พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับพิมพ์ ๙๑ เล่ม ของมหามกุฏราชวิทยาลัย/บัญชีเรื่อง เล่มที่ 60

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

 

บัญชีเรื่องพระไตรปิฎกและอรรถกถา เล่มที่ 60
พระสุตตันตปิฏก ขุททกนิกาย ชาดก
เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๖
เรื่อง  ข้อ/หน้า
เอกาทสกนิบาตชาดก
{{{3}}}px ๑. มาตุโปสกชาดก ว่าด้วยพญาช้างเลี้ยงมารดา 1493/1
{{{3}}}px อรรถกถา มาตุโปสกชาดก 4
{{{3}}}px ๒. ชุณหชาดก ว่าด้วยการคบบัณฑิตและคบคนพาล 1504/11
{{{3}}}px อรรถกถา ชุณหชาดก 14
{{{3}}}px ๓. ธรรมเทวปุตตชาดก ว่าด้วยเรื่องธรรมชนะอธรรม 1515/23
{{{3}}}px อรรถกถา ธรรมเทวปุตตชาดก 25
{{{3}}}px ๔. อุทยชาดก ว่าด้วยบารมี ๑๐ ทัศ 1526/31
{{{3}}}px อรรถกถา อุทยชาดก 35
{{{3}}}px ๕. ปานียชาดก ว่าด้วยการทําบาปแล้วรังเกียจบาป 1542/51
{{{3}}}px อรรถกถา ปานียชาดก 53
{{{3}}}px ๖. ยุธัญชัยชาดก ว่าด้วยการผนวชของเจ้าชายฯ 1553/62
{{{3}}}px อรรถกถา ยุธัญชัยชาดก 64
{{{3}}}px ๗. ทสรถชาดก ว่าด้วยผู้มีปัญญาย่อมไม่เศร้าโศกฯ 1564/72
{{{3}}}px อรรถกถา ทสรถชาดก 74
{{{3}}}px ๘. สังวรชาดก ว่าด้วยพระราชาผู้มีศีลาจารวัตรที่ดีงาม 1577/85
{{{3}}}px อรรถกถา สังวรชาดก 87
{{{3}}}px ๙. สุปปรกชาดก ว่าด้วยทะเล ๖ ประการ 1588/95
{{{3}}}px อรรถกถา สุปปารกชาดก 97
ทวาทสนิบาตชาดก
{{{3}}}px ๑. จุลลกุณาลชาดก ว่าด้วยสิ่ง ๕ อย่างรู้ได้ยาก 1601/106
{{{3}}}px ๒. ภัททสาลชาดก ว่าด้วยการบําเพ็ญประโยชนน์แก่ญาติ 1613/109
{{{3}}}px อรรถกถา ภัททสาลชาดก 111
{{{3}}}px ๓. สมุททวาณิชชาดก ว่าด้วยพ่อค้าทางสมุทร 1625/130
{{{3}}}px อรรถกถา สมุททวาณิชชาดก 133
บัญชีเรื่องเล่มที่ 60 หน้าที่ 2 
เรื่อง  ข้อ/หน้า
{{{3}}}px ๔. กามชาดก ว่าด้วยกามและโทษของกาม 1637/144
{{{3}}}px อรรถกถา กามชาดก 146
{{{3}}}px ๕. ชนสันธชาดก ว่าด้วยเหตุที่ทําให้จิตให้เดือดร้อน 1649/159
{{{3}}}px อรรถกถา ชนสันธชาดก 161
{{{3}}}px ๖. มหากัณหชาดก ว่าด้วยคราวที่สุนัขดํากินคน 1661/168
{{{3}}}px อรรถกถา มหากัณหชาดก 170
{{{3}}}px ๗. โกสิยชาดก ว่าด้วยโกสิยเศรษฐีขี้ตระหนี่ 1673/179
{{{3}}}px ๘. เมณฑกปัญหาชาดก ว่าด้วยเมณฑกปัญหา 1686/182
{{{3}}}px ๙. มหาปทุมชาดก ว่าด้วยมหาปทุมกุมาร 1698/186
{{{3}}}px อรรถกถา มหาปทุมชาดก 189
เตรสนิบาตชาดก
{{{3}}}px ๑. อัมพชาดก ว่าด้วยมนต์เสื่อมเพราะลบหลู่อาจารย์ 1725/210
{{{3}}}px อรรถกถา อัมพชาดก 213
{{{3}}}px ๒. ผันทนาชาดก ว่าด้วยการผูกเวรของหมีและไม้ตะคร้อ 1738/223
