มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทรงสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมกุฏราชกุมาร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

มติคณะรัฐมนตรี  เรื่อง  การทรงสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมกุฏราชกุมาร     [แก้ไข]

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

หัวหน้าคณะปฏิวัติได้พิจารณาแล้วมีบัญชา เสนอสภาบริหารคณะปฏิวัติทราบและตั้งคณะกรรมการเตรียมงานในเรื่องการทรงสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมาร


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา ๗ สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑)   ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(๒)   รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓)   ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔)   คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕)   คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"