พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับพิมพ์ ๙๑ เล่ม ของมหามกุฏราชวิทยาลัย/เล่มที่ ๘๓ หน้าที่ ๑-๕๐

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

 


พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 1

พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๕ ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น อนุสยยมกที่ ๗ ปริจเฉทวาระ อนุสัย ๗ คือ :- ๑. กามราคานุสัย ๕. วิจิกิจฉานุสัย ๒. ปฏิฆานุสัย ๖. ภวราคานุสัย ๓. มานานุสัย ๗. อวิชชานุสัย ๔. ทิฏฐานุสัย

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 2

ปริจฉินนุทเทสวาระ [๑๒๒๑] กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ไหน ? กามราคานุสัย นอนเนื่อง อยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ใน กามธาตุ. ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ไหน ? ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา. มานานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ไหน ? มานานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ใน กามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ. ทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ไหน ? ทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่ธรรมอันนับเนื่องด้วย สักกายทิฏฐิทั้งหมด. วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ไหน ? วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่ธรรมอันนับเนื่อง ด้วยสักกายทิฏฐิทั้งหมด. ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ไหน ? ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ. อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ไหน ? อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่ธรรมอันนับเนื่อง ด้วยสักกายทิฏฐิทั้งหมด.

๑.  บาลีเล่มที่  ๓๘    หน้า
พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 3

อนุสยวาระ อุปปัตติฏฐานปุคคลวาระ อนุโลม กามราคานุสยมูล เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :- [๑๒๒๒] กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, ปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ใช่. ก็หรือว่า ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, กามราคานุสัย ก็นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :- กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด มานานุสัย ก็นอน เนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ใช่.

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 4

ก็หรือว่า มานานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, กามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? มานานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่แก่พระอนาคามีนั้น, มานานุสัย นอนเนื่องอยู่ และ กามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๓ จำพวก. จบกามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูล ทิฏฐานุสยมูลี :- กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, ทิฏฐานุสัย ก็นอน เนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๒ จำพวก แต่ทิฏฐานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้น, กามราคานุสัย นอน เนื่องอยู่ และทิฏฐานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่ปุถุชน. ก็หรือว่า ทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด กามราคานุสัย ก็นอนเนื่อง อยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ใช่. จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยมูลี

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 5

กามราคานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :- กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๒ จำพวก แต่วิจิกิจฉานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลเหล่านั้น, กามราคานุสัยก็นอนเนื่อง และ วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่ปุถุชน. ก็หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, กามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ใช่. จบ กามราคานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :- กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ก็ นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ก็หรือว่า ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, กามราคา- นุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 6

ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่แก่พระอนาคามีนั้น ภวราคานุสัย นอนเนื่อง และกามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๓ จำพวก. จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, อวิชชานุสัย ก็ นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ใช่. ก็หรือว่า อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, กามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่แก่พระอนาคามีนั้น, อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่และ กามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๓ จำพวก จบ กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี กามราคานุสยมูล จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 7

ปฏิฆานุสยมูล ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :- [๑๒๒๓] ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, มานานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ก็หรือว่า มานานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, ปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? มานานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่พระอนาคามี แต่ปฏิฆานุสัย ไม่ใช่ นอนเนื่องอยู่แก่พระอนาคามีนั้น มานานุสัย นอนเนื่องอยู่ และ ปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๓ จำพวก. จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยทิมูลี :- ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๒ จำพวก แต่วิจิกิจฉานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้น, ปฏิฆานุสัย นอนเนื่อง อยู่ และวิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่ปุถุชน.

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 8

ก็หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, ปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ใช่ จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสย มูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :- ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, ภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ก็หรือว่า อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, ปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่พระอนาคามี แต่ปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่แก่พระอนาคามีนั้น, อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่ และปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๓ จำพวก. จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี ปฏิฆานุสยมูล จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 9

มานานุสยมูล มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- [๑๒๒๔] มานานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? มานานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๓ จำพวก แต่วิจิกิจฉานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น, มานานุสัย นอนเนื่อง อยู่ และวิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่ปุถุชน. ก็หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, มานานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :- มานานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, ภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ก็หรือว่า อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, มานานุสัย

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 10

ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ใช่. จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี มานานุสยมูล จบ

ทิฏฐานุสยมูล ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยาทิมูลี :- [๑๒๒๕] ทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ก็หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, ทิฏฐานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ใช่. จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี ทิฏฐานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :- ทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, ภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 11

