พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับพิมพ์ ๙๑ เล่ม ของมหามกุฏราชวิทยาลัย/บัญชีเรื่อง เล่มที่ 2

จาก วิกิซอร์ซ
Jump to navigation Jump to search

 


บัญชีเรื่องพระไตรปิฎกและอรรถกถา เล่มที่ 2
พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ปฐมภาค
เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px ทุติยปาราชิกกัณฑ์ 1
{{{3}}}px เรื่องพระธนิยะกุมภการบุตร 79/1
{{{3}}}px วัสสการพราหมณ์ตรวจราชการ 81/4
{{{3}}}px ประชาชนเพ่งลงโทษติเตียนโพนทะนา 83/6
{{{3}}}px ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท 7
{{{3}}}px พระปฐมบัญญัติ 9
{{{3}}}px เรื่องพระฉัพพัคคีย์ 84/9
{{{3}}}px ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติอนุบัญญัติ 10
{{{3}}}px พระอนุบัญญัติ 12
{{{3}}}px สิกขาบทวิภังค์ 85/12
{{{3}}}px บทภาชนีย์มาติกา 90/15
{{{3}}}px ภุมมัฏฐวิภาค 91/16
{{{3}}}px ถลัฏฐวิภาค 92/17
{{{3}}}px อากาสัฏฐวิภาค 93/17
{{{3}}}px เวหาสัฏฐวิภาค 94/17
{{{3}}}px อุทกัฏฐวิภาค 95/18
{{{3}}}px นาวัฏฐวิภาค 96/18
{{{3}}}px ยานัฏฐวิภาค 97/19
{{{3}}}px ภารัฏฐวิภาค 98/19
{{{3}}}px อารามัฏฐวิภาค 99/20
{{{3}}}px วิหารัฏฐวิภาค 100/20
{{{3}}}px เขตตัฏฐวิภาค 101/21
{{{3}}}px วัตถุฏฐวิภาค 102/22
{{{3}}}px คามัฏฐวิภาค 103/22
{{{3}}}px อรัญญัฏฐวิภาค 104/23
บัญชีเรื่องเล่มที่ 2 หน้าที่ 2
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px อุทกวิภาค 105/23
{{{3}}}px ทันตโปณวิภาค 106/24
{{{3}}}px วนัปปติวิภาค 107/24
{{{3}}}px หรณกวิภาค 108/24
{{{3}}}px อุปนิธิวิภาค 109/25
{{{3}}}px สุงกฆาตวิภาค 110/25
{{{3}}}px ปาณวิภาค 111/26
{{{3}}}px อปทวิภาค 112/26
{{{3}}}px ทวิปทวิภาค 113/26
{{{3}}}px จตุปทวิภาค 114/27
{{{3}}}px พหุปทวิภาค 115/27
{{{3}}}px โอจรกวิภาค 116/27
{{{3}}}px โอณิรักขวิภาค 117/28
{{{3}}}px สังวิธาวหารวิภาค 118/28
{{{3}}}px สังเกตกัมมวิภาค 119/28
{{{3}}}px นิมิตตกัมมวิภาค 120/28
{{{3}}}px อาณัตติกประโยค 121/29
{{{3}}}px อาการแห่งอวหารอาการ ๕ อย่าง 122/30
{{{3}}}px อาการ ๖ 123/31
{{{3}}}px อาการ ๕ 124/32
{{{3}}}px อนาปัตติวาร 125/33
{{{3}}}px วินีตวัตถุในทุติยปาราชิกกัณฑ์อุทานคาถา 126/33
{{{3}}}px วินีตวัตถุเรื่องช่างย้อม ๕ เรื่อง 127/35
{{{3}}}px เรื่องผ้าห่มที่ตก ๔ เรื่อง 129/36
{{{3}}}px เรื่องกลางคืน ๕ เรื่อง 130/37
{{{3}}}px เรื่องทรัพย์ที่ภิกษุนําไปเอง ๕ เรื่อง 131/38
{{{3}}}px เรื่องตอบตามคําถามนํา ๕ เรื่อง 132/39
{{{3}}}px เรื่องลม ๒ เรื่อง 133/41
{{{3}}}px เรื่องศพที่ยังสด 134/42
บัญชีเรื่องเล่มที่ 2 หน้าที่ 3 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px เรื่องสับเปลี่ยนสลาก 135/42
{{{3}}}px เรื่องเรือนไฟ 136/43
{{{3}}}px เรื่องเนื้อเดนสัตว์ ๕ เรื่อง 137/43
{{{3}}}px เรื่องส่วนไม่มีมูล ๕ เรื่อง 138/44
{{{3}}}px เรื่องข้าวสุก 139/45
{{{3}}}px เรื่องเนื้อ 46
{{{3}}}px เรื่องขนม 46
{{{3}}}px เรื่องน้ำตาลกรวด 46
{{{3}}}px เรื่องขนมต้ม 46
{{{3}}}px เรื่องบริขาร ๕ เรื่อง 140/47
{{{3}}}px เรื่องถุง 141/48
{{{3}}}px เรื่องฟูก 142/48
{{{3}}}px เรื่องราวจีวร 143/48
{{{3}}}px เรื่องไม่ออกไป 144/48
{{{3}}}px เรื่องถือวิสาสะฉันของเคี้ยว 145/49
{{{3}}}px เรื่องฉันของเคี้ยวด้วยสําคัญว่าของตน ๒ เรื่อง 146/49
{{{3}}}px เรื่องไม่ลัก ๗ เรื่อง 147/50
{{{3}}}px เรื่องลัก ๗ เรื่อง 148/53
