มนต์พิธี

จาก วิกิซอร์ซ

มนต์พิธี.

เนื้อหา

มนต์พิธี (คำนำและแถลง)[แก้ไข]

คำนำ (เมื่อพิมพ์ครั้งที่ ๓) หนังสือ มนต์พิธี ฉบับสำนักเรียน วัดราษฎร์บำรุง จังหวัด ชลบุรี ซึ่งรวบรวมจัดทำขึ้น โดย พระครูสมุห์เอี่ยม สิริวณฺโณ นั้น เป็นหนังสือที่อำนวยประโยชน์แก่ชาวพุทธมากพอสมควรทีเดียว ด้วย ภิกษุสามเณร ตลอดพุทธศาสนิกนิยมชมชอบ แม้พิมพ์ครั้งที่ ๒ แล้ว อันมีจำนวนกว่าหมื่นแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอ ต้องจัดพิมพ์เป็นครั้งที่ ๓ อีก เป็นเรื่องน่าอนุโมทนาอยู่ ด้วยผู้รวบรวมคัดเอาเฉพาะที่เห็นว่ามนต์ ที่นิยมสวดจริง ๆ จึงเอาเข้ามารวมพิมพ์ขึ้น ข้าพเจ้าพอใจในความอุตสาหะจัดทำของผู้รวบรวม และ อนุโมทนาในบรรดาพระสังฆาธิการส่วนใหญ่ ผู้พอใจสนับสนุนช่วย แนะนำ ส่งเสริม หวังว่าหากพระสังฆาธิการใส่ใจอยู่อย่างนี้ หนังสือ เล่มนี้จะเป็นเพื่อนที่ดีของคนรักสวดมนต์ ไปอีกนานทีเดียว ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม ขอพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้า จงดำรงอยู่สิ้นกาลนาน เทอญ.

(พระธรรมโกศาจารย์) เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี

มนต์พิธี - หน้าที่ 1

บทสวดทำวัตรเช้า[แก้ไข]

คำบูชาพระรัตนตรัย (ฉบับทำวัตร)[แก้ไข]

(เมื่อหัวหน้าจุดเทียน ธูป พึงนั่งคุกเข่าประนมมือพร้อมกัน หัวหน้านำให้ว่าตามทีละตอน) โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

มนต์พิธี - หน้าที่ 2

ปุพพภาคนมการ[แก้ไข]

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส ฯ (รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธาภิถุติ[แก้ไข]

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ (รับ) โย โส ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะ- สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา- เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา, โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรัหมะกัง, สัสสะมะณะพราหมะณิง ปะชัง สะเทวะมะ- นุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัตวา ปะเวเทสิ, โย ธัมมัง เทเสสิ อาทิกัลยาณัง มัชเฌกัลยาณัง ปะริโยสานะกัลยาณัง, สาตถัง สะพยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พรัหมะจะริยัง ปะกาเสสิ, ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ ฯ (กราบ)

ธัมมาภิถุติ[แก้ไข]

(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ (รับ) โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ, ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมานิ ฯ (กราบ)

สังฆาภิถุติ[แก้ไข]

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ (รับ) โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต

มนต์พิธี - หน้าที่ 3 สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆล อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ, ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ ฯ (กราบ) (นั่งพับเพียบ)

รัตนัตตยัปปณามะคาถา[แก้ไข]

(นำ) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ สังเวคะ ปะริกิตตะนะ ปาฐัญจะ ภะณามะ เส ฯ (ถ้าจะสวดครึ่งเดียว คือลงแค่ ปะภาวะสิทธิยา ไม่ต่อ อิธะ ตะถาคะโต ก็นำเพียงครึ่งเดียวว่า หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะ- คาถาโย ภะณามะ เส ฯ) (รับ) พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง สังโฆ สุเขตตายะติเขตตะสัญญิโต โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส

มนต์พิธี - หน้าที่ 4 วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสัทธิยา ฯ

สังเวคะปริกิตตนะปาฐะ[แก้ไข]

(ถ้ามีเวลาพอ ให้สวด สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ ต่อไปนี้) อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต, มะยันตัง ธัมมัง สุตวา เอวัง ชานามะ, ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา, มะระณัมปิ ทุกขัง, โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา, อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง, สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา, เสยยะถีทัง, รูปูปาทานักขันโธ, เวทะนูปาทานักขันโธ, สัญญูปาทานักขันโธ, สังขารูปาทานนักขันโธ, วิญญาณูปาทานักขันโธ, เยสัง ปะริญญายะ, ธะระมาโน โส ภะคะวา, เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติ, เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี พะหุลา ปะวัตตะติ, รูปัง อะนิจจัง, เวทะนา อะนิจจา, สัญญา อะนิจจา, สังขารา อะนิจจา, วิญญาณัง อะนิจจัง, รูปัง อะนัตตา, เวทะนา อะนัตตา, สัญญา อะนัตตา, สังขารา อะนัตตา, วิญญาณัง อะนัตตา, สัพเพ สังขารา อะนิจจา, สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ, เต มะยัง โอติณณามะหะ ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ, ทุกโขติณณา ทุกขะปะเรตา,

มนต์พิธี - หน้าที่ 5 อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา ปัญญาเยถาติ, จิระปะรินิพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง, สัทธา อะคารัสมา อะนะคาริยัง ปัพพะชิตา, ตัสมิง ภะคะวะติ พรัหมะจะริยัง จะรามะ, ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปันนา, ตัง โน พรัหมะจะริยัง อิมัสสะ ้เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตูติ ฯ

(สามเณรสวดพึงลดคำว่า ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปันนา ที่ขีดเส้นใต้ออกเสีย ถ้าคฤหัสถ์สวด ตั้งแต่ อิธะ ตะถาคะโต จนถึง ปัญญาเยถาติ แล้วสวดดังนี้ จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง ยะถาสะติ ยะถาพะลัง มะนะสิกะโรมะ อะนุปะฏิปัชชามะ สา สา โน ปะฏิปัตติ อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ ฯ อนึ่ง ถ้าสตรีสวด เต มะยัง นั้น ให้ แปลงเป็น ตา มะยัง บทว่า ปะรินิพพานิโก มีในฉบับ สีหฬ เป็น ปะรินิพพายิโก ฉะนี้ทุกแห่ง)

คาถาพระโมคคัลลาน์ดับไฟนรก[แก้ไข]

เถโร โมคคัลลาโน นะระกัตตัง โลหะกุมภี ทิสวา อัคคีปัตติ กัมปะติ คาถานี้ ใช้ดับพิษไฟสารพัด หายสิ้น ไม่ร้อน ไม่พอง

มนต์พิธี - หน้าที่ 6

ตังขณิกะปัจจเวกขณวิธี[แก้ไข]

ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี (นำ) หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส ฯ (รับ) ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะ- สิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉา- ทะนัตถัง ฯ ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ, เนวะ ทวายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑะนาย นะ วิภูสะนายะ, ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา พรัหมมะจะริยานุคคะหายะ, อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ, ยาตรา จะ เม ภะวัสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ ปะฏิสังขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริง- สะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง ฯ ปะฏิสังขา โยนิโส คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ, อัพยาปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 7

ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณวิธี[แก้ไข]

ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะวิธี (นำ) หันทะ มะยัง ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส ฯ (รับ) ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะทิทัง จีวะรัง ฯ ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพพานิ ปะนะ อิมานิ จีวะรานิ อะชิคุจฉะนียานิ อิมัง ปูติกายัง ปัตวา อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติ ฯ ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะทิทัง ปิณฑะปาโต ฯ ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคลโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพโพ ปะนายัง ปิณฑะปาโต อะชิคุจฉะนีโย อิมัง ปูติกายัง ปัตวา อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ ฯ ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะทิทัง เสนาสะนัง ฯ ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพพานิ ปะนะ อิมานิ เสนาสนะนานิ อะชิคุจฉะนียานิ อิมัง ปูติกายัง ปัตวา อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติ ฯ ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะทิทัง คิลานะปัจจะยะเภสัชะปะริกขาโร ฯ ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพโพ ปะนายัง คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร อะชิคุจฉะนีโย อิมัง ปูติกายัง ปัตวา อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ ฯ (เมื่อจบบท ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธีแล้ว มีการสวดมนต์ บทต่าง ๆ เช้าละ ๑ บทบ้าง ๒ บทบ้าง หมุนเวียนกันไป แล้วจึงขึ้นบท ปัตติทานะคาถา ต่อไปนี้เป็นบทสุดท้าย)

มนต์พิธี - หน้าที่ 8

ปัตติทานคาถา[แก้ไข]

ปัตติทานะคาถา (นำ) หันทะ มะยัง ปัตติทานะ คาถา โย ภะณามะ เส ฯ (รับ) ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันเต ปูชิตา โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต ชะลาพุชา เยปิ จะ อัณฑะสัมภะวา สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง ฯ ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ อัตถายะ จะ หิตายะ จะ อัมเห รักขะตุ สัมธัมโม สัพเพปิ ธัมมะจาริโน วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ ธัมเม อะริยัปปะเวทิเต ฯ ปะสันนา โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน พุทธะสาสะเน สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต กาเล เทโว ปะวัสสะตุ วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง มาตา ปิตา จะ อัตระชัง นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 9

บทสวดทำวัตรเย็น[แก้ไข]

คำบูชาพระรัตนตรัย (ฉบับทำวัตร)[แก้ไข]

(เมื่อหัวหน้าจุด เทียน ธูป พึงนั่งคุกเข่าประนมมือพร้อมกัน หัวหน้าให้ว่าตามทีละตอน) โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ. ฯ อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

ปุพพภาคนมการและพุทธานุสสติ[แก้ไข]

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เส ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 10 (บางแห่งนำว่า) ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง, ยัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ ปัพพะชิตา, ยัสมิง ภะคะวะติ พรัหมะจะริยัง จะรามะ, ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยิตวา อะภิวาทะนัง กะริมหา, หันทะทานิ มะยัง ตัง ภะคะวันตัง วาจายะ อะภิคายิตุง, ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะเส ฯ (รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลยาโณ กิตติสัทโท อัพภุค- คะโต, อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัม- ปันโน สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา- เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

พุทธาภิคีติ[แก้ไข]

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ (รับ) พุทธวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง

พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง พุทธัสสาหัสมิ ทาโส วะ พุทโธ เม สามิกิสสะโร

มนต์พิธี - หน้าที่ 11

พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง วันทันโตหัง จะริสสามิ พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน พุทธัง เม วันทะมาเนนะ ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ (กราบหมอบลงว่า) กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ ฯ

ธรรมานุสสติ[แก้ไข]

(นั่งคุกเข่าว่า)

(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมานุสสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ (รับ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิ- ปัสสิโก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ

ธรรมาภิคีติ[แก้ไข]

(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ (รับ) สวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโน โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี วันทามะรัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 12 ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง ทุติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง ธัมมัสสาหัสมิ ทาโส วะ ธัมโม เม สามิกิสสะโร ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง วันทันโตหัง จะริสสามิ ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ (กราบหมอบลงว่า) กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะ ยันตัง กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม ฯ

สังฆานุสสติ[แก้ไข]

(นั่งคุกเข่าว่า)

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ (รับ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะ- วะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

มนต์พิธี - หน้าที่ 13 สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโน ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

สังฆาภิคีติ[แก้ไข]

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ (รับ) สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต วันทามะหัง ตะมะริยานะ คะณัง สุสุทธัง สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง ตะติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง สังฆัสสาหัสมิ ทาโส วะ สังโฆ เม สามิกิสสะโร สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง วันทันโตหัง จะริสสามิ สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน สังฆัง เม วันทะมาเนนะ ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 14 (กราบหมอบลงว่า) กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยังตัง กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ ฯ (นั่งพับเพียบ) (สตรีเล่าบ่นและสวดแปลกอย่างนี้ พุทธัสสาหัสมิ ทาสีวะ ฯ ธัมมัสสาหัสมิ ทาสีวะ ฯ สังฆัสสาหัสมิ ทาสีวะ ฯ วันทันตีหัง ฯ พุทธัง ้เม วันทะมานายะ ฯ ธัมมัง เม วันทะมานายะ ฯ สังฆัง เม วันทะมานายะ ถ้าคฤหัสถ์ทั้งบุรุษสตรีสวดมีความรังเกียจด้วยอสภาวะนิรุตินิ่ง อยู่ บุรุษจะสวดว่า วันทะมาโน จะริสสามิ สตรีจะสวดว่า วันทะมานา จะริสสามิ ดังนี้พร้อมกันไป ดัง คะโต คะตา ฉะนั้นก็ควร ก็แปลว่า ไหว้อยู่เหมือนกัน) คาถาพระโมมัคคลาน์ต่อกระดูก เถโร โมคคัลลาโน อันตะระธายิตวา ภูมิสุขุมัง ปะระมาโน ภะคะวะโต อิทธิยา อัตตะโน สะรีเรมังสังโลหิตัง คาถาบทนี้ ใช้ภาวนาได้ทุก ๆ วัน วันละ ๑๐๘ คาบ กันสารพัดอันตรายทั้งปวง ใช้เสกสปูนทาเป่าพ่นสารพัด ถ้าจะคัดเลือดให้ภาวนา ๗ ที คัดเลือกหยุดไหลแล

มนต์พิธี - หน้าที่ 15

นมัสการพระอะระหันต์ 8 ทิศ[แก้ไข]

นมัสการพระอะระหันต์ ๘ ทิศ (นำ) หันทะ มะยัง สะระภัญเญนะ พุทธะมังคะละคาถาโย ภะณามะ เส ฯ (รับ) สัมพุทโธ ทิปะมัง เสฏโฐ นิสินโน เจวะ มัชฌิเม โกณฑัญโญ ปุพพะภาเค จะ อาคะเณยเย จะ กัสสะโป สารีปุตโต จะ ทักขิเณ หะระติเย อุปาลี จะ ปัจฉิเมปิ จะ อานันโท พายัพเพ จะ คะวัมปะติ โมคคัลลาโน จะ อุตตะเร อิสาเณปิ จะ ราหุโล อิเม โข มังคะลา พุทธา สัพเพ อิธะ ปะติฏฐิตา วันทิจา เต จะ อัมเหหิ สักกาเรหิ จะ ปูชิตา เอเตสัง อานุภาเวนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ โน ฯ อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย ฯ

สามเณรสิกขา[แก้ไข]

(ภิกษุหยุดให้สามเณรสวด สามเณรสิกขา เฉพาะคำบาลี)

มนต์พิธี - หน้าที่ 16 สามเณรสิกขา (เฉพาะบทขัดบทสวดและคำแปล) บทขัดที่ ๑ สัมพุทโธ โลเก อุปปันโน มะหาการุณิโก มุนิ ธัมมะจักกัง ปะวัตเตตวา โลเก อัปปะฏิวัตติยัง โลกัสสะ สังคะหัง กาตุง จะริตวา โลกะจาริกัง ติวิธัง โลเก สัทธัมมัง สัมมะเทวะ ปะวัตติยัง อะนุปุพเพนะ สาวัตถิง ปัตวา เชตะวะเน วะสัง สามะเณรานัง นิสสายะ จิตตัง กะถานุสิกขิตุง อะนุญญาสิ ทะสะ สิกขา สามะเณเรหิ สิกขิตุง สามะเณรานัง ทะสังคัง สิกขาปะทัง ภะณามะเส. บทสวดที่ ๑ (สิกขาบท ๑๐) อะนุญญาสิ โข ภะคะวา, สามะเณรานัง ทะสะ สิกขาปะทานิ เตสุ จะ สามะเณเรหิ สิกขิตุง, ปาณาติปาตา เวระมะณี, อะทินนาทานา เวระมะณี, อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี, มุสาวาทา เวระมะณี สุรา เมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี, วิกาละโภชนะนาเวระมะณี, นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี, มาลาคันธะวิเลปะนะธา- ระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี, อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี, ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณีติ

มนต์พิธี - หน้าที่ 17 บทขัดที่ ๒ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ สักยะปุตโต ปะนันทะสะ สามะเณโร กัณฏะโก นามะ กัณฏะกิง ภิกขุณิง ทุสิ ญัตวา ตะมัตถัง ภะคะวา ภิกขูนัญเญวะ สันติกา อะนุญญาสิ โข นาเสตุง สามะเณรัง ทะสังคิกัง สามะเณรานัง นาสะนะ การะณังคัง ภะณามะ เส บทสวดที่ ๒ (นาสะนังคะ ๑๐) อะนุญญาสิ โข ภะคะวา, ทะสะหิ อังเคหิ สะมันนาคะตัง สามะเณรัง นาเสตุง, กะตะเมหิ ทะสะหิ, ปาณาติปาตี โหติ, อะทินนาทา ยี โหติ, อะพรัหมะจารี โหติ, มุสาวาที โหติ, มัชชะปายี โหติ, พุทธัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ, ธัมมัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ, สังฆัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ, มิจฉาทิฏฐิโก โหติ, ภิกขุณี ทูสะโก โหติ, อะนุญญาสิ โข ภะคะวา, อิเมหิ ทะสะหิ อังเคหิ สะมันนาคะตัง สามะเณรัง นาเสตุนติ. บทขัดที่ ๓ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ สามะเณรา อะคาระวา ภิกขูสุ อัปปะติสสา เจ- วะ อะสะภาคะวุตติกา ญัตวา ตะมัตถัง ภะคะเว ภิกขูนัญเญวะ สันติกา อะนุญญาสิ ทัณฑะกัมมัง กาตุง ปัญจังคิกัสสะ จะ สามะเณรานัง ทัณฑะกัมมะ การะณังคัง ภะณามะ เส.

มนต์พิธี - หน้าที่ 18 บทสวดที่ ๓ (ทัณฑกรรม ๕) อะนุญญาสิ โข ภะคะวา, ปัญจะหิ อังเคหิ สะมันนาคะตัสสะ สามะเณรัสสะ ทัณฑะกัมมัง กาตุง, กะตะเมหิ ปัญจะหิ, ภิกขูนัง อะลาภายะ ปะริสักกะติ, ภิกขูนัง อะนัตถายะ ปะริสักกะติ, ภิกขูนัง อะนาวาสะยะ ปะริสักกะติ, ภิกขู อักโกสะติ ปะริภาสะติ, ภิกขู ภิกขูหิ เภเทติ, อะนุญญาสิ โข ภะคะวา, อิเมหิ ปัญจะหิ อังเคหิ สะมัน- นาคะตัสสะ สามะเณรัสสะ ทัณฑะกัมมัง กาตุนติ. คำแปลสามเณรสิกขา บทขัดที่ ๑ แปลโดยยกศัพท์ สัมพุทโธ อันว่าพระสัมพุทธเจ้า มะหาการุณิโก ผู้ประกอบ แล้วด้วยพระกรุณาใหญ่ มุนิ ผู้รู้ อุปปันโน เสด็จอุบัติแล้ว โลเก ในโลก ธัมมะจักกัง ทรงยังจักรคือพระธรรม อัปปะฏิวัตติยัง อันใคร ๆ มิให้เป็น ไปทั่ว ปะวัตเตตวา ทรงให้เป็นไปทั่วแล้ว โลเก ในโลก จะริตวา เสด็จ เที่ยวไปแล้ว โลกะจาริกัง สู่ที่เป็นที่เสด็จเที่ยวไปในโลก กาตุง เพื่ออัน กระทำ สังคะหัง ซึ่งการสงเคราะห์ โลกัสสะ แก่สัตว์โลก สัมธัมมัง ยัง พระสัทธรรม ติวิธัง มีอย่างสาม ปะวัตติยัง ให้เป็นไปทั่ว โลเก ในโลก สัมมา เอวะ โดยชอบนั่นเทียว ปัตวา เสด็จถึงแล้ว สาวัตถิง ซึ่งเมือง สาวัตถี อะนุปุพเพนะ โดยลำดับ วะสัง ทรงประทับอยู่ เชตะวะเน ใน พระวิหารชื่อว่าเชตวัน นิสสายะ ทรงอาศัยแล้ว จิตตัง ซึ่งความคิด

มนต์พิธี - หน้าที่ 19 สามะเณรานัง แห่งสามเณรทั้งหลาย อะนุสิกขิตุง เพื่ออันตามศึกษา กะลา ซึ่งถ้อยคำทั้งหลาย อะนุญญาสิ ทรงอนุญาตแล้ว สิกขา ซึ่งสิกขา ทั้งหลาย ทะสะ สิบข้อ สามะเณเรหิ สิกขิตุง เพื่ออันยังสามเณรทั้งหลาย ให้ศึกษา มะยัง อันว่าเราทั้งหลาย ภะณามะ เส ขอจงสวดซิง สิกขาปะทัง ซึ่งสิกขาบท ทะสังคัง อันมีองค์สิบ สามะเณรานัง ของสามเณรทั้งหลาย แปลโดยอรรถ พระสัมพุทธเจ้า ผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณา ผู้รู้ เสด็จอุบัติ ในโลกแล้ว ทรงประกาศพระธรรมจักรที่ใคร ๆ ไม่ (สามารถ) ให้เป็นไป ให้เป็นไปในโลกแล้ว เสด็จเที่ยวไปสู่โลกจาริก เพื่อกระทำการสง- เคราะห์แก่สัตว์โลก ทรงประกาศพระสัทธรรม ๓ อย่าง ในโลก โดย ชอบนั่นแล เสด็จถึงเมืองสาวัตถี โดยลำดับ เสด็จประทับอยู่ในพระ เชตวัน ทรงอาศัยความคิดของพวกสามเณร เพื่อศึกษาตามถ้อยคำทั้ง หลาย จึงทรงอนุญาตสิกขา ๑๐ ข้อ เพื่อให้สามเณรทั้งหลายได้ศึกษา ขอพวกเรา จงสวดสิกขาบทมี ๑๐ องค์ สำหรับสามเณรทั้งหลายกันซิ ฯ บทสวดที่ ๑ แปลโดยยกศัพท์ อะนุญญาสิ โข พระองค์เจ้าอนุญาตแล้วแล ภะคะวา พระผู้มี พระภาคเจ้า สามะเณรานัง แก่สามเณรทั้งหลาย ทะสะ สิกขาปะทานิซึ่ง สิกขาบททั้งหลาย ๑๐ เตสุ จะ ในสิกขาบททั้งหลายเหล่านั้นด้วย สามะ- เณเรหิ สิกขิตุง เพื่อให้สามเณรทั้งหลายศึกษา ปาณาติปาตา เวระมะณี

มนต์พิธี - หน้าที่ 20 เจตนาเครื่องเว้นเสียจากอันทำสัตว์ปาณะให้ตกล่วงไป อะทินนาทา- นา เวระมะณี เจตนาเครื่องเว้นเสียจากอันถือเอาซึ่งข้าวของ อันเจ้าของ เขาไม่ให้แล้ว อะพรัมหมะจะริยา เวระมะณี เจตนาเครื่องเว้นเสียจาก กรรมใช่เขาประพฤติดังพรหม มุสาวาทา เวระมะณี เจตนาเครื่องเว้นเสีย จากอันกล่าวปด สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี เจตนา เครื่องเว้นเสียจากเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คืออันดื่มกินซึ่งน้ำเมา คือสุราและเมรัย วิกาละโภชะนา เวระมะณี เจตนเครื่องเว้นเสียจาก อันกินในวิกาล นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี เจตนาเครื่อง เว้นเสียจากอันฟ้อนและอันขับและอันยังดนตรีให้กล่าว และดูการเล่น เป็นเสี้ยนหนาม มาลาคันธะวิเลปะนะธาระเณมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี เจตนาเครื่องเว้นเสียจากเหตุเป็นที่ตั้ง คืออันทรงไว้และ ประดับและตกแต่งด้วยระเบียบและของหอมและเครื่องลูบไล้ อุจจา- สะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี เจตนาเครื่องเว้นเสียจากที่เป็น ืที่นอนอันสูงและที่เป็นที่นอนอันใหญ่ ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณี เจตนาเครื่องเว้นเสียจากอันรับซึ่งทองและเงิน อิติ ว่ากระ นี้แล แปลโดยอรรถ พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงอนุญาตสิกขาบท ๑๐ แก่สามเณรทั้ง หลาย และเพื่อให้สามเณรทั้งหลายศึกษาในสิกขาบท ๑๐ เหล่านั้น คือ เว้นจากฆ่าสัตว์มีชีวิต ๑ เว้นจากลักสิ่งของ ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ๑ เว้น จากเมถุนธรรม ๑ เว้นจากกล่าวปด ๑ เว้นจากเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประ- มาทเพระดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรัย ๑ เว้นจากบริโภคอาหารในวิกาล คือตั้งแต่เที่ยงแล้วไป ๑ เว้นจากฟ้อนรำขับร้อง ประโคมดนตรีและการดู

มนต์พิธี - หน้าที่ 21 ซึ่งเป็นข้าศึกแห่งกุศล ๑ เว้นจากเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด คือทรง ไว้และประดับตกแต่งกาย ด้วยดอกไม้และของหอมและเครื่องทา ๑ เว้นจากที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ ๑ เว้นจากรับทองและเงิน ๑. บทขัดที่ ๑ แปลโดยยกศัพท์ ปะนะ ก็ สะมะเยนะ โดยสมัย เตนะ โข นั้นแล สามะเณโร อันว่าสามเณร กัณฏะโก นามะ ชื่อว่ากัณฏกะ สักยะปุตโต ปะนันทะสะ แห่งพระเจ้าอุปนันทะผู้เป็นพระโอรสแห่งเจ้าศากยะ ทุสิ ประทุษร้ายแล้ว ภิกขุณิง ซึ่งนางภิกษุณี กัณฏะกิง ชื่อว่ากัณฏะกี ภะคะวา อันว่าพระผู้มี พระภาค ญัตวา ทรงทราบแล้ว อัตถัง ซึ่งเนื้อความ ตัง นั้น สันติกา จากสำนัก ภิกขูนัง เอวะ แห่งภิกษุทั้งหลายนั่นเทียว อะนุญญาสิ โข ทรงอนุญาตแล้ว แล ทะสังคิกัง สามะเณรัง นาเสตุง เพื่ออันยังสามเณร ผู้ประกอบแล้วด้วยองค์สิบ ให้พินาศ มะยัง อันว่าเราทั้งหลาย ภะณามะ เส. จงสวดซิ สามะเณรานัง นาสะนะ การะณังคัง ซึ่งองค์แห่งเหตุแห่ง การยังสามเณรทั้งหลายให้พินาศ ฯ แปลโดยอรรถ ก็ สมัยนั้นแล สามเณรชื่อว่ากัณฏกะ ของพระเจ้าอุปนันทะ ศากยบุตร ประทุษร้ายนางกัณฏะกีภิกษุณีแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงทราบ เนื้อความนั้นจากสำนักของพวกภิกษุทีเดียว แล้วจึงทรงอนุญาต เพื่อให้

มนต์พิธี - หน้าที่ 22 นาสนะสามเณรผู้ประกอบด้วยองค์ ๑๐ ประการ ขอพวกเรา จงสวดองค์ อันเป็นเหตุแห่งการนาสนะสามเณรทั้งหลายกัน ซิ ฯ บทสวดที่ ๒ แปลโดยยกศัพท์ อะนุญญาสิ โข พระองค์เจ้าอนุญาตแล้ว ภะคะวา พระผู้มีพระ- ภาคเจ้า ทะสะหิ อังเคหิ สะมันนาคะตัง สามะเณรัง นาเสตุง เพื่ออันทำ สามเณรผู้มีเนือง ๆ พร้อมแล้วด้วยองค์ทั้งหลาย ๑๐ ให้ฉิบหาย กะตะเมหิ ทะสะหิ ด้วยองค์ทั้งหลาย ๑๐ อย่างไรนะ ปาณาติปาตี ผู้ทำสัตว์เจ้าปาณะ ให้ตกล่วงไปละ โหติ เธอเป็น อะทินนาทายี ผู้ถือเอาซึ่งข้าวของ อันเจ้า ของเขาไม่ให้แล้วละ โหติ เธอเป็น อะพรัหมะจารี ผู้ใช่เขาประพฤติ ดังพรหมละ โหติ เธอเป็น มุสาวาที ผู้มีอันกล่าวปดละ โหติ เธอเป็น มัชชะปายี ผู้ดื่มกินซึ่งน้ำเมาละ โหติ เธอเป็น พุทธัสสะ แห่งพระพุทธ อะวัณณัง อวรรณะแน่ะ ภาสะติ เธอกล่าว ธัมมัสสะ แห่งพระธรรม อะวัณณัง อวรรณะแน่ะ ภาสะติ เธอกล่าว สังฆัสสะ แห่งพระสงฆ์ อะวัณณัง อวรรณะแน่ะ ภาสะติ เธอกล่าว มิจฉาทิฏฐิโก ผู้ประกอบ ด้วยความเห็นผิดละ โหติ เธอเป็น ภิกขุณี ทูสะโก ผู้ประทุษร้ายซึ่งนาง ภิกษุณีละ โหติ เธอเป็น อะนุญญาสิ โข พระองค์เจ้าอนุญาตแล้วแล ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า อิเมหิ ทะสะหิ อังเคหิ สะมันนาคะตัง สามะเณรัง นาเสตุง เพื่ออันทำสามเณรผู้มาเนือง ๆ พร้อมแล้ว ด้วย องค์ทั้งหลาย ๑๐ เหล่านี้ให้ฉิบหาย อิติ ว่ากระนี้แล

