัณเฑาะก์ 688
{{{3}}}px เรื่องสตรีคฤหัสถ์ 688
{{{3}}}px เรื่องให้ผลัดกัน 77/688
{{{3}}}px เรื่องภิกษุผู้เฒ่า 77/688
{{{3}}}px เรื่องลูกเนื้อ 78/689
ปฐมปาราชิกวรรณนา
{{{3}}}px เรื่องพระสุทินน์ 690
{{{3}}}px อรรถาธิบายชื่อบ้านและชื่อบุตรเศรษฐี 690
{{{3}}}px สุทินน์กลันทบุตรไปเพื่อฟังธรรม 691
{{{3}}}px สุทินน์กลันทบุตรได้ฟังธรรมแล้วคิดจะบวช 692
{{{3}}}px สุทินน์กลันทบุตรทูลขอบรรพชากะพระผู้มีพระภาคเจ้า 694
{{{3}}}px มารดาบิดาไม่อนุญาตให้สุทินน์บวช 695
{{{3}}}px สหายไปห้ามไม่ให้สุทินน์บวชไม่สําเร็จ 698
{{{3}}}px มารดาบิดาอนุญาตให้สุทินน์บุตรชายบวช 699
{{{3}}}px พระพุทธเจ้ารับสั่งภิกษุบวชให้สุทินน์กลันทบุตร 700
{{{3}}}px ญาติของท่านสุทินน์ที่เมืองไพศาลีมีสมบัติมาก 701
{{{3}}}px ญาตินําภัตตาหารไปถวายท่านสุทินน์ ๖๐ ถาด 702
{{{3}}}px อธิบายเรื่องขนมบูดเน่า 703
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 23 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px พระสุทินน์ออกบวชได้ ๘ ปี นางทาสีจําอวัยวะบางส่วนได้ 705
{{{3}}}px พวกบรรพชิตไม่นั่งฉันในที่ไม่สมควรเหมือนคนขอทาน 706
{{{3}}}px บิดาติเตียนพระสุทินน์ว่าฉันขนมบูดเหมือนดื่มน้ำอมฤต 706
{{{3}}}px บิดามอบทรัพย์เพื่อให้พระสุทินน์สึก 708
{{{3}}}px บิดาสั่งภรรยาเก่าให้ประเล้าประโลมพระสุทินน์สึก 711
{{{3}}}px มารดาขอร้องให้พระสุทินน์เพาะพืชพันธุ์ไว้ 713
{{{3}}}px สตรีมีระดูหยุดก็ตั้งครรภ์ 714
{{{3}}}px เหตุที่ให้สตรีตั้งครรภ์มี ๗ อย่าง 716
{{{3}}}px เทพเจ้าประกาศความชั่วของพระสุทินน์ 718
{{{3}}}px บุตรชายของท่านพระสุทินน์มีชื่อว่าพีชกะ 719
{{{3}}}px มารดาและพีชกทารกบวชแล้วได้สําเร็จพระอรหัต 720
{{{3}}}px ท่านพระสุทินน์เดือดร้อนใจเพราะประพฤติชั่วหยาบ 720
{{{3}}}px พวกภิกษุสหายถามท่านพระสุทินน์ถึงความซูบผอม 722
{{{3}}}px พวกภิกษุสหายเห็นด้วยว่ากรรมนั้นให้เกิดความรําคาญได้ 723
{{{3}}}px อรรถาธิบายชื่อพระนิพพาน ๙ บท 725
{{{3}}}px ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องพระสุทินน์เสพเมถุนธรรม 727
{{{3}}}px พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตําหนิพระสุทินน์ 728
{{{3}}}px พระสุทินน์เป็นคนแรกในการเสพเมถุนธรรม 732
{{{3}}}px ผู้ไม่ตั้งอยู่ในสังวรเป็นผู้มักมากในปัจจัย ๔ 733