{{{3}}}px เรื่องลักของสงฆ์ ๗ เรื่อง 149/55
{{{3}}}px เรื่องลักดอกไม้ ๒ เรื่อง 150/56
{{{3}}}px เรื่องพูดตามคําบอก ๓ เรื่อง 151/57
{{{3}}}px เรื่องนําแก้วมณีล่วงด่านภาษี ๓ เรื่อง 152/58
{{{3}}}px เรื่องปล่อยหมู ๒ เรื่อง 153/59
{{{3}}}px เรื่องปล่อยเนื้อ ๒ เรื่อง 60
{{{3}}}px เรื่องปล่อยปลา ๒ เรื่อง 60
{{{3}}}px เรื่องกลิ้งทรัพย์ในยาน 154/61
{{{3}}}px เรื่องชิ้นเนื้อ ๒ เรื่อง 155/61
{{{3}}}px เรื่องไม้ ๒ เรื่อง 156/62
{{{3}}}px เรื่องผ้าบังสุกุล 157/62
บัญชีเรื่องเล่มที่ 2 หน้าที่ 4 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px เรื่องข้ามน้ำ ๒ เรื่อง 158/63
{{{3}}}px เรื่องฉันทีละน้อย 159/63
{{{3}}}px เรื่องชวนกันลักทรัพย์ ๒ เรื่อง 160/63
{{{3}}}px เรื่องกํามือ ๔ เรื่อง 161/64
{{{3}}}px เรื่องเนื้อเดน ๒ เรื่อง 162/65
{{{3}}}px เรื่องหญ้า ๒ เรื่อง 163/65
{{{3}}}px เรื่องให้แบ่งของสงฆ์ ๗ เรื่อง 165/66
{{{3}}}px เรื่องไม่ใช่เจ้าของ ๗ เรื่อง 166/68
{{{3}}}px เรื่องยืมไม้ของสงฆ์ 167/69
{{{3}}}px เรื่องลักน้ำของสงฆ์ 168/69
{{{3}}}px เรื่องลักดินของสงฆ์ 70
{{{3}}}px เรื่องลักหญ้า ๒ เรื่อง 70
{{{3}}}px เรื่องเสนาสนะของสงฆ์ ๗ เรื่อง 169/71
{{{3}}}px เรื่องของมีเจ้าของไม่ควรนําไปใช้ 170/72
{{{3}}}px เรื่องของมีเจ้าของควรขอยืม 73
{{{3}}}px เรื่องภิกษุณีชาวเมืองจัมปา 171/73
{{{3}}}px เรื่องภิกษุณีชาวเมืองราชคฤห์ 73
{{{3}}}px เรื่องพระอัชชุกะเมืองเวสาลี 172/74
{{{3}}}px เรื่องเมืองพาราณสี 173/75
{{{3}}}px เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี 174/75
{{{3}}}px เรื่องสัทธิวิหาริกพระทัฬหิกะเมืองสาคละ 175/76
ทุติยปาราชิกวรรณนา
{{{3}}}px เรื่องพระธนิยะกุมภการบุตร 77
{{{3}}}px ภิกษุจําพรรษาไม่มีเสนาสนะปรับอาบัติทุกกฏ 78
{{{3}}}px ปรับอาบัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้สร้างกุฏิด้วยดินล้วน 83
{{{3}}}px พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับสั่งให้ทําลายฯ 83
{{{3}}}px ข้อแนะนําเรื่องการใช้ร่มและจีวร 85
{{{3}}}px วิธีซักและย้อมจีวร 86
{{{3}}}px บริขารที่ควรใช้และไม้ควรใช้ 86
บัญชีเรื่องเล่มที่ 2 หน้าที่ 5 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px กล่องยาตาที่ควรใช้และไม่ควรใช้ 88
{{{3}}}px ฝักกุญแจและบริขารเบ็ดเตล็ดที่ควรฯ 88
{{{3}}}px เสนาสนะที่ผิดควรทําลายเสีย 90
{{{3}}}px พระธนิยะเริ่มสร้างกุฏิไม้ 92
{{{3}}}px วัสสการพราหมณ์ลงโทษเจ้าพนักงาน ฯ 93
{{{3}}}px ประชาชนเพ่งโทษติเตียนเหล่าสมณ ฯ 95
{{{3}}}px ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท 96
{{{3}}}px พระพุทธเจ้าทุกองค์ปรับโทษถึงที่สุดเพียงบาทเดียว 98
{{{3}}}px เรื่องอนุบัญญัติทุติยปาราชิก 100
{{{3}}}px อรรถาธิบายบ้านที่มีกระท่อมหลังเดียว 100
{{{3}}}px อรรถาธิบายเขตอุปจารบ้าน ฯ 101
{{{3}}}px อรรถาธิบายกําหนดเขตป่า 104
{{{3}}}px อรรถาธิบายสิ่งของที่เจ้าของมีกรรมสิทธิ์105
{{{3}}}px อรรถาธิบายสังขาตศัพท์ลงในอรรถตติยา 106
{{{3}}}px อรรถาธิบายบทมาติกา ๖ บท 106
{{{3}}}px อรรถาธิบายกิริยาแห่งการลัก ๖ อย่าง 107
{{{3}}}px สาหัตถิกปัญจกะมีอวหาร ๕ อย่าง 110
{{{3}}}px บุพประโยคปัญจกะมีอวหาร ๕ อย่าง 110
{{{3}}}px เถยยาวหารปัญจกะ ๕ อย่าง 111
{{{3}}}px อรรถาธิบายฐานะ ๕ ประการ 112
{{{3}}}px เรื่องภิกษุลักจีวรพระวินัยธรตัดสิน ฯ 112
{{{3}}}px พระวินัยควรสอดส่องราคาและการใช้สอย 115