มนต์พิธี - หน้าที่ 23 แปลโดยอรรถ พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงอนุญาตให้สามเณรผู้ประกอบด้วย องค์ ๑๐ ให้ฉิบหายเสีย องค์ ๑๐ เป็นไฉน คือ สามเณรเป็นผู้ฆ่าสัตว์มี ชีวิต ๑ เป็นผู้ลักสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ๑ เป็นผู้เสพเมถุน ๑ เป็นผู้ กล่าวปด ๑ เป็นผู้ดื่มน้ำเมา ๑ ติเตียนพระพุทธเจ้า ๑ ติเตียนพระธรรม ๑ ติเตียนพระสงฆ์ ๑ เป็นผู้มีความเห็นผิด ๑ เป็นผู้ประทุษร้ายนางภิกษุณี ๑ พระผู้มีพระภาค ได้ทรงอนุญาตให้สามเณรผู้ประกอบด้วยองค์ ๑๐ เหล่านี้ให้ฉิบหายเสีย. บทขัดที่ ๓ แปลโดยยกศัพท์ ปะนะ ก็ สะมะเยนะ โดยสมัย เตนะ โข นั้นแล สามะเณรา อันว่าสามเณรทั้งหลาย อะคาระวา เป็นผู้มีความเคารพหามิได้ด้วย อัปปะ ติสสา จะ เป็นผู้มีความยำเกรงหามิได้ด้วย อะสะภาคะวุตติกา จะ เอวะ เป็นผู้มีความประพฤติอันเป็นสภาคกันหามิได้ด้วย นั่นเทียว ภิกขูสุ ใน ภิกษุทั้งหลาย โหนติ ย่อมเป็น ภะคะวา อันว่าพระผู้มีพระภาค ญัตวา ทรงทราบแล้ว อัตถัง ซึ่งเนื้อความ ตัง นั้น สันติกา จากสำนัก ภิกขูนัง เอวะ แห่งภิกษุทั้งหลายนั่นเทียว อะนุญญาสิ ทรงอนุญาตแล้ว กาตุง เพื่ออันกระทำ ทัณฑะกัมมัง ซึ่งทัณฑกรรม สามะเณรัสสะ แก่สามเณร ปัญจังคิกัสสะ ผู้ประกอบแล้วด้วยองค์ห้า (แปลรวบ ภิกขูนัง เอวะ

มนต์พิธี - หน้าที่ 24 สันติกา ตัง อัตถัง ญัตวา จะ ทรงทราบแล้ว ซึ่งเนื้อความนั้นจากสำนัก แห่งภิกษุทั้งหลายนั่นเทียว ด้วย ปัญจังคิกัสสะ ทัณฑะกัมมัง กาตุง อะนุญญาสิ จะ ทรงอนุญาตแล้วเพื่ออันกระทำซึ่งทัณฑกรรมแก่สามเณร ผู้ประกอบแล้วด้วยองค์ห้าด้วย) มะยัง อันว่าเราทั้งหลาย ภะณามะ เส จงสวดซิ สามะเณรานัง ทัณฑะกัมมัง การะณังคัง ซึ่งองค์แห่งเหตุแห่ง ทัณฑกรรม แห่งสามเณรทั้งหลาย ฯ แปลโดยอรรถ ก็ สมัยนั้นแล พวกสามเณร เป็นผู้ไม่เคารพ ไม่ยำเกรง และมี ความประพฤติไม่ถูกกันในภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาค ทรงทราบเนื้อ ความนั้น จากสำนักพวกภิกษุนั่นเอง และจึงทรงอนุญาตเพื่อ (ให้) กระ ทำทัณฑกรรมแก่สามเณรผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ ขอพวกเราจง สวดองค์อันเป็นเหตุแห่งทัณฑกรรมสำหรับสามเณรทั้งหลายกัน ซิ ฯ บทสวดที่ ๓ แปลโดยยกศัพท์ อะนุญญาสิ โข พระองค์เจ้าอนุญาตแล้วแล ภะคะวา พระผู้มี พระภาคเจ้า ปัญจะหิ อังเคหิ สะมันนาคะตัสสะ ผู้มาเนือง ๆ พร้อมแล้ว ด้วยองค์ทั้งหลาย ๕ สามะเณรัสสะ แก่สามเณร ทัณฑะกัมมัง ทัณฑกรรม แน่ะ กาตุง เพื่ออันทำ กะตะเมหิ ปัญจะหิ ด้วยองค์ทั้งหลาย ๕ อย่าง

มนต์พิธี - หน้าที่ 25 ไรนะ ภิกขูนัง อะลาภายะ เพื่ออันไม่ให้ได้แห่งภิกษุทั้งหลาย ปะริสักกะติ เธอตะเกียกตะกาย ภิกขูนัง อะนัตถายะ เพื่ออันไม่เป็นประโยชน์แก่ ภิกษุทั้งหลาย ปะริสักกะติ เธอตะเกียกตะกาย ภิกขูนัง อะนาวาสายะ เพื่ออันไม่ให้อยู่แห่งภิกษุทั้งหลาย ปะริสักกะติ เธอตะเกียกตะกาย ภิกขู ภิกษุทั้งหลายแน่ะ อักโกสะติ เธอด่า ปะริภาสะติ เธอกล่าวขู่ ภิกขู ทำภิกษุทั้งหลาย ภิกขูหิ จากภิกษุทั้งหลาย เภเทติ เธอให้แตก อนนุญญาสิโข พระองค์เจ้าอนุญาตแล้วแล ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า อิเมหิ ปัญจะหิ อังเคหิ สะมันนาคะตัสสะ ผู้มาเนือง ๆ พร้อมแล้วด้วย องค์ทั้งหลาย ๕ เหล่านี้ สามะเณรัสสะ แก่สามเณร ทัณฑะกัมมัง ทัณฑกรรม แน่ะ กาตุง เพื่ออันทำ อิติ ว่ากระนี้แล. แปลโดยอรรถ พระผู้มีพระภาคได้ทรงอนุญาต เพื่อจะทำทัณฑกรรม (ปรับ- โทษ) แก่สามเณร ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ องค์ ๕ เป็นไฉน คือ สาม เณรพากเพียรจะให้ภิกษุทั้งหลายเสื่อมลาภไม่ให้ได้ลาภ ๑ พากเพียร เพื่อกรรมใช่ประโยชน์แห่งภิกษุทั้งหลาย ๑ พากเพียรเพื่อจะอยู่ไม่ได้ แห่งภิกษุทั้งหลาย ๑ ด่าตัดพ้อภิกษุทั้งหลาย ๑ ให้ภิกษุทั้งหลายแตก ร้าวจากภิกษุทั้งหลาย ๑ พระผู้มีพระภาคได้ทรงอนุญาต เพื่อจะทำ ทัณฑกรรมแก่สามเณรผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้

(ต่อจากนี้มีการสวดมนต์บทต่าง ๆ วันละมากบ้าง น้อยบ้าง พอ สมควรแก่เวลา หมุนเวียนเปลี่ยนกันไป แล้วกลับมาสวด อัชชะ มะยา กับ อิมินา เป็นบทสุดท้าย)

มนต์พิธี - หน้าที่ 26

อดีตปัจจเวกขณวิธี[แก้ไข]

อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี (นำ) หันทะ มะยัง อะตีตะปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส ฯ (รับ) อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตวา ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง, ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะ- เทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง ฯ อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตวา โย ปิณฑะปาโต ปะริภุตโต, โส เนวะ ทวายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ, ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา พรัหมะจะริยานุคคะหายะ, อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ, ยาตรา จะ เม ภะวัสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตวา ยัง เสนาสะนัง ปะริภุตตัง, ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะ- เทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง ฯ อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตวา โย คิลานะปัจจะยะเภสัช- ชะปะริกขาโร ปะริภุตโต, โส ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิ- กานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ, อัพยาปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 27

กรวดน้ำอิมินา[แก้ไข]

กรวดน้ำอิมินา (นำ) หันทะ มะยัง อุททิงสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ (รับ) อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา อาจริยูปะการา จะ มาตาปิตา จะ ญาตะกา (ปิยา มะมัง) สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ พรัหมะมารา จะ อินทา จะ๑ โลกะปาลา จะ เทวะตา ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง ฯ อิมินา ปุญญากัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุปานทานะเฉทะนัง เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา มารา ละภันตุ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม พุทธาทิปะวะโร นาโถ ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ ๑. บางแห่งว่า จะตุ

มนต์พิธี - หน้าที่ 28

ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา[แก้ไข]

ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา ยังกิญจิ กุสะลัง กัมมัง กัตตัพพัง กิริยัง มะมะ กาเยนะ วาจามะนะสา ติทะเส สุคะตัง กะตัง เย สัตตา สัญญิโน อิตถิ เย จะ สัตตา อะสัญญิโน กะตัง ปุญญะผะลัง มัยหัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต เย ตัง กะตัง สุวินทิตัง ทินนัง ปุญญะผะลัง มะยา เย จะ ตัตถะ นะ ชานันติ เทวา คันตวา นิเวทะยัง สัพเพ โลกัมหิ เย สัตตา ชีวันตาหาระเหตุกา มะนุญญัง โภชะนัง สัพเพ ละภันตุ มะมะ เจตะสาติ ฯ คาถาบูชาดวงชาตา นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง วุโธ ลาภุง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ สัพพะทุกขัง วินาสสันติ สัพพะโรคัง วินาสสันติ ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา สัพเพเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา เอเตน มังคะละเตชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม ฯ ปัจจุบัน นิยมการผูกดวงชาตาของตน เอาไว้สำหรับสักการบูชา เรียกกันว่า "ดวงพิชัยสงคราม" หรือมิฉะนั้นก็เอาดวงชาตาบรรจุไว้ในฐานพระ เมื่อจะบูชาดวงชาตา พึงว่าคาถานี้เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ เป็นสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเลิศล้นดีนักแล ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 29

ทำวัตรพระ[แก้ไข]

ปุพพภาคนมการ[แก้ไข]

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ) โย สันนิสินโน วะระโพธิมูเล มารัง สะเสนัง สุชิตัง วิเชยยะ สัมโพธิมาคัจฉิ อะนันตะญาโณ โลกุตตะโม ตัง ปะณะมามิ พุทธัง เย จะ พุทธา อะตีตา จะ เย จะ พุทธา อะนาคะตา ปัจจุปปันนา จะ เย พุทธา อะหัง วันทามิ สัพพะทา อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทธโธ วิชชาจะระณะ- สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ พุทธัง ชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ นัตถิ เม สะระ- ณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง อุตตะมังเคนะ วันเทหัง ปาทะปังสุง วะรุตตะมัง พุทเธ โย ขะลิโต โทโส พุทโธ ขะมะตุ ตัง มะมัง อัฏฐังคิโก อะริยะปะโถ ชะนานัง โมกขัปปะเวสายะ อุชู จะ มัคโค ธัมโม อะยัง สันติกะโร ปะณีโต นิยยานิโก ตัง ปะณะมามิ ธัมมัง เย จะ ธัมมา อะตีตา จะ เย จะ ธัมมา อะนาคะตา ปัจจุปปันนา จะ เย ธัมมา อะหัง วันทามิ สัพพะทา สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิ- ปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

มนต์พิธี - หน้าที่ 30 ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง อุตตะมังเคนะ วันเทหัง ธัมมัญจะ ทุวิธัง วะรัง ธัมเม โย ขะลิโต โทโส ธัมโม ขะมะตุ ตัง มะมัง สังโฆ วิสุทโธ วะระทักขิเณยโย สันตินทริโย สัพพะมะลัป- ปะหีโน คุเณหิ เนเกหิ สะมิทธิปัตโต อะนาสะโว ตัง ปะณะมามิ สังฆัง เย จะ สังฆา อะตีตา จะ เย สังฆา อะนาคะตา ปัจจุปปันนา จะ เย สังฆา อะหัง วันทามิ สัพพะทา สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะ- วะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามี- จิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ สังฆัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง อุตตะมังเคนะ วันเทหัง สังฆัญจะ ทุวิธุตตะมัง สังเฆ โย ขะลิโต โทโล สังโฆ ขะมะตุ ตัง มะมัง อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย.

มนต์พิธี - หน้าที่ 31

เมตตานิสังสะสุตตปาฐะ[แก้ไข]

เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม ฯ ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ ฯ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง ภะคะวา เอตะทะโวจะ เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาฯ กะตะเม เอกาทะสะ ฯ สุขัง สุปะติ สุขัง ปะฏิพุชฌะติ ฯ นะ ปาปะกัง สุปินัง สุปินัง ปัสสะติ ฯ มะนุสสานัง ปิโย โหติ, อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ ฯ เทวะตา รักขันติ ฯ นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ ฯ ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ ฯ มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ ฯ อะสัมมุฬโห กาลัง กะโรติ ฯ อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พรัมหะโลกูปะโค โหติ ฯ เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ อิเม เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาติ ฯ อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 32

โคตะมะกะเจติยะธัมมะปะริยาโย[แก้ไข]

โคตะมะกะเจติยะธัมมะปะริยาโย อะภิญญายะ โข โส ภะคะวา ธัมมัง เทเสติ โน อะนะภิญญายะ สะนิทานัง ธัมมัง เทเสติ โน อะนิทานัง สัปปาฏิหาริยัง ธัมมัง เทเสติ โน อัปปาฏิหาริยัง ตัสสะ โข ปะนะ ภะคะวะโต อะภิญญายะ ธัมมัง เทสะยะโต โน อะนะภิญญายะ สะนิทานัง ธัมมัง เทสะยะโต โน อะนิทานัง สัปปาฏิหาริยัง ธัมมัง เทสะยะโต โน อัปปาฏิหาริยัง กะระ- ณีโย โอวาโท กะระณียา อะนุสาสะนี อะลัญจะ ปะนะ โน ตุฏฐิยา อะลัง อัตตะมะนะตายะ อะลัง โสมะนัสสายะ สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สุปะฏิปันโน สังโฆติ ฯ

มะหาการุณิโก นาโถ อัตถายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มา โหนตุ สัพพุปัททะวา มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มา โหนตุ สัพพุปัททะวา มะหาการุณิโก นาโถ สุขายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มา โหนตุ สัพพุปัททะวา ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 33

สีสุทเทสะปาฐะ[แก้ไข]

ภาสิตะมิทัง เตนะ ภะตะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ สัมปันนะสีลา ภิกขะเว วิหะระถะ สัมปันนะปาฏิ- โมกขา ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุตา วิหะระถะ อาจาระโคจะระสัมปันนา อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี สะมาทายะ สิกขะถะ สิกขา- ปะเทสูติ ฯ ตัสมาติหัมเหหิ สิกขิตัพพัง สัมปันนะสีลา วิหะริสสามะ สัมปันนะปาฏิโมกขา ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุตา วิหะริสสามะ อาจา- ระโคจะระสัมปันนา อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี สะมาทายะ สิกขิสสามะ สิกขาปะเทสูติ ฯ เอวัญหิ โน สิกขิตัพพัง ฯ


ตายะนะคาถา[แก้ไข]

ฉินทะ โสตัง ปะรักกัมมะ กาเม ปะนูทะ พราหมะณะ นัปปะหายะ มุนิ กาเม เนกัตตะมูปะปัชชะติ กะยิรา เจ กะยิราเถนัง ทัฬหะเมนัง ปะรักกะเม สิถิโล หิ ปะริพพาโช ภิยโย อากิระเต ระชัง อะกะตัง ทุกกะฏัง เสยโย ปัจฉา ตัปปะติ ทุกกะฏัง กะตัญจะ สุกะตัง เสยโย ยัง กัตวา นานุตัปปะติ กุโส ยะถา ทุคคะหิโต หัตถะเมวานุกันตะติ สามัญญัง ทุปปะรามัตถัง นิระยายูปะกัฑฒะติ ยังกิญจิ สิถิลัง กัมมัง สังกิลิฏฐัญจะ ยัง วะตัง สังกัสสะรัง พรัมหะจะริยัง นะ ตัง โหติ มะหัปผะลันติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 34

วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปะติฏิฐิตัง สารีริกะธาตุ มะหาโพธิง พุทธะรูปัง สะกะลัง สะทา ฯ

วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระติณณัง ตีโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง โย โลกะเสฏโฐ สะกะลัง กิเลสัง เฉตวานะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตัง ฯ ยัง นัมมะทายะ นะทิยา ปุเลิเน จะ ตีเร ยัง สัจจะพันธะคิริเก สุมะนาจะลัคเค ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโน จะ ปาทัง ตัง ปาทะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะมามิ ฯ สุวัณณะมาลิเก สุวัณณะปัพพะเต สุมะนะกูเฏ โยนะกะปุเร นัมมะทายะ นะทิยา ปัญจะปาทะวะรัง ฐานัง อะหัง วันทามิ ทูระโต ฯ อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย ฯ อามันตะยามิ โว ภิกขะเว ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว ขะยะวะยะธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 35

วันทาใหญ่ (วัดหัวถนน อ.พนัสนิคม)[แก้ไข]

ตามแบบวัดหัวถนน อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปะติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ มะหาโพธิ พุทธะรูปัง สะกะลัง สะทา ฯ วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระติณณัง ตีโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง โย โลกะเสฏโฐ สะกะลัง กิเลสัง เฉตวานะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตัง ฯ ยัง นัมมะทายะ ยะทิยา ปุลิเน จะ ตีเร ยัง สัจจะพันธะคิริเก สุมะนาจะลัคเค ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโน จะ ปาทัง ตัง ปาทะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะมานิ สุวัณณะมาลิเก สุวัณณะปัพพะเต สุมะนะกูเฏ โยนะกะปุเร นัมมะทายะ นะทิยา ปัญจะปาทะวะรัง ฐานัง อะหัง วันทามิ ทูระโต ฯ อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส สีสัง เม ปะทุมัง กัตวา ทีปัญจะนะยานา ทะวะยัง วะจะ สาธูปะกาเรนะ มะนะสาจะ สุคันธะคา พุทธะคาระวะตา ธัมมะคาระ- วะตา สังฆะคาระวะตา สิกขาคาระวะตา สะมาธิคาระวะตา อัปปะมาทะ- คาระวะตา ปะฏิสันถาระคาระวาตา กัลยาณะมิตตะตา โสวะจัสสะตา อะหัง ภันเต พุทธะรักขิโต ยาวะชีวัง พุทธังสะระณัง คัจฉามิ อะหัง ภันเต ธัมมะรักขิโต ยาวะชีวัง ธัมมังสะระณัง คัจฉามิ อะหัง ภันเต สังฆะรักขิโต ยาวะชีวัง สังฆังสะระณัง คัจฉามิ วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต วันทามิ ธัมมัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต วันทามิ สังฆัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต วันทามิ อาราเม พันธะเสมายัง โพธิรุกขัง เจติยัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต วันทามิ ครูอุปัชฌาย์ อาจาริยะคุณัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต วันทามิ กัมมัฏฐานัง สัพพะเมโทสสัง ขะมะเถ เม ภันเต

มนต์พิธี - หน้าที่ 36 วันทามิ ภันเต ภะคะเต โลกะนาถัง อะตีตังเมโทสัง อะนาคะตัง เมโทสัง ปัจจุปปันนัง เมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต วันทามิ พุทธัง ปุณณะสากะลันตัง สัตตา สะทา โหนตุ สุขี อะเวรา กาโย ชิคัณโย สะกะโล ทุคันโธ คัจฉันติ สัพเพ มะระณัง อะหัง จะ นะมามิ ธัมมัง สุคะเต นะเตสิตัง สัตตา สะทา โหนตุ สุขี อะเวรา กาโย ชิคัณโย สะกะโล ทุคันโธ คัจฉันติ สัพเพ มะระณัง อะหัง จะ นะมามิ สังฆัง มุนิลา จะสาวะกัง สัตตา สะทา โหนตุ สุขี อะเวรา กาโย ชิคัณโย สะกะโย ทุคันโธ คัจฉันติ สัพเพ มะระณัง อะหัง จะ อามันตะยา มิ โว ภิกขะเว ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว ขะยะวะยะ ธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย ฯ


เทวธรรม[แก้ไข]

หิริโอตตัปปะสัมปันนา สุกกะธัมมะสะมาหิตา สันโต สัปปุริสา โลเก เทวะธัมมาติ วุจจะเร ฯ

วันทาบทใหญ่ (วัดใหม่เกตุงาม อ.เมืองชลบุรี)[แก้ไข]

คัดจากหนังสือเพื่อนนวกะ ของวัดใหม่เกตุงาม อ. เมือง จ. ชลบุรี วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปะติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ มะหาโพธิง พุทธะรูปัง สะกะลัง สะทา วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระ ติณณัง ตีโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง โยโลกะเสฏโฐ สะกะลัง กิเสสัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 37 เฉตวานะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตัง ยังนัมมะทายะนะทิยา ปุลิเน จะ ตีเร ยัง สัจจะพันธะคิริเก สุมะนาจะลัคเค ยังตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโน จะ ปาทัง ตัง ปาทะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะนามิ สุวัณณะมาลิเก สุวัณณะปัพพะเต สุมะนะกูเฏ โยนะกะปุเร นัมมะทายะ นะทิยา ปัญจะปาทะวะรัง ฐานัง อะหัง วันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส สีสังเมปะทุมัง กัตวา ทีปัญจะ นะยะนาทะวะยัง วะจะสาธูปะกาเรนะมะนะสา จะสุคันธะคา พุทธะคาระวะตา ธัมมะคาระวะตา สังฆะคาระวะตา สิกขาการะวะตา สะมาธิคาระวะตา อัปปะมาทะคาระวะตา ปะฏิสันถาระคาระวะตา กัลยาณะมิตตะตา โสวะจัสสะตา อะหัง ภันเต พุทธะรักขิโต ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ อะหัง ภันเต ธัมมะ รักขิโต ยาวะชีวัง ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ อะหัง ภันเต สังฆะรักขิโต ยาวะชีวัง สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ โย โทโส โมหะจิตเตนะ พุทธัสมิง ปะกะโตมะยา ขะมะถะ เม กะตัง โทสัง สัพพะ ปาปัง วินัสสะตุ โย โทโส โมหะจิตเตนะ ธัมมัสมิง ปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสะตุ โย โทโส โมหะจิตเตนะ สังฆัสมิง ปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสะตุ อิจเจวะมัจจันตะ นะมัสสะ เนยยัง นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย อามันตะยามิ โว ภิกขะเว ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว ขะยะวะยะ ธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 38

วันทาเช้า (วัดใหม่เกตุงาม อ.เมืองชลบุรี)[แก้ไข]

คัดจากหนังสือเพื่อนนวกะ ของวัดใหม่เกตุงาม อ. เมือง จ. ชลบุรี วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปะติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ มะหาโพธิง พุทธะรูปัง สะกะลัง สะทา วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะเถ เม ภันเต วันทามิ ธัมมัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต วันทามิ สังฆัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต วันทามิ กัมมัฏฐานานัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต วันทามิ ครูอุปัชฌาย์ อาจาริยะคุณัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต วันทามิ อาราเม พัทธะเสมายัง โพธิรุกขัง เจติยัง สัพพะเม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต วันทามิ ภันเต ภะคะวา โลกะนาถัง อะตีตัง เม โทสัง อะนาคะตัง เม โทสัง ปัจจุปปันนัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต อะหัง ภันเต พุทธะรักขิโต ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ อะหัง ภันเต ธัมมะรักขิโต ยาวะชีวัง ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ อะหัง ภันเต สังฆะรักขิโต ยาวะชีวัง สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ โย โทโส โมหะจิตเต พระพุทธัสมิง ปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสะตุ โย โทโส โมหะจิตเต พระธัมมัสมิง ปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสะตุ โย โทโส โมหะจิตเต พระสังฆัสมิง ปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสะตุ อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะ- เนยยัง นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย อามันตะยามิ โซ ภิกขะเว ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว ขะยะวะยะธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ

มนต์พิธี - หน้าที่ 39


อุณหิสสวิชัยคาถา[แก้ไข]

อุณหิสสะวิชะยะคาถา อัตถิ อุณหิสสะ วิชะโย ธัมโม โลเก อะนุตตะโร สัพพะสัตตะหิตัตถายะ ตัง ตวัง คัณหาหิ เทวะเต ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ อะมะนุสเสหิ ปาวะเก พะยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต อะกาละมะระเณนะ วา สัพพัสมา มะระณา มุตโต ฐะเปตวา กาละมาริตัง ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา สุทธะสีลัง สะมาทายะ ธัมมัง สุจะริตัง จะเร ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง ธาระณัง วาจะนัง คะรุง ปะเรสัง เทสะนัง สุตวา ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ

ปัพพะโตปะมะคาถา ยะถาปิ เสลา วิปุลา นะภัง อาหัจจะ ปัพพะตา สะมันตา อะนุปะริเยยยุง นิปโปเถนตา จะตุททิสา เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ อะธิวัตตันติ ปาณิโน ขัตติเย พราหมะเณ เวสเส สุทเท จัณฑาละปุกกุเส นะ กิญจิ ปะริวัชเชติ สัพพะเมวาภิมัททะติ นะ ตัตถะ หัตถีนัง ภูมิ นะ ระถานัง นะ ปัตติยา นะ จาปิ มันตะยุทเธนะ สักกา เชตุง ธะเนนะ วา ตัสมา หิ ปัณฑิโต โปโส สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน พุทเธ ธัมเม จะ สังเฆ จะ ธีโร สัทธัง นิเวสะโย โย ธัมมะจารี กาเยนะ วาจายะ อุทะ เจตะสา อิเธวะ นัง ปะสังสันติ เปจจะ สัคเค ปะโมทะติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 40 อะริยะธะนะคาถา ยัสสะ สัทธา ตะถาคะต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีสัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะสิทโทติ ตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรัง พุทธานะ สาสะนันติ ฯ

