ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำสั่งยึดทรัพย์สินจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และภริยา"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ชื่อ = {{PAGENAME}}
| ปี =
| ผู้สร้างสรรค์ = สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)
| บรรณาธิการ =
| ผู้แปล =
<br>
----
{{สบช|
{{auxtoc|comment=|title=สารบัญ|
# {{ก|l4|๑ตลล|ส-ก1|คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง ทรัพย์สินของรัฐในกองมรดกของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2507|๑}}
# {{ก|l4|๒ตลล|ส-ก2|คำสั่งนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2507|๒}}
# {{ก|l4|๕ตลล|ส-ก3|หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ สร. 0503/15968 เรื่อง ตั้งกรรมการดำเนินการตามคำสั่งให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2507|๕}}
# {{ก|l4|๗ตลล|ส-ก4|คำสั่งนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2507|๗}}
# {{ก|l4|๙ตลล|ส-ก5|คำสั่งนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เรื่อง ให้บริษัทบางกอกกระสอบ จำกัด พ้นจากสภาพการเป็นบริษัท และให้กิจการ ทรัพย์สิน และหนี้สิน ของบริษัทบางกอกจำกัด ตกเป็นของรัฐ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2508|๙}}
# {{ก|l4|๑๑ตลล|ส-ก6|หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0503/8390 เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2508|๑๑}}
# {{ก|l4|๑๒ตลล|ส-ก7|คำสั่งนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2508|๑๒}}
# {{ก|l4|๑๓ตลล|ส-ก8|หนังสือคณะกรรมการดำเนินการตามคำสั่งให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ ด่วนมาก ที่ พิเศษ กค. 0100/95/2510 เรื่อง ขอขยายเวลาดำเนินการของคณะกรรมการฯ ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2510|๑๓}}
#: เอกสารแนบท้าย
#:# {{ก|l4|๑๗ตลล|ส-ก9|ร่างคำสั่งนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ (ฉบับที่ 4)|๑๗}}
#:# {{ก|l4|๑๙ตลล|ส-ก10|สรุปที่ดินของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และหรือ ของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ที่ยังมีการโต้แย้ง|๑๙}}
# {{ก|l4|๒๔ตลล|ส-ก11|คำสั่งนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2510|๒๔}}
}}
----
<br>
<pages index="คำสั่งตามมาตรา ๑๗ ทุกฉบับ.pdf" include="2"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="คำสั่งตามมาตรา ๑๗ ทุกฉบับ.pdf" from="3" to="5"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="คำสั่งตามมาตรา ๑๗ ทุกฉบับ.pdf" from="24" to="25"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="คำสั่งตามมาตรา ๑๗ ทุกฉบับ.pdf" from="6" to="7"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="คำสั่งตามมาตรา ๑๗ ทุกฉบับ.pdf" from="11" to="12"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="คำสั่งตามมาตรา ๑๗ ทุกฉบับ.pdf" include="8"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="คำสั่งตามมาตรา ๑๗ ทุกฉบับ.pdf" include="9"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="คำสั่งตามมาตรา ๑๗ ทุกฉบับ.pdf" from="13" to="16"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="คำสั่งตามมาตรา ๑๗ ทุกฉบับ.pdf" from="17" to="18"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="คำสั่งตามมาตรา ๑๗ ทุกฉบับ.pdf" from="19" to="23"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="คำสั่งตามมาตรา ๑๗ ทุกฉบับ.pdf" include="10"/>
==บรรณานุกรม==
39,275

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์