{{{3}}}px อรรถาธิบาย ทรัพย์ที่ควรแก่ทุติยปาราชิก 117
{{{3}}}px อรรถาธิบายอาบัติที่เป็นบุพโยคปาราชิก 119
{{{3}}}px อาบัติทุกกฏ ๘ อย่าง 122
{{{3}}}px อรรถาธิบายคําว่าทุกกฏและถุลลัจจัย 125
{{{3}}}px กิริยาที่ภิกษุลักทรัพย์ให้เคลื่อนจากฐาน ๖ อย่าง 127
{{{3}}}px อรรถาธิบาย ภิกษุลักดูดเอาเนยใสเป็นต้น ฯ 132
{{{3}}}px อรรถาธิบายคําว่า ภินฺทิตฺวา เป็นต้น 136
บัญชีเรื่องเล่มที่ 2 หน้าที่ 6 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px กถาว่าด้วยทรัพย์ที่อยู่บนบก 139
{{{3}}}px กถาว่าด้วยทรัพย์ที่อยู่ในอากาศ 140
{{{3}}}px กถาว่าด้วยทรัพย์ที่อยู่ในกลางแจ้ง 143
{{{3}}}px กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในน้ำ 147
{{{3}}}px สมัยหลังพุทธกาลพวกชนขุดบ่อน้ำใช้เลี้ยงปลา 150
{{{3}}}px ภิกษุจับเอาปลาที่เขาเลี้ยงปรับอาบัติตามราคา 150
{{{3}}}px กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเรือน 153
{{{3}}}px กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในยาน 156
{{{3}}}px กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในภาระ 159
{{{3}}}px กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในสวน 161
{{{3}}}px กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในวิหาร 164
{{{3}}}px กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในนา 165
{{{3}}}px กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 168
{{{3}}}px กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในป่า 169
{{{3}}}px กถาว่าด้วยน้ำ 172
{{{3}}}px กถาว่าด้วยไม้ชําระฟัน 175
{{{3}}}px กถาว่าด้วยต้นไม้เจ้าป่า 177
{{{3}}}px กถาว่าด้วยผู้นําทรัพย์ไป 179
{{{3}}}px กถาว่าด้วยสิ่งของที่เขาฝากไว้ 182
{{{3}}}px โจรลักของสงฆ์ในเรือนคลังปรับสินไหม 190
{{{3}}}px กถาว่าด้วยด่านภาษี 195
{{{3}}}px กถาว่าด้วยสัตว์มีชีวิต 199
{{{3}}}px บุคคลผู้เป็นทาส ๓ จําพวก 199
{{{3}}}px กถาว่าด้วยสัตว์ไม่มีเท้า 201
{{{3}}}px กถาว่าด้วยสัตว์ ๒ เท้า 203
{{{3}}}px กถาว่าด้วยสัตว์ ๔ เท้า 204
{{{3}}}px กถาว่าด้วยสัตว์มีเท้ามาก 206
{{{3}}}px กถาว่าด้วยภิกษุผู้สั่ง 207
{{{3}}}px กถาว่าด้วยภิกษุผู้รับของฝาก 208
บัญชีเรื่องเล่มที่ 2 หน้าที่ 7 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px กถาว่าด้วยการชักชวนกันลัก 209
{{{3}}}px ภิกษุหลายรูปชวนกันไปลักทรัพย์ต้องอาบัติหมดฯ 209
{{{3}}}px กถาว่าด้วยการนัดหมาย 212
{{{3}}}px กถาว่าด้วยการทํานิมิต 213
{{{3}}}px กถาว่าด้วยการสั่ง 214
{{{3}}}px การพรรณนาบทภาชนีย์ 218
{{{3}}}px อาการ ๖ อย่างที่ให้ภิกษุต้องอาบัติ 218
{{{3}}}px อรรถาธิบายในอนาปัตติวาร 219
{{{3}}}px กถาว่าด้วยการสับเปลี่ยนสลาก 223
{{{3}}}px อรรถาธิบายอุทานคาถาในวินีตวัตถุ 223
{{{3}}}px อรรถาธิบายอวหาร ๕ อย่าง 226
{{{3}}}px อรรถาธิบายภัณฑปริกัป 227
{{{3}}}px อรรถาธิบายโอกาสปริกัป 228
{{{3}}}px อรรถาธิบายปฏิจฉันนาวหาร 229
{{{3}}}px อรรถาธิบายกุสาวหาร 230
{{{3}}}px กถาปรารถเรื่องทั่วไป 232
{{{3}}}px คาถาสรูปทุติยปาราชิกสิกขาบท 252
ตติยปาราชิกกัณฑ์
{{{3}}}px นิทานปฐมบัญญัติเรื่องภิกษุหลายรูป 176/254
{{{3}}}px รับสั่งให้เผดียงสงฆ์ 177/255
{{{3}}}px ทรงแสดงอานาปานสติสมาธิกถา 178/257
{{{3}}}px ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท 179/259
{{{3}}}px พระปฐมบัญญัติ 260
{{{3}}}px เรื่องพระฉัพพัคคีย์ 180/260