บทขัดธรรมนิยามะสูตร ยัง เว นิพพานะญาณัสสะ ญาณัง ปุพเพ ปะวัตตะเต ตัสเสวะ วิสะยีภูตา ยายัง ธัมมะนิยามะตา อะนิจจะตา ทุกขะตา จะ สัพเพสัง จะ อะนัตตะตา ตัสสา ปะกาสะกัง สุตตัง ยัง สัมพุทเธนะ ภาสิตัง สาธูนัง ญาณะจาเรนะ ยะถา พุทเธนะ เทสิตัง โยนิโส ปะฏิปัตยัตถัง ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 41 ธัมมะนิยามะสุตตัง เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม ฯ ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ ฯ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง ฯ ภะคะวา เอตะทะโวจะ อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ ฯ ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ อะภิ- สัมพุชฌิตวา อะภิสะเมตวา อาจิกขะติ เทเสติ ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ ฯ อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะ- ตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา สัพเพ สังขารา ทุกขาติ ฯ ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ อะภิสัมพุช- ฌิตวา อะภิสะเมตวา อาจิกขะติ เทเสติ ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ สัพเพ สังขารา ทุกขาติ ฯ อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะ- ตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ ฯ ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ อะภิสัมพุช- ฌิตวา อะภิสะเมตวา อาจิกขะติ เทเสติ ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ สัพเพ ธัมเม อะนัตตาติ ฯ อิทะมะโว จะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 42 ติลักขะณาทิคาถา สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข เอสะ มัคโค วิสุทธิยา สัพเพ สังขารา ทุกขาติ ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข เอสะ มัคโค วิสุทธิยา สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข เอสะ มัคโค วิสุทธิยา อัปปะกา เต มะนุสเสสุ เย ชะนา ปาระคามิโน อะถายัง อิตะรา ปะชา ตีระเมวานุธาวะติ เย จะ โข สัมมะทักขาเต ธัมเม ธัมมานุวัตติโน เต ชะนา ปาระเมสสันติ มัจจุเธยยัง สุทุตตะรัง กัณหัง ธัมมัง วิปปะหายะ สุกกัง ภาเวถะ ปัณฑิโต โอกา อะโนกะมาคัมมะ วิเวเก ยัตถะ ทูระมัง ตัตราภิระติมิจเฉยยะ หิตวา กาเม อะกิญจะโน ปะริโยทะเปยยะ อัตตานัง จิตตักเลเสหิ ปัณฑิโต เยสัง สัมโพธิยังเคสุ สัมมา จิตตัง สุภาวิตัง อาทานะปะฏินิสสัคเค อะนุปาทายะ เย ระตา ขีณาสะวา ชุติมันโต เต โลเก ปะรินิพพุตาติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 43 ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ อะวิชชาปัจจะยา สังขารา สังขาระปัจจะยา วิญญาณัง วิญ- ญาณะปัจจะยา นามะรูปัง นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง สะฬา- ยะตะนะปัจจะยา ผัสโส ผัสสะปัจจะยา เวทะนา เวทะนาปัจจะยา ตัณหา ตัณหาปัจจะยา อุปาทานัง อุปาทานะปัจจะยา ภะโว ภะวะ- ปัจจะยา ชาติ ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะ- นัสสุปายาสา สัมภะวันติ ฯ เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ สะมุทะโย โหติ ฯ อะวิชชายะเตววะ อะเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธ สังขา- ระนิโรธา วิญญาณะนิโรโธ วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ นามะรู- ปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ ผัสสะนิโรธา เวทะนานิโรโธ เวทะนานิโรธา ตัณหานิโรโธ ตัณหานิโรธา อุปาทานะนิโรโธ อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา นิรุชฌันติ ฯ เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหติ ฯ

พุทธะอุทานะคาถา ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา อาตาปิโน ฌายะโต พราหมะณัสสะ อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา ยะโต ปะชานาติ สะเหตุธัมมัง ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 44 ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา อาตาปิโน ฌายะโต พราหมะณัสสะ อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา ยะโต ขะยัง ปัจจะยานัง อะเวทิ ฯ ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา อาตาปิโน ฌายะโต พราหมะณัสสะ วิธูปะยัง ติฏฐะติ มาระเสนัง สูโรวะ โอภาสะยะมันตะลิกขันติ ฯ

ภัทเทกะรัตตะคาถา อะตีตัง นานวาคะเมยยะ นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง ยะทะตีตัมปะหีนันตัง อัปปัตตัญจะ อะนาคะตัง ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง ตัตถะ ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ อะสังหิรัง อะสังกุปปัง ตัง วิทธา มะนุพรูหะเย อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง โก ชัญญา มะระณัง สุเว นะ หิ โน สังคะรันเตนะ มะหาเสเนนะ มัจจุนา เอวัง วิหาริมาตาปิง อะโหรัตตะมะตันทิตัง ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ สันโต อาจิกขะเต มุนีติ ฯ

ปฐมพุทธะวะจะนะ อะเนกะชาติสังสารัง สันธาวิสสัง อะนิพพิสัง คะหะการัง คะเวสันโต ทุกขา ชาติ ปุนัปปุนัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 45 คะหะการะกะ ทิฏโฐสิ ปุนะ เคหัง นะ กาหะสิ สัพพา เต ผาสุกา ภัคคา คะหะกูฏัง วิสังขะตัง วิสังขาระคะตัง จิตตัง ตัณหานัง ขะยะมัชฌะคาติ ฯ

อภิธัมมนิทาน กะรุณา วิยะ สัตเตสุ ปัญญายัสสะ มะเหสิโน เญยยะธัมเมสุ สัพเพสุ ปะวัตติตถะ ยะถารุจิง ทะยายะ ตายะ สัตเตสุ สะมุสสาหิตะมานะโส ปาฏิเหราวะสานัมหิ วะสันโต ติทะสาละเย ปาริจฉัตตะกะมูลัมหิ ปัณฑุกัมพะละนามะเก สิลาสะเน สันนิสินโน อาทิจโจวะ ยุคันธะเร จักกะวาฬะสะหัสเสหิ ทะสะหาคัมมะ สัพพะโส สันนิสินเนนะ เทวานัง คะเณนะ ปะริวาริโต มาตะรัง ปะมุขัง กัตวา ตัสสา ปัญญายะ เตชะสา อะภิธัมมะกะถัง มัคคัง เทวานัง สัมปะวัตตะยิ ตัสสะ ปาเท นะมัสสิตวา สัมพุทธัสสะ สิรีมะโต สัทธัมมัญจัสสะ ปูเชตวา กัตวา สังฆัสสะ จัญชะลิง นิปัจจะการัสเส ตัสสะ กะตัสสะ ระตะนัตตะเย อานุภาเวนะ โสเสตวา อันตะราเย อะเสสะโต อิติ เม ภาสะมานัสสะ อะภิธัมมะกะถัง อิมัง อะวิกขิตวา นิสาเมถะ ทุลละภา หิ อะยัง กะถา ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 46 เอกัง สะมะยัง ภะคะวา เทเวสุ วิหะระติ ตาวะติงเสสุ ปาริจฉัตตะ- กะมูลัมหิ ปัณฑุกัมพะละสิลายัง ตัตระ โข ภะคะเว เทวานัง ตาวะติง- สานัง อะภิธัมมะกะถัง กะเถสิ จิตตะวิภัตติรูปัญจะ นิกเขโป อัตถะโชตะนา คัมภีรัง นิปุณัง ฐานัง ตัมปิ พุทเธนะ เทสิตัง ฯ

ท้ายมะหาสะมะยะสูตร สัฏเฐเต เทวะนิกายา สัพเพ นานัตตะวัณณิโน นามันวะเยนะ อาคัญฉุง เย จัญเญ สะทิสา สะหะ ปะวุตถะชาติมักขีลัง โอฆะติณณะมะนาสะวัง ทักเข โมฆะตะรัง นาคัง จันทังวะ อะสิตาติตัง สุพรัหมา ปะระมัตโต จะ ปุตตา อิทธิมะโต สะหะ สันนังกุมาโร ติสโส จะ โสปาคะ สะมิติง วะนัง สะหัสสะพรัหมะโลกานัง มะหาพรัหมาภิติฏฐะติ อุปะปันโน ชุติมันโต ภิสมากาโย ยะสัสสิ โส ทะเสตถะ อิสสะรา อาคู ปัจเจกะวะสะวัตติโน เตสัญจะ มัชฌะโต อาคา หาริโต ปะริวาริโต เต จะ สัพเพ อะภิกกันเต สินเท เทเว สะพรัหมะเก มาระเสนา อะภิกกามิ ปัสสะ กัณหัสสะ มันทิยัง เอถะ คัณหะถะ พันธะถะ ราเคนะ พันธะมัตถุ โว

มนต์พิธี - หน้าที่ 47 สะมันตา ปะริวาเรถะ มา โว มุญจิตถะ โกจิ นัง อิติ ตัตถะ มะหาเสโน กัณหะ เสนัง อะเปสะยิ ปาณินา ตะละมาหัจจะ สะรัง กัตวานะ เภระวัง ยะถา ปาวุสสะโก เมโฆ ถะนะยันโต สะวิชชุโก ตะทา โส ปัจจุทาวัตติ สังกุทโธ อะสะยัง วะเส ตัญจะ สัพพะ อะภิญญายะ วะวักขิตวานะ จักขุมา ตะโต อามันตะยิ สัตถา สาวะเก สาสะเน ระเต มาระเสนา อะภิกกันตา เต วิชานาถะ ภิกขะโว เต จะ อาตัปปะมะกะรุง สุตวา พุทธัสสะ สาสะนัง วีตะราเคหิ ปักกามุง เนสัง โลมัมปิ อิญชะยุง สัพเพ วิชิตะสังคามา ภะยาตีตา ยะสัสสิโน โมทันติ สะหะ ภูเตหิ สาวะกา เต ชะเนสุตาติ ฯ ทวัตติงสาการะปาโฐ อิตถิ อิมัสมิง กาเย เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ มังสัง นะหารู อัฏฐี อัฏฐีมิญชัง วักกัง หะทะยัง ยะกะนัง กิโลมะกัง ปิหะกัง ปัปผาสัง อันตัง อันตะคุณัง อุทะริยัง กะรีสัง ปิตตัง เสมหัง ปุพโพ โลหิตัง เสโท เมโท อัสสุ วะสา เขโฬ สิงฆาณิกา ละสิกา มุตตัง มัตถะเก มัตถะลุงคันติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 48 สุริยะปะริตตะปาโฐ (ย่อ) กินนุ สันตะระมาโน วะ ราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ ฯ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ ฯ

คาถาหว่านทราย อิมัสมิง ราชะเสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะ- สะหัสสานิ พุทธะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ อิมัสมิง ราชะเสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะ- สะหัสสานิ ธัมมะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ อิมัสมิง ราชะเสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะ- สะหัสสานิ ปัจเจกะพุทธะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ อิมัสมิง ราชะเสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะ- สะหัสสานิ สังฆะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ คาถาหว่านทรายนี้ ใช้สวดไล่ภูตผีปีศาจร้ายต่าง ๆ ถ้าสวดเป็นประจำทำให้เทวดา รักษา อยู่ก็เป็นสุข ไปก็เป็นสุข และเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ

มนต์พิธี - หน้าที่ 49 คาถาโพธิบาท บูระพารัสมิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัสมิง พระธัมเมตัง บูระพารัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญ- ชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ หมายเหตุ เที่ยวต่อ ๆ ไปให้เปลี่ยน บูระพารัสมิง เป็น อาคะเนย- รัสมิง - ทักษิณรัสมิง - หรดีรัสมิง - ปัจจิมรัสมิง - พายัพรัสมิง - อุดรรัสมิง - อิสานรัสมิง. นอกนั้นเหมือนกันหมด

คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ อิมัสมิงมงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพง แก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละปะริก- เขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ หมายเหตุ เที่ยวต่อ ๆ ไปให้เปลี่ยน พุทธะชาละปะริกเขตเต เป็น ธัมมะชาละปะริกเขตเต - ปัจเจกะพุทธะชาละปะริกเขตเต - สังฆะ ชาละปะริกเขตเต - นอกนั้นเหมือนกันหมด.

มนต์พิธี - หน้าที่ 50 เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกาคาถา พะหุง เว สะระณัง ยันติ ปัพพะเตนิ วะนานิ จะ อารามะรุกขะเจตยานิ มะนุสสา ภะยะตัชชิตา เนตัง โข สะระณัง เขมัง เนตัง สะระณะมุตตะมัง เนตัง สะระณะมาคัมมะ สัพพะทุกขา ปะมุจจะติ โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สะระณัง คะโต จัตตาริ อะริยะสัจจานิ สัมมัปปัญญายะ ปัสสะติ ทุกขัง ทุกขะสะมุปปาทัง ทุกขัสสะ จะ อะติกกะมัง อะริยัญจัฏฐังคิกัง มัคคัง ทุกขูปะสะมะคามินัง เอตัง โข สะระณัง เขมัง เอตัง สะระณะมุตตะมัง เอตัง สะระณะมะคัมมะ สัพพะทุกขา ปะมุจจะตีติ.

ภาระสุตตะคาถา ภารา หะเว ปัญจักขันธา ภาระหาโร จะ ปุคคะโล ภาราทานัง ทุกขัง โลเก ภาระนิกเขปะนัง สุขัง นิกขิปิตวา คะรุง ภารัง อัญญัง ภารัง อะนาทิยะ สะมูลัง ตัณหัง อัพพุฬหะ นิจฉาโต ปะรินิพพุโตติ.

มนต์พิธี - หน้าที่ 51 สวดมนต์ ชุมนุมเทวดา (ถ้าจะสวดเจ็ดตำนานใช้) สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ฯ ธัมมัสสะวะนะ- กาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกะโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ฯ (ถ้าจะสวดสิบสองตำนานใช้) สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทังฯ สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ฯลฯ (เหมือนเจ็ดตำนานไปจนจบ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 52 พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณิง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ (ถ้าสวดให้คนไข้ฟัง หรือสวดให้งานทำบุญสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา อายุ สวดดังนี้) พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

มนต์พิธี - หน้าที่ 53 นะมะการะสิทธิคาถา (ใช้แทน สัมพุทเธ) โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง ฯ พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณ ฯ ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมานิ โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 54 สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ สวากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติ ฯ สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ

สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ ทวาทะสัญจะ สะหัสสะเก ปัญจะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง นะมะการานุภาเวนะ หันตวา สัพเพ อุปัททะเว อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก ทะสะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง นะมะการานุภาเวนะ หันตวา สัพเพ อุปัททะเว อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก วีสะติสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 55 เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง นะมะการานุภาเวนะ หันตวา สัพเพ อุปัททะเว อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ (ถ้าไม่สวด สัมพุทเธ จะสวด นะมะการะสิทธิคาถา แทนก็ได้)

นะโมการะอัฏฐะกะ นะโม อะระหะโต สัมมา- สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ นะโม มะหาสังฆัสสาปิ วิสุทธะสีละทิฏฐิโน นะโม โอมาตายารัทธัสสะ ระตะนัตตยัสสะ สาธุกัง นะโม โอมะกาตีตัสสะ ตัสสะ วัตถุตตยัสสะปิ นะโมการัปปะภาเวนะ วิคัจฉันตุ อุปัททะวา นะโมการานุภาเวนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา นะโมการรัสสะ เตเชนะ วิธิมหิ โหมิ เตชะวา ฯ

บทขัดมังคะละสุตตัง เย สันตา สันตะจิตตา ติสะระณะสะระณา เอตถะ โลกันตะเร วา ภุมมาภุมมา จะ เทวา คุณะคะณะคะหะณัพยาวะฏา สัพพะกาลัง เอเต อายันตุ เทวา วะระกะนะกะมะเย เมรุราเช วะสันโต สันโต สันโต สะเหตุง มุนิวะระวะจะนัง โสตุมัคคัง สะมัคคัง ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 56 สัพเพสุ จักกะวาเฬสุ ยักขา เทวา จะ พรัหมุโน ยัง อัมเหหิ กะตัง ปุญญัง สัพพะสัมปัตติสาธะกัง สัพเพ ตัง อะนุโมทิตวา สะมัคคา สาสะเน ระตา ปะมาทะระหิตา โหนตุ อารักขาสุ วิเสสะโต สาสะนัสสะ จะ โลกัสสะ วุฑฒี ภะวะตุ สัพพะทา สาสะนัมปิ จะ โลกัญจะ เทวา รักขันตุ สัพพะทา สัทธิง โหนตุ สุขี สัพเพ ปะริวาเรหิ อัตตะโน อะนีฆา สุมะนา โหนตุ สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ ฯ ยัญจะ ทวาทะสะ วัสสานิ จินตะยิงสุ สะเทวะกา จิรัสสัง จินตะยันตาปิ เนวะ ชานิงสุ มังคะลัง จักกะวาฬะสะหัสเสสุ ทะสะสุ เยนะ ตัตตะกัง กาลัง โกลาหะลัง ชาตัง ยาวะ พรัหมะนิเวสะนา ยัง โลกะนาโถ เทเสสิ สัพพะปาปะวินาสะนัง ยัง สุตวา สัพพะทุกเขหิ มุจจันตาสังขิยา นะรา เอวะมาทิคุณูเปตัง มังคะลันตัมภะณานะ เห ฯ

มังคะละสุตตัง เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา อะภิกกันตายะ รัตติยา อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสตวา เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิตวา ภะคะวันตัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 57 อะภิวาเทตวา เอกะมันตัง อัฏฐาสิ ฯ เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ พะหู เทวา มะนุสสา จะ มังคะลานิ อะจินตะยุง อากังขะมานา โสตถานัง พรูหิ มังคะละมุตตะมัง ฯ อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห อะนากลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังตะละมุตตะมัง ฯ อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 58 ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ เอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ

บทขัดระตะนะสุตตัง ราชะโต วา โจระโต วา มะนุสสะโต วา อะมะนุสสะโต วา อัคคิโต วา อุทะกะโต วา ปิสาจะโต วา ขาณุกะโต วา กัณฏะกะโต วา นักขัตตะโต วา ชะนะปะทะโรคะโต วา อะสัทธัมมะโต วา อะสันทิฏฐิโต วา อะสัปปุริสะโต วา จัณฑะหัตถิอัสสะมิคะโคณะกุกกุระอะหิวิจฉิกะ- มะนิสัปปะทีปอัจฉะตะรัจฉะสุกะระมะหิสะ ยักขะรักขะสาทีหิ นานา ภะยะโต วา นานาโรคะโต วา นานาอุปัททะวะโต วา อารักขัง คัณหันตุ ฯ ปะณิธานะโต ปัฏฐายะ ตะถาคะตัสสะ ทะสะ ปาระมิโย ทะสะ อุปะปาระมิโย ทะสะ ปะระมัตถะปาระมิโย ปัญจะ มะหาปะริจจาเค ติสโส จะริยา ปัจฉิมัพภะเว คัพภาวักกันติง ชาติง อะภินิกขะมะนัง ปะธานะจะริยัง โพธิปัลลังเก มาระวิชะยัง สัพพัญญุตะญาณัปปะฏิเวธัง นะวะ โลกุตตะระธัมเมติ สัพเพปิเม พุทธะคุเณ อาวัชชิตวา เวสาลิยา ตีสุ ปาการันตะเรสุ ติยามะรัตติง ปะริตตัง กะโรนโต อายัสมา อานัน- ทัตเถโร วิยะ การุญญะจิตตัง อุปัฏฐะเปตวา ฯ</B

มนต์พิธี - หน้าที่ 59 โกฏิสะตะสะหัสเสสุ จักกะวาเฬสุ เทวะตา ยัสสาณัมปะฏิคคัณหันติ ยัญจะ เวสาลิยัมปุเร โรคามะนุสสะทุพภิกขะ- สัมภูตันติวิธัมภะยัง ขิปปะมันตะระธาเปสิ ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

ระตะนะสุตตัง ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ อะโถปิ สักกัจะ สุณันตุ ภาสิตัง ตัสมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต

มนต์พิธี - หน้าที่ 60 นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย

มนต์พิธี - หน้าที่ 61 ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ ตะยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ สีลัพพะตัง วาปิ ยะทัตถิ กิญจิ จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ ปาปะตัง กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา

มนต์พิธี - หน้าที่ 62 อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค คิมหานะมาเส ปะฐะมัสมิง คิมเห ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป อิทัปมิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 63 ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

กะระณียะเมตตะสุตตัง กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง สุขิโน วา เขมิโน โหตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

มนต์พิธี - หน้าที่ 64 เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา ทีฆา วา เย มะหันตา วา มัชฌิยา รัสสะกา อะณุกะถูลา ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร ภูตา วา สัมภะเวสี วา สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ พยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข เอวัมปิ สัพพะภุเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ

บทขัดขันธะปะริตตะคาถา สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 65 ขันธะปะริตตะคาถา วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก มา มัง จะตุปปะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโก สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ

ฉัททันตะปะริตตัง วะธิสสะเมนันติ ปะรามะสันโต กาสาวะมัททักขิ ธะชัง อิสีนัง ทุกเขนะ ผุฏฐัสสุทะปาทิ สัญญา อะระหัทธะโช สัพภิ อะวัชฌะรูโป สัลเลนะ วิทโธ พยะถิโตปิ สันโต กาสาวะวัตถัมหิ มะนัง นะ ทุสสะยิ

มนต์พิธี - หน้าที่ 66 สะเจ อิมัง นาคะวะเรนะ สัจจัง มา มัง วะเน พาละมิคา อะคัญฉุนติ ฯ

บทขัดโมระปะริตตัง ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะรา จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมะมันตันติ อักขาตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

โมระปะริตตัง อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 67 ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณานะ เห ฯ

วัฏฏะกะปะริตตัง อิตถิ โลเก สีละคุโณ สัจจัง โสเจยยะนุททะยา เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะวัสสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตา ปิตา จะ นิกขันตา ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 68 บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตันตัมภะณามะ เห ฯ

ธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม ฯ ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ ฯ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง ฯ ภะคะวา เอตะทะโวจะ ภูตะปุพพัง ภิกขะเว เทวาสุระสังคาโม สะมุปัพยุฬโห อะโหสิ ฯ อะถะโข ภิกขะเว สักโก เทวานะมินโท เทเว ตาวะติงเส อามันเตสิ สะเจ มาริสา เทวานัง สังคามะคะตานัง อุปปัชเชยยะ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา มะเมวะ ตัสมิง สะมะเย ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ มะมัง หิ โว ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ เม ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ อะถะ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ ปะชาปะติสสะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ อะถะ วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ

มนต์พิธี - หน้าที่ 69 วะรุณัสสะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยัสสะติ โน เจ วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ อะถะ อีสานัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ อีสานัสสะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะตีติ ฯ ตัง โข ปะนะ ภิกขะเว สักกัสสะ วา เทวานะมินทัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ปะชาปะติสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง วะรุณัสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง อีสานัสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉันภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยเยถาปิ โนปิ ปะหิยเยถะ ตัง กิสสะ เหตุ สักโก หิ ภิกขะเว เทวานะมินโท อะวีตะ- ราโค อะวีตะโทโส อะวีตะโมโห ภิรุ ฉัมภี อุตราสี ปะลายีติ ฯ อะหัญจะ โข ภิกขะเว เอวัง วะทามิ สะเจ ตุมหากัง ภิกขะเว อะรัญญะคะตานัง วา รุกขะมูละคะตานัง วา สุญญาคาระคะตานัง วา อุปปัชเชยยะ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา มะเมวะ ตัสมิง สะมะเย อะนุสสะเรยยาถะ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ- สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะมัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ มัง อะนุสสะเรยยาถะ อะถะ ธัมมัง อะนุสสะเรยยาถะ

มนต์พิธี - หน้าที่ 70 สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ธัมมัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ ธัมมัง อะนุสสะเรยยาถะ อะถะ สังฆัง อะนุสสะเรยยาถะ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ สังฆัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ ตัง กิสสะ เหตุ ตะถาคะโต หิ ภิกขะเว อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วีตะราโค วีตะโทโส วีตะโมโห อะภิรุ อัจฉัมภี อะนุตราสี อะปะลายีติ ฯ อิทะมะ- โวจะ ภะคะวา อิทัง วัตวานะ สุคะโต อะถาปะรัง เอตะทะโวจะ สัตถา อะรัญเญ รุกขะมูเล วา สุญญาคาเร วะ ภิกขะโว อะนุสสะเรถะ สัมพุทธัง ภะยัง ตุมหากะ โน สิยา โน เจ พุทธัง สะเรยยาถะ โลกะเชฏฐัง นะราสะภัง อะถะ ธัมมัง สะเรยยาถะ นิยยานิกัง สุเทสิตัง โน เจ ธัมมัง สะเรยยาถะ นิยยานิกัง สุเทสิตัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 71 อะถะ สังฆัง สะเรยยาถะ ปุญญักเขตตัง อะนุตตะรัง เอวัมพุทธัง สะรันตานัง ธัมมัง สังฆัญจะ ภิกขะโว ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส นะ เหสสะตีติ ฯ

บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ สะทา กิพพิสะการิภิ ปะริสานัญจะตัสสันนะ- มะหิงสายะ จะ คุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

อาฏานาฏิยะปะริตตัง วิปัสสิสสะ นะมัตถุ จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต สิขิสสะปิ นะมัตถุ สัพพะภูตานุกัมปิโน เวสสะภุสสะ นะมัตถุ นหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ มาระเสนัปปะมัททิโน โกนาคะมะนัสสะ นามัตถุ วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ อังคีระสัสสะ นะมัตถุ สักยะปุตตัสสะ สิรีมะโต โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ สัพพะทุกขาปะนูทะนัง เย จาปิ นิพพุตา โลเก ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง เต ชะนา อะปิสุณา มะหันตา วีตะสาระทา

มนต์พิธี - หน้าที่ 72 หิตัง เทวะมะนสสานัง ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง วิชชาจะระณะสัมปันนัง มะหันตัง วีตะสาระทัง ฯ (วิชชาจะระณะสัมปันนัง พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ) นะโม เม สัพพะพุทธานัง อุปปันนานัง มะเหสินัง ตัณหังกะโร มะหาวีโร เมธังกะโร มะหายะโส สะระณังกะโร โลกะหิโต ทีปังกะโร ชุตินธะโร โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข มังคะโล ปุริสาสะโภ สุมะโน สุมะโน ธีโร เรวะโต ระติวัฑฒะโน โสภิโต คุณะสัมปันโน อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม ปะทุโม โลกะปัชโชโต นาระโท วะระสาระถี ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร สุเมโธ อัปปะฏิปุคคะโล สุชาโต สัพพะโลกัคโค ปิยะทัสสี นะราสะโภ อัตถะทัสสี การุณิโก ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท สิทธัตโถ อะสะโม โลเก ติสโส จะ วะทะตัง วะโร ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ วิปัสสี จะ อะนูปะโม สิขี สัพพะหิโต สัตถา เวสสะภู สุขะทายะโก กะกุสันโธ สัตถะวาโห โกนาคะมะโน ระณัญชะโห กัสสะโป สิริสัมปันโน โคตะโม สักยะปุงคะโว ฯ เอเต จัญเญ จะ สัมพุทธา อะเนกสะตะโกฏะโย สัพเพ พุทธา อะสะมะสะมา สัพเพ พุทธา มะหิทธิกา สัพเพ ทะสะพะลูเปตา เวสารัชเชหุปาคะตา สัพเพ เต ปะฏิชานันติ อาสะภัณฐานะมุตตะมัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 73 สีหะนาทัง นะทันเต เต ปะริสาสุ วิสาระทา พรัหมะจักกัง ปะวัตเตนติ โลเก อัปปะฏิวัตติยัง อุเปตา พุทธะธัมเมหิ อัฏฐาระสะหิ นายะกา ทวัตติงสะลักขะณูเปตา- สีตยานุพยัญชนะนาธะรา พยามัปปะภายะ สุปปะภา สัพเพ เต มุนิกุญชะรา พุทธา สัพพัญญุโน เอเต สัพเพ ขีณาสะวา ชินา มะหัปปะภา มะหะเตชา มะหาปัญญา มะหัพพะลา มะหาการุณิกา ธีรา สัพเพสานัง สุขาวะหา ทีปา นาถา ปะติฏฐา จะ ตาณา เลณา จะ ปาณินัง คะตี พันธู มะหัสสาสา สะระณา จะ หิเตสิโน สะเทวะกัสสะ โลกัสสะ สัพเพ เอเต ปะรายะนา เตสาหัง สิระสา ปาเท วันทามิ ปุริสุตตะเม วะจะสา มะนะสา เจวะ วันทาเมเต ตะถาคะเต สะยะเน อาสะเน ฐาเน คะมะเน จาปิ สัพพะทา สะทา สุเขนะ รักขันตุ พุทธา สันติกะรา ตุวัง เตหิ ตวัง รักขิโต สันโต มุตโต สัพพะภะเยนะ จะ สัพพะโรคะวินิมุตโต สัพพะสันตาปะวัชชิโต สัพพะเวระมะติกกันโต นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ ฯ เตสัง สัจเจนะ สีเลนะ ขันติเมตตาพะเลนะ จะ เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 74 ปุรัตถิมัสมิง ทิสาภาเค สันติ ภูตา มะหิทธิกา เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ ทักขิณัสมิง ทิสาภาเค สันติ เทวา มะหิทธิกา เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ ปัจฉิมัสมิง ทิสาภาเค สันติ นาคา มะหิทธิกา เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ อุตตะรัสมิง ทิสาภาเค สันติ ยักขา มะหิทธิกา เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง จัตตาโร เต มะหาราชา โลกะปาละ ยะสัสสิโน เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวา นาคา มะหิทธิกา เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 75 ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ สักกัตวา พุทธะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง หิตัง เทวะมะนุสสานัง พุทธะเตะเชนะ โสตถินา นัสสันตุปัททะวา สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต สักกัตวา ธัมมะระตะนัง โอสะถัง อุตตะนัง วะรัง ปะริฬาหูปะสะมะนัง ธัมมะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุปัททะวา สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เต สักกัตวา สังฆะระตะตัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สังฆะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุปัททะวา สัพเพ โรคา วูปะสะเมนตุ เต ฯ สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 76 บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง ปะริตตัง ยัมภะณันตัสสะ นิสินนัฏฐานะโธวะนัง อุทะกัมปิ วินาเสติ สัพพะเมวะ ปะริสสะยัง โสตถินา คัพภะวุฏฐานัง ยัญจะ สาเธติ ตังขะเณ เถรัสสังคุลิมาลัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

