มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ) (06.11.2516)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นายแผน วรรณเมธี อธิบดีกรมการเมือง ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และให้ทำความกราบบังคมทูล ฯ แต่งตั้งได้


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา ๗ สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑)   ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(๒)   รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓)   ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔)   คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕)   คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"