{{{3}}}px ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติอนุบัญญัติ 262
{{{3}}}px อนุบัญญัติ 264
{{{3}}}px สิกขาบทวิภังค์ 181/264
{{{3}}}px บทภาชนีย์มาติกา 187/267
{{{3}}}px มาติกาวิภังค์สาหัตถิกประโยคทําเอง 188/268
บัญชีเรื่องเล่มที่ 2 หน้าที่ 8 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px อาณัตติกประโยค สั่งทูต 189/268
{{{3}}}px สั่งทูตต่อ 190/269
{{{3}}}px ทูตไม่สามารถ 191/269
{{{3}}}px ทูตไปแล้วกลับมา 192/270
{{{3}}}px ที่ไม่ลับสําคัญว่าที่ลับ 193/270
{{{3}}}px ที่ลับสําคัญว่าที่ไม่ลับ 270
{{{3}}}px ที่ไม่ลับ สําคัญว่าที่ไม่ลับ 271
{{{3}}}px ที่ลับ สําคัญว่าที่ลับ 271
{{{3}}}px พรรณนาด้วยกาย 194/271
{{{3}}}px พรรณนาด้วยวาจา 271
{{{3}}}px พรรณนาด้วยกายและวาจา 271
{{{3}}}px พรรณนาด้วยทูต 195/272
{{{3}}}px พรรณนาด้วยหนังสือ 272
{{{3}}}px หลุมพราง 196/272
{{{3}}}px วัตถุที่พิง 197/273
{{{3}}}px การลอบวาง 198/273
{{{3}}}px เภสัช 199/274
{{{3}}}px การนํารูปเข้าไป 200/274
{{{3}}}px การนําเสียงเข้าไป 274
{{{3}}}px การนํากลิ่นเข้าไป 275
{{{3}}}px การนํารสเข้าไป 275
{{{3}}}px การนําโผฏฐัพพะเข้าไป 276
{{{3}}}px การนําธรรมารมณ์เข้าไป 276
{{{3}}}px กิริยาที่บอก 201/276
{{{3}}}px การแนะนํา 277
{{{3}}}px การนัดหมาย 202/277
{{{3}}}px การทํานิมิต 277
{{{3}}}px อนาปัตติวาร 203/278
{{{3}}}px วินีตวัตถุอุทานคาถา 204/278
บัญชีเรื่องเล่มที่ 2 หน้าที่ 9 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px วินีตวัตถุเรื่องพรรณนา 205/279
{{{3}}}px เรื่องนั่ง 206/279
{{{3}}}px เรื่องสาก 207/280
{{{3}}}px เรื่องครก 280
{{{3}}}px เรื่องพระผู้เฒ่า ๓ เรื่อง 208/281
{{{3}}}px เรื่องเนื้อติดคอ ๓ เรื่อง 209/282
{{{3}}}px เรื่องยาพิษ ๒ เรื่อง 210/283
{{{3}}}px เรื่องสร้างที่อยู่ ๓ เรื่อง 211/284
{{{3}}}px เรื่องอิฐ ๓ เรื่อง 285
{{{3}}}px เรื่องมีด ๓ เรื่อง 286
{{{3}}}px เรื่องไม้กลอน ๓ เรื่อง 287
{{{3}}}px เรื่องร่างร้าน ๓ เรื่อง 288
{{{3}}}px เรื่องให้ลง ๓ เรื่อง 212/289
{{{3}}}px เรื่องตก ๒ เรื่อง 213/290
{{{3}}}px เรื่องนึ่งตัว ๓ เรื่อง 214/291
{{{3}}}px เรื่องนัตถุ์ยา ๓ เรื่อง 292
{{{3}}}px เรื่องนวด ๓ เรื่อง 293
{{{3}}}px เรื่องให้อาบน้ำ ๓ เรื่อง 294
{{{3}}}px เรื่องทาน้ํามัน ๓ เรื่อง 295
{{{3}}}px เรื่องให้ลุกขึ้น ๓ เรื่อง 296
{{{3}}}px เรื่องให้ล้มลง ๓ เรื่อง 298
{{{3}}}px เรื่องให้ตายด้วยข้าว ๓ เรื่อง 299
{{{3}}}px เรื่องให้ตายด้วยน้ำฉัน ๓ เรื่อง 300
{{{3}}}px เรื่องหญิงมีครรภ์กับชู้ 215/301
{{{3}}}px เรื่องหญิงร่วมสามี ๒ เรื่อง 301
{{{3}}}px เรื่องฆ่าสองมารดาบุตรตาย 302
{{{3}}}px เรื่องฆ่าสองมารดาบุตรไม่ตาย 302
{{{3}}}px เรื่องให้รีด 303
{{{3}}}px เรื่องให้ร้อน 303
บัญชีเรื่องเล่มที่ 2 หน้าที่ 10 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px เรื่องหญิงหมัน 303
{{{3}}}px เรื่องหญิงมีปกติคลอด 304
{{{3}}}px เรื่องจี้ 216/304
{{{3}}}px เรื่องทับ 217/304
{{{3}}}px เรื่องฆ่ายักษ์ 218/305
{{{3}}}px เรื่องส่งไปสู่ที่มีสัตว์ร้ายและยักษ์ดุฯ 219/305
{{{3}}}px เรื่องสําคัญแน่ ๔ เรื่อง 220/307
{{{3}}}px เรื่องประหาร ๓ เรื่อง 221/309
{{{3}}}px เรื่องพรรณนาสวรรค์ ๓ เรื่อง 222/309
{{{3}}}px เรื่องพรรณนานรก ๓ เรื่อง 310
{{{3}}}px เรื่องตัดต้นไม้ที่เมืองอาฬวี ๓ เรื่อง 223/311
{{{3}}}px เรื่องเผาป่า ๓ เรื่อง 224/312
{{{3}}}px เรื่องอย่าให้ลําบาก 225/313