อังคุลิมาละปะริตตัง ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง สังสาเร สังสะรันตานัง สัพพะทุกขะวินาสะเน สัตตะ ธัมเม จะ โพชฌังเค มาระเสนัปปะมัททิโน พุชฌิตวา เยปิเม สัตตา ติภะวามุตตะกุตตะมา อะชาติง อะชะราพยาธิง อะมะตัง นิพภะยัง คะตา

มนต์พิธี - หน้าที่ 77 เอวะมาทิคุณเปตัง อะเนกะคุณะสังคะหัง โอสะถัญจะ อิมัง มันตัง โพชฌังคันตัมภะณามะ เห ฯ

โพชฌังคะปะริตตัง โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา วิริยัมปีติปัสสัทธิ- โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ เอกัสมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุกขิเต ทิสเว โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ เต จะ ตัง อะภินันทิตา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตวานะ สาทะรัง สัมโมทิตวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง มัคคาหะตะกิเลสา วะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 78 บทขัดอะภะยะปะริตตัง ปุญญะลาภัง มะหาเตชัง วัณณะกิตติมะหายะสัง สัพพะสัตตะหิตัง ชาตัง ตัง สุณันตุ อะเสสะโต อัตตัปปะระหิตัง ชาตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

อะภะยะปะริตตัง ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 79 เทวะตาอุยโยชะนะคาถา ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง สัพเพ เทวานุโมทันตุ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ สีลัง รักขันตุ สัพพะทา ภาวะนาภิระตา โหนตุ คัจฉันตุ เทวะตาคะตา ฯ สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส ฯ

บทขัดชะยะปะริตตัง ชะยัง เทวะมะนุสสานัง ชะโย โหตุ ปะราชิโต มาระเสนา อะภิกกันตา สะมันตา ทวาทะสะโยชะนา ขันติเมตตาอะธิฏฐานา วิทธังเสตวานะ จักขุมา ภะวาภะเว สังสะรันโต ทิพพะจักขัง วิโสธะยิ ปะริยาปันนาทิโสตถานัง หิตายะ จะ สุขายะ จะ พุทธะกิจจัง วิโสเธตวา ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 80 ชะยะปะริตตัง มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปุเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ ฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุกขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ โส อัตถะลัทโธ สุขิโต วิรุฬโห พุทธะสาสะเน อะโรโค สุขิโต โหหิ สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ สา อัตถะลัทธา สุขิตา วิรุฬหา พุทธะสาสะเน อะโรคา สุขิตา โหหิ สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ เต อัตถะลัทธา สุขิตา วิรุฬหา พุทธะสาสะเน อะโรคา สุขิตา โหถะ สิหะ สัพเพหิ ญาติภิ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 81 ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ อุตตะมัง ธัมมะมัชฌะคา มะหาสังฆัง ปะโพเธสิ อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง พุทโธ ธัมโม สังโฆ จาติ นานาโหนตัมปิ วัตถุโต อัญญะมัญญาวิโยคา วะ เอกีภูตัมปะนัตถะโต พุทโธ ธัมมัสสะ โพเธตา ธัมโม สังเฆนะ ธาริโต สังโฆ จะ สาวะโก พุทธัสสะ อิจเจกาพัทธะเมวิทัง วิสุทธัง อุตตะมัง เสฏฐัง โลกัสมิง ระตะนัตตะยัง สังวัตตะติ ปะสันนานัง อัตตะโน สุทธิกามินัง สัมมา ปะฏิปัชชันตานัง ปะระมายะ วิสุทธิยา ฯ วิสุทธิ สัพพักเลเสหิ โหติ ทุกเขหิ นิพพุติ นิพพานัง ปะระมัง สุญญัง นิพพานัง ปะระมัง สุขัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา ฯ ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา อุปัททะวันตะรายา จะ อุปะสัคคา จะ สัพพะโส มา ภะทาจิ สัมผุสิงสุ รัฏฐัง สยามานะเมวิทัง อาโรคิยะสุขัญเจวะ ตะโต ทีฆายุตาปิ จะ ตัพพัตถูนัญจะ สัมปัตโย สุขัง สัพพัตถะ โสตถิ จะ ภะวันตุ สัมปะวัตตันตุ สยามานัง รัฏฐะปาลินัง เต จะ รัฏฐัญจะ รักขันตุ สยามะรัฏฐิกะเทวะตา สยามานัง รัฏฐะปาลีหิ ธัมมามิเสหิ ปูชิตา สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ อิทัง ผะลัง เอตัสมิง ระตะนัตตะยัสมิง สัมปะสาทะนะเจตะโส ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 82 ระตะนัตตะยัปปะภาวะสิทธิคาถา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ โลกานัง อะนุกัมปะโก เวเนยยานัง ปะโพเธตา สันติมัคคานุสาสะโก ฯ สวากขาโต อุตตะโม ธัมโม โลกานัง ตะมะทาละโก นิยยานิโก จะ ทุกขัสมา ธัมมะจารีนุปาละโก ฯ สุปะฏิปันโน มะหาสังโฆ โลกานัง ปุญญะมากะโร สีละทิฏฐีหิ สังสุทโธ สันติมัคคะนิโยชะโก ฯ อิจเจตัง ระตะนัง เสฏฐัง โลเก สะระณะมุตตะมัง ปะนิกขะกานะ ธีรานัง ญาณะสัญจาระณักขะมัง ฯ ยัสสะ โลกัง ปะภาเสติ อาตะโปวะ ตะโมนุโท ทัยยะเทโส อิมคัมมะ เขมะมัคคัปปะโชตะนัง สันติสุเข ปะติฏฐาติ อิสสะโร สาตะตัง ฐิโต ฯ อัคคะเมตัง ติระตะนัง คะรุง กุตวานะ รักขิตัง ธะชัง กัตวา ปะเทสัสสะ ทัยยะเทสนะ อุทธะตัง ฯ นีติปัญญัตติการายะ สะทิฏฐิยา ปะกุพพะเน ธัมมะนุญญัง วะ รัฏฐัสสะ รัฏฐานัง สิทธิทายะกัง ฯ เอวัง สาสะนะกิจเจสุ สังฆัง กัตวานะธิสสะรัง ปะสิชณะนันติทัง พุทธะ- สาสะนัสสะ ปะสาสะนัง เอวัง ปะสาสะนุปาเยนะ ถิรัง ติฏฐะติ สาสะนัง ฯ ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา ทัยยะชาติ วิโรเจตุ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา อิทธิง ปัปโปตุ เวปุลสัง วิรุฬหิง จุตตะริง สะทา ณ จิรัง ติฏฐะตุ โลกัสมิง สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง


มนต์พิธี - หน้าที่ 83 ทัสเสนตัง ภัพพะสัตตานัง อัญชะสัง วะ วิสุทธิยา ฯ จิรัญชีวะตุ ทีฆายุ ทัยยานัง ธัมมะขัตติโย วัณณะวา พะละสัมปันโน นิรามะโย จะ นิพภะโย ฯ รัฏฐัสสะ ธัมมะนุญญัญจะ จิรัง ติฏฐะตุ โสตถินา ฯ ระตะนัตตะยัปปะภาเวนะ วุฑฒิยาสา สะมิชฌะตุ ทัยยานัง รัฏฐะปาลีนัง สัพพะสิทธิ สะทา ถิรัง ฯ ชะยะมัตถุ จะ ทัยยานัง วุฑฒิ สันติ นิรันตะรัง ปะวัฑฒะตัง จะ ภิยโยโส ธะนุฏฐาเนนะ สัมปะทาติ ฯ

สุขาภิยาจะนะคาถา ยัง ยัง เทวะมะนุสสานัง มังคะลัตถายะ ภาสิตัง ตัสสะ ตัสสานุภาเวนะ โหตุ ราชะกุเล สุขัง เย เย อารักขะกา เทวา ตัตถะ ตัตถาธิวาสิโน อิมินา ธัมมะทาเนนะ สัพเพ อัมเหหิ ปูชิตา สะทา ภัทรานิ ปัสสันตุ สุขิตา โหนตุ นิพภะยา อัปปะมัตตา จะ อัมเหสุ สัพเพ รักขันตุ โน สะทา ยัญจะ โน ภาสะมาเนหิ กุสะลัง ปะสุตัง พะหุง ตันโน เทวานุโมทันตุ จิรัง ติฏฐันตุ สาตะตัง เย วา ชะลาพุชัณฑะชา สังเสทะโชะปาติกา อะเวรา โหนตุ สัพเพ เต อะนีฆา นิรุปัททะวา

มนต์พิธี - หน้าที่ 84 ปัสสันตุ อะนะวัชชานิ มา จะ สาวัชชะมาคะมา จิรัง ติฏฐะตุ โลกัสมิง สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง ทัสเสนตัง โสตะวันตูนัง มัคคัง สัตตะวิสุทธิยา ยาวะ พุทโธติ นามัมปิ โลกะเชฏฐัสสะ สัตถุโน สัมมาเทสิตะธัมมัสสะ ปะวัตตะติ มะเหสิโน ปะสันนา โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน พุทธะสาสะเน สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต กาเล เทโว ปะวัสสะตุ วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง มาตา ปิตา จะ อัตระชัง นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา ฯ

มงคลจักรวาฬใหญ่ สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิ- การัสสะ สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ อะสีตยา- นุพยัญชะนานุภาเวนะ อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ ฉัพพัณณะ- รังสิยานุภาเวนะ เกตุมาลานุภาเวนะ ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะอุปะ- ปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ สีละสะมาธิ- ปัญญานุภาเวนะ พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ เตชา- นุภาเวนะ อิทธานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะ เญยยะธัมมานุภาเวนะ จะตุ- ราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ อัฏฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ ฉะฬะภิญญา-

มนต์พิธี - หน้าที่ 85 นุภาเวนะ จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ สัพพะปะริตตานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ ตุยหัง สัพ- พะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา วินัสสันตุ สัพพะ- อันตะรายาปิ วินัสสันตุ สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌินตุ ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทา ฯ อากาสะ - ปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุ ฯ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตวา เตสัง อุปัททะเว นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตวา เตสัง อุปัททะเว นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตวา เตสัง อุปัททะเว ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 86 บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร อะนุตตะรัง อะภิสัมโพธิง สัมพุชฌิตวา ตะถาคะโต ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ ธัมมะจักกัง อะนุตตะรัง สัมมะเทวะ ปะวัตเตนโต โลเก อัปปะฏิวัตติยัง ยัตถากขาตา อุโภ อันตา ปะฏิปัตติ จะ มัฌิมา จะตูสวาริยะสัจเจสุ วิสุทธัง ญาณะทัสสะนัง เทสิตัง ธัมมะราเชนะ สัมมาสัมโพธิกิตตะนัง นาเมนะ วิสสุตัง สุตตัง ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง เวยยากะระณะปาเฐนะ สังคีตันตัมภะณามะ เส ฯ

ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย ฯ ตัตระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ ฯ เทวเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา โย จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต ฯ เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 87 กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ เสยยะถีทัง ฯ สัมมา- ทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมา- วายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ ฯ อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง ฯ ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายา- สาปิ ทุกขา อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา ฯ อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ฯ ยายัง ตัณหา โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา ตัตระ ตัตราภินันทินี ฯ เสยยะถีทัง ฯ กามะตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา ฯ อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง ฯ โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย ฯ อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ฯ อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ เสยยะถีทัง ฯ สัมมา- ทิฏฐิ สัมมาสังกัปโก สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมา- วายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 88 อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา ุอุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะ- นุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะ- นุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 89 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกะตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะ- ปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปามิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาเวตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาวิตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติ- ปะริวัฏฏัง ทวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะ- เก สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุต- ตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง ฯ ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติ- ปะริวัฏฏัง ทวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัมหะเก สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายา สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 90 ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ อะกุปปา เม วิมุตติ อะยะมันติมา ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ ฯ อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง ฯ อิมัสมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสมิง ภัญญะมาเน อายัสมะโต โกณฑัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ ฯ ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก ภุมมา เทวา สัททะ- มะนุสสาเวสุง เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติ ฯ ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุตวา จาตุมมะหาราชิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ จาตุมมะหา- ราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสนาเวสุง ฯ ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ยามานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ นิมมานะระตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา

มนต์พิธี - หน้าที่ 91 ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ปะระ- นิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา (เมื่อจะสวดย่อเพียงสวรรค์ ๖ ชั้น ครั้นสวดมาถึงตรงนี้แล้วสวด พรัหมะกายิกา เทวา สัททะมะนุส- สะเวสุง แล้วลง เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย ฯลฯ เหมือนกันไปจนจบ) พรัหมะปาริสัชชา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ พรัหมะปาริสัชชานัง เทวานัง สัททัง สุตวา พรัหมะปะโรหิตา เทวา สัททะมะนุสสาสเวสุง ฯ พรัหมะปะ โรหิตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา มะหาพรัหมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ มะหาพรัหมานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ปะริตตาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ปะริตตาภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา อัปปะมาณาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ อัปปะมาณาภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา อาภัสสะรา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ อาภัสสะรานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ปะริตตะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ปะริตตะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา อัปปะมาณะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ อัปปะมาณะ- สุภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา สุภะกิณหะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ สุภะกิณหะกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา (อะสัญญิสัตตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง อะสัญญิสัตตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา)

มนต์พิธี - หน้าที่ 92 เวหัปผะลา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ เวหัปผะลานัง เทวานัง สัททัง สุตวา อะวิหา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ อะวิหานัง เทวานัง สัททัง สุตวา อะตัปปา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ อะตัปปานัง เทวานัง สัททัง สุตวา สุทัสสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ สุทัสสานัง เทวานัง สัททัง สุตวา สุทัสสี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ สุทัสสีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา อะกะนิฏฐะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติ ฯ อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยาวะ พรัหมะโลกา สัทโท อัพภุคคัจฉิ ฯ อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สังกัมปิ สัมปะกัมปิ สัมปะเวธิ ฯ อัปปะมาโณ จะ โอฬาร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ อะติกกัมเมวะ เทวานัง เทวานุภาวัง ฯ อะถะโข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติ ฯ อิติหิทัง อายัสมะโต โกณฑัญญัสสะ อัญญาโกณฑัญโญเตววะ นามัง อะโหสีติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 93 บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร ยันตัง สัตเตหิ ทุกเขนะ เญยยัง อะนัตตะลักขะณัง อัตตะวาทาตตะสัญญานัง สัมมะเทวะ วิโมจะนัง สัมพุทโธ ตัง ปะกาเสสิ ทิฏฐะสัจจานะ โยคินัง อุตตะริง ปะฏิเวธายะ ภาเวตุง ญาณะมุตตะมัง ยันเตสัง ทิฏฐะธัมมานัง ญาเณนุปะปะริกขะตัง สัพพาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสุ อะเสสะโต ตะถา ญาณานุสาเรนะ สาสะนัง กาตุมิจฉะตัง สาธูนัง อัตถะสิทธัตถัง ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส ฯ

อะนัตตะลักขะณะสุตตัง เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย ฯ ตัตระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ ฯ รูปัง ภิกขะเว อะนัตตา ฯ รูปัญจะหิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ นะยิทัง รูปัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ รูเป เอวัง เม รูปัง โหตุ เอวัง เม รูปัง มา อะโหสีติ ฯ ยัสมา จะ โข ภิกขะเว รูปัง อะนัตตา ตัสมา รูปัง อาพาธายะ สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ รูเป เอวัง เม รูปัง โหตุ เอวัง เม รูปัง มา อะโหสีติ ฯ เวทะนา อะนัตตา ฯ เวทะนา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะกะวิสสะ นะยิทัง เวทะนา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ

มนต์พิธี - หน้าที่ 94 จะ เวทะนายะ เอวัง เวทะนา โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีติ ฯ ยัสมา จะ โข ภิกขะเว เวทะนา อะนัตตา ตัสมา เวทะนา อาพาธายะ สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ เวทะนายะ เอวัง เม เวทะนา โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีติ ฯ สัญญา อะนัตตา ฯ สัญญา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ นะยิทัง สัญญา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ สัญญายะ เอวัง เม สัญญา โหตุ เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีติ ฯ ยัสมา จะ โข ภิกขะเว สัญญา อะนัตตา ตัสมา สัญญา อาพาธายะ สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ สัญญายะ เอวัง เม สัญญา โหตุ เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีติ ฯ สังขารา อะนัตตา ฯ สังขารา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสังสุ นะยิทัง สังขารา อาพาธายะ สังวัตเตยยุง ลัพเภถะ จะ สังขาเรสุ เอวัง เม สังขารา โหนตุ เอวัง เม สังขารา มา อะเหสุนติ ฯ ยัสมา จะ โข ภิกขะเว สังขารา อะนัตตา ตัสมา สังขารา อาพาธายะ สังวัตตันติ นะ จะ ลัพภะติ สังขาเรสุ เอวัง เม สังขารา โหนตุ เอวัง เม สังขารา มา อะเหสุนติ ฯ วิญญาณัง อนัตตา ฯ วิญญาณัญจะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ นะยิทัง วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ วิญญาเณ เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสีติ ฯ ยัสมา จะ โข ภิกขะเว วิญญาณัง อะนัตตา ตัสมา วิญญาณัง อาพาธายะ สังสัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ วิญญาเณ เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสีติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 95 ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว รูปัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ ฯ อะนิจจัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ ฯ ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ ฯ โน เหตัง ภันเต ฯ ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว เวทะนา นิจจา วา อะนิจจา วาติ ฯ อะนิจจา ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ ฯ ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ ฯ โน เหตัง ภันเต ฯ ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สัญญา นิจจา วา อะนิจจา วาติ ฯ อะนิจจา ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ ฯ ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ ฯ โน เหตัง ภันเต ฯ ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สังขารา นิจจา วา อะนิจจา วาติ ฯ อะนิจจา ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ ฯ ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ ฯ โน เหตัง ภันเต ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 96 ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว วิญญาณัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ ฯ อะนิจจัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ ฯ ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ ฯ โน เหตัง ภันเต ฯ ตัสมาติหะ ภิกขะเว ยังกิญจิ รูปัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา หีนัง วา ปะณีตัง วา ยันทูเร สันติเก วา สัพพัง รูปัง เนตัง มะมะ เนโสหะ- มัสมิ นะ เมโส อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ ยา กาจิ เวทะนา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา โอฬาริกา วา สุขุมา วา หีนา วา ปะณีตา วา ยา ทูเร สันติเก วา สัพพา เวทะนา เนตัง มะมะ เนโสหะมัสมิ นะ เมโส อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ ยา กาจิ สัญญา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา โอฬาริกา วา สุขุมา วา หีนา วา ปะณีตา วา ยา ทูเร สันติเก วา สัพพา สัญญา เนตัง มะมะ เนโสหะมัสมิ นะ เมโส อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ เย เกจิ สังขารา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา โอฬาริกา วา สุขุมา วา หีนา วา ปะณีตา วา เย ทูเร

มนต์พิธี - หน้าที่ 97 สันติเก วา สัพเพ สังขารา เนตัง มะมะ เนโสหะมัสมิ นะ เมโส อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ ยังกิญจิ วิญญาณัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา หีนัง วา ปะณีตัง วา ยันทูเร สันติเก วา สัพพัง วิญญาณัง เนตัง มะมะ เนโสหะมัสมิ นะ เมโส อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว สุตวา อะริยะสาวะโก รูปัสมิงปิ นิพพินทะติ เวทะนายะปิ นิพพินทะติ สัญญายะปิ นิพพินทะติ สังขา- เรสุปิ นิพพินทะติ วิญญาณัสมิงปิ นิพพินทะติ ฯ นิพพินทัง วิรัชชะติ ฯ วิราคา วิมุจจะติ ฯ วิมุตตัสมิง วิมุตตะมีติ ญาณัง โหติ ขีณา ชาติ วุสิตัง พรัหมะจะริยัง กะตัง กะระณียัง นาปะรัง อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติ ฯ อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง ฯ อิมัสมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสมิง ภัญญะมาเน ปัญจะ วัคคิยานัง ภิกขูนัง อะนุปาทายะ อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ ฯ

บทขัดอาทิตตะปะริยายะสูตร[แก้ไข]

เวเนยยะทะมะโนปาเย สัพพะโส ปาระมิง คะโต อะโมฆะวะจะโน พุทโธ อะภิญญายานุสาสะโก จิณณานุรูปะโต จาปิ ธัมเมนะ วินะยัง ปะชัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 98 จิณณาคคิปาริจะริยานัง สัมโพชฌาระหะโยคินัง ยะมาทิตตะปะริยายัง เทสะยันโต มะโนหะรัง เต โสตาโร วิโมเจสิ อะเสกขายะ วิมุตติยา ตะเถโวปะปะริกขายะ วิญญูนัง โสตุมิจฉะตัง ทุกขะตาลักขะโณปายัง ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส ฯ

อาทิตตะปะริยายะสุตตัง[แก้ไข]

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติ คะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะ ฯ ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ฯ สัพพัง ภิกขะเว อาทิตตัง ฯ กิญจะ ภิกขะเว สัพพัง อาทิตตัง ฯ จักขุง ภิกขะเว อาทิตตัง รูปา อาทิตตา จักขุวิญญาณัง อาทิตตัง จักขุสัมผัสโส อาทิตโต ยัมปิทัง จักขุสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตัง ฯ เกนะ อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ ฯ วะทามิ ฯ โสตัง อาทิตตัง สัททา อาทิตตา โสตะวิญญาณัง อาทิตตัง โสตะสัมผัสโส อาทิตโต ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตัง ฯ เกนะ

มนต์พิธี - หน้าที่ 99 อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ ฯ ฆานัง อาทิตตัง คันธา อาทิตตา ฆานะวิญญาณัง อาทิตตัง ฆานะสัมผัสโส อาทิตโต ยัมปิทัง ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตัง ฯ เกนะ อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัส - เสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ ฯ ชิวหา อาทิตตา ระสา อาทิตตา ชิวหาวิญญาณัง อาทิตตัง ชิวหา- สัมผัสโส อาทิตโต ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง ฯ วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตัง ฯ เกนะ อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ ฯ กาโย อาทิตโต โผฏฐัพพา อาทิตตา กายะวิญญาณัง อาทิตตัง กายะสัมผัสโส อาทิตโต ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตัง ฯ เกนะ อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ

มนต์พิธี - หน้าที่ 100 โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ ฯ มะโน อาทิตโต ธัมมา อาทิตตา มะโนวิญญาณัง อาทิตตัง มะโนสัมผัสโส อาทิตโต ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตัง ฯ เกนะ อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ ฯ เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว สุตวา อะริยะสาวะโก จักขุสมิงปิ นิพพินทะติ รูเปสุปิ นิพพินทะติ จักขุวิญญาเณปิ นิพพินทะติ จักขุสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ ยัมปิทัง จักขุสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชนะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัสมิงปิ นิพพินทะติ ฯ โสตัสมิงปิ นิพพินทะติ สัทเทสุปิ นิพพินทะติ โสตะวิญญาเณปิ นิพพินทะติ โสตะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะ- ปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัสมิงปิ นิพพินทะติ ฯ ฆานัสมิงปิ นิพพินทะติ คันเธสุปิ นิพพินทะติ ฆานะวิญญาเณปิ นิพพินทะติ ฆานะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ ยัมปิทัง ฆานะสัมผัสสะ- ปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัสมิงปิ นิพพินทะติ ฯ ชิวหายะปิ นิพพินทะติ ระเสสุปิ นิพพินทะติ ฯ ชิวหาวิญญาเณปิ นิพพินทะติ ชิวหาสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะ- ปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัสมิงปิ นิพพินทะติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 101 กายัสมิงปิ นิพพินทะติ โผฏฐัพเพสุปิ นิพพินทะติ กายะวิญญา- เณปิ นิพพินทะติ กายะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะ- ปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัสมิงปิ นิพพินทะติ ฯ มะนัสมิงปิ นิพพินทะติ ธัมเมสุปิ นิพพินทะติ มะโนวิญญาเณปิ นิพพินทะติ มะโนสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะ- ปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัสมิงปิ นิพพินทะติ ฯ นิพพินทัง วิรัชชะติ ฯ วิราคา วิมุจจะติ ฯ วิมุตตัสมิง วิมุตตะมีติ ญาณัง โหติ ขีณา ชาติ วุสิตา พรัหมะจะริยัง กะตัง กะระณียัง นาปะรัง อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติ ฯ อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง ฯ อิมัสมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสมิง ภัญญะมาเน ตัสสะ ภิกขุสะหัสสัสสะ อะนุปาทายะ อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ ฯ

คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ สะหัสสะเนตโต เทวินโท ทิพพจักขุง วิโสธะยิ อิกะวิติ พุทธะสังมิ โลกะวิทู ฯ คาถานี้ ใช้เสกน้ำพ่นตาแดงตาต้อ เสกน้ำล้างหน้า ทุกวัน จะไม่เป็นโรคตา เสกน้ำมนต์หยอดตาแก้ตาเจ็บก็ได้ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 102

สามภาณ[แก้ไข]

มะหากัสสะปะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระติ เวฬุวะเน กะลันทะกะนิวาเป ฯ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ อายัสมา มะหากัสสะโป ปิปผะลิคุหายัง วิหะระติ อาพาธิโก ทุกขิโต พาฬหะคิลาโน ฯ อะถะโข ภะคะวา สายัญหะสะมะยัง ปะฏิสัลลานา วุฏฐิโต เยนายัสมา มะหากัสสะโป เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิตวา ปัญญัตเต อาสะเน นิสีทิ ฯ นิสัชชะ โข ภะคะวา อายัสมันตัง มะหากัสสะปัง เอตะทะโวจะ กัจจิ เต กัสสะปะ ขะมะนียัง กัจจิ ยาปะนียัง กัจจิ ทุกขา เวทะนา ปะฏิกกะมันติ โน อะภิกกะมันติ ปะฏิกกะโมสานัง ปัญญายะติ โน อะภิกกะโมติ ฯ นะ เม ภันเต ขะมะนียัง นะ ยาปะนียัง พาฬหา เม ทุกขา เวทะนา อะภิกกะมันติ โน ปะฏิกกะมันติ อะภิกกะโมสานัง ปัญญายะติ โน ปะฏิกกะโมติ ฯ สัตติเม กัสสะปะ โพชฌังคา มะยา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันติ ฯ กะตะเม สัตตะ ฯ สะติสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 103 ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ วิริยะสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ ปีติสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ ปัสสัทธิสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ สะมาธิสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ อุเปกขาสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ อิเม โข กัสสะปะ สัตตะ โพชฌังคา มะยา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันตีติ ฯ ตัคฆะ ภะคะวา โพชฌังคา ตัคฆะ สุคะตะ โพชฌังคาติ ฯ อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะโน อายัสมา มะหากัสสะโป ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทิ ฯ วุฏฐะหิ จายัสมา มะหากัสสะโป ตัมหา อาพาธา ตะถาปะหีโน จายัสมะโต มะหากัสสะปัสสะ โส อาพาโธ อะโหสีติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 104 มะหาโมคคัลลานะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระติ เวฬุวะเน กะลันทะกะนิวาเป ฯ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ อายัสมา มะหาโมคคัลลาโน คิชฌะกูเฏ ปัพพะเต วิหะระติ อาพาธิโก ทุกขิโต พาฬหะคิลาโน ฯ อะถะโข ภะคะวา สายัณหะสะมะยัง ปะฏิสัลลานา วุฏฐิโต เยนายัสมา มะหาโมคคัลลาโน เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิตวา ปัญญัตเต อาสะเน นิสีทิ ฯ นิสัชชะ โข ภะคะวา อายัส มันตัง มะหาโมค- คัลลานัง เอตะทะโวจะ กัจจิ เต โมคคัลลานะ ขะมะนียัง กัจจิ ยาปะนียัง กัจจิ ทุกขา เวทะนา ปะฏิกกะมันติ โน อะภิกกะมันติ ปะฏิกกะโมสานัง ปัญญายะติ โน อะภิกกะโมติ ฯ นะ เม ภันเต ขะมะนียัง นะ ยาปะนียัง พาฬหา เม ทุกขา เวทะนา อะภิกกะมันติ โน ปะฏิกกะมันติ อะภิกกะโมสานัง ปัญญายะติ โน ปะฏิกกะโมติ ฯ สัตติเม โมคคัลลานะ โพชฌังคา มะยา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันติ ฯ กะตะเม สัตตะ ฯ สะติสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทัก- ขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 105 วิริยะสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ ปีติสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ ปัสสัทธิสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ สะมาธิสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโค พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ อุเปกขาสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ อิเม โข โมคคัลลานะ สัตตะ โพชฌังคา มะยา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันตีติ ฯ ตัคฆะ ภะคะวา โพชฌังคา ตัคฆะ สุคะตะ โพชฌังคาติ ฯ อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะโน อายัสมา มะหาโมคคัล- ลาโน ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทิ ฯ วุฏฐะหิ จายัสมา มะหาโมค- คัลลาโน ตัมหา อาพาธา ตะถาปะหีโน จายัสมะโต มะหาโมคคัลลา- นัสสะ โส อาพาธ อะโหสีติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 106 มะหาจุนทะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระติ เวฬุวะเน กะลันทะกะนิวาเป ฯ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ ภะคะวา อาพาธิโก โหติ ทุกขิโต พาฬหะคิลาโน ฯ อะถะโข อายัสมา มะหาจุนโท สายัณหะสะมะยัง ปะฏิสัลลานา วุฏฐิโต เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิตวา ภะคะวันตัง อะภิวาเทตวา เอกะมันตัง นิสีทิ ฯ เอกะมันตัง นิสินนัง โข อายัสมันตัง มะหาจุนทัง ภะคะวา เอตะทะโวจะ ปะฏิภันตุ ตัง จุนทะ โพชฌังคาติ ฯ สัตติเม ภันเต โพชฌังคา ภะคะวะตา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันติ ฯ กะตะเม สัตตะ ฯ สะติสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทัก- ขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ วิริยะสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 107 ปีติสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ ปัสสัทธิสัมโพชฌังโค โข ภันเค ภะคะวะตา สัมมะทุกขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ สะมาธิสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ อุเปกขาสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ อิเม โข ภันเต สัตตะ โพชฌังคา ภะคะวะตา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันตีติ ฯ ตัคฆะ จุนทะ โพชฌังคา ตัคฆะ จุนทะ โพชฌังคาติ ฯ อะโหสิ ฯ วุฏฐะหิ จะ ภะคะวา ตัมหา อาพาธา ตะถาปะหีโน จะ ภะคะวะโต โส อาพาโธ อะโหสีติ ฯ ยาอายุยืน ทิ้งถ่อนตะโกนา เปลือกหาเตรียมไว้ บอระเพ็ดแห้วหมู หาดูให้ได้ เม็ดข่อยพริกไทย หกสิ่ง เสมอกัน ตำเป็นผงแล้ว น้ำผึ้งละลายฉัน วันหนึ่งพึงปั้น เท่าเม็ดพุทรา

มนต์พิธี - หน้าที่ 108 คิริมานันทะสุตตะปาโฐ เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ อายัสมา คิริมานันโท อาพาธิโก โหติ ทุกขิโต พาฬหะคิลาโน อะถะโข อายัสมา อานันโท เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิตวา ภะคะวันตัง อะภิวาเทตวา เอกะมันตัง นิสีทิ เอกะมันตัง นิสินโน โข อายัสมา อานันโท ภะคะวันตัง เอตะทะโวจะ ฯ อายัสมา ภันเต คิริมานันโท อาพาธิโก ทุกขิโต พาฬหะคิลาโน สาธุ ภันเต ภะคะวา เยนายัสมา คิริมานันโท เตนุปะสังกะมะตุ อะนุกัมปัง อุปาทายาติ ฯ สะเจ โข ตวัง อานันทะ คิริมานันทัสสะ ภิกขุโน อุปะสังกะมิตวา ทะสะ สัญญา ภาเสยยาสิ ฐานัง โข ปะเนตัง วิชชะติ ยัง คิริมานันทัสสะ ภิกขุโน ทะสะ สัญญา สุตวา โส อาพาโธ ฐานะโส ปะฏิปปัสสัมเภยยะ ฯ กะตะมา ทะสะ ฯ อะนิจจะสัญญา อะนัตตะสัญญา อะสุภะสัญญา อาทีนะวะสัญญา ปะหานะสัญญา วิราคะสัญญา นิโรธะสัญญา สัพพะโลเก อะนะภิระตะสัญญา สัพพะสังขาเรสุ อะนิจจะสัญญา อานาปานัสสะติ ฯ กะตะมา จานันทะ อะนิจจะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ รูปัง อะนิจจัง เวทะนา อะนิจจา สัญญา อะนิจจา สังขารา อะนิจจา วิญญาณัง อะนิจจันติ ฯ อิติ อิเมสุ ปัญจะสุ

มนต์พิธี - หน้าที่ 109 อุปาทานักขันเธสุ อะนิจจานุปัสสี วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ อะนิจจะสัญญา ฯ กะตะมา จานันทะ อะนัตตะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ จักขุง อะนัตตา รูปา อะนัตตา โสตัง อะนัตตา สัททา อะนัตตา ฆานัง อะนัตตา คันธา อะนัตตา ชิวหา อะนัตตา ระสา อะนัตตา กาโย อะนัตตา โผฏฐัพพา อะนัตตา มะโน อะนัตตา ธัมมา อะนัตตาติ ฯ อิติ อิเมสุ ฉะสุ อัชฌัตติกะพาหิเรสุ อายะตะเนสุ อะนัตตานุปัสสี วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ อะนัตตะสัญญา ฯ กะตะมา จานันทะ อะสุภะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อิมะเมวะ กายัง อุทธัง ปาทะตะลา อะโธ เกสะมัตถะกา ตะจะปะริยันตัง ปูรันนานัปปะการัสสะ อะสุจิโน ปัจจะเวกขะติ อัตถิ อิมัสมิง กาเย เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ มังสัง นะหารู อัฏฐี อัฏฐิมิญชัง วักกัง หะทะยัง ยะกะนัง กิโลมะกัง ปิหะกัง ปัปผาสัง อันตัง อันตะคุณัง อุทะริยัง กะรีสัง ปิตตัง เสมหัง ปุพโพ โลหิตัง เสโท เมโท อัสสุ วะสา เขโฬ สิงฆาณิกา ละสิกา มุตตันติ ฯ อิติ อิมัสมิง กาเย อะสุภานุปัสสี วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ อะสุภะสัญญา ฯ กะตะมา จานันทะ อาทีนะวะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ

มนต์พิธี - หน้าที่ 110 ปะฏิสัญจิกขะติ พะหุทุกโข โข อะยัง กาโย พะหุอาทีนะโวติ ฯ อิติ อิมัสมิง กาเย วิวิธา อาพาธา อุปปัชชันติ ฯ เสยยะถีทัง ฯ จักขุโรโค โสตะโรโค ฆานะโรโค ชิวหาโรโค กายะโรโค สีสะโรโค กัณณะโรโค มุขะโรโค ทันตะโรโค กาโส สาโส ปินาโส ฑะโห ชะโร กุจฉิโรโค มุจฉา ปักขันทิกา สุลา วิสูจิกา กุฏฐัง คัณโฑ กิลาโส โสโส อะปะมาโร ทันทุ กัณฑุ กัจฉุ ระขะสา วิตัจฉิก โลหิตัง ปิตตัง มะธุเมโห อังสา ปิฬะกา ภะคัณฑะลา ฯ ปิตตะสะมุฏฐานา อาพาธา เสมหะสะมุฏฐานา อาพาธา วาตะสะมุฏฐานา อาพาธา สันนิปาติกา อาพาธา อุตุปะริณามะชา อาพาธา วิสะมะปะระหาระชา อาพาธา โอปักกะมิกา อาพาธา กัมมะวิปากะชา อาพาธา สีตัง อุณหัง ชิฆัจฉา ปิปาสา อุจจาโร ปัสสาโวติ ฯ อิติ อิมัสมิง กาเย อาทีนะวานุปัสสี วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ อาทีนะวะสัญญา ฯ กะตะมา จานันทะ ปะหานะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อุปปันนัง กามะวิตักกัง นาธิวาเสติ ปะชะหะติ วิโนเทติ พยันตีกะโรติ อะนะภาวัง คะเมติ อุปปันนัง พยาปาทะวิตักกัง นาธิวาเสติ ปะชะหะติ วิโนเทติ พยันตีกะโรติ อะนะภาวัง คะเมติ อุปปันนัง วิหิงสาวิตักกัง นาธิวาเสติ ปะชะหะติ วิโนเทติ พยันตีกะโรติ อะนะภาวัง คะเมติ อุปปันนุปปันเน ปาปะเก อะกุสะเล ธัมเม นาธิวาเสติ ปะชะหะติ วิโนเทติ พยันตีกะโรติ อะนะภาวัง คะเมติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ ปะหานะสัญญา ฯ กะตะมา จานันทะ วิราคะสัญญา อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ

มนต์พิธี - หน้าที่ 111 ปะฏิสัญจิกขะติ เอตัง สันตัง เอตัง ปะณีตัง ยะทิทัง สัพพะสังขา ระสะมะโก สัพพูปะธิปะฏินิสสัคโค ตัณหักขะโย วิราโค นิพพานันติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ วิาคะสัญญา ฯ กะตะมา จานันทะ นิโรธะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ เอตัง สันตัง เอตัง ปะณีตัง ยะทิทัง สัพพะสังขาระสะมาโถ สัพพูปะธิปะฏินิสสัคโค ตัณหักขะโย นิโรโธ นิพพานันติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ นิโรธะสัญญา ฯ กะตะมา จานันทะ สัพพะโลเก อะนะภิระตะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ เย โลเก อุปายุปาทานา เจตะโส อะธิฏฐานาภินิเวสา- นุสะยา เต ปะชะหันโต วิระมะติ นะ อุปาทิยันโต อะยัง วุจจะตานันทะ สัพพะโลเก อะนะภิะระตะสัญญา ฯ กะตะมา จานันทะ สัพพะสังขาเรสุ อะนิจจะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ สัพพะสังขาเรหิ อัฏฏิยะติ หะรายะติ ชิคุจฉะติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ สัพพะสังขาเรสุ อะนิจจะสัญญา ฯ กะตะมา จานันทะ อานาปานัสสติ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา นิสีทะติ ปัลลังกัง อาภุชิตวา อุชุง กายัง ปะณิธายะ ปะริมุขัง สะติง อุปัฏฐะเปตวา ฯ โส สะโต วะ อัสสสะสะติ สะโต ปัสสะสะติ ฯ ทีฆัง วา อัสสะสันโต ทีฆัง อัสสะสามีติ ปะชานาติ ทีฆัง วา ปัสสะสันโต ทีฆัง ปัสสะสามีติ ปะชานาติ

มนต์พิธี - หน้าที่ 112 รัสสัง วา อัสสะสันโต รัสสัง อัสสะสามีติ ปะชานาติ รัสสัง วา ปัสสะสันโต รัสสัง ปัสสะสามีติ ปะชานาติ สัพพะกายะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ สัพพะกายะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ ปีติปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ ปีติปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ สุขะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ สุขะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ ปัสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ ปัสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ จิตตะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ จิตตะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง ปัสสะสิสสามิติ สิกขะติ สะมาทะหัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ สะมาทะหัง จิตตัง ปัสสะลิสสามีติ สิกขะติ วิโมจะยัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ

มนต์พิธี - หน้าที่ 113 วิโมจะยัง จิตตัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ อะนิจจานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ อะนิจจานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ วิราคานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ วิราคานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ นิโรธานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ นิโรธานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ ปะฏินิสสัคคานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ ปะฏินิสสัคคานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ อะยัง วุจจะตานันทะ อานาปานัสสะติ ฯ สะเจ โข ตวัง อานันทะ คิริมานันทัสสะ ภิกขุโน อุปะสังกะมิตวา อิมา ทะสะ สัญญา ภาเสยยาสิ ฐานัง โข ปะเนตัง วิชชะติ ยัง คิริมานันทัสสะ ภิกขุโน อิมา ทะสะ สัญญา สุตวา โส อาพาโธ ฐานะโส ปะฏิปปัสสัมเภยยาติ ฯ อะถะโข อายัสมา อานันโท ภะคะวะโต สันติเก อิมา ทะสะ สัญญา อุคคะเหตวา เยนายัสมา คิริมานันโท เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิตวา อายัสมะโต คิริมานันทัสสะ อิมา ทะสะ สัญญา อะภาสิ ฯ อะถะโข อายัสมะโต คิริมานันทัสสะ อิมา ทะสะ สัญญา สุตวา โส อาพาโธ ฐานะโส ปะฏิปัสสัมภิ ฯ วุฏฐะหิ จายัสมา คิริมานันโท ตัมหา อาพาธา ตะถาปะหีโน จะ ปะนายัสมะโต คิริมานันทัสสะ โส อาพาโธ อะโหสีติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 114 บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร สะเทวะโก อะยัง โลโก สะมาระโก สะพรัหมะโก ยัมมัคคัง อัปปะชานันโต สัพพะทุกขา นะ มุจจะติ มัคคักขายีนะมัคโค โส ภะคะวา มัคคะโกวิโท ตัง เว มัคคัง อะภิญญายะ ทุกขะสังขะยะคามินัง สะยัง เตเนวะ คันตวานะ ปัตโต โพธิมะนุตตะรัง สัมมานุปะฏิปัตยัตถัง สัตตานัง โพธิกามินัง นานาวิเธหุปาเยภิ ปะเวเทสิ หิเตสะโก ตัมมัคคะทีปะกัง สุตตัง ยัง สัมพุทเธนะ ภาสิตัง วัตถุตตะเย ปะสันนานัง สาธูนัง ธัมมะกามินัง ภิยโย ปะสาทุปปาเทนะ ทิฏโฐชุกะระเณนะ จะ สุวัตถิสาธะนัตถังปิ ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส.

มัคคะวิภังคะสุตตัง เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ. ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง ภะคะวา เอตะทะโวจะ อะริยัง โว ภิกขะเว อัฏฐังคิกัง มัคคัง เทสิสสามิ วิภะชิสสามิ ตัง สุณาถะ สาธุกัง มะนะสิกะโรถะ ภาสิสสามีติ. เอวัม- ภันเตติ โข เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ. กะตะโม จะ ภิกขะเว อะริโย อัฏฐิงคิโก มัคโค เสยยะถีทัง สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ.

มนต์พิธี - หน้าที่ 115 กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาทิฏฐิ ยัง โข ภิกขะเว ทุกเข ญาณัง ทุกขะสะมุทะเย ญาณัง ทุกขะนิโรเธ ญาณัง ทุกขะนิโรธะคามินิยา ปะฏิปะทายะ ญาณัง อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาทิฏฐิ. กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาสังกัปโป โย โข ภิกขะเว เนกขัมมะ- สังกัปโป อัพยาปาทะสังกัปโป อะวิหิงสาสังกัปโป. อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสังกัปโป. กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาวาจา ยา โข ภิกขะเว มุสาวาทา เวระมะณี ปิสุณายะ วาจายะ เวระมะณี ผะรุสายะ วาจายะ เวระมะณี สัมผัปปะลาปา เวระมะณี. อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาวาจา. กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมากัมมันโต. ยา โข ภิกขะเว ปาณาติปาตา เวระมะณี อะทินนาทานา เวระมะณี อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมากัมมันโต. กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาอาชีโว. อิธะ ภิกขะเว อะริยะ- สาวะโก มิจฉาอาชีวัง ปะหายะ สัมมาอาชีเวนะ ชีวิกัง กัปเปติ อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาอาชีโว. กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาวายาโม อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ อะนุปปันนานัง ปาปะกานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง อะนุปปาทายะ ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ วิริยัง อาระภะติ จิตตัง ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ. อุปปันนานัง ปาปะกานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง ปะหานายะ ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ วิริยัง อาระภะติ จิตตัง ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ อะนุปปันนานัง กุสะลานัง ธัมมานัง อุปปาทายะ ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ วิริยัง อาระภะติ จิตตัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 116 ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ. อุปปันนานัง กุสะลานัง ธัมมานัง ฐิติยา อะสัมโมสายะ ภิยโยภาวายะ เวปุลลายะ ภาวะนายะ ปาริปูริยา ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ วิริยัง อาระภะติ จิตตัง ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ. อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาวายาโม. กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาสะติ. อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง. ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง, อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสะติ. กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาสะมาธิ อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ วิวิจเจวะ กาเมหิ วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ สะวิตักกัง สะวิจารัง วิเวกะชัมปีติสุขัง ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา อัชฌัตตัง สัมปะสาทะนัง เจตะโส เอโกทิภาวัง อะวิตักกัง อะวิจารัง สะมาธิชัมปีติสุขัง ทุติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ปีติยา จะ วิราคา อุเปกขะโก จะ วิหะระติ สะโต จะ สัมปะชาโน สุขัญจะ กาเยนะ ปะฏิสังเวเทติ ยันตัง อะริยา อาจิกขันติ อุเปกขะโก สะติมา สุขะวิหารีติ ตะติยัง ฌานัง อุปสัมปัชชะ วิหะรติ สุขัสสะ จะ ปะหานา ทุกขัสสะ จะ ปะหานา

มนต์พิธี - หน้าที่ 117 ปุพเพ วะ โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมา อะทุกขะมะสุขัง อุเปกขาสะติปาริสุทธิง จะตุตถัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสะมาธีติ. อิทะมะโวจะ ภะคะวา อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติ.

บทขัดสติปัฏฐานปาฐะ สัมพุทโธ ทิปะทังเสฏโฐ มะหาการุณิโก มุนิ เอกายะนัง มัคคัง นามะ เวเนยยานัง อะเทสะยิ กิลิฏฐะจิตตะสัตตานัง จิตตักเลสะวิสุทธิยา โสกานัง ปะริเทวานัง อะติกกะมายะ สัพพะโส ทุกขานัง โทมะนัสสานัง อัตถังคะมายะ อัฏฐิตัง ญายัสเสวาธิคะมายะ นิพพานัสสาภิปัตติยา สะติปัฏฐานะนาเมนะ วิสสุตัง วิธะ สาสะเน จิตตักเลสะวิสุทธัตถัง ตัง มัคคันตัม ภะณามะ เส.

สะติปัฏฐานะปาโฐ อัตถิ โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ เอกายะโน อะยัง มัคโค สัมมะทักขาโต สัตตานัง วิสุทธิยา โสกะปะริเทวานัง สะมะติกกะมายะ ทุกขะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมายะ ญายัสสะ อะธิคะมายะ นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ. ยะทิทัง จัตตาโณ สะติปัฏฐานา. กะตะเม จัตตาโร.

มนต์พิธี - หน้าที่ 118 อิธะ ภิกขุ กาเย กายายุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง. เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌา- โทมะนัสสัง. จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง. ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌา- โทมะนัสสัง. กะถัญจะ ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ. อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ พะหิทธา วา กาเย กายา- นุปัสสี วิหะระติ. อัชฌัตตะพะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา กายัสมิง วิหะระติ วะยะธัมมานุปัสสี วา กายัสมิง วิหะระติ สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา กายัสมิง วิหะระติ อัตถิ กาโยติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปะฏิสสะติมัตตายะ อะนิสสิโต จะ วิหะระติ นะ จะ- กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ เอวัง โข ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ. กะถัญจะ ภิกขุ เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ. อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง วา เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ พะหิทธา วา เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ อัชฌัตตะพะหิทธา วา เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา เวทะนาสุ วิหะระติ วะยะธัมมานุปัสสี วา เวทะนาสุ วิหะระติ สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา เวทะนาสุ วิหะระติ. อัตถิ เวทะนาติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปะฏิสสะติมัตตายะ. อะนิสสิโต จะ

มนต์พิธี - หน้าที่ 119 ิวิหะระติ นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. เอวัง โข ภิกขุ เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ กะถัญจะ ภิกขุ จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ. อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง วา จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ พะหิทธา วา จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ อัชฌัตตะพะหิทธา วา จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา จิตตัสมิง วิหะระติ วะยะธัมมา- นุปัสสี วา จิตตัสมิง วิหะระติ สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา จิตตัสมิง วิหะระติ อัตถิ จิตตันติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปะฏิสสะติมัตตายะ อะนิสสิโต จะ วิหะระติ นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. เอวัง โข ภิกขุ จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ. กะถัญจะ ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ. อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ พะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ อัชฌัตตะพะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ. สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ วะยะธัมมา- นุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ สะมุทะยะวะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ อัตถิ ธัมมาติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปะฏิสสะติมัตตายะ. อะนิสสิโต จะ วิหะระติ นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ เอวัง โข ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ. อะยัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ เอกายะโน มัคโค สัมมะทักขาโต สัตตานัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 120 วิสุทธิยา โสกะปะริเทวานัง สะมะติกกะมายะ ทุกขะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมายะ ญายัสสะ อะธิคะมายะ นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ ยะทิทัง จัตตาโร สะติปัฏฐานาติ. เอกายะนัง ชาติขะยันตะทัสสี มัคคัง ปะชานาติ หิตานุกัมปี เอเตนะ มัคเคนะ ตะริงสุ ปุพเพ ตะริสสะเร เจวะ ตะรันติ โจฆันติ.

พระวินัย ยันเตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัม- พุทเธนะ ปะฐะมัง ปาราชิกัง กัตกะ ปัญญัตตันติ ฯ เวสาลิยัง ปัญญัต- ตันติ ฯ กัง อารัพภาติ ฯ สุทินนัง กะลันทะปุตตัง อารัพภาติ ฯ กิสมิง วัตถุสมินติ ฯ สุทินโน กะลันทะปุตโต ปุราณะทุติยิกายะ เมถุนัง ธัมมัง ปะฏิเสวิ ตัสมิง วัตถุสมินติ ฯ เตนะ สะมะเยนะ พุทโธ ภะคะวา เวรัญชายัง วิหะระติ นะเฬรุปุริมันทะมูเล มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปัยจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ ฯ อัสโสสิ โข เวรัญโช พราหมะโณ สะมะโณ ขะลุ โภ โคตะโม สักยะปุตโต สักยะกุลา ปัพพะชิโต เวรัญชายัง วิหะระติ นะเฬรุปุจิมัน- ทะมูเล มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิ ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 121 ตังโข ปะนะ ภะวันตัง โคตะนัง เอวัง กัลยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระ- ณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ โส อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรัหมะกัง สัสสะ- มะณะพราหมะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัตวา ปะเวเทติ โส ธัมมัง เทเสติ อาทิกัลยาณัง มัชเฌกัลยาณัง ปะริโย สานะกัลยาณัง สาตถัง สะพยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พรัหมะจะริยัง ปะกาเสติ ฯ สาธุ โข ปะนะ ตะถารูปานัง อะระหะตัง ทัสสะนัง โหตีติ ฯ

พระสูตร เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา อันตะรา จะ ราชะคะหัง อันตะรา จะ นาลันทัง อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน โหติ มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ ฯ สุปปิโยปิ โข ปะริพพาชะโก อันตะรา จะ ราชะคะหัง อันตะรา จะ นาลันทัง อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน โหติ สัทธิง อันเตวาสินา พรัหมะทัตเตนะ มาณะเวนะ ฯ ตัตระ สุทัง สุปปิโย ปะริพพาชะโก อะเนกะปะริยา- เยนะ พุทธัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ ธัมมัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ

มนต์พิธี - หน้าที่ 122 สังฆัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ ฯ สุปปิยัสสะ ปะนะ ปะริพพาชะกัสสะ อันเตวาสี พรัหมะทัตโต มาณะโว อะเนกะปะริยาเยนะ พุทธัสสะ วัณณัง ภาสะติ ธัมมัสสะ วัณณัง ภาสะติ สังฆัสสะ วัณณัง ภาสะติ ฯ อิติหะ เต อุโภ อาจะริยันเตวาสี อัญญะมัญญัสสะ อุชุวิปัจจะนิกะวาทา ภะคะวันตัง ปิฏฐิโต ปิฏฐิโต อะนุพันธา โหนติ ภิกขุ สังฆัญจะ ฯ

พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์[แก้ไข]

พระสังคิณี[แก้ไข]

กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัสมิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะลัง จิตตัง อุปปันนัง โหติ โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง รูปารัมมะณัง วา สัททารัมมะณัง วา คันธารัมมะณัง วา ระสารัมมะณัง วา โผฏฐัพ- พารัมมะณัง วา ธัมมารัมมะณัง วา ยัง ยัง วา ปะนารัพภะ ตัสมิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ เย วา ปะนะ ตัสมิง สะมะเย อัญเญปิ อัตถิ ปะฏิจจะสะมุปปันนา อะรูปิโน ธัมมา อิเม ธัมมา กุสะลา ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 123

พระวิภังค์[แก้ไข]

ปัญจักขันธา รูปักขันโธ เวทะนากขันโธ สัญญากขันโธ สังขา- รักขันโธ วิญญาณักขันโธ ฯ ตัตถะ กะตะโม รูปักขันโธ ฯ ยังกิญจิ รูปัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา หีนัง วา ปะณีตัง วา ยัง ทูเร วา สันติเก วา ตะเทกัชฌัง อะภิสัญญูหิตวา อะภิสังขิปิตวา อะยัง วุจจะติ รูปักขันโธ ฯ

พระธาตุกะถา[แก้ไข]

สังคะโห อะสังคะโห ฯ สังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง อะสัง- คะหิเตนะ สังคะหิตัง สังคะหิเตนะ สังคะหิตัง อะสังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง ฯ สัมปะโยค วิปปะโยโค ฯ สัมปะยุตเตนะ วิปปะ- ยุตตัง วิปปะยุตเตนะ สัมปะยุตตัง อะสังคะหิตัง ฯ

พระปุคคะละปัญญัติ[แก้ไข]

ฉะ ปัญญัตติโย ขันธปัญญัติ อายะตะนะปัญญัตติ ธาตุ- ปัญญัตติ สัจจะปัญญัติ อินทริยะปัญญัติ ปุคคะละปัญญัติ ฯ กิตตาวะตา ปุคคะลานัง ปุคคะละปัญญัติ ฯ สะมะยะวิมุตโต อะสะมะยะวิมุตโต กุปปะธัมโม อะกุปปะธัมโม ปะริหานะธัมโม อะปะริหานะธัมโม เจตะนาภัพโพ อะนุรักขะนาภัพโพ ปุถุชชะโน โคตระภู ภะยูปะระโต อะภะยูปะระโต ภัพพาคะมะโน อะภัพ- พาคะมะโน นิยะโต อะนิยะโต ปะฏิปันนะโก ผะเลฏฐิโต อะระหา อะระหัตตายะ ปะฏิปันโน ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 124

พระกะถาวัตถุ[แก้ไข]

ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ อามันตา ฯ โย สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ ตะโต โส ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ ฯ นะ เหวัง วัตตัพเพ ฯ อาชานาหิ นิคคะหัง หัญจิ ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนะ เตนะ วะตะ เร วัตตัพเพ โย สัจฉิกัตโต ปะระมัตโถ ตะโต โส ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ ฯ มิจฉา ฯ

พระยะมะกะ[แก้ไข]

