พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับพิมพ์ ๙๑ เล่ม ของมหามกุฏราชวิทยาลัย/บัญชีเรื่อง เล่มที่ 7

จาก วิกิซอร์ซ
Jump to navigation Jump to search

 


บัญชีเรื่องพระไตรปิฎกและอรรถกถา เล่มที่ 7
พระวินัยปิฎก มหาวรรค
เล่มที่ ๕ ภาคที่ ๒
เรื่อง  ข้อ/หน้า
จัมมขันธกะ
{{{3}}}px เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสาร 1/1
{{{3}}}px พระสาคตเถระแสดงอิทธิปาฏิหารย์ 2
{{{3}}}px เสด็จออกให้ประชาชนเข้าเฝ้า 3
{{{3}}}px ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและจตุราริยสัจ 4
{{{3}}}px เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะออกบวช 2/5
{{{3}}}px ตั้งความเพียรสม่ำเสมอเทียบเสียงพิณ 6
{{{3}}}px พระโสณะสําเร็จพระอรหัตผล 8
{{{3}}}px พรรณาคุณของพระขีณาสพ 3/8
{{{3}}}px ขีนาสวคุณนิคมคาถา 4/12
{{{3}}}px ทรงอนุญาตรองเท้า 5/13
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติห้ามสวมรองเท้าสีต่างๆ 6/13
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติห้ามสวมรองเท้ามีหูไม่สมควร 14
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติทรงห้ามสวมรองเท้าบางชนิด 14
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติทรงห้ามสวมรองเท้าขลิบหนัง 15
{{{3}}}px ทรงอนุญาตรองเท้าหลายชั้นที่ใช้แล้ว 7/16
{{{3}}}px ห้ามสวมรองเท้าในที่บางแห่ง 8/16
{{{3}}}px ภิกษุอาพาธเป็นหน่อที่เท้า 9/18
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตให้สวมรองเท้าเป็นพิเศษ 10/18
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าไม้ 19
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าใบตาล 11/20
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าไม้ไผ่ 21
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัตห้ามสวมเขียงเท้าไม้ต่างชนิด 12/22
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติห้ามจับโค 13/24
{{{3}}}px เรื่องยาน 14/25
บัญชีเรื่องเล่มที่ 7 หน้าที่ 2 
เรื่อง  ข้อ/หน้า
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติห้ามใช้ที่นั่งและที่นอนสูงใหญ่ 15/26
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติห้ามใช้หนังผืนใหญ่ 16/27
{{{3}}}px เรื่องภิกษุใจร้าย 17/28
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติห้ามใช้หนังโค 18/29
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติห้ามสวมรองเท้าเข้าบ้าน 19/30
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตให้ภิกษุอาพาธสวมรองเท้าเข้าบ้าน 30
{{{3}}}px เรื่องพระโสณกุฏิกัณณะ 20/31
{{{3}}}px พระโสณะรําพึงแล้วอําลาเข้าเฝ้า 32
{{{3}}}px อาณัติกพจน์ของพระอุปัชฌายะ ๕ ประการ 33
{{{3}}}px พระโสณะเข้าเฝ้า 34
{{{3}}}px สวดพระสูตรในอัฏฐกวรรค 21/35
{{{3}}}px ทรงเปล่งพระอุทาน 36
{{{3}}}px กราบทูลอาณัติกพจน์ของพระอุปัชฌายะ ๕ ประการ 22/36
{{{3}}}px พระพุทธานุญาติพิเศษ 23/37
{{{3}}}px กําหนดเขตปัจจันตชนบทและมัชฌิมชนบท 38
{{{3}}}px หัวข้อประจําขันธกะ 24/49
{{{3}}}px อรรถกถาจัมมขันธกะ 41
{{{3}}}px เรื่องพระโสณโกลิวิสเถระ 41
{{{3}}}px ว่าด้วยรองเท้า 47
{{{3}}}px ว่าด้วยเขียงเท้า 49
{{{3}}}px ว่าด้วยยาน 50
{{{3}}}px ว่าด้วยอุจจาสยนะและมหาสหยะ 51
{{{3}}}px เรื่องพระโสณกุฏิกัณณะ 53
{{{3}}}px ว่าด้วยหนัง 56
เภสัชชขันธกะ
{{{3}}}px ภิกษุอาพาธในฤดูสารท 25/58
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตเภสัช ๕ ในกาล 58
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตเภสัช ๕ นอกกาล 26/60
บัญชีเรื่องเล่มที่ 7 หน้าที่ 3 
เรื่อง  ข้อ/หน้า
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตน้ำมันเปลว 27/61
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตมูลเภสัช 28/61
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตเครื่องบดยา 62
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตกสาวเภสัช 29/62
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตปัณณเภสัช 30/62
