มติคณะรัฐมนตรี การสำรวจและทำเหมืองโปแตซในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๒๔

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การสำรวจและทำเหมืองโปแตซในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     [แก้ไข]

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการเซ็นสัญญากับบริษัทดูวาล คอร์เปอร์เรชั่น ร่วมกับบริษัทซีอาร์เอ เอ็กพลอเรชั่น พีทีวาย ลิมิเต็ด ในการสำรวจและทำเหมืองโปแตซในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ


PD-icon.svg งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากงานนี้เป็น
  • (๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
  • (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
  • (๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
  • (๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
  • (๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
Thai government Garuda emblem (Version 2).svg