เย เกจิ กุสะลา ธัมมา สัพเพ เต กุสะละมูลา ฯ เย วา ปะนะ กุสะละมูลา สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา ฯ เย เกจิ กุสะลา ธัมมา สัพเพ เต กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา ฯ เย วา ปะนะ กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา ฯ

พระมะหาปัฏฐาน[แก้ไข]

เหตุปัจจะโย อารัมมะณะปัจจะโย อะธิปะติปัจจะโย อะนัน- ตะระปัจจะโย สะมะนันตะระปัจจะโย สะหะชาตะปัจจะโย อัญญะมัญ- ญะปัจจะโย นิสสะยะปัจจะโย อุปะนิสสะยะปัจจะโย ปุเรชาตะปัจจะโย

มนต์พิธี - หน้าที่ 125 ปัจฉาชาตะปัจจะโย อาเสวะนะปัจจะโย กัมมะปัจจะโย วิปากะปัจจะโย อาหาระปัจจะโย อินทริยะปัจจะโย ฌานะปัจจะโย มัคคะปัจจะโย สัมปะยุตตะปัจจะโย วิปปะยุตตะปัจจะโย อัตถิปัจจะโย นัตถิปัจจะโย วิคะตะปัจจะโย อะวิคะตะปัจจะโย ฯ

บังสุกุลตาย[แก้ไข]

อะนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโม อุปปัชชิตวา นิรุชฌันติ เตสัง วูปะสะโม สุโข ฯ สัพเพ สัตตา มะรันติ จะ มะริงสุ จะ มะริสสะเร ตะเถวาหัง มะริสสามิ นัตถิ เม เอตถะ สังสะโย

บังสุกุลเป็น[แก้ไข]

อะจิรัง วะตะยัง กาโย ปะฐะวิง อะธิเสธสะติ ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง ฯ

ธัมมะสังคิณีมาติกา[แก้ไข]

กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา ฯ สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ทุกขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา อะทุกขะมะสุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ฯ วิปากา ธัมมา วิปากะธัมมะธัมมา เนวะวิปากะนะวิปากะ ธัมมะธัมมา ฯ อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุ- ปาทินนานุปาทานิยา ธัมมา ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 126 สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา ธัมมา ฯ สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา อะวิตักกาวิจารา ธัมมา ฯ ปีติสะหะคะตา ธัมมา สุขะสะหะคะตา ธัมมา อุเปกขา- สะหะคะตา ธัมมา ฯ ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา ฯ ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพ- พะเหตุกา ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ฯ อาจะยะคามิโน ธัมมา อะปะจะยะคามิโน ธัมมา เนวาจะยะ- คามิโน นาปะจะยะคามิโน ธัมมา ฯ เสกขา ธัมมา อะเสกขา ธัมมา เนวะเสกขานาเสกขา ธัมมา ฯ ปะริตตา ธัมมา มะหัคคะตา ธัมมา อัปปะมาณา ธัมมา ฯ ปะริตตารัมมะณา ธัมมา มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา อัป- ปะมาณารัมมะณา ธัมมา ฯ หีนา ธัมมา มัชฌิมา ธัมมา ปะณีตา ธัมมา ฯ มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา อะนิยะตา ธัมมา ฯ มัคคารัมมะณา ธัมมา มัคคะเหตุกา ธัมมา มัคคาธิปะติโน ธัมมา ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 127 อุปปันนา ธัมมา อะนุปปันา ธัมมา อุปปาทิโน ธัมมา ฯ อะตีตา ธัมมา อะนาคะตา ธัมมา ปัจจุปปันนา ธัมมา ฯ อะตีตารัมมะณา ธัมมา อะนาคะตา รัมมะณา ธัมมา ปัจจุป- ปันนารัมมะณา ธัมมา ฯ อัชฌัตตา ธัมมา พะหิทธา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมา ฯ อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา พะหิทธารัมมะณา ธัมมา อัชฌัตตะ- พะหิทธารัมมะณา ธัมมา ฯ สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา ธัมมา ฯ

วิปัสสะนาภูมิปาฐะ[แก้ไข]

ปัญจักขันธา ฯ รูปักขันโธ เวทะนากขันโธ สัญญากขันโธ สังขารักขันโธ วิญญาณักขันโธ ฯ ทวาทะสายะตะนานิ ฯ จักขวายะตะนัง รูปายะตะนัง โสตา- ยะตะนัง สัททายะตะนัง ฆานายะตะนัง ชิวหายะตะนัง ระสายะตะนัง กายายะตะนัง โผฏฐัพพายะตะนัง มะนายะตะนัง ธัมมายะตะนัง ฯ อัฏฐาระสะ ธาตุโย ฯ จักขุธาตุ รูปะธาตุ จักขุวิญญาณะธาตุ โสตะธาตุ สัททะธาตุ โสตะวิญญาณะธาตุ ฆานะธาตุ คันธะธาตุ ฆานะ- วิญญาณะธาตุ ชิวหาธาตุ ระสะธาตุ ชิวหาวิญญาณะธาตุ กายะธาตุ โผฏฐัพพะธาตุ กายะวิญญาณะธาตุ มะโนธาตุ ธัมมะธาตุ มะโน- วิญญาณะธาตุ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 128 พาวีสะตินทริยานิ ฯ จักขุนทริยัง โสตินทริยัง ฆานินทริยัง ชิวหินทริยัง กายินทริยัง มะนินทริยัง อิตถินทริยัง ปุริสินทริยัง ชีวิตินทริยัง สุขินทริยัง ทุกขินทริยัง โสมะนัสสินทริยัง โทมะนัส- สินทริยัง อุเปกขินทริยัง สัทธินทริยัง วิริยินทริยัง สะตินทริยัง สะมาธินทริยัง ปัญญินทริยัง อะนัญญะตัญญัสสามีตินทริยัง อัญญินท- ริยัง อัญญาตาวินทริยัง ฯ จัตตาริ อะริยะสัจจานิ ฯ ทุกขัง อะริยะสัจจัง ทุกขะสะมุทะโย ิอะริยะสัจจัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ฯ

ถวายพรพระ[แก้ไข]

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ (ว่า ๓ หน) อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ- สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะ-

มนต์พิธี - หน้าที่ 129 ยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ค รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะมักขะมะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ

มนต์พิธี - หน้าที่ 130 สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 131 มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ ฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ


มนต์พิธี - หน้าที่ 132

อนุโมทนาวิธี[แก้ไข]

(ผู้เป็นประธานเริ่มต้น) ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรติ สาคะรัง เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา จันโท ปัณณะระโส ยะถา มะณิ โชติระโส ยะถา ฯ (รับพร้อมกัน) สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ ฯ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฆฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 133

มงคลจักรวาฬน้อย[แก้ไข]

สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภา- เวนะ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ ปิฏะกัตตะยานุภา- เวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ สัพเพ เต โรคา สัพเพ เต ภะยา สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา สัพเพ เต ทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ จะ เตชะสา ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ

มงคลจักรวาฬน้อย (ย่อ)[แก้ไข]

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 134

เกณิยานุโมทะนาคาถา[แก้ไข]

อัคคิหุตตัง มุขา ยัญญา สาวิตติ ฉันทะโส มุขัง ราชา มุขัง มะนุสสานัง นะทีนัง สาคะโร มุขัง นักขัตตานัง มุขัง จันโท อาทิจโจ ตะปะตัง มุขัง ปุญญะมากังขะมานานัง สังโฆ เว ยะชะตัง มุขัง ฯ ภะณิสสามะ มะยัง คาถา กาละทานัปปะทีปิกา เอตา สุณันตุ สักกัจจัง ทายะกา ปุญญะกามิโน ฯ หมายเหตุ แบบนี้ นำ กาละทานะสุตตะคาถา ถ้านำ วิหาระทานะคาถา เปลี่ยนที่ขีดเส้นใต้ เป็นวิหาระทานะทีปิกา

กาละทานะสุตตะคาถา[แก้ไข]

กาเล ทะทันติ สะปัญญา วะทัญญู วิตะมัจฉะรา กาเลนะ ทินนัง อะริเยสุ อุชุภูเตสุ ตาทิสุ วิปปะสันนะมะนา ตัสสะ วิปุลา โหติ ทักขิณา เย ตัตถะ อะนุโมทันติ เวยยาวัจจัง กะโรนติ วา นะ เตนะ ทักขิณา โอนา เตปิ ปุญญัสสะ ภาคิโน ตัสมา ทะเท อัปปะฏิวานะจิตโต ยัตถะ ทินนัง มะหัปผะลัง ปุญญานิ ปะระโลกัสมิง ปะติฏฐา โหนติ ปาณินันติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 135

ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค[แก้ไข]

อะทาสิ เม อะกาสิ เม ญาติมิตตา สะขา จะ เม เปตานัง ทักขิณัง ทัชชา ปุพเพ กะตะมะนุสสะรัง นะ หิ รุณณัง วา โสโก วา ยา วัญญา ปะริเทวะนา นะ ตัง เปตานะมัตถายะ เอวัง ติฏฐันติ ญาตะโย อะยัญจะ โข ทักขิณา ทินนา สังฆัมหิ สุปะติฏฐิตา ทีฆะรัตตัง หิตายยัสสะ ฐานโส อุปะกัปปะติ โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทัสสิโต เปตานะ ปูชา จะ กะตา อุฬารา พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง ตุมเหหิ ปุญญัง ปะสุตัง อะนัปปะกันติ ฯ

อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา[แก้ไข]

อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง ทักขิเณยเย อะนุตตะเร อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง วิราคูปะสะเม สุเข อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต เทวะภูโต มะนุสโส วา อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ ฯ

โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา[แก้ไข]

อายุโท พะละโท ธีโร วัณณะโท ปะฏิภาณะโท สุขัสสะ ทาตา เมธาวี สุขัง โส อะธิคัจฉะติ อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัตถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ ฯ

อาฏานาฏิยะปะริตตัง (ย่อ)[แก้ไข]

สัพพะโรคะวินิมุตโต สัพพะสันตาปะวัชชิโต สัพพะเวระมะติกกันโต นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ ฯ สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา ยัสมิง ปะเทเส กัปเปติ วาสัง ปัณฑิตะชาติโย สีละวันเตตถะ โภเชตวา สัญญะเต พรัหมะจาริโน ยา ตัตถะ เทวะตา อาสุง ตาสัง ทักขิณะมาทิเส ตา ปูชิตา ปูชะยันติ มานิตา มานะยันติ นัง ตะโต นัง อะนุกัมปันติ มาตา ปุตตังวะ โอระสัง เทวะตานุกัมปิโต โปโส สะทา ภัทรานิ ปัสสะติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 137 เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง สุภาสิตัง กิญจิปิ โว ภะเณมุ ปุญเญ สะตุปปาทะกะรัง อะปาปัง ธัมมูปะเทสัง อะนุการะกานัง ตัสมา หิ ภูตานิ สะเมนตุ สัพเพ เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ ภูเตสุ พาฬหัง กะตะภัตติกายะ ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง ปัจโจปะการัง อะภิกังขะมานา เต โข มะนุสสา ตะนุกานุภาวา ภูตา วิเสเสนะ มะหิทธิกา จะ อะทิสสะมานา มะนุเชหิ ญาตา ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 138 อาทิยะสุตตะคาถา ภุตตา โภคา ภัจจา วิติณณา อาปะทาสุ เม อุทธัคคา ทักขิณา ทินนา อะโถ ปัญจะ พะลี กะตา อุปัฏฐิตา สีละวันโต สัญญะตา พรัหมะจาริโน ยะทัตถัง โภคะมิจเฉยยะ ปัณฑิโต ฆะระมาวะสัง โส เม อัตโถ อะนุปปัตโต กะตัง อะนะนุตาปิยัง เอตัง อะนุสสะรัง มัจโจ อะริยะธัมเม ฐิโต นะโร อิเธวะ นัง ปะสังสันติ เปจจะ สัคเค ปะโมทะตีติ ฯ

วิหาระทานะคาถา สีตัง อุณหัง ปะฏิหันติ ตะโต วาฬะมิคานิ จะ สิริงสะเป จะ มะกะเส สิสิเร จาปิ วุฏฐิโย ตะโต วาตาตะโป โฆโร สัญชาโต ปะฏิหัญญะติ เลนัตถัญจะ สุขัตถัญจะ ฌายิตุง จะ วิปัสสิตุง วิหาระทานัง สังฆัสสะ อัคคัง พุทเธหิ วัณณิตัง ตัสมา หิ ปัณฑิโต โปโส สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน วิหาเร การะเย รัมเม วาสะเยตถะ พะหุสสุเต เตสัง อันนัญจะ ปานัญจะ วัตถะเสนสะนานิ จะ ทะเทยยะ อุชุภูเตสุ วิปปะสันเนนะ เจตะสา เต ตัสสะ ธัมมัง เทเสนติ สัพพะทุกขาปะนูทะนัง ยัง โส ธัมมะมิธัญญายะ ปะรินิพพาตยะนาสะโวติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 139

อนุโมทนารัมภคาแปล[แก้ไข]

ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด

เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้, ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ ฉันนั้น

อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขออิฏฐผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว

ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ จงสำเร็จโดยฉับพลัน

สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่

จันโท ปัณณะระโส ยะถา เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ

มะณิ โชติระโส ยะถา เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดี ฯ

สามัญญานุโมทนาคาถาแปล

สัพพีติโย วิวัชชันตุ ความจัญไรทั้งปวง จงบำราศไป

สัพพะ- โรโค วินัสสะตุ โรคทั้งปวง (ของท่าน)จงหาย

มา เต ภะวัตวันตะราโย อันตรายอย่ามีแก่ท่าน

สุขี ทีฆายุโก ภะวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน

สัพพีติโย วิวัชชันตุ ความจัญไรทั้งปวง จะบำราศไป สัพพะ- โรโค วินัสสะตุ โรคทั้งปวง (ของท่าน) จงหาย มา เต ภะวัตวันตะราโย อันตรายอย่ามีแก่ท่าน สุขี ทีฆายุโก ภะวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน

สัพพีติโย วิวัชชันตุ ความจัญไรทั้งปวง จงบำราศไป สัพพะ- โรโค วินัสสะตุ โรคทั้งปวง (ของท่าน) จงหาย มา เต ภะวัตวันตะราโย อันตรายอย่ามีแก่ท่าน สุขี ทีฆายุโก ภะวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน


อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน, จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ, อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

ธรรมสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ, ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปรกติไหว้กราบ, มีปรกติอ่อนน้อม (ต่อผู้ใหญ่) เป็นนิตย์ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 140

มงคลจักรวาฬน้อยแปล สัพพะพุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง สัพพะธัมมานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง สัพพะสังฆา- นุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่ง ระตะนะสาม คือ พุทธรตนะ ธรรมรตนะ สังฆรตนะ จะตุรสีติสะหัสสะ- ธัมมักขันธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พัน ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระไตรปิฎก ชินะสาวะกานุ- ภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้า สัพเพ เต โรคา สรรพ- โรคทั้งหลายของท่าน สัพเพ เต ภะยา สรรพภัยทั้งหลายของท่าน สัพเพ เต อันตะรายา สรรพอันตรายทั้งหลายของท่าน สัพเพ เต อุปัททะวา สรรพ อุปัทวะทั้งหลายของท่าน สัพเพ เต ทุนนิมิตตา สรรพนิมิตร้ายทั้งหลาย ของท่าน สัพเพ เต อะวะมังคะลา สรรพอวมงคลทั้งหลายของท่าน วินัส- สันตุ จงพินาศไป อายุวัฑฒะโก ความเจริญอายุ ธะนะวัฑฒะโก ความ เจริญทรัพย์ สิริวัฑฒะโก ความเจริญศิริ ยะสะวัฑฒะโก ความเจริญยศ พะละ วัฑฒะโก ความเจริญกำลัง วัณณะวัฑฒะโก ความเจริฐวรรณะ สุขะวัฑฒะโก ความเจริญสุข โหตุ สัพพะทา จงมี (แก่ท่าน) ในกาล ทั้งปวง ทุกขะโรคะภะยา เวรา ทุกข์โรคภัย แลเวรทั้งหลาย โสกา สัตตุ- จุปัททะวา ความโศกศัตรูแลอุปัทวะทั้งหลาย อะเนกา อันตะรายาปิ ทั้ง อันตรายทั้งหลายเป็นอเนก วินัสสันตุ จะ เตชะสา จงพินาศไปด้วยเดช

มนต์พิธี - หน้าที่ 141 ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง ความชำนะความสำเร็จทรัพย์ลาภ โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ ศิริอายุและวรรณะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา โภคะความเจริญ แลความเป็นผู้มียศ สะตะวัสสา จะ อายู จะ แลอายุยืนร้อยปี ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต แลความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่าน ฯ กาละทานะสุตตะคาถาแปล กาเล ทะทันติ สะปัญญา วะทัญญู วีตะมัจฉะรา, กาลนะ ทินนัง อะริเยสุ อุชุภูเตสุ ตาทิสุ วิปปะสันนะมะนา, ตัสสะ วิปุลา โหติ ทักขิณา ทายกทั้งหลายเหล่าใด, เป็นผู้มีปัญญามีปรกติรู้จักคำพูด ปราศจาก ตระหนี่, มีใจเลื่อมใสแล้วในพระอริยะเจ้าทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้ตรงคงที่, บริจาค ทานทำให้เป็นของที่ตนถวายโดยกาลนิยมในกาลสมัย, ทักษิณาของทายกนั้น เป็นคุณสมบัติ มีผลไพบูลย์ เย ตัตถะ อะนุโมทันติ เวยยาวัจจัง กะโรนติ วา ชนทั้งหลายเหล่าใดอนุโมทนา หรือช่วยกระทำการขวนขวายในทานนั้น นะ เตนะ ทักขิณา โอนา ทักษิณาทานของเขามิได้บกพร่องไป ด้วยเหตุนั้น เตปิ ปุญญัสสะ ภาคิโน ชนทั้งหลายแม้เหล่านั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้น ด้วย ตัสมา ทะเท อัปปะฏิวานะจิตโต ยัตถะ ทินนัง มะหัปผะลัง เหตุนั้น ทายกควรเป็นผู้มีจิตไม่ท้อถอย, ให้ในที่ใดมีผลมากควรให้ในที่นั้น ปุญญานิ ปะระโลกัสมิง ปะติฏฐา โหนติ ปาณินันติ บุญย่อมเป็นที่พึ่ง อาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า ฉะนี้

มนต์พิธี - หน้าที่ 142 ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาคแปล อะทาสิ เม อะกาสิ เม ญาติมิตตา สะขา จะ เม บุคคลมา ระลึกอุปการะอันท่านได้ทำแก่ตนในกาลก่อนว่า, ผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เรา ผู้นี้ ได้ทำกิจนี้ของเรา ผู้นี้เป็นญาติ เป็นมิตร เป็นเพื่อนของเรา ดังนี้ เปตานัง ทักขิณัง ทัชชา ปุพเพ กะตะมะนุสสะรัง ก็ควรให้ทักษิณาทาน เพื่อผู้ที่ ละโลกนี้ไปแล้ว นะ หิ รุณณัง วา โสโก วา ยาวัญญา ปะริเทวะนา การร้องไห้ก็ดี การเศร้าโศกก็ดี หรือการร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดี, บุคคลไม่ ควรทำทีเดียว นะตัง เปตานะมัตถายะ เพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้น, ไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้ว เอวัง ติฏฐันติ ญาตะโย ญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้น อะยัญจะ โข ทักขิณา ทินนา ก็ทักษิณา นุปทานนี้แล อันท่านให้แล้ว สังฆัมหิ สุปะติฏฐิตา ประดิษฐานไว้ดีแล้วใน สงฆ์ ทีฆะรัตตัง หิตายัสสะ ฐานะโส อุปะกัปปะติ ย่อมสำเร็จประโยชน์ เกื้อกูลแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้วนั้น, ตลอดกาลนาน ตามฐานะ โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทัสสิโต ญาติธรรมนี้นั้น ท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้ว เปตานะ ปูชา จะ กะตา อุฬารา แลบูชาอันยิ่ง ท่านก็ได้ทำแล้ว แก่ญาติทั้งหลายผู้ ละโลกนี้ไปแล้ว พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง กำลังแห่งภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วย ตุมเหหิ ปุญญัง ปะสุตัง อะนัปปะกันติ บุญไม่น้อย ท่านได้ขวนขวายแล้ว ดังนี้แล. อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถาแปล อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง เมื่อ บุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ ทักขิเณยเย อะนุตตะเร

มนต์พิธี - หน้าที่ 143 ซึ่งเป็นทักษิไณยบุคคลอันเยี่ยมยอด อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้ว ในพระธรรมอันเลิศ วิราคูปะสะเม สุเข ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะแลสงบ รำงับเป็นสุข อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ ปุญ- ญักเขตเต อะนุตตะเร ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอด อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ บุญที่เลิศก็ย่อมเจริญ อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ อายุ วรรณะ ที่เลิศ ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง แลยศเกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว, ให้ทานแก่ ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศ เทวะภูโต มะนุสโส วา จะไปเกิดเป็นเทพดาหรือ ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศ บันเทิงอยู่ ดังนี้แล โภชนทานานุโมทนาคาถาแปล อายุโท พะละโท ธีโร ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้กำลัง วัณณะโท ปะฏิภาณะโท ให้วรรณะ ให้ปฏิภาณ สุขัสสะ ทาตา เมธาวี ผู้มีปัญญา ให้ความสุข สุขัง โส อะธิคัจฉะติ ย่อมได้ประสพสุข อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท บุคคลผู้ให้อายุ พละ วรรณะ สุขะ แลปฏิภาณ ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัตถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ บังเกิดในที่ ใด ๆ ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มียศในที่นั้น ๆ ดังนี้ เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถาแปล ยัสมิง ปะเทเส กัปเปติ วาสัง ปัณฑิตะชาติโย บัณฑิตชาติ สำเร็จการอยู่ในประเทศสถานที่ใด สีละวันเตตถะ โภเชตวา สัญญะเต

มนต์พิธี - หน้าที่ 144 พรัหมะจาริโน พึงเชิญเหล่าท่านที่มีศีลสำรวมระวังประพฤติพรจรรย์เลี้ยง ดูกันในที่นั้น ยา ตัตถะ เทวะตา อาสุง เทพดาเหล่าใด มีในที่นั้น ตาสัง ทักขิณะมาทิเส ควรอุทิศทักษิณาทานเพื่อเทพดาเหล่านั้นด้วย ตา ปูชิตา ปูชะยันติ เทพดาที่ได้บูชาแล้ว ท่านย่อมบูชาบ้าง มานิตา มานะยันติ นัง ที่ได้นับถือแล้ว ย่อมนับถือบ้าง ตะโต นัง อะนุกัมปันติ แต่นั้น ท่านย่อม อนุเคราะห์เขา มาตา ปุตตังวะ โอระสัง ประหนึ่งมารดาอนุเคราะห์บุตร อันเป็นโอรส เทวะตานุกัมปิโต โปโส บุรุษได้อาศัยเทพดาอนุเคระห์แล้ว สะทา ภัทรานิ ปัสสะติ ย่อมเป็นกิจการอันเจริญทุกเมื่อ. เทวะตาภิสัมมันตนคาถาแปล ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข หมู่ภูตเหล่าใดเป็นภุมเทวดาก็ดี, เหล่าใดสถิตแล้วในอากาศก็ดี, ซึ่งมาประชุม กันแล้วในที่นี้ สัพเพวะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ ขอหมู่ภูตเหล่านั้นทั้งหมด เทียวจงเป็นผู้ มีจิตโสมนัส อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง อนึ่ง จงฟัง ภาษิตโดยเคารพ สุภาสิตัง กิญจิปิ โว ภะเณมุ เราจะกล่าวสุภาษิตแม้ บางประการแก่ท่านทั้งหลาย ปุญเญ สะตุปปาทะกะรัง อะปาปัง ไม่เป็น บาป เป็นเครื่องทำความเตือนสติในบุญ ธัมมูปะเทสัง อะนุการะกานัง เป็นอุบายเครื่องแนะนำอันชอบธรรมของบุคคลผู้กระทำตามทั้งหลาย ตัสมา หิ ภูตานิ สะเมนตุ สัพเพ เพราะเหตุนั้นแลหมู่แลหมู่ภูตทั้งปวงจงฟังเถิด เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ ท่านทั้งหลายจงกระทำไมตรีจิตในหมู่สัตว์

มนต์พิธี - หน้าที่ 145 มนุษยชาติ ภูเตสุ พาฬหัง กะตะภัตติกายะ ผู้มีภักดีอันทำแล้วมั่นในหมู่ภูต ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง มนุษย์ทั้งหลายเหล่าใด ย่อมนำ กระทำพลีกรรม ในกลางวันหรือกลางคืน ปัจโจปะการัง อะภิกังขะมานา มุ่งหวังอยู่ซึ่งความอุดหนุนตอบแทน เต โข มะนุสสา ตะนุกานุภาวา มนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นแล เป็นผู้มีอานุภาพน้อย ภูตา วิเสเสนะ มะหิทธิกา จะ ส่วนภูตทั้งหลายเป็นผู้มีฤทธิ์มากโดยแปลกกัน อะทิสสะมานา มะนุ- เชหิ ญาตา เป็นพวกอทิสสมานกาย ที่มนุษย์ทั้งหลายรู้จัก ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา เพราะเหตุนั้นแล ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาท รักษามนุษย์เหล่านั้นเถิด. อาทิยะสุตตะคาถาแปล ภุตตา โภคา ภะตา ภัจจา โภคะทั้งหลายเราได้บริโภคแล้ว บุคคลทั้งหลายที่ควรเลี้ยง เราได้เลี้ยงแล้ว วิติณณา อาปะทาสุ เม อันตราย ทั้งหลาย เราได้ข้ามพ้นไปแล้ว อุทธัคคา ทักขิณา ทินนา ทักษิณาที่เจริญ ผล เราได้ให้แล้ว อะโถ ปัญจะ พะลี กะตา อนึ่งพลีห้าเราได้ทำแล้ว อุปัฏฐิตา สีละวันโต สัญญะตา พรัหมะจาริโน ท่านผู้มีศีลสำรวมแล้ว ประพฤติพรหมจรรย์ เราได้บำรุงแล้ว ยะทัตถัง โภคะมิจเฉยยะ ปัณฑิโต ฆะระมาวะสัง บัณฑิตผู้ครองเรือน ปรารถนาโภคะเพื่อประโยชน์อันใด- โส เม อัตโถ อะนุปปัตโต ประโยชน์นั้น เราได้บรรลุแล้ว กะตัง อะนะ นุตาปิยัง กรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนภายหลัง เราได้ทำแล้ว เอตัง อะนุสสะรัง มัจโจ อะริยะธัมเม ฐิโต นะโร นรชนผู้จะต้องตาย

มนต์พิธี - หน้าที่ 146 เมื่อตามระลึกถึงคุณข้อนี้อยู่ ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรม อิเธวะ นัง ปะสัง- สันติ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญนรชนนั้น ในโลกนี้ เปจจะ สัคเค ปะโมทะตีติ นรชนนั้น ละโลกนี้ไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสรรค์ดังนี้ วิหาระทานะคาถาแปล สีตัง อุณหัง ปะฏิหันติ เสนาสนะย่อมป้องกันเย็นแลร้อน ตะโต วาฬะมิคามิ จะ แลสัตว์ร้าย สิริงสะเป จะมะกะเส งู ยุง สิสิเร จาปิ วุฏฐิโย ฝนที่ตั้งขึ้นในสิสิระฤดู ตะโต วาตาตะโป โฆโร ลมแลแดด อันกล้า สัญชาโต ปะฏิหัญญะติ เกิดขึ้นแล้ว ย่อมบันเทาไป เลณัต- ถัญจะ สุขัตถัญจะ ฌายิตุง จะ วิปัสสิตุง วิหาระทานัง สังฆัสสะ อัคคัง พุทเธหิ วัณณิตัง การถวายวิหารแก่สงฆ์ เพื่อเร้นอยู่ เพื่อความสุข เพื่อเพ่งพิจารณา แลเพื่อเห็นแจ้ง พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทานเลิศ ตัสมา หิ ปัณฑิโต โปโส เพราะเหตุนั้นแลบุรุษบัณฑิต สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตน วิหาเร การะเย รัมเม พึงสร้าง วิหารอันรื่นรมย์ วาสะเยตถะ พะหุสสุเต ให้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพหุสูตร อยู่เถิด เตสัง อันนัญจะ ปานัญจะ วัตถะเสนาสะนานิ จะ ทะเทยยะ อุชุภูเตสุ วิปปะสันเนนะ เจตะสา อนึ่ง พึงถวายข้าวน้ำผ้าเสนาสนะแก่ ท่านเหล่านั้น ด้วยน้ำใจอันเลื่อมใสในท่านผู้ซื่อตรง เต ตัสสะ ธัมมัง เทเสติ สัพพะทุกขาปะนูทะนัง ยัง โส ธัมมะมิธัญญายะ ปะรินิพ- พาตยะนาสะโวติ. เขารู้ธรรมอันใดในโลกนี้แล้ว จะเป็นผู้ไม่มีอาสวะปริ- นิพพาน ท่านย่อมแสดงธรรมนั้นอันเป็นเครื่องบันเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขา ดังนี้.

