พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับพิมพ์ ๙๑ เล่ม ของมหามกุฏราชวิทยาลัย/บัญชีเรื่อง เล่มที่ 43

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

 

บัญชีเรื่องพระไตรปิฎกและอรรถกถา เล่มที่ 43
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๔
เรื่อง  ข้อ/หน้า
{{{3}}}px คาถาธรรมบท มลวรรคที่ ๑๘ มี ๑๒ เรื่อง 28/1
๑๘. มลวรรควรรณนา 
{{{3}}}px ๑. เรื่องบุตรของนายโคฆาตก์ (๑๘๒) 5
{{{3}}}px ๒. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง (๑๘๓) 13
{{{3}}}px ๓. เรื่องพระติสสเถระ (๑๘๔) 16
{{{3}}}px ๔. เรื่องพระโลลุทายีเถระ (๑๘๕) 20
{{{3}}}px ๕. เรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง (๑๘๖) 26
{{{3}}}px ๖. เรื่องภิกษุชื่อจูฬสารี (๑๘๗) 30
{{{3}}}px ๗. เรื่องอุบาสก ๕ คน (๑๘๘) 35
{{{3}}}px ๘. เรื่องภิกษุหนุ่มชื่อติสสะ (๑๘๙) 38
{{{3}}}px ๙. เรื่องอุบาสก ๕ คน (๑๙๐) 42
{{{3}}}px ๑๐. เรื่องเมณฑกเศรษฐี (๑๙๑) 47
{{{3}}}px ๑๑. เรื่องพระอุชฌานสัญญีเถระ (๑๙๒) 60
{{{3}}}px ๑๒. เรื่องสุภัททปริพาชก (๑๙๓) 62
{{{3}}}px คาถาธรรมบท ธัมมัฏฐวรรคที่ ๑๙ มี ๑๐ เรื่อง 29/65
๑๙. ธัมมัฏฐวรรควรรณนา
{{{3}}}px ๑. มหาอํามาตย์ผู้วินิจฉัย (๑๙๔) 68
{{{3}}}px ๒. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ (๑๙๕) 71
{{{3}}}px ๓. เรื่องพระเอกุทานเถระ (๑๙๖) 73
{{{3}}}px ๔. เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ (๑๙๗) 76
{{{3}}}px ๕. เรื่องภิกษุมากรูป (๑๙๘) 79
{{{3}}}px ๖. เรื่องภิกษุชื่อหัตถกะ (๑๙๙) 82
{{{3}}}px ๗. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง (๒๐๐) 84
{{{3}}}px ๘. เรื่องเดียรถีย์ (๒๐๑) 86
{{{3}}}px ๙. เรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะ (๒๐๒) 90
บัญชีเรื่องเล่มที่ 43 หน้าที่ 2 
เรื่อง  ข้อ/หน้า
{{{3}}}px ๑๐. เรื่องภิกษุมากรูป (๒๐๓) 92
{{{3}}}px คาถาธรรมบท มรรควรรคที่ ๒๐ มี ๑๐ เรื่อง 30/95
๒๐. มรรควรรควรรณนา
{{{3}}}px ๑. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป (๒๐๔) 98
{{{3}}}px ๒. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปอื่นอีก (๒๐๕) 103
{{{3}}}px ๓. เรื่องพระปธานกัมมิกติสสเถระ (๒๐๖) 106
{{{3}}}px ๔. เรื่องสูกรเปรต (๒๐๗) 111
{{{3}}}px ๕. เรื่องพระโปฐิลเถระ (๒๐๘) 118
{{{3}}}px ๖. เรื่องพระเถระแก่ (๒๐๙) 123
{{{3}}}px ๗. เรื่องสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ (๒๑๐) 127
{{{3}}}px ๘. เรื่องพ่อค้ามีทรัพย์มาก (๒๑๑) 132
{{{3}}}px ๙. เรื่องนางกิสาโคตมี (๒๑๒) 136
{{{3}}}px ๑๐. เรื่องนางปฏาจารา (๒๑๓) 139
{{{3}}}px คาถาธรรมบท ปกิณณกวรรคที่ ๒๑ มี ๙เรื่อง 31/143
๒๑. ปกิณณกวรรควรรณนา
{{{3}}}px ๑. เรื่องบุรพกรรมของพระองค์ (๒๑๔) 145
{{{3}}}px ๒. เรื่องกุมาริกากินไข่ไก่ (๒๑๕) 158
{{{3}}}px ๓. เรื่องภิกษุชาวนครภัททิยะ (๒๑๖) 162
{{{3}}}px ๔. เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ (๒๑๗) 165
{{{3}}}px ๕. เรื่องนายทารุสาฏิกะ (๒๑๘) 169
