พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับพิมพ์ ๙๑ เล่ม ของมหามกุฏราชวิทยาลัย/เล่มที่ ๘๔ หน้าที่ ๑-๕๐

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

 


พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 1

อินทริยยมกที่ ๑๐ ปัณณัตติวาระ มาติกา [๓๗๙] อินทรีย์ ๒๒ คือ :- ๑ จักขุนทรีย์ ๑๒ โสมนัสสินทรีย์ ๒ โสตินทรีย์ ๑๓ โทมนัสสินทรีย์ ๓ ฆานินทรีย์ ๑๔ อุเปกขินทรีย์ ๔ ชิวหินทรีย์ ๑๕ สัทธินทรีย์ ๕ กายินทรีย์ ๑๖ วิริยินทรีย์ ๖ มนินทรีย์ ๑๗ สตินทรีย์ ๗ อิตถินทรีย์ ๑๘ สมาธินทรีย์ ๘ ปุริสินทรีย์ ๑๙ ปัญญินทรีย์ ๙ ชีวิตินทรีย์ ๒๐ อนัญญาตัญณัสสามีตินทรีย์ ๑๐ สุขินทรีย์ ๒๑ อัญญินทรีย์ ๑๑ ทุกขินทรีย์ ๒๒ อัญญาตาวินทรีย์ มาติกา จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 2

ปัณณัตติวารุทเทศ ปทโสธนวาระ อนุโลม [๓๘๐] ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุนทรีย์ ชื่อว่า จักขุ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าโสตะ ชื่อว่า โสตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าโสตินทรีย์ ชื่อว่า โสตะ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าฆานะ ชื่อว่า ฆานินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าฆานินทรีย์ ชื่อว่า ฆานะ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าชิวหา ชื่อว่า ชิวหินทรีย์ ใช่ไหม? ธรรมที่ชื่อว่าชิวหินทรีย์ ชื่อว่า ชิวหา ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่ากายะ ชื่อว่า กายินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่ากายินทรีย์ ชื่อว่า กายะ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่ามโน ชื่อว่า มนินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่ามนินทรีย์ ชื่อว่า มโน ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอิตถี ชื่อว่า อิตถินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอิตถินทรีย์ ชื่อว่า อิตถี ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าปุริสะ ชื่อว่า ปุริสินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าปุริสินทรีย์ ชื่อว่า ปุริสะ ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 3

ธรรมที่ชื่อว่าชีวิตะ ชื่อว่า ชีวิตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าชีวิตินทรีย์ ชื่อว่า ชีวิตะ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าสุขะ ชื่อว่า สุขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าสุขินทรีย์ ชื่อว่า สุขะ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าทุกขะ ชื่อว่า ทุกขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าทุกขินทรีย์ ชื่อว่า ทุกขะ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าโสมนัสสะ ชื่อว่า โสมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าโสมนัสสินทรีย์ ชื่อว่า โสมนัสสะ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าโทมนัสสะ ชื่อว่า โทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าโทมนัสสินทรีย์ ชื่อว่า โทมนัสสะ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอุเปกขา ชื่อว่า อุเปกขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอุเปกขินทรีย์ ชื่อว่า อุเปกขา ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าสัทธา ชื่อว่า สัทธินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าสัทธินทรีย์ ชื่อว่า สัทธา ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าวิริยะ ชื่อว่า วิริยินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าวิริยินทรีย์ ชื่อว่า วิริยะ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าสติ ชื่อว่า สตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าสตินทรีย์ ชื่อว่า สติ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าสมาธิ ชื่อว่า สมาธินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าสมาธินทรีย์ ชื่อว่า สมาธิ ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 4

ธรรมที่ชื่อว่าปัญญา ชื่อว่า ปัญญินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าปัญญินทรีย์ ชื่อว่า ปัญญา ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอนัญญาตัญญัสสามีติ ชื่อว่า อนัญญาตัญญัสสามี- ตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ชื่อว่า อนัญญาตัญญัสสามีติ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอัญญะ ชื่อว่า อัญญินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอัญญินทรีย์ ชื่อว่า อัญญะ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอัญญาตาวี ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์ ชื่อว่า อัญญาตาวี ใช่ไหม ? ปทโสธนวาระ อนุโลม จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 5

ปทโสธนวาระ ปัจจนิก [๓๘๑] ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่จักขุนทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่โสตะ, ไม่ชื่อว่า โสตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมไม่ใช่โสตินทรีย์, ไม่ชื่อว่า โสตะ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่ฆานะ, ไม่ชื่อว่า ฆานินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่ฆานินทรีย์ ไม่ชื่อว่า ฆานะ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่ชิวหา, ไม่ชื่อว่า ชิวหินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่ชิวหินทรีย์, ไม่ชื่อว่า ชิวหา ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่กายะ, ไม่ชื่อว่า กายินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่กายินทรีย์, ไม่ชื่อว่า กายะ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่มโน, ไม่ชื่อว่า มนินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่มนินทรีย์, ไม่ชื่อว่า มโน ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อิตถี, ไม่ชื่อว่า อิตถินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อิตถินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อิตถี ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่ปุริสะ, ไม่ชื่อว่า ปุริสินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่ปุริสินทรีย์, ไม่ชื่อว่า ปุริสะ ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 6