มนต์พิธี - หน้าที่ 147 ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน รักขันตุ สัพพะเทวะตา ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน สัพพะพุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน รักขันตุ สัพพะเทวะตา ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน สัพพะธัมมานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ขอความ สวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ ภะวะตุ สัพพะ มังคะลัง ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน รักขันตุ สัพพะ เทวะ ตา ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน สัพพะ สังฆานุภา- เวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ขอ ความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ,

คาถาป้องกันภัย ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงการะณา ฆะเฏสิ อะหังปิ ตัง ชานามิ ชานามิ คาถานี้ ใช้ภาวนาเวลาจะไปไหน คุ้มภัยได้ดี เวลาจะนอนใช้เสกหมอนหนุนหัว จะไม่มีภัยมา ถึงตัว และคุ้มครองทรัพย์สมบัติ ได้ชงัดนักแล.

มนต์พิธี - หน้าที่ 148 คาถาศราทธพรต สำหรับสวดรับเทศน์ในงานพระราชพิธีเผาศพ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ ภาสิตา โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ อะยัง ปัจฉิมา วาจา หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะ- ยามิ โว วะยะธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ ฯ สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข เอสะ มัคโค วิสุทธิยา ฯ สัพเพ สังขารา ทุกขาติ ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข เอสะ มัคโค วิสุทธิยา ฯ สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข เอสะ มัคโค วิสุทธิยา ฯ วิสุทธิ สัพพักเลเสหิ โหติ ทุกเขหิ นิพพุติ เจตะโส โหติ สา สันติ นิพพานะมีติ วุจจะติ ฯ เย จะ โข สัมมะทักขาเต ธัมเม ธัมมานุวัตติโน เต ชะนา ปาระเมสสันติ มัจจุเธยยัง สุทุตตะรัง ฯ อัปปะมาโท อะมะตัง ปะทัง ปะมาโท มัจจุโน ปะทัง อัปปะมัตตา นะ มียันติ เย ปะมัตตา ยะถา มะตา ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 149 อัปปะมัตโต อุโภ อัตเถ อะธิคัณหาติ ปัณฑิโต ทิฏเฐ ธัมเม จะ โย อัตโถ โย จัตโถ สัมปะรายิโก อัตถาภิสะมะยา ธีโร ปัณฑิโตติ ปะวุจจะติ ฯ เอตตะกานัมปิ ปาฐานัง อัตถัง อัญญายะ สาธุกัง ปะฏิปัชเชถะ เมธาวี อะโมฆัง ชีวิตัง ยะถาติ

คาถาสวดมาฆะบูชา มาฆะนักขัตตถยุตตายะ ปุณณายะปุณณะมายังโย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา โคตะโมหะโย สุทธานันตะทะยาญาโณ สัตถา โลเก อะนุตตะโร วิหะรันโต ราชะคะเห มาฆะทานัง คิริพภะเย วิหาเร เวฬุวันนัมหิ กะลันทะกะนิวาปิเย สังฆัสสะสันนิปาตัมหิ อุตตะเม จะตุรังคิเก อัฑฒะเตระสะหัสเสหิ ภิกขูหิ ปะริวาริโต ตีหิ คาถาหิ สังขิปปัง สัพพัง พุทธานะสาสะนัง สะโมสาเรหิ โอวาทัง ปาฏิโมกขัง อะนุตตะรัง ตะเมวัมภูตะสัมพุทธัง สักขีณาสะวะสาวะกัง จิระการะมะตี ตัมปิ ปะสาเทนะ อะนุตตะรัง อะยัมปิ ปะริสา สัพพา ปะสันนา ธัมมะคามินี สัมปัตตาตาทิสักการัง สุนักขัตตัง สุมังคะลัง ทีปะธูปาทิสักกาเร อะภิสัชชิ ยะถาผะลัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 150 เตหิ ปูเชตะเวหัตถะ ตุฏฐา อิธะ สะมาคะตา อะภิวันทะติ ปูเชติ ภะคะวันตัง สะสาวะกัง กาเลนะ สัมมุขีภูตัง อะตีตารัมมะนัตตะนา โอสาเรนตัง ปาฏิโมกขัง วิสุทธักขะมุโปสะเถ อิโตชะเน สุปุญเญนะ โสตถี โหนตุ สะทาปิโน สาสะนัง สัตถุ อัมหากัง จิรัง ติฏฐะตุตาทิโน....ติ

บทขัดโอวาทปาฏิโมกข์ สัตตันนัง ภะคะวันตานัง สัมพุทธานัง มะเหสินัง โอวาทะปาฏิโมกขัสสะ อุทเทสัตเตนะ ทัสสิตา มะหาปะทานะสุตตันเต ติสโส คาถาติ โน สุตัง ตีหิ สิกขาหิ สังขิตตัง ยาสุ พุทธานะ สาสะนัง ตาสัมปะกาสะกัง ธัมมะ- ปะริยายัง ภะณามะ เส.

โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาโฐ อุททิฏฐัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ โอวาทะปาฏิโมกขัง ตีหิ คาถาหิ ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา นิพพานัง ปะระนัง วะทันติ พุทธา นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต

มนต์พิธี - หน้าที่ 151 สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง กุสะลัสสูปะสัมปะทา สะจิตตะปะริโยทะปะนัง เอตัง พุทธานะ สาสะนัง อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร มัตตัญญตา จะ ภัตตัสมิง ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง อะธิจิตเต จะ อาโยโค เอตัง พุทธานะ สาสะนันติ อะเนกะปะริยเยนะ โข ปะนะ เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ สีลัง สัมมะทักขาตัง สะมาธิ สัมมะทักขาโต ปัญญา สัมมะทักขาตา กะถัญจะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา. เหฏฐิเมนะปิ ปะริยาเยนะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา. อุปะริเมนะปิ ปะริยาเยนะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา. กะถัญจะ เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา อิธะ อะริยะสาวะโก ปาณาติปาตา ปะฏิวิระโต โหติ อะทินนาทานา ปะฏิวิระโต โหติ กาเมสุ มิจฉาจารา ปะฏิวิระโต โหติ มุสาวาทา ปะฏิวิระโต โหติ สุราเมระยะมัชชัปปะมาทัฏฐานา ปะฏิวิระโต โหตีติ. เอวัง โข เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะตา กะถัญจะ อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา. อิธะ ภิกขุ สีละวา โหติ ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุโต วิหะระติ อาจาระโคจะระสัมปันโน อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี สะมาทายะ สิกขะติ สิกขาปะเทสูติ เอวัง โข อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ สีลัง สัมะทักขาตัง ภะคะวะตา.

มนต์พิธี - หน้าที่ 152 กะถัญจะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. เหฏฐิเมนะปิ ปะริยาเยนะ สมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. อุปะริเมนะปิ ปะริยาเยนะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. กะถัญจะ เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. อิธะ อะริยะสาวะโก โวสสัคคารัมมะณัง กะริตวา ละภะติ สะมาธิง ละภะติ จิตตัสเสกัคคะตันติ. เอวัง โข เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. กะถัญจะ อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. อิธะ ภิกขุ วิวิจเจวะ กาเมหิ วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ สะวิตักกัง สะวิจารัง วิเวกะชัมปีติสุขัง ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ วิตักกะ- วิจารานัง วูปะสะมา อัชฌัตตัง สัมปะสาทะนัง เจตะโส เอโกทิภาวัง อะวิตักกัง อะวิจารัง สะมาธิชัมปีติสุขัง ทุติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ปีติยา จะ วิราคา อุเปกขะโก จะ วิหะระติ สะโต จะ สัมปะชาโน สุขัญจะ กาเยนะ ปะฏิสังเวเทติ ยันตัง อะริยา อาจิกขันติ อุเปกขะโก สะติมา สุขะวิหารีติ ตะติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ. สุขัสสะ จะ ปะหานา ทุกขัสสะ จะ ปะหานา ปุพเพ วะ โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมา อะทุกขะมะสุขัง อุเปกขาสะติปาริสุทธิง จะตุตถัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระตีติ. เอวัง โข อุปะริะเมนะ ปะริยาเยนะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. กะถัญจะ ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. เหฏฐิเมนะปิ ปะริยาเยนะ ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. อุปะริเมนะปิ

มนต์พิธี - หน้าที่ 153 ปะริยาเยนะ ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. กะถัญจะ เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. อิธะ อะริยะสาวะโก ปัญญะวา โหติ อุทะยัตถะคามินิยา ปัญญายะ สะมันนาคะโค อะริยายะ นิพเพธิกายะ สัมมา ทุกขักขะยะคามินิยาติ. เอวัง โข เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. กะถัญจะ อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. อิธะ ภิกขุ อิทัง ทุกขันติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ. อะยัง ทุกขะสะมุทะโยติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ. อะยัง ทุกขะนิโรโธติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ. อะยัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทาติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ. เอวัง โข อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. สีละปะริภาวิโต สะมาธิ มะหัปผะโล โหติ มะหานิสังโส สะมาธิปะริภาวิตา ปัญญา มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา ปัญญาปะริภาวิตัง จิตตัง สัมมะเทวะ อาสะเวหิ วิมุจจะติ. เสยยะถีทัง. กามาสะวา ภะวาสะวา อะวิชชาสะวา. ภาสิตา โข ปะนะ ภะคะวะตา ปะรินิพพานะสะมะเย อะยัง ปัจฉิมะวาจา หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว วะยะธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ. ภาสิตัญจิทัง ภะคะวะตา เสยยะถาปิ ภิกขะเว ยานิ กานิจิ ชังคะลานัง ปาณานัง ปะทะชาตานิ สัพพานิ ตานิ หัตถิปะเท สะโมธานัง คัจฉันติ หัตถิปะทัง เตสัง อัคคะมักขายะติ ยะทิทัง มะหันตัตเตนะ. เอวะเมวะ โข ภิกขะเว เย เกจิ กุสะลา

มนต์พิธี - หน้าที่ 154 ธัมมา สัพเพ เต อัปปะมาทะมูละกา อัปปะมาทะสะโมสะระณา อัปปะมาโท เตสัง อัคคะมัคขายะตีติ. ตัสมาติหัมเหหิ สิกขิตัพพัง ติพพาเปกขา ภะวิสสามะ อะธิสีละสิกขาสะมาทาเน อะธิจิตตะสิก- ขาสะมาทาเน อะธิปัญญาสิกขาสะมาทาน อัปปะมาเทนะ สัมปาเทส- สามาติ. เอวัญหิ โน สิกขิตัพพัง

คาถาสวดวิสาขะบูชา วิสาขะปุณณะมายัง โย ชาโต อันติมะชาติยา ปัตโต จะ อะภิสัมโพธิง อะโถปิ ปะรินิพพุโต โลเก อะนุตตะโร สัตถา ทะยาญาณัณณะวาสะโย นายะโก โมกขะมัคคัสมิ ติวิธัตถูปะเทสะโก มะหาการุณิกัง พุทธัง มะยันตัง สะระณัง คะตา อามิเสหิ จะ ปูเชนตา ธัมเม จะ ปะฏิปัตติยา อิมันทานิ สุนักขัตตัง อะภิมังคะละสัมมะตัง วิสาโขฬุกะยุตเตนะ ปุณณะจันเทนะ ลักขิตัง สัมปัตตา อะนุกาเลนะ พุทธานุสสะระณาระหัง ชาติ สัมโพธิ นิพพานะ- กาละภูตัง สะยัมภุโน ตัง สัมมานุสสะระมานา สุจิรัง นิพพุตามะปิ ปะสันนาการัง กะโรนตา สักกาเร อะภิสัชชิยะ ทัณฑะทีเป ทีปะฆะเร มาลาวิกะติอาทะโย ตัสเสวะ ปูชะนัตถายะ ยะถาสะติ ยะถาพะลัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 155 สะมาหะริตวา เอกัตตะ ฐะปะยิมหา ยะถาระหัง นะรานะราหัง สัพเพสัง สัทธัมเม สัมปะสีทะตัง ธัมมัสสะวะนัง กะริสสามะ สัมพุทธะคุณะทีปนัง พุทธัสสุโพธิตาทีนัง ทีปะนัตถัง นะเหสิโน...ติ

คาถาขอฝน (สวดตามกำลังวัน) สุภูโต จะ มะหาเถโร มะหากาโย มะโหทะโร นีละวัณโณ มะหาเตโช ปะวัสสันตุ วะลาหะกา อะภิตถะนะยัง ปะชุนนะ นิธิง กากัสสะ นาสะยะ กากัง โสกายะ รันเธหิ มัจเฉ โสกา ปะโมจะยะ ฯ

คาถาขอฝน (อีกแบบหนึ่ง) สุภูโต จะ มะหาเถโร มะหากาโย มะโหทะโร นีละวัณโณ มะหาเตโช ปะวัสสันตุ วะลาหะกา ฉันนา เม กุฏิกา สุขา นิวาตา วัสสะ เทวะ ยะถาสุขัง จิตตัง เม สุสะมาหิตัง วิมุตตัง อาตาปี วิหะรามิ วัสสะ เทวาติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 156 คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย ในพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์และพระราชพิธีอื่น ๆ พุทโธ สัพพัญญุตะญาโณ ธัมโม โลกุตตะโร วะโร สังโฆ มัคคะผะลัฏโฐ จะ อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง เอตัสสะ อานุภาเวนะ สัพพะทุกขา อุปัททะวา อันตะรายา จะ นัสสันตุ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เต

คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย พระราชพิธีพิรุณศาสตร พุทโธ สัพพัญญุตะญาโณ ธัมโม โลกุตตะโร วะโร สังโฆ มัคคะผะลัฏโฐ จะ อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง เอตัสสะ อานุภาเวนะ เทโว วัสสะตุ กาละโต วัสสันตะรายา มาเหสุง สัพพะโสตถี ภะวันตุ โน

คาถาสวดเมื่อดับเทียนชัย ทุกพระราชพิธี นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 157 ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ยัมพุทธเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัตถา จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 158 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา นิพพันติ ชีรา ยะถายัมปะทีโป อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะโรคะวินิมุตโต สัพพะสันตาปะวัชชิโต สัพพะเวระมะติกกันโต ยะถาทีโป จะ นิพพโต

คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันวิสาขบูชา ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, โย โน ภะคะวา สัตถา, ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ, อะโหสิ

มนต์พิธี - หน้าที่ 159 โข โส ภะคะวา มัชฌิเมสุ ชะนะปะเทสุ อะริยะเกสุ มะนุสเสสุ อุปปันโน, ขัตติโย ชาติยา โคตะโม โคตเตนะ, สักยะปุตโต สักยะกุลา ปัพพะชิโต สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก สัสสะมะณะ- พราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิ อะภิสัมพุทโธ, นิสสังสะยัง โข โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะ- สาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา, สวากขาโต โข ปะนะ เตนะ ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะ- ยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ, สุปะฏิปันโน โข ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะ- ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ, อะยัง โข ปะนะ ถูโป ปะฏิมา ตัง

ภะคะวันตัง อุททิสสะ กะโต อุททิสสะ กะโต ยาวะเทวะ ทัสสะเนนะ ตัง ภะคะวันตัง

อะนุสสะริตวา ปะสาทะ สังเวคะปะฏิลาภายะ, มะยัง โข เอตะระหิ อิมัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 160 วิสาขะปุณณะมีกำลัง ตัสสะ ภะคะวะโต ชาติสัมโพธินิพพานะกาละ สัมมะตัง (ถ้าวันอัฏฐมี เปลี่ยนข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็น เอตะระหิ อิมัง วิสาขะปุณณะมิโตปะรัง อัฏฐะมีกำลัง ตัสสะ ภะคะวะโต สะรีรัชฌา- ปะนะกาละ สัมมะตัง) ปัตวา อิมัง ฐานัง สัมปัตตา, อิเม ทัณฑะที- ปะธูปาทิ สักกาเร คะเหตวา อัตตะโน กายัง สักการุปะธานัง กะริตวา ตัสสะ ภะคะวะโต ยะถาภุจเจ คุเณ อะนุสสะรันตา, อิมัง ถูปัง ปะฏิมัง ติกขัตตุง ปะทักขิณัง กะริสสามะ อิมัง ยะถา คะหิเตหิ สักกาเรหิ ปูชัง กุรุมานา, สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ ญาตัพเพหิ คุเณหิ อะตีตารัมมะณะตายะ ปัญญายะ มาโน, อิเม อัมเหหิ คะหิเต สักกเร ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ. (คำแปล) เราทั้งหลายถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดว่าเป็นที่พึ่ง, พระผู้มี พระภาคพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราทั้งหลาย แลเราทั้งหลายชอบซึ่งธรรม ของพระผู้มีพระภาคพระองค์ใด, พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแล ได้อุบัติ แล้วในหมู่มนุษย์ ชาวอริยกะในมัชฌิมชนบท, พระองค์เป็นกษัตริย์โดย พระชาติ เป็นโคดมโดยพระโคตร, เป็นศากยบุตรเสด็จออกบรรพชาแล้วแต่

มนต์พิธี - หน้าที่ 161 ศากยสกุล เป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ทั้งสมณพราหมณ์เทวดาแล มนุษย์ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถี แห่งบุรุษควรฝึกได้ ไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้ง หลาย เป็นผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้มีโชค โดยไม่ต้องสงสัยแล อนึ่ง พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตรัสดีแล้ว อันผู้บรรลุจะพึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามา อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะ ตน และพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วแล เป็น ผู้ปฏิบัติตรงแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรม, เป็นผู้ปฏิบัติสมควร, นี้คือคู่แห่ง บุรุษสี่ บุรุษบุคคลแปด, นี่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค, เป็นผู้ควร ของคำนับ เป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรของทำบุญ เป็นผู้ควรทำอัญชลี (ประนมมือไหว้) เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า พระสถูป พระปฏิมา นี้แล

นักปราชญ์ ได้อุทิศเฉพาะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น สร้างไว้แล้วเพียงเพื่อ ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยทรรศนะแล้ว ได้ความเลื่อมใสแลสังเวช บัดนี้เราทั้งหลายมาถึง กาลวิสาขปุรณมี เป็นที่รู้กันว่า กาลเป็นที่ประสูติ ตรัสรู้ แลเสด็จปรินิพพานแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น (ถ้าวันอัฏฐมี เปลี่ยน ข้อความที่ขีดเส้นใต้ เป็น กาลที่ครบ ๘ เบื้องหน้าแต่วันวิสาขปุรณมี เป็นที่รู้

มนต์พิธี - หน้าที่ 162 กันว่า กาลเป็นที่ถวายพระเพลิงพระสรีระ แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น) จึง มาประชุมกันแล้ว ณ ที่นี้ ถือสักการะมีประทีปด้ามแลธูปเป็นต้นเหล่านี้ ทำ กายของตนให้เป็นดังภาชนะรับเครื่องสักการะ ระลึกถึงพระคุณตามเป็นจริง ทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น บูชาด้วยสักการะอันถือไว้แล้วอย่างไร

จักทำประทักษิณสิ้นวาระสามรอบ ซึ่ง พระสถูป พระปฏิมากร นี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ

ขอเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จปรินิพพานนานมาแล้ว ยังปรากฏอยู่ด้วย พระคุณสมบัติอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะพึงรู้โดยความเป็นอตีตารมณ์ จงทรงรับซึ่งเครื่องสักการะอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วนี้ เพื่อประ- โยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ.

คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา อัชชายัง มาฆะปุณณะมี สัมปัตตา มาฆะนักขัตเตนะ ปุณณะ จันโท ยุตโต ยัตถะ ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ จาตุรังคิเก สาวะกะสันนิปาเต โอวาทะปาติโมกขัง อุททิสิ ตะทา หิ อัฑฒะเตระสานิ สัพเพสังเยวะ ขีณาสะวานัง สัพเพ เต เอหิภิกขุกา สัพเพปิ เต อะนา- มันติตาวะ ภะคะวะโต สันติกัง อาคะเต เวฬุวะเน กะลันทะกะนิวาเป มาฆะปุณณะมิยัง วัฑฒะมานะภัจฉายายะ ตัสมิญจะสันนิปาเต ภะคะวา

มนต์พิธี - หน้าที่ 163 วิสุทธุโปสะถัง อะกาสิ อะยัง อัมหากัง ภะคะวะโต เอโกเยวะ สาวะกะ- สันนิปาโต อะโหสิ จาตุรังคิโก อัฑฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ สัพเพ- สังเยวะ ขีณาสะวานัง มะยันทานิ อิมัง มาฆะปุณณะมี นักขัตตะสะมะยัง ตักกาละสะทิสัง สัมปัตตา จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อะนุส- สะระมานา อิมัสมิง ตัสสะ ภะคะวะโต สักขิภูเต เจติเย อิเมหิ ทีปะธูปะปุปผาทิสักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง ตานิ จะ อัฑฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ อะภิปูชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สะสาวะกะสังโฆ สุจิระปะรินิพพุโต คุเณหิ ธะระมาโน อิเท สักกาเร ทุคคะตะปัณณา- การะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ (คำแปล) วันนี้มาประจวบวันมาฆปุรณมี เพ็ญเดือน ๓ พระจันทร์เพ็ญประกอบ ด้วยฤทธิ์มาฆะ ตรงกับวันที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ขึ้น ในที่ประชุมสาวกสงฆ์พร้อมด้วยองค์ ๔ ประการ ครั้งนั้น พระภิกษุ ๑๒๕๐ องค์ ล้วนแต่พระขีณาสพ อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา ไม่มีผู้ใดเรียก มาประชุมยังสำนักพระผู้มีพระภาค ณ เวฬุวนาราม เวลาตะวัน บ่ายในวันมาฆปุรณมี, แลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำวิสุทธอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ขึ้น ณ ที่ประชุมนั้น การประชุมสาวกสงฆ์พร้อม ด้วยองค์ ๔ ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเราทั้งหลายนี้ ได้มีครั้งเดียวเท่านั้น พระภิกษุ ๑๒๕๐ องค์ล้วนแต่พระขีณาสพ บัดนี้เราทั้งหลายมาประจวบ มาฆปุณมีนักขัตสมัยนี้ ซึ่งคล้ายกับวันจาตุรงคสันนิบาตนั้นแล้ว มาระลึกถึง

มนต์พิธี - หน้าที่ 164 พระผู้มีพระภาคนั้นแม้ปรินิพพานนานมาแล้ว จะเคารพบูชาพระผู้มีพระภาค แลภิกษุ ๑๒๕๐ องค์นั้น ด้วยสักการะทั้งหลายมีเทียนธูปแลดอกไม้เป็นต้น เหล่านี้ในเจดีย์สถานนี้ ซึ่งเป็นพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ข้าแต่พระ- องค์ผู้เจริญ ขอเชิญพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยสาวกสงฆ์ แม้ปรินิพพานนาน มาแล้วด้วยดี ยังเหลืออยู่แต่พระคุณทั้งหลาย จงทรงรับสักการบรรณการ คนยากเหล่านี้ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ. คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา โย โน ภะคะวา สัตถา ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ อะโหสิ โข โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ สัตเตสุ การุญญัง ปะฏิจจะ กะรุณายะโก หิเตสี อะนุกัมปัง อุปาทายะ อาสาฬหะปุณณะมิยัง พารา- ณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย ปัญจะวัคคิยานัง ภิกขูนัง อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะฐะมัง ปะวัตเตตวา จัตตาริ อะริยะสัจจานิ ปะกาเสสิ ฯ ตัสมิญจะ โข สะมะเย ปัญจะวัคคยานัง ภิกขูนัง ปะมุโข อายัสมา อัญญาโกณฑัญโญ ภะคะวะโต ธัมมัง สุตวา วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง ปะฏิละภิตวา ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ ภะคะวันตัง อุปะสัมปะทัง ยาจิตวา ภะคะวะโต เยวะ สันติกา เอหิภิกขุ อุปะสัมปะทัง ปะฏิละภิตวา ภะคะวะโต ธัมมะวินะเย

มนต์พิธี - หน้าที่ 165 อะริยะสาวะกะสังโฆ โลเก ปะฐะมัง อุปปันโน อะโหสิ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนันติ ติระตะนัง สัมปุณณัง อะโหสิ ฯ มะยัง โข เอตะระหิ อิมัง อาสาฬหะปุณณะมีกาลัง ตัสสะ ภะคะวะโต ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะกาละสัมมะตัง อะริยะสาวะกะสัง- ฆะอุปปัตติกาละสัมมะตัญจะ ระตะนัตตะยะสัมปุณณะกาละสัมมะตัญ- จะ ปัตวา อิมัง ฐานัง สัมปัตตา อิเม สักกาเร คะเหตวา อัตตะโน กายัง สักการุปะธานัง กะริตวา ตัสสะ ภะคะวะโต ยะถาภุจเจ คุเณ อะนุสสะรันตา อิมัง ถูปัง (อิมัง พุทธะปะฏิมัง) ติกขัตตุง ปะทักขิณัง กะริสสสามะ ยะถาคะหิเตหิ สักกาเรหิ ปูชัง กุรุมานา ฯ สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ ญาตัพเพหิ คุเณหิ อะตีตารัมมะณะตายะ ปัญญายะมาโน อิเม อัมเหหิ คะหิเต สักกาเร ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ (คำแปล) เราทั้งหลายถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดแล้ว ว่าเป็นที่พึ่ง พระผู้ มีพระภาคพระองค์ใด เป็นพระศาสดาของเราทั้งหลาย อนึ่ง เราทั้งหลายชอบ ใจซึ่งพระธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์ใด พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง ทรงอาศัยความการุณในสัตว์ทั้งหลาย ทรง พระกรุณาแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล ทรงอาศัยความเอ็นดู ได้ยังพระธรรมจักร อันยอดเยี่ยมให้เป็นไป ทรงประกาศอริยสัจ ๔ เป็นครั้งแรกแก่พระภิกษุ ปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้กรุงพาราณสีในวันอาสาฬหปุณณมี

มนต์พิธี - หน้าที่ 166 อนึ่ง ในสมัยนั้นแล ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะผู้เป็นหัวหน้าของ พระภิกษุปัญจวัคคีย์ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ได้ธรรมจักษุอัน บริสุทธิ์ปราศจากมลทิน ว่า "สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่ง ทั้งปวงนั้น มีความดับเป็นธรรมดา" จึงทูลขออุปสมบทกะพระผู้มีพระภาค เจ้าเป็นองค์แรกในโลก อนึ่ง ในสมัยแม้นั้นแล พระสังฆรัตนะได้บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก พระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ได้สมบูรณ์ แล้วในโลก บัดนี้ เราทั้งหลายแล มาประจวบมงคลสมัยอาสาฬหปุณณมี วัน เพ็ญอาสาฬหมาสที่รู้พร้อมกันว่า เป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ทรงประกาศพระธรรมจักรเป็นวันที่เกิดขึ้นแห่งพระอริยสงฆ์สาวก และเป็น วันที่พระรัตนตรัยสมบูรณ์ คือ ครบ ๓ รัตนะ จึงมาประชุมกันแล้ว ณ ที่นี้ ถือสักการะเหล่านี้ ทำกายของตนให้เป็นดังภาชนะรับเครื่องสักการะ ระลึก ถึงพระคุณตามเป็นจริงทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น จักทำประทักษิณ สิ้นวาระสามรอบซึ่งพระสถูป (พระพุทธปฏิมา) นี้ บูชาอยู่ด้วยสักการะอัน ถือไว้แล้วอย่างไร ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จปรินิพพาน นานมาแล้ว ยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุณสมบัติอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะพึงรู้ โดยความเป็นอตีตารมณ์ จงทรงรับเครื่องสักการะ อันข้าพระพุทธเจ้าทั้ง หลายถือไว้แล้วนี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.

