มติคณะรัฐมนตรี เรื่องเส้นทางการปฏิรูป 25 สิงหาคม 2558

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง เส้นทางการปฏิรูป[แก้ไข]

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

               ๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานเกี่ยวกับเส้นทางการปฏิรูป สรุปได้ว่า

                   ๑.๑ เส้นทางการปฏิรูป มี ๓ องค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่มีหน้าที่ปฏิรูป คือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และสภาปฏิรูปแห่งชาติ

                   ๑.๒ แนวทางการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญฯ

                         ๑.๒.๑ เป็นหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และประชาชนต้องรับรู้และเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา

                         ๑.๒.๒ ปฏิรูป ๑๑ ด้าน ตามที่รัฐธรรมนูญฯ บัญญัติไว้

                         ๑.๒.๓ แบ่งระยะเวลาออกเป็น ๓ ระยะ คือ (๑) เรื่องที่ทำทันที (๒) เรื่องที่ทำระยะต่อไป (๓) เรื่องที่ทำเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อให้รัฐบาลถัดไปดำเนินการต่อไป

                   ๑.๓ ความหมายของคำว่า “ปฏิรูป” คือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากแบบเดิมเป็นแบบใหม่ โดยอาจเป็นการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ โครงสร้าง วิธีทำงาน หรือระบบบุคลากร

                   ๑.๔ กรอบในการปฏิรูปประเทศปัจจุบัน ได้แก่

                         ๑.๔.๑ กรอบปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญฯ ๑๑ ด้าน (Area Base)

                         ๑.๔.๒ กรอบนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๑๑ ด้าน (Problem Base)

                         ๑.๔.๓ กรอบนโยบายคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑๑ ข้อ (Agenda Base)

                         ๑.๔.๔ กรอบวาระการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ๓๗ เรื่อง

                   ๑.๕ แผนแม่บทการปฏิรูป ๓๗ เรื่อง ที่นายกรัฐมนตรีได้รับมอบจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาส่งเรื่องดังกล่าวให้

                         ๑.๕.๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

                         ๑.๕.๒ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล (กขน.) คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กขย.) และคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) หรือ

                         ๑.๕.๓ คณะทำงานกลั่นกรองที่จะแต่งตั้งต่อไปในอนาคต

               ๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิรูปในระยะที่ ๒ ต่อไป


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า

มาตรา ๗ สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑)   ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(๒)   รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓)   ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔)   คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕)   คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"