ธรรมที่ไม่ใช่ชีวิตะ ไม่ชื่อว่า ชีวิตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่ชีวิตินทรีย์, ไม่ชื่อว่า ชีวิตะ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่สุขะ, ไม่ชื่อว่า สุขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่สุขินทรีย์, ไม่ชื่อว่า สุขะ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขะ, ไม่ชื่อว่า ทุกขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขินทรีย์, ไม่ชื่อว่า ทุกขะ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่โสมนัสสะ, ไม่ชื่อว่า โสมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่โสมนัสสินทรีย์ ไม่ชื่อว่า โสมนัสสะ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่โทมนัสสะ, ไม่ชื่อว่า โทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่โทมนัสสินทรีย์, ไม่ชื่อว่า โทมนัสสะ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อุเปกขา, ไม่ชื่อว่า อุเปกขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อุเปกขินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อุเปกขา ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่สัทธา ไม่ชื่อว่า สัทธินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่สัทธินทรีย์, ไม่ชื่อว่า สัทธา ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่วิริยะ, ไม่ชื่อว่า วิริยินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่วิริยินทรีย์, ไม่ชื่อว่า วิริยะ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่สติ, ไม่ชื่อว่า สตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่สตินทรีย์, ไม่ชื่อว่า สติ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่สมาธิ, ไม่ชื่อว่า สมาธินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่สมาธินทรีย์ ไม่ชื่อว่า สมาธิ ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 7

ธรรมที่ไม่ใช่ปัญญา, ไม่ชื่อว่า ปัญญินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่ปัญญินทรีย์, ไม่ชื่อว่า ปัญญา ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อนัญญาตัญญัสสามีติ, ไม่ชื่อว่า อนัญญาตัญญัส- สามีตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อนัญญาตัญญัสสามีติ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อัญญะ, ไม่ชื่อว่า อัญญินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อัญญินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญะ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อัญญาตาวี, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อัญญาตาวินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวี ใช่ไหม ? ปทโสธนวาระ ปัจจนิก จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 8

ปทโสธนมูลจักกวาระ อนุโลม

จักขุนทริยมูล [๓๘๒] ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า โสตินรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ฆานินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ชิวหินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า กายินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า มนินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อิตถินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ปุริสินทรีย์ ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 9

ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ชีวิตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า สุขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ทุกขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า โสมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า โทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อุเปกขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า สัทธินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า วิริยินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า สตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า สมาธินทรีย์ ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 10

ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ปัญญินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า อัญญินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? จักขุนทริยมูล จบ

โสตินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าโสตะ, ชื่อว่า โสตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าโสตะ, ชื่อว่า โสตินทรีย์, ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? โสตินทริยมูล จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 11

ฆานินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าฆานะ, ชื่อว่า ฆานินทรีย์, ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าฆานะ, ชื่อว่า ฆานินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? ฆานินทริยมูล จบ

ชิวหินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าชิวหา, ชื่อว่า ชิวหินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? ชิวหินทริยมูล จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 12

กายินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่ากายะ, ชื่อว่า กายินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? กายินทริยมูล จบ

มนินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่ามโน, ชื่อว่า มนินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? มนินทริยมูล จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 13

อิตถินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าอิตถี, ชื่อว่า อิตถินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? อิตถินทริยมูล จบ

ปุริสินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าปุริสะ, ชื่อว่า ปุริสินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? ปุริสินทริยมูล จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 14

ชีวิตินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าชีวิตะ, ชื่อว่า ชีวิตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? ชีวิตินทริยมูล จบ

สุขินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าสุขะ, ชื่อว่า สุขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? สุขินทริยมูล จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 15

ทุกขินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าทุกข์, ชื่อว่า ทุกขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? ทุกขินทริยมูล จบ

โสมนัสสินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าโสมนัสสะ, ชื่อว่า โสมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? โสมนัสสินทริยมูล จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 16

โทมนัสสินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าโทมนัสสะ, ชื่อว่า โทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? โทมนัสสินทริยมูล จบ

อุเปกขินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าอุเปกขา ชื่อว่า อุเปกขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? อุเปกขินทริยมูล จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 17

สัทธินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าสัทธา, ชื่อว่า สัทธินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? สัทธินทริยมูล จบ

วิริยินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าวิริยะ, ชื่อว่า วิริยินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? วิริยินทริยมูล จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 18

สตินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าสติ, ชื่อว่า สตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? สตินทริยมูล จบ

สมาธินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าสมาธิ, ชื่อว่า สมาธินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? สมาธินทริยมูล จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 19

ปัญญินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าปัญญา, ชื่อว่า ปัญญินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? ปัญญินทริยมูล จบ

อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าอนัญญาตัญญัสสามีติ, ชื่อว่า อนัญญาตัญญัสสามี ตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 20

อัญญินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าอัญญะ, ชื่อว่า อัญญินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? อัญญินทริยมูล จบ

อัญญาตาวินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าอัญญาตาวี, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญินทรีย์ ใช่ไหม ? อัญญาตาวินทริยมูล จบ ปทโสธนมูลจักกวาระ อนุโลม จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 21

ปทโสธนมูลจักกวาระ ปัจจนิก น จักขุนทริยมูล [๓๘๓ ] ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า โสตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า ฆานินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า ชิวหินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า กายินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่ชื่อว่า มนินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อิตถินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า ปุริสินทรีย์ ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 22

ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่ชื่อว่า ชีวิตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่ชื่อว่า สุขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า ทุกขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่ชื่อว่า โสมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่ชื่อว่า โทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อุเปกขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า สัทธินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า วิริยินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่ชื่อว่า สตินทรีย์ ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 23

ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่ชื่อว่า สมาธินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า ปัญญินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่จักขุ, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? น จักขุนทริยมูล จบ

น โสตินทริยมูล ธรรมที่ไม่ใช่โสตะ, ไม่ชื่อว่า โสตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 24

ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? น โสตินทริยมูล จบ

น ฆานินทริยมูล ธรรมที่ไม่ใช่ฆานะ, ไม่ชื่อว่า ฆานินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? น ฆานินทริยมูล จบ

น ชิวหินทริยมูล ธรรมที่ไม่ใช่ชิวหา ไม่ชื่อว่า ชิวหินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 25

ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? น ชิวหินทริยมูล จบ

น กายินทริยมูล ธรรมที่ไม่ใช่กายะ, ไม่ชื่อว่า กายินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ไม่ใช่อินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? น กายินทริยมูล จบ

น มนินทริยมูล ธรรมที่ไม่ชื่อว่ามนะ ไม่ชื่อว่า มนินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 26

ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? น มนินทริยมูล จบ

น อิตถินทริยมูล ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอิตถี ไม่ชื่อว่า อิตถินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? น อิตถินทริยมูล จบ

น ปุริสินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าปุริสะ ไม่ชื่อว่า ปุริสินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 27

ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? น ปุริสินทริยมูล จบ

น ชีวิตินทริยมูล ธรรมที่ไม่ชื่อว่าชีวิตะ ไม่ชื่อว่า ชีวิตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? น ชีวินตินทริยมูล จบ

น สุขินทริยมูล ธรรมที่ไม่ชื่อว่าสุขะ ไม่ชื่อว่า สุขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 28

ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? น สุขินทริยมูล จบ

น ทุกขินทริยมูล ธรรมที่ไม่ชื่อว่าทุกขะ ไม่ชื่อว่า ทุกขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? น ทุกขินทริยมูล จบ

น โสมนัสสินทริยมูล ธรรมที่ไม่ชื่อว่าโสมนัสสะ ไม่ชื่อว่า โสมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 29

ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? น โสมนัสสินทริยมูล จบ

น โทมนัสสินทริยมูล ธรรมที่ไม่ชื่อว่าโทมนัสสะ ไม่ชื่อว่า โทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? น โทมนัสสินทริยมูล จบ

น อุเปกขินทริยมูล ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอุเปกขา ไม่ชื่อว่า อุเปกขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 30

ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? น อุเปกขินทริยมูล จบ

น สัทธินทริยมูล ธรรมที่ไม่ชื่อว่าสัทธา ไม่ชื่อว่า สัทธินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? น สัทธินทริยมูล จบ

น วิริยินทริยมูล ธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิริยะ ไม่ชื่อว่า วิริยินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 31

ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? น วิริยินทริยมูล จบ

น สตินทริยมูล ธรรมที่ไม่ชื่อว่าสติ ไม่ชื่อว่า สตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? น สตินทริยมูล จบ

น สมาธินทริยมูล ธรรมที่ไม่ชื่อว่าสมาธิ ไม่ชื่อว่า สมาธินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 32

ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์ ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? น สมาธินทริยมูล จบ

น ปัญญินทริยมูล ธรรมที่ไม่ชื่อว่าปัญญา ไม่ชื่อว่า ปัญญินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? น ปัญญินทริยมูล จบ

น อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูล ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอนัญญาตัญญัสสามีติ, ไม่ชื่อว่า อนัญญาตัญญัส- สามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 33

ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? น อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูล จบ

น อัญญินทริยมูล ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอัญญะ, ไม่ชื่อว่า อัญญินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? น อัญญินทริยมูล จบ

น อัญญาตาวินทริยมูล ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอัญญาตาวี, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 34

ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญินทรีย์ ใช่ไหม ? น อัญญาตาวินทริยมูล จบ ปทโสธนมูลจักกวาระ ปัจจนิก จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 35

สุทธอินทริยวาระ อนุโลม [๓๘๔] ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าโสตะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า โสตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าฆานะ ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ฆานินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าชิวหา, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ชิวหินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่ากายะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า กายินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่ามนะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า มนินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอิตถี, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อิตถินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าปุริสะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ปุริสินทรีย์ ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 36

ธรรมที่ชื่อว่าชีวิตะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ชีวิตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าสุขะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า สุขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าทุกขะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ทุกขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าโสมนัสสะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า โสมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าโทมนัสสะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า โทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอุเปกขา, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อุเปกขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าสัทธา, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า สัทธินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าวิริยะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า วิริยินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าสติ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า สตินทรีย์ ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 37

ธรรมที่ชื่อว่าสมาธิ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า สมาธินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าปัญญา, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ปัญญินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอนัญญาตัญญัสสามีติ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอัญญะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอัญญาตาวี, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? สุทธอินทริยวาระ อนุโลม จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 38

สุทธอินทริยวาระ ปัจจนิก [๓๘๕] ธรรมที่ไม่ชื่อว่าจักขุ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าโสตะ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า โสตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าฆานะ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า ฆานินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าชิวหา, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า ชิวหินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่ากายะ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า กายินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่ามนะ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า มนินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอิตถี, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าปุริสะ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า ปุริสินทรีย์ ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 39

ธรรมที่ไม่ชื่อว่าชีวิตะ ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า ชีวิตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าสุขะ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า สุขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าทุกขะ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า ทุกขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าโสมนัสสะ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า โสมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าโทมนัสสะ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า โทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอุเปกขา, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อุเปกขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าสัทธา, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า สัทธินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิริยะ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า วิริยินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าสติ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า สตินทรีย์ ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 40

ธรรมที่ไม่ชื่อว่าสมาธิ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า สมาธินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าปัญญา, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า ปัญญินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอนัญญาตัญญัสสามีติ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่- ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอัญญะ, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอัญญาตาวี, ไม่ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ไม่ชื่อว่าอินทรีย์, ไม่ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? สุทธอินทริยวาระ ปัจจนิก จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 41

สุทธอินทริยมูลจักกวาระ อนุโลม จักขุนทริยมูล [๓๘๖] ธรรมที่ชื่อจักขุ ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า โสตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรม ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ฆานินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ชิวหินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า กายินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า มนินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ปุริสินทรีย์ ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 42

ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ชีวิตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า สุขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ทุกขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า โสมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า โทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อุเปกขินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า สัทธินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า วิริยินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า สตินทรีย์ ใช่ไหม ?

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 43

ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า สมาธินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า ปัญญินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? จักขุนทริยมูล จบ

โสตินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าโสตะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? โสตินทริยมูล จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 44

ฆานินทริยมูล ธรรมที่ชื่อฆานะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? ฆานินทริยมูล จบ

ชิวหินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าชิวหา, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? ชิวหินทริยมูล จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 45

กายินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่ากายะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? กายินทริยมูล จบ

มนินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่ามโน, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? มนินทริยมูล จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 46

อิตถินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าอิตถี, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า สมาธินทรีย์ ใช่ไหม ? อิตถินทริยมูล จบ

ปุริสินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าปุริสะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? ปุริสินทริยมูล จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 47

ชีวิตินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าชีวิต, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? ชีวิตินทริยมูล จบ

สุขินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าสุขะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? สุขินทริยมูล จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 48

ทุกขินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าทุกขะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? ทุกขินทริยมูล จบ

โสมนัสสินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าโสมนัสสะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? โสมนัสสินทริยมูล จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 49

โทมนัสสินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าโทมนัสสะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? โทมนัสสินทริยมูล จบ

อุเปกขินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าอุเปกขา, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? อุเปกขินทริยมูล จบ

พระอภิธรรมปิฎก ยมก เล่ม ๖ ภาค ๒ - หน้าที่ 50

สัทธินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าสัทธา, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? สัทธินทริยมูล จบ

วิริยินทริยมูล ธรรมที่ชื่อว่าวิริยะ, ชื่อว่า อินทรีย์ ใช่ไหม ? ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ? ฯ ล ฯ ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ? วิริยินทริยมูล จบ