{{{3}}}px เรื่องไม่ทําตามคําของท่าน 314
{{{3}}}px เรื่องให้ดื่มเปรียง 226/314
{{{3}}}px เรื่องให้ดื่มยาดองโลณะโสจริกะ 315
{{{3}}}px ตติยปาราชิกวรรณนา 315
{{{3}}}px อธิบายเรื่องเมืองไพศาลี 316
{{{3}}}px พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอสุภกรรมฐานแก่พวกภิกษุ 317
{{{3}}}px ปฐมฌานมีลักษณะ ๑๐ และความงาม ๓ 318
{{{3}}}px พวกภิกษุฆ่าตัวเองและวานให้ผู้อื่นฆ่า 324
{{{3}}}px มิคลัณฑิกะฆ่าภิกษุแล้วเกิดความเสียใจ 325
{{{3}}}px เทวดาช่วยปลอบโยนมิคลัณฑิกะให้ฆ่าฯ 327
{{{3}}}px มิคลัณฑิกะฆ่าภิกษุต่อไปวันละ ๑ - ๕๐๐ รูป 327
{{{3}}}px พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าภิกษุเบาบางไป 328
{{{3}}}px พระอานนท์ทูลให้ตรัสบอกกรรมฐานอื่นๆ 329
{{{3}}}px พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกอานาปานัสสติแก่ภิกษุ 330
{{{3}}}px อรรถาธิบายวิธีอบรม ๓๒ อย่าง 338
{{{3}}}px มติลมหายใจเข้าและออกตามอรรถกถาฯ 339
บัญชีเรื่องเล่มที่ 2 หน้าที่ 11 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px ผู้เจริญอานาปานัสสติกรรมฐานย่อมได้รับปราโมทย์ฯ 341
{{{3}}}px ภิกษุกําหนดกรรมฐานแล้วกายสังขารจึงสงบ 344
{{{3}}}px กายสังขารในฌานชั้นสูงขึ้นย่อมละเอียดฯ 346
{{{3}}}px กุลบุตรจะเรียนกรรมฐานต้องบําเพ็ญศีลฯ 350
{{{3}}}px กรรมฐาน ๒ พร้อมทั้งอธิบาย 351
{{{3}}}px ควรเรียนกรรมฐานในสํานักพุทธโอรส ฯ 352
{{{3}}}px กรรมฐานมีสนธิคือที่ต่อ ๕ อย่าง 353
{{{3}}}px วิธีมนสิการอานาปานัสสติกรรมฐาน ๘ อย่าง 354
{{{3}}}px อธิบายวิธีนับลมหายใจเข้าออก 355
{{{3}}}px อธิบายเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดลมหายใจฯ 357
{{{3}}}px ข้ออุปมาเหมือนคนง่อยโล้ชิงช้า 358
{{{3}}}px ข้ออุปมาเหมือนคนรักษาประตู 359
{{{3}}}px การกําหนดลมหายใจเปรียบเสมือนเลื่อย 359
{{{3}}}px อุบายเป็นเหตุนําอานาปานัสสติกรรมฐาน ฯ 363
{{{3}}}px ธรรม ๓ อย่างมีบริบูรณ์กรรมฐานจึงถึงอัปปนา 366
{{{3}}}px จิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิด้วยองค์ 376
{{{3}}}px ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติตติยปาราชิกสิกขาบท 378
{{{3}}}px ภิกษุฉัพพัคคีย์พรรณนาคุณแห่งความตาย 378
{{{3}}}px อธิบายสัญจิจจศัพท์ 380
{{{3}}}px อธิบายปฐมจิตของมนุษย์ผู้เริ่มลงสู่ครรภ์ 381
{{{3}}}px ชีวิตินทรีย์ปัจจุบันมี ๓ ขณะ 383
{{{3}}}px ประโยคแห่งการฆ่า ๖ อย่าง 385
{{{3}}}px อธิบายวัตถุที่เป็นเครื่องประหาร 387
{{{3}}}px อธิบายมาติกาในบทภาชนีย์ 391
{{{3}}}px ภิกษุฆ่าพ่อแม่เป็นต้นเป็นอนันตริยกรรม ฯ 392
{{{3}}}px ภิกษุฆ่าพ่อแม่เป็นต้นในกองฟางไม่ต้องปาราชิก 393
{{{3}}}px ภิกษุฆ่าพ่อแม่ในสนามรบเป็นทั้งปาราชิกและปิตุฆาต 394
{{{3}}}px ฐานะ ๕ และ ๖ พร้อมทั้งอรรถาธิบาย 395
{{{3}}}px อธิบายวัตถุที่จะพึงถูกฆ่า 396
บัญชีเรื่องเล่มที่ 2 หน้าที่ 12 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px อธิบายกาลที่สั่งให้ทําการฆ่า 397
{{{3}}}px อธิบายโอกาสที่สั่งให้ทําการฆ่า 397
{{{3}}}px อธิบายอาวุธที่เป็นเครื่องมือใช้ให้ฆ่า 397
{{{3}}}px อธิบายอิริยาบทที่สั่งให้ทําการฆ่า 398
{{{3}}}px อธิบายกิริยาพิเศษที่สั่งให้ทําการฆ่า 398
{{{3}}}px กถาว่าด้วยการสั่งทูต 399
{{{3}}}px อาณัตติกประโยคเรื่องสั่งทูตต่อ 400
{{{3}}}px เรื่องที่ไม่ลับ สําคัญว่าที่ลับ 404
{{{3}}}px อธิบายพรรณนาความตายด้วยกาย 405
{{{3}}}px อธิบายพรรณนาความตายด้วยทูตฯ 406