ใช่. ก็หรือว่า อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, ทิฏฐานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๓ จำพวก แต่ทิฏฐานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น, อวิชชานุสัย นอนเนื่อง อยู่ และทิฏฐานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่ปุถุชน. จบ ทิฏฐานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี ทิฏฐานุสยมูล จบ

วิจิกิจฉานุสยมูล วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :- [๑๒๒๖] วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, ภวราคา- นุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ก็หรือว่า อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๓ จำพวก แต่วิจิกิจฉานุสัย

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 12

ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น. อวิชชานุสัย นอน เนื่องอยู่ และวิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่ปุถุชน. จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี วิจิกิจฉานุสยมูล จบ

ภวราคานุสยมูล ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- [๑๒๒๗] ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ก็หรือว่า อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ใช่. จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี ภวราคานุสยมูล จบ เอกมูลกะ จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 13

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :- [๑๒๒๘] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่ บุคคลใด, มานานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ใช่. ก็หรือว่า มานานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? มานานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่แก่พระอนาคามีนั้น, มานานุสัย นอนเนื่องอยู่ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่ บุคคล ๓ จำพวก. จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๒ จำพวก แต่วิจิกิจฉานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๒ จำพวก

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 14

เหล่านั้น กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่ และวิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่อง อยู่แก่ปุถุชน. ก็หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ใช่. จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :- กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, ภว- ราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ใช่. ก็หรือว่า อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, กามราคา- นุสัยและปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่แก่พระอนาคามีนั้น, อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่ กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๓ จำพวก. จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ ทุกมูลกะ จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 15

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐา- นุสยาทิมูลี :- [๑๒๒๙] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย นอน- เนื่องอยู่แก่บุคคลใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่อง อยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่ บุคคล ๒ จำพวก แต่วิจิกิจฉานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้น กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และวิจิกิจฉา- นุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่ปุถุชน. ก็หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด กามราคา- นุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ใช่. จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :- กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่ บุคคลใด, ภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล นั้น ใช่ไหม ? ใช่.

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 16

ก็หรือว่า อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, กามราคา- นุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? อวิชชานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่แก่พระอนาคามี นั้น อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็ นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๓ จำพวก. จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ ติกมูลกะ จบ

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- นุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :- [๑๒๓๐] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐา- นุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่ บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ใช่.

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 17

ก็หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, กามราคา- นุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล นั้น ใช่ไหม ? ใช่ จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฎฐานุสยมูละ ภว- ราคานุสยาทิมูลี :- กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, ภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย ก็นอน- เนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ก็หรือว่า อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, กามราคา- นุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่ บุคคลนั้น ใช่ไหม ? อวิชชานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่แก่ พระอนาคามีนั้น, อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 18

มานานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๒ จำพวก แต่ทิฏฐานุสัย ไม่ใช่ นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้น อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่ปุถุชน. จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ จตุกกมูลกะ จบ

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล- วิจิกิจฉานุสยมูล ปัญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :- [๑๒๓๑] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, ภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ใช่. ก็หรือว่า อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, กามราคา- นุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็ นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? อวิชชานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ไม่ใช่

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 19

นอนเนื่องอยู่แก่พระอนาคามีนั้น, อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆา- นุสัย และมานานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๒ จำพวก แต่ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้น. อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่อง อยู่แก่ปุถุชน. จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- วิจิกิจฉานุสยมูล จบ ปัญจกมูลกะ จบ

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล ฉักกมูละ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- -วิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- [๑๒๓๒] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? ใช่.

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 20

ก็หรือว่า อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ? อวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่ พระอนาคามี แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา- นุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่แก่พระอนาคามีนั้น. อวิชชานุสัย กามราคา- นุสัย ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๒ จำพวก แต่ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล ๒ จำพวก เหล่านั้น. อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐา- นุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่ปุถุชน.

จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย - ภรวาราสุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล จบ ฉักกมูลกะ จบ อุปปัตติฏฐานปุคคลวาระ อนุโลม จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 21

อุปปัตติฏฐานโอกาสวาระ อนุโลม. กามราคานุสยมูล เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :- [๑๒๓๓] กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, ปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ไม่ใช่. ก็หรือว่า ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, กามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ไม่ใช่. จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :- กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, มานานุสัย ก็นอนเนื่อง อยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ใช่.