{{{3}}}px ๖. เรื่องภิกษุวัชชีบุตร (๒๑๙) 176
{{{3}}}px ๗. เรื่องจิตตคฤหบดี (๒๒๐) 180
{{{3}}}px ๘. เรื่องนางจูฬสุภัททา (๒๒๑) 182
{{{3}}}px ๙. เรื่องพระเถระชื่อเอกวิหาร (๒๒๒) 190
{{{3}}}px คาถาธรรมบท นิรยวรรคที่ ๒๒ มี ๙ เรื่อง 32/192
๒๒. นิรยวรรควรรณนา
{{{3}}}px ๑. เรื่องนางปริพาชิกาชื่อสุนทรี (๒๒๓) 195
{{{3}}}px ๒. เรื่องสัตว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียน (๒๒๔) 201
{{{3}}}px ๓. เรื่องภิกษุผู้อยู่ที่แม่น้ำชื่อวัคคุมุทา (๒๒๕) 203
บัญชีเรื่องเล่มที่ 43 หน้าที่ 3 
เรื่อง  ข้อ/หน้า
{{{3}}}px ๔. เรื่องบุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ (๒๒๖) 205
{{{3}}}px ๕. เรื่องภิกษุว่ายาก (๒๒๗) 209
{{{3}}}px ๖. เรื่องหญิงขี้หึง (๒๒๘) 212
{{{3}}}px ๗. เรื่องอาคันตุกภิกษุ (๒๒๙) 214
{{{3}}}px ๘. เรื่องนิครนถ์ (๒๓๐) 217
{{{3}}}px ๙. เรื่องสาวกเดียรถีย์ (๒๓๑) 220
{{{3}}}px คาถาธรรมบท นาควรรคที่ ๒๓ มี ๘ เรื่อง 33/223
๒๓. นาควรรควรรณนา
{{{3}}}px ๑. เรื่องของพระองค์ (๒๓๒) 226
{{{3}}}px ๒. เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นควาญช้าง (๒๓๓) 231
{{{3}}}px ๓. เรื่องบุตรของพราหมณ์เฒ่า (๒๓๔) 233
{{{3}}}px ๔. เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล (๒๓๕) 252
{{{3}}}px ๕. เรื่องสานุสามเณร (๒๓๖) 245
{{{3}}}px ๖. เรื่องช้างชื่อปาเวรกะ (๒๓๗) 253
{{{3}}}px ๗. เรื่องสัมพหุลภิกษุ (๒๓๘) 254
{{{3}}}px ๘. เรื่องมาร (๒๓๙) 260
{{{3}}}px คาถาธรรมบท ตัณหาวรรคที่ ๒๔ มี ๑๒ เรื่อง 34/266
๒๔. ตัณหาวรรควรรณนา
{{{3}}}px ๑. เรื่องปลาชื่อกปิละ (๒๔๐) 271
{{{3}}}px ๒. เรื่องนางลูกสุกร (๒๔๑) 281
{{{3}}}px ๓. เรื่องวิพภันตกภิกษุ (๒๔๒) 290
{{{3}}}px ๔. เรื่องเรือนจํา (๒๔๓) 293
{{{3}}}px ๕. เรื่องพระนางเขมา (๒๔๔) 299
{{{3}}}px ๖. เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน (๒๔๕) 302
{{{3}}}px ๗. เรื่องจูฬธนุคคหบัณฑิต (๒๔๖) 311
{{{3}}}px ๘. เรื่องมาร (๒๔๗) 317
{{{3}}}px ๙. เรื่องอุปกาชีวก (๒๔๘) 321
{{{3}}}px ๑๐. เรื่องท้าวสักกเทวราช (๒๔๙) 323
{{{3}}}px ๑๑. เรื่องเศรษฐีผู้ไม่มีบุตร (๒๕๐) 329
บัญชีเรื่องเล่มที่ 43 หน้าที่ 4 
เรื่อง  ข้อ/หน้า
{{{3}}}px ๑๒. เรื่องอังกุรเทพบุตร (๒๕๑) 334
{{{3}}}px คาถาธรรมบท ภิกขุวรรคที่ ๒๕ มี ๑๒ เรื่อง 35/337
๒๕. ภิกขุวรรควรรณนา
{{{3}}}px ๑. เรื่องภิกษุ๕ รูป (๒๕๒) 341
{{{3}}}px ๒. เรื่องภิกษุฆ่าหงส์ (๒๕๓) 347
{{{3}}}px ๓. เรื่องภิกษุชื่อโกกาลิกะ (๒๕๔) 353
{{{3}}}px ๔. เรื่องพระธรรมารามเถระ (๒๕๕) 357
{{{3}}}px ๕. เรื่องภิกษุคบภิกษุผู้เป็นฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่ง (๒๕๖) 360
{{{3}}}px ๖. เรื่องปัญจัคคทายกพราหมณ์ (๒๕๗) 364
{{{3}}}px ๗. เรื่องสัมพหุลภิกษุ (๒๕๘) 369
{{{3}}}px ๘. เรื่องเรื่องภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป (๒๕๙) 384
{{{3}}}px ๙. เรื่องพระสันตกายเถระ (๒๖๐) 386
{{{3}}}px ๑๐. เรื่องนังคลกูฏเถระ (๒๖๑) 388
{{{3}}}px ๑๑. เรื่องพระวักกลิเถระ (๒๖๒) 392