{{{3}}}px ผู้ตั้งอยู่ในสังวรไม่เป็นผู้มักมากในปัจจัย ๔ 734
{{{3}}}px ผู้ตั้งอยู่ในสังวรเป็นผู้ไม่สั่งสมกิเลสทั้งปวง 735
{{{3}}}px ประโยชน์แห่งการบัญญัติสิกขาบท ๑๐ อย่าง 737
{{{3}}}px อธิบายประโยชน์การบัญญัติสิกขาบท ๑๐ อย่าง 737
{{{3}}}px พระสัทธรรม ๓ อย่าง 740
{{{3}}}px ทรงบัญญัติปฐมปาราชิกสิกขาบท 741
{{{3}}}px อนุบัญญัติปฐมปาราชิกเรื่องที่หนึ่ง 743
{{{3}}}px เรื่องลิงตัวเมีย 743
{{{3}}}px ลิงตัวเมียแสดงของลับแก่ภิกษุอาคันตุกะ 744
{{{3}}}px สิกขาบททั้งหมดมีโทษ ๒ อย่าง 745
บัญชีเรื่องเล่มที่ 2 หน้าที่ 24 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px อนุบัญญัติปฐมปาราชิกเรื่องที่สอง 747
{{{3}}}px เรื่องภิกษุชาววัชชีบุตร 747
{{{3}}}px เรื่องทรงห้ามมิให้ภิกษุชาววัชชีบุตรบรรพชาอุปสมบท 749
{{{3}}}px วินัย ๔ อย่าง 751
{{{3}}}px อรรถาธิบายวินัย ๔ อย่าง 751
{{{3}}}px วิธีสอบสวนสูตรและสุตตานุโลมเป็นต้น 753
{{{3}}}px พระวินัยธรประกอบด้วยลักษณะ ๓ อย่าง 757
{{{3}}}px อรรถาธิบายลักษณะ ๓ ของพระวินัยธร 757
{{{3}}}px ลําดับอาจารย์ตั้งแต่พระอุบาลีเถระเป็นต้นมา 759
{{{3}}}px พระวินัยธรจะวินิจฉัยอธิกรณ์ควรตรวจดูฐานะ ๖ อย่างก่อน 760
{{{3}}}px อรรถาธิบายฐานะ ๖ อย่าง 760
{{{3}}}px วิธีวินิจฉัยอธิกรณ์ 761
{{{3}}}px ภิกษุผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์กรรมฐานย้อมไม่เจริญ 763
{{{3}}}px อรรถาธิบายสิกขาบทวิภังค์ปฐมปาราชิก 765
{{{3}}}px อรรถาธิบายความหมายแห่งภิกษุศัพท์เป็นต้น 767
{{{3}}}px วิธีอุปสมบทมี ๘ อย่าง 771
{{{3}}}px อรรถาธิบายอุปสัมปทา ๘ อย่าง 771
{{{3}}}px อรรถาธิบายอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา 776
{{{3}}}px อรรถาธิบายบทว่าสิกขาและสาชีพ 778
{{{3}}}px อรรถาธิบายวิธีลาสิกขา 779
{{{3}}}px ภิกษุตะโกนบอกลาสิกขาก็ได้ 789
{{{3}}}px การบอกลาสิกขาระบุพระนามที่เป็นไวพจน์ของพระพุทธเจ้า 792
{{{3}}}px วิธีลาสิกขาระบุคําไวพจน์พระธรรม 793
{{{3}}}px วิธีลาสิกขาระบุคําไวพจน์พระสงฆ์ 795
{{{3}}}px อรรถาธิบายวิธีบอกลาสิกขาทั่วไป 796
{{{3}}}px ลาสิกขากับคนวิกลจริตเป็นต้นไม่เป็นอันบอกลา 808
{{{3}}}px อรรถาธิบายความหมายแห่งเมถุนธรรม 812
{{{3}}}px สตรีมีนิมิตได้ฐาน ๕ ปุริสนิมิตได้ฐาน ๖ 814
{{{3}}}px ภิกษุเมื่อจะพรรณนาเมถุนกถาควรระลึกถึงพระพุทธคุณ 815