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 22

ก็หรือว่า มานานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, กามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? มานานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น, มานานุสัย นอนเนื่อง และกามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ. จบ กามราคาสุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ใช่. ก็หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, กามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น. วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 23

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :- กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็ นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ไม่ใช่. ก็หรือว่า ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, กามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ไม่ใช่. จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็นอน- เนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ก็หรือว่า อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, กามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา ที่รูปธาตุ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 24

อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ. จบ กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี กามราคานุสยมูล จบ ปฏิฆานุสยมูล ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :- [๑๒๓๔] ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, มานานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ไม่ใช่. ก็หรือว่า มานานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, ปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ไม่ใช่. จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจ- ฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ที่นั้น ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 25

ใช่. ก็หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, ปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ที่นั้น, วิจิกิจ- ฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา. จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

ปฏิฆานุสยาทิมูละ ภวราคานุสยมูลี :- ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็นอน- เนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ไม่ใช่. ก็หรือว่า ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, ปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ไม่ใช่. จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 26

ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่อง อยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ก็หรือว่า อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, ปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา. จบ ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี ปฏิฆานุสยมูล จบ

มานานุสยมูล มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- [๑๒๓๕] มานานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ที่นั้น ใช่ไหม ? ใช่. ก็หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, มานานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 27

วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา แต่ มานานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตู อรูปธาตุ. จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :- มานานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่อง อยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? มานานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ภวราคานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น. มานานุสัย และ ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ. ก็หรือว่า ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, มานานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ใช่. จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 28

มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- มานานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่อง อยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ก็หรือว่า อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, มานานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา แต่ มานานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น. อวิชชานุสัย และมานานุสัย ก็นอนเนื่อง อยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ. จบ มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี มานานุสยมูล จบ

ทิฏฐานุสยมูล ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :- [๑๒๓๖] ทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ใช่.

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 29

ก็หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ใช่. จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี

ทิฏฐานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :- ทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่อง อยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ เวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่ภวราคานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น, ทิฏฐานุสัย และภว- ราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ. ก็หรือว่า ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ใช่. จบ ทิฏฐานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 30

ทิฏฐานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- ทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่อง อยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ใช่. ก็หรือว่า อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ใช่. จบ ทิฏฐานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี ทิฏฐานุสยมูล จบ

วิจิกิจฉานุสยมูล วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :- [๑๒๓๗] วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๓ ใน กามธาตุ แต่ภวราคานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 31

ก็หรือว่า ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ใช่. จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็นอน- เนื่องอยู่ ที่นั้น ใช่ไหม ? ใช่. ก็หรือว่า อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ใช่. จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี วิจิกิจฉานุสยมูล จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 32

ภวราคานุสยมูล ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- [๑๒๓๘] ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ที่นั้น ใช่ไหม ? ใช่. ก็หรือว่า อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๓ ใน กามธาตุ แต่ภวราคานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย และภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ. จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี ภวราคานุสยมูล จบ เอกมูลกะ จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 33

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :- [๑๒๓๙] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, มานานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ไม่มี. ก็หรือว่า มานานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? มานานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น, มานานุสัย และกามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น, ปฏิฆานุสัย นอนเนื่อง อยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย และมานานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น. จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, ทิฏฐา- นุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 34

ไม่มี. ก็หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, กามราคานุสัย เเละปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น, วิจิ- กิจฉานุสัย และกามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา แต่กาม- ราคานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น. จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :- กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, ภว- ราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ไม่มี. ก็หรือว่า ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ไม่ใช่. จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 35

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ไม่มี. ก็หรือว่า อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น, อวิชชา- นุสัย และกามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น. อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา แต่กาม- ราคานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น. จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ วิชชานุสยมูลี กามราคานุสยะ ปฏิฆานุสยมูล จบ ทุกมูลกะ จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 36

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐา- นุสยาทิมูลี :- [๑๒๔๐] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย นอน- เนื่องอยู่ ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ไม่มี. ก็หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ ที่รูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่อง อยู่ ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่อง อยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย ไม่ใช่ นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่อง อยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย และมานานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น, จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 37

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :- กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ไม่มี. ก็หรือว่า ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ภวราคานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่ รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่อง อยู่ ที่นั้น, กามราคานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่ใช่ นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่ ทุกขเวทนา แต่ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ไม่ใช่ นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น. จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ที่นั้น ใช่ไหม ? ไม่มี.

