พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับพิมพ์ ๙๑ เล่ม ของมหามกุฏราชวิทยาลัย/บัญชีเรื่อง เล่มที่ 12

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

 

บัญชีเรื่องพระไตรปิฎกและอรรถกถา เล่มที่ 12
พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
เล่ม ๑ ภาค ๒
เรื่อง  ข้อ/หน้า
{{{3}}}px โสณทัณฑสูตร 178/1
{{{3}}}px เสด็จนครจัมปา 179/1
{{{3}}}px โสณทัณฑพราหมณ์เข้าเฝ้า 180/2
{{{3}}}px พระพุทธคุณ 182/4
{{{3}}}px พราหมณบัญญัติ 186/9
{{{3}}}px อ้างอังคกมาณพ 192/13
{{{3}}}px โสณทัณฑพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก 196/15
{{{3}}}px โสณทัณฑพราหมณ์ทูลความประสงค์ของตน 197/16
{{{3}}}px อรรถกถาโสณทัณฑสูตร 18
{{{3}}}px กูฏทันตสูตร 199/40
{{{3}}}px พระพุทธคุณ 200/41
{{{3}}}px ยัญของพระเจ้ามหาวิชิตราช 205/47
{{{3}}}px ยัญสัมปทา ๓ มีบริวาร ๑๖ 210/52
{{{3}}}px นิตยทาน 230/64
{{{3}}}px การสร้างวิหารเพื่อพระสงฆ์ผู้มาแต่ ๔ ทิศ 232/66
{{{3}}}px สรณคมน์ 233/66
{{{3}}}px การสมาทานศีล ๕ 234/67
{{{3}}}px กูฏทันตพราหมณ์บรรลุโสดาปัตติผล 237/69
{{{3}}}px อรรถกถากูฏทันตสูตร 71
{{{3}}}px มหาลิสูตร 239/93
{{{3}}}px อรรถกถาถามหาลิสูตร 103
{{{3}}}px ชาลิยสูตร 256/113
{{{3}}}px อรรถกถาชาลิยสูตร 115
{{{3}}}px มหาสีหนาทสูตรเรื่องของอเจลกัสสป 260/120
{{{3}}}px อรรถกถามหาสีหนาทสูตร 136
บัญชีเรื่องเล่มที่ 12 หน้าที่ 2 
เรื่อง  ข้อ/หน้า
{{{3}}}px โปฏฐปาทสูตรเรื่องของปริพาชกโปฏฐปาทะ 275/155
{{{3}}}px อรรถกถาโปฏฐปาทสูตร 179
{{{3}}}px สุภสูตร 314/204
{{{3}}}px จุลศีล 319/207
{{{3}}}px มหาศีล 320/207
{{{3}}}px อรรถกถาสุภสูตร 223
{{{3}}}px เกวัฏฏสูตร 338/228
{{{3}}}px อรรถกถาเกวัฏฏสูตร 236
{{{3}}}px โลหิจจสูตร 351/244
{{{3}}}px อรรถกถาโลหิจจสูตร 254
{{{3}}}px เตวิชชสูตร 365/259
{{{3}}}px อรรถกถาเตวิชชสูตร 275