{{{3}}}px อธิบายขุดหลุมพรางให้คนตกตาย 408
{{{3}}}px มติพระเถระสองรูปในการขุดหลุมพราง 411
{{{3}}}px ว่าด้วยการดักบ่วงของภิกษุ 412
{{{3}}}px ว่าด้วยการใช้ฟ้าถล่มดักสัตว์ของภิกษุ 413
{{{3}}}px ลอบวางศัสตราไว้ในวัตถุสําหรับพิง 414
{{{3}}}px ลอบวางยาพิษแทรกไว้ในเภสัช 415
{{{3}}}px ลอบวางอาวุธไว้ใต้เตียงหรือตั่ง 416
{{{3}}}px ว่าด้วยการลอบวางดาบไว้ 417
{{{3}}}px ว่าด้วยลอบวางยาพิษไว้เป็นต้น 418
{{{3}}}px การนํารูปและเสียงเป็นต้นเข้าไป 419
{{{3}}}px การนําธรรมารมณ์เข้าไป 420
{{{3}}}px ว่าด้วยอนาปัตติวาร 421
{{{3}}}px ตติยปาราชิกสิกขาบทมีสมุฏฐาน 422
วินีตวัตถุในตติยปาราชิก
{{{3}}}px เรื่องพรรณนาคุณความตาย 423
{{{3}}}px เรื่องภิกษุนั่งทับเด็กตาย 424
{{{3}}}px เรื่องภิกษุทําสากล้มฟาดถูกเด็กตาย 424
{{{3}}}px เรื่องภิกษุผู้บุตรผลักภิกษุผู้บิดาล้มตาย 425
{{{3}}}px เรื่องภิกษุฉันบิณฑบาตเจือยาพิษตาย 425
บัญชีเรื่องเล่มที่ 2 หน้าที่ 13 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px เรื่องภิกษุทดลองยาพิษ 426
{{{3}}}px เรื่องภิกษุผูกร่างร้าน 427
{{{3}}}px เรื่องภิกษุโจนลงเหวทับช่างสานตาย 428
{{{3}}}px เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์กลิ้งศิลาเล่นทับคน ฯ 429
{{{3}}}px เรื่องภิกษุทํายาให้หญิงมีครรภ์กับชู้ตกไป ฯ 430
{{{3}}}px เรื่องภิกษุทํายาให้หญิงหมันมีบุตรตาย 430
{{{3}}}px ภิกษุไม่ควรทํายาแก่ชนอื่นแต่ควรทําให้สหธรรมิกทั้ง ๕ 431
{{{3}}}px ภิกษุควรทํายาให้คน ๑๐ จําพวก 432
{{{3}}}px ภิกษุควรทํายาให้แก่คน ๕ จําพวก 433
{{{3}}}px เรื่องพระมหาปทุมเถระสนทนาเรื่องยาฯ 434
{{{3}}}px เรื่องสวดพระปริตร 435
{{{3}}}px ว่าด้วยเรื่องอนามัฏฐบิณฑบาต 436
{{{3}}}px ว่าด้วยเรื่องปฏิสันถาร 436
{{{3}}}px เรื่องพระอภัยเถระทําปฏิสันถารกับอภัยโจร 437
{{{3}}}px พระเถระถูกพวกภิกษุโพนทะนา 438
{{{3}}}px เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์จี้ภิกษุสัตตรสวัคคีย์ฯ 439
{{{3}}}px เรื่องภิกษุฆ่ายักษ์ต้องถุลลัจจัย 440
{{{3}}}px เรื่องส่งภิกษุไปสู่ที่มีสัตว์ร้ายฯ 440
{{{3}}}px เรื่องสําคัญว่าเป็นภิกษุคู่เวรแน่จึงฆ่าเสีย 441
{{{3}}}px เรื่องผีเข้าสิงภิกษุ 442
{{{3}}}px เรื่องภิกษุตัดต้นไม้ 442
{{{3}}}px เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์เผาป่า 443
{{{3}}}px เรื่องภิกษุสั่งนายเพชฌฆาต 444
{{{3}}}px เรื่องภิกษุสั่งให้บุรุษด้วนดื่มเปรียงตาย 445
{{{3}}}px เรื่องยาดองพิเศษชื่อโลณะโสจิรกะ 445
จตุตถปาราชิก
{{{3}}}px เรื่องภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา 227/447
{{{3}}}px ภิกษุต่างทิศมาเฝ้า 228/449
{{{3}}}px พุทธประเพณี 450
บัญชีเรื่องเล่มที่ 2 หน้าที่ 14 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px ทรงติเตียน 229/451
{{{3}}}px มหาโจร ๕ จําพวก 230/452
{{{3}}}px นิคมคาถา 453
{{{3}}}px ทรงบัญญัติปฐมบัญญัติ 231/454
{{{3}}}px พระปฐมบัญญัติ 455
{{{3}}}px เรื่องภิกษุสําคัญว่าได้บรรลุ 232/455
{{{3}}}px พระอนุบัญญัติ 456
{{{3}}}px สิกขาบทวิภังค์ 233/457
{{{3}}}px บทภาชนีย์ 236/459
{{{3}}}px สุทธิกฌาน ปฐมฌาน 237/461
{{{3}}}px ทุติยฌาน 244/466
{{{3}}}px ตติยฌาน 467
{{{3}}}px จตุตถฌาน 469
{{{3}}}px สุทธิกวิโมกข์สุญญตวิโมกข์ 244/470
{{{3}}}px อนิมิตตวิโมกข์ 472
{{{3}}}px อัปปณิหิตวิโมกข์ 473
{{{3}}}px สุทธิกสมาธิสุญญตสมาธิ 245/475
{{{3}}}px อนิมิตตสมาธิ 476
{{{3}}}px อัปปณิหิตสมาธิ 478
