พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับพิมพ์ ๙๑ เล่ม ของมหามกุฏราชวิทยาลัย/บัญชีเรื่อง เล่มที่ 3

จาก วิกิซอร์ซ
Jump to navigation Jump to search

 


บัญชีเรื่องพระไตรปิฎกและอรรถกถา เล่มที่ 3
พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ปฐมภาค
เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๓
เรื่อง  ข้อ/หน้า
เตรสกัณฑ์
{{{3}}}px สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑ 1
{{{3}}}px เรื่องพระเสยยสกะ 301/1
{{{3}}}px ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท 3
{{{3}}}px พระบัญญัติ 5
{{{3}}}px เรื่องพระภิกษุหลายรูป 302/5
{{{3}}}px ทรงบัญญัติพระอนุบัญญัติ 6
{{{3}}}px พระอนุบัญญัติ 6
{{{3}}}px สิกขาบทวิภังค์ 303/6
{{{3}}}px บทภาชนีย์ 7
{{{3}}}px อุบาย ๔ 304/7
{{{3}}}px กาล ๕ 7
{{{3}}}px ความประสงค์ ๑๐ 8
{{{3}}}px วัตถุประสงค์ ๑๐ 8
{{{3}}}px สุทธิกสังฆาทิเสส 9
{{{3}}}px อุบาย ๔ อย่าง 306/9
{{{3}}}px กาล ๕ อย่าง 10
{{{3}}}px ความประสงค์ ๑๐ อย่าง 10
{{{3}}}px วัตถุประสงค์ ๑๐ อย่าง 11
{{{3}}}px ขัณฑจักร 12
{{{3}}}px มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๑ 307/12
{{{3}}}px พัทธจักร 13
{{{3}}}px มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๑ 308/13
{{{3}}}px มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๒ 309/14
{{{3}}}px มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๓ 310/15
บัญชีเรื่องเล่มที่ 3 หน้าที่ 2
เรื่อง  ข้อ/หน้า
{{{3}}}px มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๔ 311/16
{{{3}}}px มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๕ 312/17
{{{3}}}px มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๖ 313/18
{{{3}}}px มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๗ 314/19
{{{3}}}px มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๘ 315/20
{{{3}}}px มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๙ 316/21
{{{3}}}px ขัณฑจักร 22
{{{3}}}px มีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล 317/22
{{{3}}}px พัทธจักร 23
{{{3}}}px มีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๑ 318/23
{{{3}}}px มีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๒ 24
{{{3}}}px มีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๓ 25
{{{3}}}px มีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๔ 26
{{{3}}}px มีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๕ 27
{{{3}}}px มีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๖ 28
{{{3}}}px มีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๗ 28
{{{3}}}px มีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๘ 29
{{{3}}}px ขัณฑจักรและพัทธจักร 31
{{{3}}}px มีความประสงค์ทุกอย่างเป็นมูล 31
{{{3}}}px ขัณฑจักร 31
{{{3}}}px มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล 321/31
{{{3}}}px พัทธจักร 32
{{{3}}}px มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๑ 322/32
{{{3}}}px มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๒ 33
{{{3}}}px มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๓ 34
{{{3}}}px มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๔ 35
{{{3}}}px มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๕ 36
{{{3}}}px มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๖ 37
{{{3}}}px มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๗ 38
บัญชีเรื่องเล่มที่ 3 หน้าที่ 3 
เรื่อง  ข้อ/หน้า
{{{3}}}px มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๘ 39
{{{3}}}px มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๙ 40
{{{3}}}px ขัณฑจักร 41
{{{3}}}px มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล 323/41
{{{3}}}px พัทธจักร 42
{{{3}}}px มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๑ 324/42
{{{3}}}px มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๒ 43