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 38

ก็หรือว่า อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? อวิชชานุสัย มานานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ที่นั้น, อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น. จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ ติกมูลกะ จบ

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- นุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :- [๑๒๔๑] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏ- ฐานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 39

ไม่มี. ก็หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ ปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา แต่กามราคา- นุสัย และมานานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น. จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ ภวราคา- นุสยมูลี :- กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย นอน- เนื่องอยู่ ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 40

ไม่มี. ก็หรือว่า ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ภวราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่ ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น, ปฏิฆานุสัย แต่ทิฏฐา- นุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา แต่ภวราคานุสัย กาม- ราคานุสัย และมานานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น. จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย ทิฏฐานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ อวิชชา- นุสยมูลี :- กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย นอน- เนื่องอยู่ ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 41

ไม่มี. ก็หรือว่า อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? อวิชชานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่ใช่ นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และ ทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ ปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น. อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา แต่กามราคา- นุสัย และมานานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น. จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสัย จบ จตุกกมูลกะ จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 42

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูล ปัญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :- [๑๒๔๒] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่อง อยู่ ณ ที่นั้น, ใช่ไหม ? ไม่มี. ก็หรือว่า ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ภวราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอน- นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และ ปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น, กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ กามธาตุ แต่ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 43

ที่ทุกขเวทนา แต่ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ไม่ใช่ นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น. จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐินุสย - วิจิกิจฉานุ- สยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิ- กิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ไม่มี. หรือว่า อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอน- เนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และ ปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 44

ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย และมานานุสัย ไม่ใช่ นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น. จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูล จบ ปัญจกมูลกะ จบ

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

จักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- [๑๒๔๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 45

ไม่มี. ก็หรือว่า อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย เเละภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภว- ราคานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่กาม- ราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่อง อยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย และภวราคา- นุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น. อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐา- นุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา แต่ กามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ ณ ที่นั้น. จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล จบ ฉักกมูลกะ จบ อุปปัตติฏฐานโอกาสวาระ อนุโลม จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 46

อุปปัตติฏฐานปุคคโลกาสวาระอนุโลม กามราคานุสยมูล เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :- [๑๒๔๔] กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด ณ ที่ใด, ปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ไม่ใช่. ก็หรือว่า ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด ณ ที่ใด, กาม- ราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ไม่ใช่. จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :- กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด ณ ที่ใด, มานานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ใช่. ก็หรือว่า มานานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด ณ ที่ใด. กาม- ราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 47

มานานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแก่ผู้เป็น พระอนาคามี ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่กามราคา- นุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ณ ที่นั้น, มานานุสัย นอนเนื่อง อยู่แก่บุคคลเหล่านั้น ณ ที่นั้น คือ บุคคล ๓ จำพวก ที่รูปธาตุ อรูป- ธาตุ แต่กามราคานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลเหล่านั้น ณ ที่นั้น, มานานุสัย และกามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลเหล่านั้น ณ ที่นั้น คือบุคคล ๒ จำพวกนั้นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลเหล่านั้น ณ ที่นั้น คือ แก่บุคคล ๒ จำพวก ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัย ไม่ใช่ นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลเหล่านั้น ณ ที่นั้น กามราคานุสัย และวิจิกิจฉา- นุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแก่บุคคลผู้เป็นปุถุชน ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ,

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 48

ก็หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด ณ ที่ใด, กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแก่บุคคล ผู้เป็นปุถุชน ที่ทุกขเวทนา รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย ไม่ใช่ นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแก่บุคคลผู้เป็นปุถุชนนั้นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ. จบกามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :- กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ไม่ใช่. ก็หรือว่า ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด ณ ที่ใด, กามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ไม่ใช่. จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 49

กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ใช่. ก็หรือว่า อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด ณ ที่ใด, กามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแก่ผู้เป็น พระอนาคามี ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่กามราคา- นุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย นอนเนื่อง อยู่แก่บุคคลเหล่านั้น ณ ที่นั้น คือบุคคล ๓ จำพวก ที่ทุกขเวทนา รูปธาตุ อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลเหล่า นั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคล เหล่านั้น ณ ที่นั้น คือบุคคล ๓ จำพวกนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ใน กามธาตุ. จบ กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี กามราคานุสยมูล จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 50

ปฏิฆานุสยมูล ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :- [๑๒๔๕] ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด ณ ที่ใด, มานานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ไม่ใช่. ก็หรือว่า มานานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด ณ ที่ใด, ปฏิ- ฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ไม่ใช่. จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยทิมูลี :- ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลใด ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใช่ไหม ? ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู่แก่บุคคลเหล่านั้น ณ ที่นั้น คือแก่ บุคคล ๒ จำพวก ที่ทุกขเวทนา แต่วิจิกิจฉานุสัย ไม่ใช่นอนเนื่องอยู่ แก่บุคคลเหล่านั้น ณ ที่นั้น, ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่อง อยู่แก่บุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแก่ปุถุชน ที่ทุกขเวทนา.