{{{3}}}px อรรถกถา ผันทนชาดก 225
{{{3}}}px ๓. ชวนหังสชาดก ว่าด้วยรักกันอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้ 1751/231
{{{3}}}px อรรถกถา ชวนหังสชาดก 234
{{{3}}}px ๔. จุลลนารทกัสสปชาดก ว่าด้วยพิษเหวเปียกตมและอสรพิษ 1764/245
{{{3}}}px อรรถกถา จุลลนารทกัสสปชาดก 247
{{{3}}}px ๕. ทูตชาดก ว่าด้วยการบอกความทุกข์แก่ผู้ที่ควร 1777/255
{{{3}}}px อรรถกถา ทูตชาดก 257
{{{3}}}px ๖. กาลิงคโพธิชาดก ว่าด้วยการพยากรณ์ที่ชัยภูมิ 1790/264
{{{3}}}px อรรถกถา กาลิงคชาดก 267
{{{3}}}px ๗. อกิตติชาดก ว่าด้วยอกิตติดาบสขอพรท้าวสักกะ 1806/280
{{{3}}}px อรรถกถา อกิตติชาดก 284
{{{3}}}px ๘. ตักการิยชาดก ว่าด้วยการพูดดีเป็นศรีแก่ตัว 1826/293
{{{3}}}px อรรถกถา ตักการิยชาดก 296
{{{3}}}px ๙. รุรุมิคชาดก ว่าด้วยน้ำใจของพญาเนื้อ 1839/313
{{{3}}}px อรรถกถารุรุชาดก 316
บัญชีเรื่องเล่มที่ 60 หน้าที่ 3 
เรื่อง  ข้อ/หน้า
{{{3}}}px ๑๐. สรภชาดก ว่าด้วยละมั่งทําคุณแก่พระราชา 1855/327
{{{3}}}px อรรถกถา สรภชาดก 331
ปกิณณกนิบาตชาดก
{{{3}}}px ๑. สาลิเกทารชาดก ว่าด้วยนกแขกเต้าเลี้ยงพ่อแม่ 1872/349
{{{3}}}px อรรถกถา สาลิเกทารชาดก 352
{{{3}}}px ๒. จันทกินนรชาดก ว่าด้วยนางจันทกินรี 1883/360
{{{3}}}px อรรถกถา จันทกินนรชาดก 364
{{{3}}}px ๓. มหาอุกกุสชาดก ว่าด้วยสัตว์ ๔ สหาย 1891/373
{{{3}}}px อรรถกถา มหาอุกกุสชาดก 377
{{{3}}}px ๔. อุททาลกชาดก ว่าด้วยจรณธรรม 1907/389
{{{3}}}px อรรถกถา อุททาลกชาดก 392
{{{3}}}px ๕. ภิสชาดก ว่าด้วยการลองใจฤาษี 1921/402
{{{3}}}px ๖. สุรุจิชาดก ว่าด้วยการขอบุตร 1942/421
{{{3}}}px อรรถกถา สุรุจิชาดก 425
{{{3}}}px ๗. ปัญจุโปสถิกชาดก ว่าด้วยรักษาอุโบสถต่าง ๆ กัน 1951/440
{{{3}}}px อรรถกถา ปัญจอุโปสถชาดก 445
{{{3}}}px ๘. มหาโมรชาดกว่า ด้วยพญานกยูงพ้นจากบ่วง 1961/453
{{{3}}}px อรรถกถา มหาโมรชาดก 456
{{{3}}}px ๙. ตัจสูกรชาดก ว่าด้วยหมูพร้อมใจกันสู้เสือ 1975/469
{{{3}}}px อรรถกถา ตัจฉสูกรชาดก 473
{{{3}}}px ๑๐. มหาวาณิชชาดก ว่าด้วยโลภมากจนตัวตาย 1990/484
{{{3}}}px อรรถกถา มหาวาณิชชาดก 487
{{{3}}}px ๑๑. สาธินราชชาดก ว่าด้วยพระเจ้าวิเทหราชประพาสดาวดึงส์ 1994/494
{{{3}}}px อรรถกถา สาธินราชชาดก 498
{{{3}}}px ๑๒. ทสพราหมณชาดก ว่าด้วยชาติพราหมณ์ ๑๐ ชาติ 2001/508
{{{3}}}px อรรถกถา ทสพราหมณชาดก 516
{{{3}}}px ๑๓. ภิกขาปรัมปรชาดก ว่าด้วยการให้ทาน ที่มีผลมาก 2024/530
{{{3}}}px อรรถกถา ภิกขาปรัมปรชาดก 553
{{{3}}}px ประเภทธรรม 541