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 25 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px อนุปัญญัติวาร 816
{{{3}}}px กําหนดสัตว์ที่เป็นวัตถุแห่งปาราชิกเป็นต้น 816
{{{3}}}px อรรถาธิบายประเภทสัตว์ต่าง ๆ 816
{{{3}}}px ปาราชิกศัพท์เป็นไปในสิกขาบทเป็นต้น 817
{{{3}}}px อรรถาธิบายความในพระคาถา 819
{{{3}}}px มรรคที่เป็นวัตถุแห่งปาราชิกรวม ๓๐ 820
{{{3}}}px ภิกษุถูกผู้อื่นข่มขืนแล้วยินดีเป็นปาราชิก 821
{{{3}}}px กถาว่าด้วยจตุกกะ ๒๖๙ ที่เหลือ 824
{{{3}}}px มรรคของมนุษย์ผู้หญิงมี ๒๗ จตุกกะ 825
{{{3}}}px เรื่องพระวินัยธร ๒ รูป 826
{{{3}}}px เรื่องอันเตวาสิกถามปัญหาวินัยพระเถระ 826
{{{3}}}px กถาว่าด้วยองคชาตมีเครื่องลาดและไม่มี 831
{{{3}}}px เรื่องพระราชาและโจรผู้เปันข้าศึกต่อภิกษุ 833
{{{3}}}px ข้าศึกสังหารภิกษุเซ่นไหว้เทวดาเพื่อสําเร็จการงาน 834
{{{3}}}px เรื่องภิกษุเสพเมถุนธรรมทางมรรคฯ 835
{{{3}}}px ภิกษุเสพเมถุนธรรมในทวารของภิกษุหลับไม่พ้นอาบัติ 835
{{{3}}}px ภิกษุผู้ถูกปฏิบัติผิดไม่รู้ ไม่ยินดี ไม่เป็นอาบัติ 836
{{{3}}}px ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุบ้าและมีจิตฟุ้งซ่าน 837
{{{3}}}px สมุฏฐานที่เกิดแห่งอาบัติ มี ๖ อย่าง 839
{{{3}}}px อธิบายสิกขาบทที่เป็นสจิตตกะและอจิตตกะ 839
{{{3}}}px อธิบายสิกขาบทที่เป็นกายกรรมเป็นต้น 840
{{{3}}}px วินีตวัตถุปฐมปาราชิก 842
{{{3}}}px อุทานคาถา 842
{{{3}}}px เรื่องนันทมาณพเสพเมถุนธรรมในนางอุบลวรรณาเถรี 844
{{{3}}}px เรื่องเพศชายกลับเป็นเพศหญิง 846
{{{3}}}px ต้องอาบัติเพราะนอนร่วมกับภิกษุผู้มีเพศกลับ 847
{{{3}}}px วิธีปฏิบัติกับภิกษุณีผู้มีเพศกลับ 848
{{{3}}}px วิธีปฏิบัติในเครื่องบริขารต่าง ๆ 849
{{{3}}}px ขาดประเคนเพราะเหตุ ๗ อย่าง 850
บัญชีเรื่องเล่มที่ 1 หน้าที่ 26 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px เรื่องสตรีรักสวาทพระภิกษุสุนทร 853
{{{3}}}px ภิกษุเสพเมถุนธรรมทางปากศพเป็นปาราชิก 853
{{{3}}}px ภิกษุเสพเมถุนธรรมในหญิงเปรตเป็นต้นเป็นปาราชิก 854
{{{3}}}px เรื่องภิกษุอรหันต์ชาวภัททิยนครจําวัดหลับ 856
{{{3}}}px เรื่องภิกษุเปิดประตูจําวัด 856
{{{3}}}px เรื่องภิกษุฝันได้เสพเมถุนธรรม 861
{{{3}}}px ประเภทธรรม 864
แก้คําผิดครั้งที่ 1 วันที่ 24 กันยายน 2548