{{{3}}}px สุทธิกสมาบัติสุญญตสมาบัติ 246/479
{{{3}}}px อนิมิตตสมาบัติ 481
{{{3}}}px อัปปณิหิตสมาบัติ 482
{{{3}}}px สุทธิกะ ญาณทัสสนะวิชชา ๓ 247/484
{{{3}}}px สุทธิกะ มรรคภาวนา สติปัฏฐาน 248/485
{{{3}}}px สัมมัปปธาน ๔ 487
{{{3}}}px อิทธิบาท ๔ 488
{{{3}}}px อินทรีย์๕ 249/490
{{{3}}}px พละ ๕ 491
{{{3}}}px โพชฌงค์ ๗ 250/493
บัญชีเรื่องเล่มที่ 2 หน้าที่ 15 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px อริยมรรคมีองค์ ๘ 251/494
{{{3}}}px สุทธิกะอริยผลโสดาปัตติผล 252/496
{{{3}}}px สกทาคามิผล 497
{{{3}}}px อนาคามิผล 499
{{{3}}}px อรหัตผล 500
{{{3}}}px สุทธิกะการละกิเลส สละราคะ 253/502
{{{3}}}px สละโทสะ 503
{{{3}}}px สละโมหะ 504
{{{3}}}px สุทธิกะความเป็ดจิตเปิดจากราคะ 254/504
{{{3}}}px เปิดจากโทสะ 504
{{{3}}}px เปิดจากโมหะ 505
{{{3}}}px ขัณฑจักร ปฐมฌาน-ทุติยฌาน 255/505
{{{3}}}px ปฐมฌาน-ตติยฌาน 505
{{{3}}}px ปฐมฌาน-จตุตถฌาน 506
{{{3}}}px ปฐมฌาน-สุญญตวิโมกข์ 256/506
{{{3}}}px ปฐมฌาน-อนิมิตตวิโมกข์ 506
{{{3}}}px ปฐมฌาน-อัปปณิหิตวิโมกข์ 507
{{{3}}}px ปฐมฌาน-สุญญตสมาธิ 257/507
{{{3}}}px ปฐมฌาน-อัปปณิหิตสมาธิ 508
{{{3}}}px ปฐมฌาน-สุญญตสมาบัติ 258/508
{{{3}}}px ปฐมฌาน-อนิมิตตสมาบัติ 508
{{{3}}}px ปฐมฌาน-อัปปณิหิตสมาบัติ 509
{{{3}}}px ปฐมฌาน-วิชชา ๓ 259/509
{{{3}}}px ปฐมฌาน-สติปัฏฐาน 260/510
{{{3}}}px ปฐมฌาน-สัมมัปปธาน ๔ 510
{{{3}}}px ปฐมฌาน-อิทธิบาท ๔ 510
{{{3}}}px ปฐมฌาน-อินทรีย์ ๕ 261/511
{{{3}}}px ปฐมฌาน-พละ ๕ 511
{{{3}}}px ปฐมฌาน-โพชฌงค์ ๗ 262/511
บัญชีเรื่องเล่มที่ 2 หน้าที่ 16 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px ปฐมฌาน-อริยมรรคมีองค์ ๘ 263/512
{{{3}}}px ปฐมฌาน-โสดาปัตติผล 264/512
{{{3}}}px ปฐมฌาน-สกทาคามิผล 512
{{{3}}}px ปฐมฌาน-อนาคามิผล 513
{{{3}}}px ปฐมฌาน-อรหัตผล 513
{{{3}}}px ปฐมฌาน-สละราคะ 265/513
{{{3}}}px ปฐมฌาน-สละโทสะ 514
{{{3}}}px ปฐมฌาน-สละโมหะ 514
{{{3}}}px ปฐมฌาน-เปิดจากราคะ 266/514
{{{3}}}px ปฐมฌาน-เปิดจากโทสะ 515
{{{3}}}px ปฐมฌาน-เปิดจากโมหะ 515
{{{3}}}px พัทธจักร 267/515
{{{3}}}px พัทธจักรเอกมูลกนัย 268/517
{{{3}}}px พัทธจักร สัพพมูลกนัย 270/521
{{{3}}}px ขัณฑจักรแห่งนิกเขปบท ฯ 271/522
{{{3}}}px พัทธจักรเอกมูลกนัยฯ 272/525
{{{3}}}px มูลแห่งพัทธจักรที่ท่านย่อไว้ 273/528
{{{3}}}px ขัณฑจักรแห่งวัตถุนิสสารกะฯ 274/532
{{{3}}}px พัทธจักร ทุมูลกนัยฯ 275/536
{{{3}}}px พัทธจักร ทุมูลกนัยแห่งวัตถุนิสสารกะฯ 276/539
{{{3}}}px พัทธจักร สัพพมูลกนัยฯ 278/543
{{{3}}}px กรณวจนวาร ๕ หมวด 554
{{{3}}}px อุปโยควจนวาร ๕ หมวด 564
{{{3}}}px อนาปัตติวาร 281/574
{{{3}}}px วินีตวัตถุอุทานคาถา 282/275
{{{3}}}px เรื่องสําคัญว่าได้บรรลุ 283/576
{{{3}}}px เรื่องอยู่ป่า 284/576
{{{3}}}px เรื่องเที่ยวบิณฑบาต 577
{{{3}}}px เรื่องอุปัชฌายะ ๒ เรื่อง 285/577
บัญชีเรื่องเล่มที่ 2 หน้าที่ 17 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px เรื่องอิริยาบท ๔ เรื่อง 286/578
{{{3}}}px เรื่องละสัญโญชน์ 287/579
{{{3}}}px เรื่องธรรมในที่ลับ 288/579
{{{3}}}px เรื่องวิหาร 289/580
{{{3}}}px เรื่องบํารุง 580
{{{3}}}px เรื่องทําไม่ยาก 290/580
{{{3}}}px เรื่องความเพียร 581
{{{3}}}px เรื่องไม่กลัวความตาย 581
{{{3}}}px เรื่องความเสียหาย 582
{{{3}}}px เรื่องประกอบชอบ 582
{{{3}}}px เรื่องปรารถความเพียร 583
{{{3}}}px เรื่องประกอบความเพียร 583