{{{3}}}px ๑๒. เรื่องสุมนสามเณร (๒๖๓) 395
{{{3}}}px คาถาธรรมบท พราหมณวรรคที่ ๒๖ มี ๓๙เรื่อง 36/416
๒๖. พราหมณวรรควรรณนา
{{{3}}}px ๑. เรื่องพราหมณ์ผู้มีความเลื่อมใสมาก (๒๖๔) 423
{{{3}}}px ๒. เรื่องภิกษุมากรูป (๒๖๕) 426
{{{3}}}px ๓. เรื่องมาร (๒๖๖) 428
{{{3}}}px ๔. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง (๒๖๗) 430
{{{3}}}px ๕. เรื่องพนะอานนทเถระ (๒๖๘) 432
{{{3}}}px ๖. เรื่องบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่ง (๒๖๙) 435
{{{3}}}px ๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ (๒๗๐) 437
{{{3}}}px ๘. เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี (๒๗๑) 442
{{{3}}}px ๙. เรื่องพระสารีบุตรเถระ (๒๗๒) 444
{{{3}}}px ๑๐. เรื่องชฎิลพราหมณ์ (๒๗๓) 446
{{{3}}}px ๑๑. เรื่องกุหกพราหมณ์ (๒๗๔) 448
{{{3}}}px ๑๒. เรื่องนางกิสาโคตมี (๒๗๕) 453
บัญชีเรื่องเล่มที่ 43 หน้าที่ 5 
เรื่อง  ข้อ/หน้า
{{{3}}}px ๑๓. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง (๒๗๖) 455
{{{3}}}px ๑๔. เรื่องอุคคเสน (๒๗๗) 457
{{{3}}}px ๑๕. เรื่องพราหมณ์ ๒ คน (๒๗๘) 459
{{{3}}}px ๑๖. เรื่องอักโกสกภารทวาชพราหมณ์ (๒๗๙) 461
{{{3}}}px ๑๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ (๒๘๐) 465
{{{3}}}px ๑๘. เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี (๒๘๑) 469
{{{3}}}px ๑๙. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง (๒๘๒) 470
{{{3}}}px ๒๐. เรื่องพระเขมาภิกษุณี (๒๘๓) 472
{{{3}}}px ๒๑. เรื่องพระติสสเถระผู้อยู่ในเงื้อมเขา (๒๘๔) 475
{{{3}}}px ๒๒. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง (๒๘๕) 480
{{{3}}}px ๒๓. เรื่องสามเณร (๒๘๖) 483
{{{3}}}px ๒๔. เรื่องพระมหาปันถกเถระ (๒๘๗) 489
{{{3}}}px ๒๕. เรื่องพระปิลินทวัจฉเถระ (๒๘๘) 491
{{{3}}}px ๒๖. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง (๒๘๙) 493
{{{3}}}px ๒๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ (๒๙๐) 496
{{{3}}}px ๒๘. เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ (๒๙๑) 498
{{{3}}}px ๒๙. เรื่องพระเรวตเถระ (๒๙๒) 500
{{{3}}}px ๓๐. เรื่องพระจันทาภเถระ (๒๙๓) 502
{{{3}}}px ๓๑. เรื่องพระสีวลีเถระ (๒๙๔) 509
{{{3}}}px ๓๒. เรื่องพระสุนทรสมุทรเถระ (๒๙๕) 512
{{{3}}}px ๓๓. เรื่องพระโชติกเถระ (๒๙๖) 519
{{{3}}}px ๓๔. เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ ๑ (๒๙๗) 553
{{{3}}}px ๓๕. เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่๒ (๒๙๘) 555
{{{3}}}px ๓๖. เรื่องพระวังคีสเถระ (๒๙๙) 557
{{{3}}}px ๓๗. เรื่องพระธรรมทินนาเถรี (๓๐๐) 562
{{{3}}}px ๓๘. เรื่องพระอังคุลิมาลเถระ (๓๐๑) 565
{{{3}}}px ๓๙. เรื่องเทวหิตพราหมณ์ (๓๐๒) 567
{{{3}}}px รวมวรรคที่มีในคาถาธรรมบท 570
{{{3}}}px อรรถกถารวมเรื่องทั้งหมด 571
บัญชีเรื่องเล่มที่ 43 หน้าที่ 6 
เรื่อง  ข้อ/หน้า
{{{3}}}px คําอุทิศของผู้เรียบเรียง 572
{{{3}}}px พรรณนาคุณสมบัติของผู้เรียบเรียงคัมภีร์นี้ 573