ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวรสารนักบุญมัทธิว"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
* 28 : 19 เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
* 28 : 20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค"
 
[[หมวดหมู่:ศาสนาคริสต์]]
129

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์