{{{3}}}px เรื่องอดกลั้นเวทนา ๒ เรื่อง 584
{{{3}}}px เรื่องพราหมณ์ ๕ เรื่อง 291/585
{{{3}}}px เรื่องพยากรณ์มรรคผล ๓ เรื่อง 292/586
{{{3}}}px เรื่องครองเรือน 293/587
{{{3}}}px เรื่องห้ามกาม 587
{{{3}}}px เรื่องยินดี 588
{{{3}}}px เรื่องหลีกไป 588
{{{3}}}px เรื่องอัฏฐิสังขลิกเปรต 595/589
{{{3}}}px เรื่องมังสเปสิเปรต 590
{{{3}}}px เรื่องมังสปัณฑเปรต 591
{{{3}}}px เรื่องนิจฉวีเปรต 591
{{{3}}}px เรื่องอสิโลมเปรต 592
{{{3}}}px เรื่องสัตติโลมเปรต 592
{{{3}}}px เรื่องอุสุโลมเปรต 593
{{{3}}}px เรื่องสูจิโลมเปรต 593
{{{3}}}px เรื่องกุมภัณฑเปรต 594
{{{3}}}px เรื่องคูถนิมุคคเปรต 595
บัญชีเรื่องเล่มที่ 2 หน้าที่ 18 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px เรื่องคูถขาทิเปรต 596
{{{3}}}px เรื่องนิจฉวิตถีเปรต 596
{{{3}}}px เรื่องมังคุลิตถีเปรต 597
{{{3}}}px เรื่องโอกิลินีเปรต 598
{{{3}}}px เรื่องอสีสกพันธเปรต 598
{{{3}}}px เรื่องภิกษุเปรต 599
{{{3}}}px เรื่องภิกษุณีเปรต 599
{{{3}}}px เรื่องสิกขมานาเปรต 600
{{{3}}}px เรื่องสามเณรเปรต 600
{{{3}}}px เรื่องสามเณรีเปรต 601
{{{3}}}px เรื่องแม่น้ำตโปทา 601
{{{3}}}px เรื่องรบ ณ พระนครราชคฤห์ 602
{{{3}}}px เรื่องช้างลงน้ำ 298/603
{{{3}}}px เรื่องพระโสภิตะอรหันต์ 299/603
{{{3}}}px หัวข้อประจําเรื่องปาราชิก ๔ สิกขาบท 604
{{{3}}}px จตุตถปาราชิกรรณนา 605
{{{3}}}px อธิบายศัพท์กิริยาอนาคต 606
{{{3}}}px พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุที่อยู่ฝั่งแม่น้ำฯ 607
{{{3}}}px โจรภายนอกศาสนาเที่ยวปล้นบ้านชายแดน ฯ 608
{{{3}}}px มหาโจรในพระศาสนาเที่ยวย่ํายีสิกขาบท ฯ 609
{{{3}}}px มหาโจรในพระศาสนามี ๕ จําพวก 611
{{{3}}}px แก้อรรถนิคมคาถา 614
{{{3}}}px ปฐมบัญญัติจตุตถปาราชิก 617
{{{3}}}px อนุบัญญัติจตุตถปาราชิก 617
{{{3}}}px เหตุที่ให้เชื่อถือมีฐานะ ๖ อย่าง 622
{{{3}}}px อรรถาธิบายฐานะ ๖ อย่าง 623
{{{3}}}px เรื่องสอบสวนดูปฏิปทาของภิกษุผู้อ้างตนได้บรรลุ 625
{{{3}}}px อธิบายบทภาชนีย์ 627
{{{3}}}px กถาว่าด้วยสุทธิกมหาวาร 633
บัญชีเรื่องเล่มที่ 2 หน้าที่ 19 
เรื่อง ข้อ/หน้า
{{{3}}}px กถาว่าด้วยผู้มีความประสงค์จะกล่าว 639
{{{3}}}px กถาว่าด้วยปัจจัยปฏิสังยุตตวาร 641
{{{3}}}px จตุตถปาราชิกสิกขาบทมีสมุฏฐาน ๓ 642
วินีตวัตถุในจตุตถปาราชิก
{{{3}}}px เรื่องสําคัญว่าได้บรรลุ 643
{{{3}}}px เรื่องตั้งกติกาหลีกไป 647
{{{3}}}px เรื่องพระมหาโมคคัลลานะเห็นอัฏฐิสังขลิกเปรต 649
{{{3}}}px เรื่องมังสเปสีเปรต 653
{{{3}}}px เรื่องมังสปิณฑเปรต 653
{{{3}}}px เรื่องนิจฉวีเปรต 653
{{{3}}}px เรื่องอสิโลมเปรต 653
{{{3}}}px เรื่องสัตติโลมเปรต 654
{{{3}}}px เรื่องอุสุโลมเปรต 654
{{{3}}}px เรื่องสูจิโลมเปรต 654
{{{3}}}px เรื่องสูจิโลมเปรตที่๒ 654
{{{3}}}px เรื่องอัณฑภารเปรต 655
{{{3}}}px เรื่องปรทาริกเปรต 655
{{{3}}}px เรื่องเปรตพราหมณ์ชั่ว 656
{{{3}}}px เรื่องมังคลีหญิงเปรต 656
{{{3}}}px เรื่องโอกิลินีหญิงเปรต 656
{{{3}}}px เรื่องโจรฆาตกเปรต 657
{{{3}}}px เรื่องพระภิกษุเปรตเป็นต้น 657
{{{3}}}px เรื่องแม่น้ำตโปทา 658
{{{3}}}px เรื่องการรบ 659
{{{3}}}px เรื่องช้างลงน้ำ 659
{{{3}}}px เรื่องพระโสภิตะ 660
{{{3}}}px บทสรุปปาราชิก 661
{{{3}}}px อธิษฐานคาถาของท่านผู้รจนา 664
{{{3}}}px ประเภทธรรม 665
แก้คําผิดครั้งที่ 1 วันที่ 25 กันยายน 2548 ดังนี้
วิธีมนสิการอานาปานัสสติกรรมฐาน ๘ อย่าง 354