พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับพิมพ์ ๙๑ เล่ม ของมหามกุฏราชวิทยาลัย/บัญชีเรื่อง เล่มที่ 49

จาก วิกิซอร์ซ
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

 


บัญชีเรื่องพระไตรปิฎกและอรรถกถา เล่มที่ 49
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ
เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑
เรื่อง  ข้อ/หน้า
อุรควรรคที่ ๑
{{{3}}}px เขตตูปมาเปตวัตถุ และอรรถกถา 86/1
{{{3}}}px สูกรเปตวัตถุ และอรรถกถา 87/17
{{{3}}}px ปูติมุขเปตวัตถุ และอรรถกถา 88/22
{{{3}}}px ปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุ และอรรถกถา 89/31
{{{3}}}px ติโรกุฑฑเปตวัตถุ และอรรถกถา 90/37
{{{3}}}px ปัญจปุตตขาทิกเปติวัตถุ และอรรถกถา 91/61
{{{3}}}px สัตตปุตตขาทิกเปติวัตถุ และอรรถกถา 92/70
{{{3}}}px โคณเปตวัตถุ และอรรถกถา 93/76
{{{3}}}px มหาเปสการเปติวัตถุ และอรรถกถา 94/84
{{{3}}}px ขัลลาติยเปติวัตถุ และอรรถกถา 95/92
{{{3}}}px นาคเปตวัตถุ และอรรถกถา 96/106
{{{3}}}px อุรคเปตวัตถุ และอรรถกถา 97/120
อุพพรีวรรคที่ ๒
{{{3}}}px สังสารโมจกเปติวัตถุ และอรรถกถา 98/132
{{{3}}}px สาริปุตตเถรมาตุเปติวัตถุ และอรรถกถา 99/155
{{{3}}}px มัตตาเปติวัตถุ และอรรถกถา 100/165
{{{3}}}px นัททาเปติวัตถุ และอรรถกถา 101/184
{{{3}}}px มัฏฐกุณฑลีเปตวัตถุ และอรรถกถา 102/192
{{{3}}}px กัณหเปตวัตถุ และอรรถกถา 103/194
{{{3}}}px ธนปาลเสฏฐเปตวัตถุ และอรรถกถา 104/209
{{{3}}}px จูลเสฏฐิเปตวัตถุ และอรรถกถา 105/222
{{{3}}}px อังกุรเปตวัตถุ และอรรถกถา 106/235
{{{3}}}px อุตตรมาตุเปติวัตถุ และอรรถกถา 107/293
{{{3}}}px สุตตเปตวัตถุ และอรรถกถา 108/301
บัญชีเรื่องเล่มที่ 49 หน้าที่ 2 
เรื่อง  ข้อ/หน้า
{{{3}}}px ธนปาลเสฏฐิเปตวัตถุ และอรรถกถา 104/209
{{{3}}}px กัณณมุณฑเปติวัตถุ และอรรถกถา 109/312
{{{3}}}px อุพพรีเปติวัตถุ และอรรถกถา 110/330
จูฬวรรคที่ ๓
{{{3}}}px อภิชชมานเปตวัตถุ และอรรถกถา 111/347
{{{3}}}px สานุวาสีเถรเปตวัตถุ และอรรถกถา 112/365
{{{3}}}px รถการีเปตวัตถุ และอรรถกถา 113/384
{{{3}}}px ภุสเปตวัตถุ และอรรถกถา 114/393
{{{3}}}px กุมารเปตวัตถุ และอรรถกถา 115/399
{{{3}}}px เสรินีเปติวัตถุ และอรรถกถา 116/411
{{{3}}}px มิคลุททเปตวัตถุที่ ๑ และอรรถกถา 117/420
{{{3}}}px มิคลุททเปตวัตถุที่ ๒ และอรรถกถา 118/428
{{{3}}}px กูฏวินิจฉยิกเปตวัตถุ และอรรถกถา 119/433
{{{3}}}px ธาตุวิวณณเปตวัตถุ และอรรถกถา 120/439
มหาวรรคที่ ๔
{{{3}}}px อัมพสักขรเปตวัตถุ และอรรถกถา 121/447
{{{3}}}px เสรีสกเปตวัตถุ และอรรถกถา 122/507
{{{3}}}px นันทกเปตวัตถุ และอรรถกถา 123/508
{{{3}}}px เรวตีเปติวัตถุ และอรรถกถา 124/537
{{{3}}}px อุจฉุเปตวัตถุ และอรรถกถา 125/538
{{{3}}}px กุมารเปตวัตถุ และอรรถกถา 126/545
{{{3}}}px ราชปุตตเปตวัตถุ และอรรถกถา 127/551
{{{3}}}px คูถขาทกเปตวัตถุที่ ๑ และอรรถกถา 128/559
{{{3}}}px คูถขาทกเปตวัตถุที่ ๒ และอรรถกถา 129/565
{{{3}}}px คณเปตวัตถุ และอรรถกถา 130/566
{{{3}}}px ปาฏลีปุตตเปตวัตถุ และอรรถกถา 131/572
{{{3}}}px อัมพวนเปตวัตถุ และอรรถกถา 132/577
{{{3}}}px อักขรุกขเปตวัตถุ และอรรถกถา 133/585
บัญชีเรื่องเล่มที่ 49 หน้าที่ 3 
เรื่อง  ข้อ/หน้า
{{{3}}}px โภคสํหรณเปติวัตถุ และอรรถกถา 134/588
{{{3}}}px เสฏฐีปุตตเปตวัตถุ และอรรถกถา 135/591
{{{3}}}px เสฏฐิกูฏเปตวัตถุ และอรรถกถา 136/597
{{{3}}}px กถาสรุปท้าย 606