{{{3}}}px มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๓ 44
{{{3}}}px มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๔ 44
{{{3}}}px มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๕ 45
{{{3}}}px มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๖ 46
{{{3}}}px มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๗ 47
{{{3}}}px มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๘ 48
{{{3}}}px ขัณฑจักรและพัทธจักร 49
{{{3}}}px มีวัตถุประสงค์ทุกอย่างเป็นมูล 326/49
{{{3}}}px อุภโตพัทธมิสสกจักร 327/50
{{{3}}}px ขัณฑจักร 328/52
{{{3}}}px พัทธจักร 329/53
{{{3}}}px กุจฉิจักร 54
{{{3}}}px กุจฉิจักร หมวดที่ ๑ 330/54
{{{3}}}px กุจฉิจักร หมวดที่ ๒ 54
{{{3}}}px กุจฉิจักร หมวดที่ ๓ 55
{{{3}}}px กุจฉิจักร หมวดที่ ๔ 56
{{{3}}}px กุจฉิจักร หมวดที่ ๕ 57
{{{3}}}px กุจฉิจักร หมวดที่ ๖ 58
{{{3}}}px กุจฉิจักร หมวดที่ ๗ 59
{{{3}}}px กุจฉิจักร หมวดที่ ๘ 60
{{{3}}}px ปิฏฐิจักร 61
{{{3}}}px ปิฏฐิจักร รอบที่ ๑ 331/61
บัญชีเรื่องเล่มที่ 3 หน้าที่ 4 
เรื่อง  ข้อ/หน้า
{{{3}}}px ปิฏฐิจักรรอบที่ ๒ 332/62
{{{3}}}px ปิฏฐิจักรรอบที่ ๓ 333/63
{{{3}}}px ปิฏฐิจักรรอบที่ ๔ 334/64
{{{3}}}px ปิฏฐิจักรรอบที่ ๕ 335/65
{{{3}}}px ปิฏฐิจักรรอบที่ ๖ 336/66
{{{3}}}px ปิฏฐิจักรรอบที่ ๗ 337/67
{{{3}}}px ปิฏฐิจักรรอบที่ ๘ 338/68
{{{3}}}px ปิฏฐิจักรรอบที่ ๙ 339/69
{{{3}}}px ปิฏฐิจักรรอบที่ ๑๐ 340/70
{{{3}}}px อนาปัตติวาร 342/71
{{{3}}}px วินีตวัตถุ 72
{{{3}}}px คาถาแสดงชื่อเรื่อง 343/72
{{{3}}}px เรื่องถ่ายปัสสาวะ 346/73
{{{3}}}px เรื่องตรึกถึงกามวิตก 347/73
{{{3}}}px เรื่องอาบน้ำร้อน 348/73
{{{3}}}px เรื่องทายา 349/74
{{{3}}}px เรื่องเกาอัณฑะ 350/75
{{{3}}}px เรื่องเดินทาง 351/76
{{{3}}}px เรื่องหนังหุ้มองค์กําเนิด 352/77
{{{3}}}px เรื่องเรือนไฟ 353/78
{{{3}}}px เรื่องขา 355/80
{{{3}}}px เรื่องสามเณร 356/81
{{{3}}}px เรื่องสามเณรหลับ 357/81
{{{3}}}px เรื่องหนีบด้วยขา 358/82
{{{3}}}px เรื่องหนีบด้วยกํามือ 359/83
{{{3}}}px เรื่องแอ่นในอากาศ 360/84
{{{3}}}px เรื่องดัดกาย 361/84
{{{3}}}px เรื่องเพ่งองค์กําเนิด 362/85
{{{3}}}px เรื่องสอดเข้าช่องดาล 363/86
บัญชีเรื่องเล่มที่ 3 หน้าที่ 5 
เรื่อง  ข้อ/หน้า
{{{3}}}px เรื่องสีกับไม้ 364/86
{{{3}}}px เรื่องอาบน้ำทวนกระแส 365/87
{{{3}}}px เรื่องเล่นโคลน 366/88
{{{3}}}px เรื่องลุยน้ำ 367/89
{{{3}}}px เรื่องเล่นไถลกัน 368/90
{{{3}}}px เรื่องลุยสระบัว 369/91
{{{3}}}px เรื่องสอดเข้าในทราย 370/92
{{{3}}}px เรื่องสอดเข้าในตม 371/92
{{{3}}}px เรื่องตักน้ำรด 372/93
{{{3}}}px เรื่องสีบนที่นอน 373/94
{{{3}}}px เรื่องสีกับนิ้วหัวแม่มือ 374/95
สมันตปาสาทิกาอรรถกถาพระวินัย
มหาวิภังค์วรรณนา ภาค ๒
เตรสกัณฑวรรณนา
{{{3}}}px สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑ สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท 95
{{{3}}}px แก้อรรถปฐมบัญญัติเรื่องพระเสยยสกะ 95
{{{3}}}px แก้อรรถปฐมบัญญัติเรื่องภิกษุหลายรูป 98
{{{3}}}px อธิบายสิกขาบทวิภังค์ว่าด้วยสัญเจตนิกาศัพท์ 99
{{{3}}}px อธิบายเหตุให้เกิดความฝัน ๔ อย่าง 102
{{{3}}}px อธิบายคําว่าสังฆาทิเสส 105
{{{3}}}px อธิบายบทภาชนีย์ว่าด้วยเหตุให้ปล่อยสุกกะ 106
{{{3}}}px อธิบายสุทธิกสังฆาทิเสส 109
{{{3}}}px อธิบายขัณฑจักรและพัทธจักรเป็นต้น 111
{{{3}}}px อธิบายราคะและประโยค ๑๑ อย่าง 114
{{{3}}}px วินีตวัตถุในสังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑ 120
{{{3}}}px สังฆาทิเสส สิกขาบทที่๒ 123
{{{3}}}px เรื่องพระอุทายี 375/123
{{{3}}}px ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท 124
{{{3}}}px พระบัญญัติ 127
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับพิมพ์ ๙๑ เล่ม ของมหามกุฏราชวิทยาลัย/บัญชีเรื่อง เล่มที่ 3 หน้านี้เป็นเอกสารต้นฉบับ ที่ยังไม่สมบูรณ์   ต้องการให้ตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือจัดรูปแบบ   คุณสามารถช่วย เพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น