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตผลเภสัช 31/63
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตชตุเภสัช 32/63
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตโลณเภสัช 33/64
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตจุรณเภสัชเป็นต้น 34/64
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตเครื่องกรอง 35/65
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตเนื้อดิบและเลือดสด 36/65
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตยาตาเป็นต้น 37/66
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตน้ำมันเป็นต้น 38/68
{{{3}}}px พระปิลินทวัจฉะเถระอาพาธเป็นโรคลม 39/70
{{{3}}}px อาพาธโรคลมเสียดยอกตามข้อ 40/71
{{{3}}}px อาพาธเท้าแตก 41/72
{{{3}}}px อาพาธเป็นโรคฝี 42/72
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตยามหาวิกัฏ ๔ อย่าง 43/73
{{{3}}}px ภิกษุอาพาธด้วยโรคต่างๆ 44/74
{{{3}}}px พระปิลินทวัจจเถระซ่อมแปลงเงื้อมเขา 45/75
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตอารามิก -/76
{{{3}}}px เนรมิตมาลัยทองคํา 46/77
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตเภสัช ๕ 47/80
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตงบน้ำอ้อย 48/81
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตถั่วเขียว 81
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตยาดองโลณโสจิรกะ 82
{{{3}}}px ประชวรโรคลมเกิดในพระอุทร 49/82
{{{3}}}px พุทธประเพณี 83
{{{3}}}px ทรงตําหนิท่านพระอานนท์ 83
บัญชีเรื่องเล่มที่ 7 หน้าที่ 4
เรื่อง  ข้อ/หน้า
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติห้ามอามิสที่เป็นอันโตวุตถะเป็นต้น 84
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตให้อุ่นโภชนาหาร 50/84
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตอามิสที่เป็นอันโตวุตถะเป็นต้น 51/85
{{{3}}}px ผลไม้กลางทาง 52/86
{{{3}}}px พุทธประเพณี 86
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตให้รับประเคนของที่เป็นอุคคหิต 87
{{{3}}}px พราหมณ์ถวายงาและน้ำผึ้งใหม่ 53/87
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตให้ฉันโภชนะไม่เป็นเดน 89
{{{3}}}px ตระกูลอุปัฏฐากของพระอุปนันทศากยบุตร 54/89
{{{3}}}px พระสารีบุตรเถระอาพาธ 55/90
{{{3}}}px พระพุทธานุญาตผลไม้ที่ใช้เพาะพันธุ์ไม่ได้ 56/91
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติห้ามทําสัตถกรรม 57/92
{{{3}}}px ทรงประชุมภิกษุสงฆ์ 92
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติห้ามทําวัตถิกรรม 93
{{{3}}}px อุบาสิกาสุปปิยาถวายเนื้อขา 58/94
{{{3}}}px ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม 59/96
{{{3}}}px ทรงติเตียน 97
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อมนุษย์ 97
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อช้าง 60/97
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อม้า 98
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อสุนัข 98
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้องู 99
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อราชสีห์ 99
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อเสือโคร่ง 100
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อเสือเหลือง 100
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อหมี 100
{{{3}}}px พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อเสือดาว 100
{{{3}}}px เรื่องพราหมณ์ถวายยาคูและขนมปรุงด้วยน้ำหวาน 61/101
{{{3}}}px ข้าวยาคูมีคุณ ๑๐ อย่าง 103
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับพิมพ์ ๙๑ เล่ม ของมหามกุฏราชวิทยาลัย/บัญชีเรื่อง เล่มที่ 7 หน้านี้เป็นเอกสารต้นฉบับ ที่ยังไม่สมบูรณ์   ต้องการให้ตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือจัดรูปแบบ   คุณสามารถช่วย เพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น