มนต์พิธี - หน้าที่ 167

คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์[แก้ไข]

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ) (นำ) หันทะ มะยัง พุทธะปะสังสา คาถาโย พุทธะสิงหิงโค นามะ ภะณามะ เส. (รับ) อิติ ปะวะระสิหิงโค อุตตะมะยะโสปิ เตโช ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส สักกาโร อุปาโท สะกาละพุทธะสาสะนัง โชตะยันโตวะ ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต ธะระมาโนวะ พุทโธติ. คำแปล พุทธสิหิงคา อุบัติมา ณ แดนใด ประเสริฐ ธ เกริกไกร ดุจกายพระศาสดา เป็นที่เคารพน้อม มนุษย์พร้อมทั้งเทวา เปรียบเช่นชวาลา ศาสนาที่ยืนยง เหมือนหนึ่งพระสัมพุทธ สุวิสุทธิ์พระชนม์คง แดนใดพระดำรง พระศาสน์คงก็จำรูญ ด้วยเดชสิทธิศักดิ์ ธ พิทักษ์อนุกูล พระศาสน์บ่มีสูญ พระเพิ่มพูลมหิทธา ข้า ฯ ขอเคารพน้อม วจีค้อมขึ้นบูชา พิทักษ์ ธ รักษา พระศาสน์มาตลอดกาล ปวงข้า ฯ จะประกาศ พุทธศาสน์ให้ไพศาล ขอพระอภิบาล ชินมารนิรันดร์ เทอญ.

สวดทุกค่ำเช้า ก่อนนอน ก่อนออกจากบ้าน จักเกิดลาภผลอันสุจริต เป็นศิริมงคล คุ้มครองป้องกัน แคล้วคลาดจากภยันตราย.

มนต์พิธี - หน้าที่ 168

คาถาชินบัญชร[แก้ไข]

ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ๑. ชินะสะรากะตา(ชะยาสะนาคะตา) พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา ๒. ตัณหังกะราทะโญ พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิโต มัยหัง มัตถะเก เต มะนุสสะรา ๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร ๔. หะทะเย อะนุรุทโธ จะ สาริปุตโต จะ ทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก ๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุลา กัสสะโป จะ มะหานาโม อาภาสุง วามะโสตถะเก ๖. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโยวะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภีโต มุนีปุงคะโล ๗. กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร ๘. ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลีนันทะสีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ ๙. เสสาสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา ชะวันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

มนต์พิธี - หน้าที่ 169 ๑๐. ระตะนัง ปุเรโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง ๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะลังกะตัง ๑๒. ชินา นานาวะระสังยุตตา สัตตะปาการะลังกะตา วาตาปิตตะทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา ๑๓. อะเสสา วิญญัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร ๑๔. ชินะปัญขะระมัชเฌหิ วิหะรันตัง มะหีตะเล สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา ๑๕. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะรีโย สัทธัมมานุภาวะ ปาลีโต จะรามิ ชินะปัญชะเรตีติ. พระคาถาชินบัญชรของเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ถ้าใคร่ท่องจำได้ขึ้นใจ ภาวนาทุกคืนวันมีคุณานุภาพมากมาย มีความศักดิ์สิทธิ์และทรงอานุภาพทุกบท จะทำให้เกิดโชคลาภ เป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ใช้เสกทำน้ำมนต์รดแก้สรรพ- ทุกข์โศกโรคภัย ไม่ว่าจะถูกกระทำคุณไสย คุณผีคุณคนทั้งปวง ใช้ปลุกเสก พระเครื่องรางของขลังจะเพิ่มอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากยิ่งขึ้น แต่ถ้าท่องจำไม่ได้ หมด จะเลือกจำแต่ละบทก็ได้ สุดแต่เจตนาจะใช้ ดังนี้

มนต์พิธี - หน้าที่ 170 ๑. อาราธนาพระสมเด็จไปกับตัว ใช้บทที่ ๓ ภาวนา ๒. สำหรับนักพูด นักแสดง ก่อนพูดก่อนแสดง " ๗ " ๓. สำหรับเสกน้ำล้างหน้า เสกแป้งเจิม " ๘ " ๔. ถ้าต้องการแคล้วคลาดปลอดอันตราย " ๙ " ๕. สำหรับป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ " ๑๓ " ๖. อาราธนาขอให้คุณพระคุ้มครอง " ๑๔ " (พระคาถาชินบัญชรนี้เป็นคาถาที่ถูกต้องตรงตามที่สมเด็จบอกโดยวิธี การเข้าทรง และถูกต้องตรงตามเจตนาของเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ซึ่งเป็นผู้แต่ง, โดยอาศัยเค้าคาถาที่มีมาแล้วแต่เดิม ได้รับอนุญาตด้วยความเอื้อเฟื้อจาก อาจารย์พร รัตนสุวรรณ แห่งสำนักวิญญาณ บางลำพู)

คาถาอาวุธ สักกัสสะ วะชิราวุธัง ยะมัสสะ นัยมาวธัง อาฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง จัตตาโร วา อาวุธานัง เอเตสัง อานุภาเวนะ สัพเพ ยักขา ปะลายันติ.

คาถานี้ ใช้เสกมือหรือเสกศัสตราอาวุธก็ได้ เมื่อเวลาจะประจัญบานกับศัตรู ใช้เสกต้นข่าต้นไพลขับไล่ ตีผี ให้หนีกระเจิง ดีนักแล.

มนต์พิธี - หน้าที่ 171 คำพินทุผ้า อิมัง พินทุกัปปัง กะโรมิ คำอธิษฐาน บาตร, อิมัง ปัตตัง อะธิฏฐามิ สังฆาฏิ, อิมัง สังฆาฏิง อะธิฏฐามิ จีวร, อิมัง อุตตะราสังคัง อะธิฏฐามิ สบง, อิมัง อันตะระวาสะกัง อะธิฏฐามิ ผ้าอาบน้ำฝน อิมัง วัสสิกะสาฏิกัง อะธิฏฐามิ คำเสียสละ จีวรเป็นนิสัคคียะ เพราะอยู่ปราศจากเขตล่วงราตรี อิทัง เม ภันเต จีวะรัง รัตติวิปปะวุตถัง อัญญัตระ ภิกขุสัมมะติยา นิสสัคคิยัง อิมาหัง อายัสมะโต นิสสัชชามิ (ถ้า ๒ ผืนว่า ทวิจีวะรัง ถ้าทั้ง ๓ ผืนว่า ติจีวะรัง) คำคืน อิมัง จีวะรัง อายัสมะโต ทัมมิ คำวิกัปป์ อิมัง จีวะรัง ตุยหัง วิกัปเปมิ หลายผืนว่า อิมานิ จีวะรานิ ตุยหัง วิกัปเปมิ

มนต์พิธี - หน้าที่ 172 คำถอน อิมัง จีวะมัง มัยหัง สันตะกัง ปะริภุญชะ วา วิสัชเชหิ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรหิ (ถ้าผู้ถอนอ่อนกว่า ว่า) อิมัง จีวะรัง มัยหัง สันตะกัง ปะริภุญชะถะ วา วิสัชเชถะ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรถะ คำอธิษฐานเข้าพรรษา อิมัสมิง อาวาเส อิมัง เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ (ว่า ๓ จบ) คำปวารณาออกพรรษา สังฆัมภันเต ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง อายัสมันโต อะนุกัมปัง อุปาทายะ ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ ฯ ทุติยัมปิ ภันเต ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง อายัสมันโต อะนุกัมปัง อุปทายะ ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ ฯ ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง อายัสมันโต อะนุกัมปัง อุปาทายะ ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 173 คำขอขมาโทษ (แบบทั่วไปที่แก้ไขใช้อยู่ในปัจจุบัน) (ผู้ขอ) เถเร ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต (ถ้าขอหลายรูปเปลี่ยน ขะมะถะ เม เป็น ขะมะตุ โน) (ผู้รับ) อะหัง ขะมามิ ตะยาปิ เม ขะมิตัพพัง (ถ้าผู้ขอมีหลายรูป เปลี่ยน ตะยาปิ เป็น ตุมเหหิปี) (ผู้ขอ) ขะมามิ ภันเต (ถ้าขอหลายรูปเปลี่ยน มิ เป็น มะ) (แบบพิเศษนิยมใช้ถวายพระมหาเถระ) (ผู้ขอ) อัจจะโย มัง ภันเต อัจจัคคะมา ยะถาพาลัง ยะถามูฬหัง ยะถาอะกุสะลัง โยหัง ภันเต กะทาจิ กะระหะจิ ปะมาทัง วา อาคัมมะ อะโยนิโสมะนะสิการัง วา อาคัมมะ มะหาเถเร อะคาระวัง อะกาสิง กาเยนะ วา วาจายะ วา มะนะสา วา สัมมุขาปิ ปะรัมมุขาปิ ตัสสะ เม ภันเต มะหาเถโร อัจจะยัง อัจจะยะโต ปะฏิคคัณหาตุ อายะติง สังวะรายะ (ผู้รับ) ตัคฆะ ตัง อาวุโส อัจจะโย อัจจัคคะมา ยะถาพาลัง ยะถามูฬหัง ยะถาอะกุสะลัง โย ตะวัง กะทาจิ กะระหะจิ ปะมาทัง วา อาคัมมะ อะโยนิโสมะนะสิการัง วา อาคัมมะ มะยิ อะคาระวัง อะกาสิ กาเยนะ วา วาจายะ วา มะนะสา วา สัมมุขาปิ ปะรัมมุขาปิ ยะโต จะ โข ตะวัง อัจจะยัง อัจจะยะโต ทิสวา ยะถาธัมมัง ปะฏิกกะโรสิ อายะติง สังวะรัง อาปัชชะสิ ตัง เต ปะฏิคคัณหามิ

มนต์พิธี - หน้าที่ 174 วุฑติ เหสา อาวุโส อะริยัสสะ วินะเย โย อัจจะยัง อัจจะยะโต ทิสวา ยะถาธัมมัง ปะฏิกกะโรติ อายะติง สังวะรัง อาปัชชะติ (คำอวยพรของผู้รับ) ยัง ยัง ปุญญัง มะยา กะตัง อุปะจิตัง กาเยนะ วา วาจายะ วา มะนะสา วา ตัง ตัง อายัสมะโต อาทิสสามิ สาธายัสมา อัสมิง อัสมิง ปุญเญ ปัตติโต หุตวา อะนุโมทะตุ เตนะ อะนุโมทะนามะเยนะปิ ปุญเญนะ สุขิโต โหตุ อะโรโค นิรุปัททะโว จิรัง ทีฆะมัทธานัง อิมัสมิง ตะถาคะตัปปะเวทิเต ธัมมะวินะเย วุฑฒิง วิรุฬหิง เวปุลลัง อาปัชชะตุ (ผู้ขอ) สาธุ ภันเต คำอนุโมทนากฐิน อัตถะตัง ภันเต สังฆัสสะ กะฐินัง ธัมมิโก กะฐินัตถาโร อะนุโมทามะ (ว่า ๓ จบ) คำลาสิกขา สิกขัง ปัจจักขามิ คิหีติ มัง ธาเรถะ ข้าพเจ้าลาสิกขา ท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่า เป็นคฤหัสถ์ คำแสดงตนเป็นอุบาสก เอสาหัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ อุปาสะกัตตัง สังโฆ ธาเรตุ.

มนต์พิธี - หน้าที่ 175 วิธีแสดงอาบัติ (พรรษาอ่อนว่า) สัพพา ตา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า ๓ หน) สัพพา คะรุละหุกา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า ๓ หน) อะหัง ภันเต สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโญ อาปัตติโย อาปัชชิง ตา ตุมหะ มูเล ปะฏิเทเสมิ (พรรษาแก่รับว่า) ปัสสะสิ อาวุโส ตา อาปัตติโย (พรรษาอ่อนว่า) อุกาสะ อามะ ภันเต ปัสสามิ (พรรษาแก่รับว่า) อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ (พรรษาอ่อนว่า) สาธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ ทุติยัมปิ สาธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ ตะติยัมปิ สาธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ นะ ปุเนวัง กะริสสามิ นะ ปุเนวัง ภาสิสสามิ นะ ปุเนวัง จินตะยิสสามิ (จบพรรษาอ่อน) (พรรษาแก่ว่า) สัพพา ตา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า ๓ หน) สัพพา คะรุละหุกา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า ๓ หน) อะหัง อาวุโส สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย อาปัตติโย อาปัชชิง ตา ตุยหะ มูเล ปะฏิเทเสมิ (พรรษาอ่อนรับว่า) อุกาสะ ปัสสะถะ ภันเต ตา อาปัตติโย (พรรษาแก่ว่า) อามะ อาวุโส ปัสสามิ

มนต์พิธี - หน้าที่ 176 (พรรษาอ่อนรับว่า) อายะติง ภันเต สังวะเรยยาถะ (พรรษาแก่ว่า) สาธุ สุฏฐุ อาวุโส สังวะริสสามิ ทุติยัมปิ สาธุ สุฏฐุ อาวุโส สังวะริสสามิ ตะติยัมปิ สาธุ สุฏฐุ อาวุโส สังวะริสสามิ นะ ปุเนวัง กะริสสามิ นะ ปุเนวัง ภาสิสสามิ นะ ปุเนวัง จินตะยิสสามิ (เสร็จพิธี) วิธีแสดงอาบัติแบบใหม่ ภิกษุผู้ต้องอาบัติพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง แล้วทำผ้าห่มเฉวียงบ่า นั่งกระหย่งประนมมือกล่าวว่า อะหัง แก่ว่า อาวุโส อิตถันนามัง อาปัตติง อ่อนว่า ภันเต อาปันโน ตัง ปะฏิเทเสมิ

ผู้รับ แก่ว่า ปัสสะสิ อาวุโส อ่อนว่า ปัสสะสิ ภันเต

ผู้แสดง แก่ว่า อามะ อาวุโส ปัสสามิ อ่อนว่า อามะ ภันเต ปัสสามิ

ผู้รับ แก่ว่า อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ อ่อนว่า อายะติง ภันเต สังวะเรยยาถะ ผู้แสดง แก่ว่า สาธุ สุฏฐุ อาวุโส สังวะริสสามิ อ่อนว่า สาธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ

มนต์พิธี - หน้าที่ 177 คำว่า อิตถันนามัง ให้เปลี่ยนเป็นชื่ออาบัติที่ถูกต้องดังนี้ ถุลลัจ- จะยัง, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง, ปาจิตติยัง, ทุกกะฏัง, ทุพภาสิตัง ถ้า ต้องอาบัติหลายตัว มีวัตถุอย่างเดียวกัน เช่นปาจิตตีย์เป็นตัวอย่างใช้ สัมพะหุลา ต่อเป็น อะหัง ภันเต สัมพะหุลา ปาจิตติยาโย อาปัตติโย อาปันโน ตา ปะฏิเทเสมิ ฯลฯ เหมือนข้างต้น ถ้าอาบัติ หลายตัวมีวัถตุต่าง ๆ กัน เช่น ต้องอาบัติปาจิตตีย์ใช้ นานาวัตถุกาโย ต่อเป็น อะหัง ภันเต สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย ปาจิตติยาโย อาปัตติโย อาปันโน ตา ปะฏิเทสมิ ฯลฯ เหมือนข้างต้น ถ้าอาบัติ ๒ ตัวใช้ เทว ถ้า ๓ ตัวขึ้นไปใช้ สัมพะหุลา ถ้าสงสัยพึงแสดงดังนี้ อะหัง อาวุโส อิตถันนามายะ อาปัตติยา เวมะติโก ยะทา นิพเพมะติโก ภะวิสสามิ ตะทา ตัง อาปัตติง ปะฏิกกะริสสามิ คำว่า อาวุโส ถ้าผู้แสดงอ่อนกว่าเปลี่ยนเป็น ภันเต คำว่า อิตถันนามายะ พึงเปลี่ยนเป็นชื่ออาบัติ ฯ กิจวัตร ๑๐ อย่าง ๑. ลงอุโบสถ ๖. อยู่ปริวาสกรรม ๒. บิณฑบาตเลี้ยงชีพ ๗. โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ ๓. สวดมนต์ไหว้พระ ๘. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์ ๔. กวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย์ ๙. เทศนาบัติ ๕. รักษาผ้าครอง ๑๐. พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นต้น กิจวัตร ๑๐ เหล่านี้เป็นกิจใหญ่ควรที่ภิกษุจะต้องศึกษาให้ทราบความชัด และจำไว้เพื่อปฏิบัติสมควรแก่สมณสารูปแห่งตน ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 178 ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ ๑๐ อย่าง ๑. เนื้อมนุษย์ ๖. เนื้อราชสีห์ ๒. เนื้อช้าง ๗. เนื้อหมี ๓. เนื้อม้า ๘. เนื้อเสือโคร่ง ๔. เนื้อสุนัข ๙. เนื้อเสือดาว ๕. เนื้องู ๑๐. เนื้อเสือเหลือง มังสะ ๑๐ อย่างนี้ ห้ามฉันและห้ามรับประเคน คำให้ศีล เมื่อคฤหัสถ์อาราธนาศีลแล้ว พระพึงให้ศีลดังนี้ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ) พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ติสะระณะคะมะมัง นิฏฐิตัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 179 ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (สรุป) อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย ถ้าให้ศีล ๘ ก็ว่าเหมือนกัน เปลี่ยนแต่ข้อ กาเม เป็นอะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เท่านั้น แล้วต่อจากข้อ สุรา ไปดังนี้ วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะ- มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (สรุปเหมือนศีล ๕ เปลี่ยนแต่ ปัญจะ เป็น อัฏฐะ เท่านั้น) ถ้าให้อุโบสถศีล ใช้นำว่าต่อจากข้อสุดท้าย ทีละตอน ดังนี้ อิมัง อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, พุทธะปัญญัตตัง อุโปสะกัง, อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง, สัมมะเทวะ อะภิรักขิตุง สะมาทิยามิ (สรุป) อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ อุโปสะถะสีละวะเสนะ สาธุกัง กัตวา อัปปะมาเทนะ รักขิตัพพานิ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 180 สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย

คำบอกศักราชเทศนา อิทานิ ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ปะรินิพพานะโต ปัฏฐายะ สัตตะวีสุตตะระปัญจะสะตาธิกานิ เทวสัง- วัจฉะระสะหัสสานิ อะติกกันตานิ ปัจจุปปันนะกาละวะเสน อาสาฬหะ มาสัสสะ ทวาทะสะมัง ทินัง วาระวะเสน ปะนะ คะรุวาโร โหติ เอวัง ตัสสะ ภะคะวะโต ปะรินิพพานา สาสะนายุกาละคะณะนา สัลลักเข ตัพพาติ ฯ (คำแปล) ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนายุกาล จำเดิมแต่ปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น บัดนี้ ล่วง แล้ว ๒๕๒๗ พรรษา ปัจจุบันสมัย กรกฎาคมมาส สุรทินที่ ๑๒ คะรุวาร พระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่ปิรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า นั้น มีนัยอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้

คำเปลี่ยน พ.ศ. เดือน วันที่ วัน พ.ศ. ๒๕๒๘ เปลี่ยน อัฏฐะวีสุตตะระปัญจะสะตาธิกานิ พ.ศ. ๒๕๒๙ " อูนะติงสุตตะระปัญจะสะตาธิกานิ

มนต์พิธี - หน้าที่ 181 พ.ศ. ๒๕๓๐ เปลี่ยนว่า ติงสุตตะระปัญจะสะตาธิกานิ " ๒๕๓๑ " เอกะติงสุตตะระปัญจะสะตาธิกานิ " ๒๕๓๒ " ทวัตติงสุตตะระปัญจะสะตาธิกานิ " ๒๕๓๓ " เตตติงสุตตะระปัญจะสะตาธิกานิ " ๒๕๓๔ " จตุตติงสุตตะระปัญจะสะตาธิกานิ " ๒๕๓๕ " ปัญจะติงสุตตะระปัญจะสะตาธิกานิ เดือน มกราคม เปลี่ยนว่า ปุสสะมาสัสสะ " กุมภาพันธ์ " มาฆะมาสัสสะ " มีนาคม " ผัคคุณะมาสัสสะ " เมษายน " จิตตะมาสัสสะ " พฤษภาคม " วิสาขะมาสัสสะ " มิถุนายน " เชฏะมาสัสสะ " กรกฏาคม " อาสาฬหะมาสัสสะ " สิงหาคม " สาวะนะมาสัสสะ " กันยายน " โปฏฐะปะทะ หรือ ภัททะปะทะมาสัสสะ " ตุลาคม " อัสสะยุชะมาสัสสะ " พฤศจิกายน " กัตติกะมาสัสสะ " ธันวาคม " มิคะสิระมาสัสสะ

มนต์พิธี - หน้าที่ 182 วันที่ ๑ เปลี่ยนว่า ปะฐะมัง ทินัง " ๒ " ทุติยัง ทินัง " ๓ " ตะติยัง ทินัง " ๔ " จะตุตถัง ทินัง " ๕ " ปัญจะมัง ทินัง " ๖ " ฉัฏฐัง ทินัง " ๗ " สัตตะมัง ทินัง " ๘ " อัฏฐะมัง ทินัง " ๙ " นะวะมัง ทินัง " ๑๐ " ทะสะมัง ทินัง " ๑๑ " เอกาทะสะมัง ทินัง " ๑๒ " ทวาทะสะมัง ทินัง " ๑๓ " เตระสะมัง ทินัง " ๑๔ " จะตุททะสะมัง ทินัง " ๑๕ " ปัณณะระสะมัง ทินัง " ๑๖ " โสฬะสะมัง ทินัง " ๑๗ " สัตตะระสะนัง ทินัง " ๑๘ " อัฏฐาระสะมัง ทินัง " ๑๙ " อูนะวีสะติมัง ทินัง " ๒๐ " วีสะติมัง ทินัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 183 วันที่ ๒๑ เปลี่ยนว่า เอกะวีสะติมัง ทินัง " ๒๒ " ทวาวีสะติมัง ทินัง " ๒๓ " เตวีสะติมัง ทินัง " ๒๔ " จะตุวีสะติมัง ทินัง " ๒๕ " ปัญจะวีสะติมัง ทินัง " ๒๖ " ฉัพพีสะติมัง ทินัง " ๒๗ " สัตตะวีสะติมิง ทินัง " ๒๘ " อัฏฐะวีสะติมัง ทินัง " ๒๙ " อูนะติงสะตมัง ทินัง " ๓๐ " ติงสะติมัง ทินัง " ๓๑ " เอกะติงสะติมัง ทินัง วัน อาทิตย์ เปลี่ยนว่า ระวิวาโร " จันทร์ " จันทะวาโร " อังคาร " ภุมมะวาโร " พุธ " วุธะวาโร " พฤหัสบดี " คะรุวาโร " ศุกร์ " สุกกะวาโร " เสาร์ " โสระวาโร

มนต์พิธี - หน้าที่ 184

พิธีบวช[แก้ไข]

คำว่า บวช มาจากคำว่า ป+วช แปลว่าเว้นทั่ว คือเว้นจากกาม ใน ที่นี้หมายเพียงบวชเป็นสามเณรและบวชเป็นพระภิกษุเท่านั้น จุดมุ่งหมายใน การบวชก็คือการปฏิบัติตนเพื่อรื้อถอนออกจากความทุกข์ และทำให้แจ้งซึ่ง พระนิพพาน คือความดับทุกข์ อย่างไรก็ตาม การบวชได้แม้เพียงชั่วคราวก็ นับว่าดี เพราะนอกจากเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาแล้ว อย่างน้อยก็ยังเป็น เหตุให้รู้จักฝึกหัดความอดทน และความเสียสละอย่างมาก อาจทำให้เข้าถึง พุทธธรรมได้โดยใกล้ชิด การบวชเป็นสามเณร สามเณร แปลว่า ผู้เป็นเชื้อสายแห่งสมณะ เมื่อเป็นสามเณรแล้ว ต้องถือศีล ๑๐ คือ ๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์ทั้งมนุษย์และเดรัจฉาน ๒. เว้นจากการลักทรัพย์ ๓. เว้นจากเสพเมถุนธรรม ๔. เว้นจากการพูดเท็จ ๕. เว้นจากการดื่มสุราและเมรัย ๖. เว้นจาการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ๗. เว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและการบรรเลง ตลอดถึงการดู การฟังสิ่งเหล่านั้น

มนต์พิธี - หน้าที่ 185 ๘. เว้นจากการทัดทรงดอกไม้การใช้ของหอมเครื่องประเทืองผิว ๙. เว้นจาการนอนที่สูงใหญ่และยัดนุ่นสำลีอันมีลายวิจิตร ๑๐. เว้นจากการรับเงินทอง นอกจากนี้ ยังต้องมี ปัจจเวกขณะ คือ การพิจารณา จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช ตลอดถึงวัตรที่ควรศึกษา อันเกี่ยวด้วยมารยาท คือ เสขิยวัตร อีก ๗๕ ข้อ ด้วย สถานที่ทำพิธี เป็นกุฎีของพระอุปัชฌาย์ผู้ให้บวชก็ได้ เป็นโรง อุโบสถก็ได้ มีพระอันดับตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปก็ได้ ไม่มีก็ได้ ของใช้ในพิธีคือ ๑. ไตรแบ่ง (สบง ๑ ประคตเอง ๑ อังสะ ๑ จีวร ๑ ผ้ารัด อก ๑ ผ้ากราบ ๑) ๒. จีวร สบง อังสะ (อาศัยหรือสำรอง) ผ้าอาบ ๒ ผืน ๓. ย่าม ผ้าเช็ดหน้า นาฬิกา ๔. บาตร (มีเชิงรองและฝาพร้อม) ๕. รองเท้า ร่ม ๖. ที่นอน เสื่อ หมอน ผ้าห่ม มุ้ง ๗. จานข้าว ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดมือ ปิ่นโต กระโถน ๘. ขันน้ำ สบู่ กล่องสบู่ แปรง ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ๙. ธูป เทียน ดอกไม้ สำหรับบูชาพระรัตนตรัย ๑๐. ธูป เทียน ดอกไม้ (หรือจะใช้เทียนแพมีกรวยดอกไม้ก็ใช้ได้) สำหรับถวายพระอุปัชฌาย์ผู้ให้บวช

มนต์พิธี - หน้าที่ 186 และจะมีเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมสำหรับถวายพระอุปัชฌายะและพระในพิธีนั้น อีกองค์ละชุดก็ได้ แล้วแต่กำลังศรัทธา ผู้บวชต้องปลงผม โกนคิ้ว โกนหนวด ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สะอาด หมดจด ส่วนพิธีการวันบวช มีกล่าวไว้ส่วนหนึ่งแล้ว และข้อสำคัญต้องว่า ไตรสรณคมน์ ใช้ชัดถ้อยชัดคำ เพราะความเป็นสามเณรจะสำเร็จได้ก็ด้วยไตร สรณคมน์เท่านั้น นอกจากนั้นก็มี หัวข้อที่ผู้จะบวชจะต้องจดจำคือ ๑. ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครอง พาไปหาเจ้าอาวาสและพระ อุปัชฌาย์ (ถ้าเจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยก็ไม่ต้องไป ๒ แห่ง) ๒. ท่องคำขอบวช สรณคมน์ และศีล ๑๐ ให้ได้ด้วยตนเอง ๓. หมั่นฝึกซ้อมพิธี เช่นการกราบ เป็นต้น การบวชเป็นพระภิกษุ ภิกษุ แปลว่า ผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร เมื่อเป็นพระภิกษุแล้ว ต้อง ถือศีล ๒๒๗ และต้องรักษาข้อวัตรปฏิบัติอื่น ๆ อีกมาก การบวชเป็นสามเณรเป็นเบื้องต้นของการบวชเป็นพระภิกษุ กล่าว คือจะบวชเป็นพระภิกษุได้ก็ต้องบวชเป็นสามเณรก่อน เพราะฉะนั้นกุลบุตร ผู้จะบวชเป็นพระภิกษุ จึงจำต้องบวชเป็นสามเณรก่อน ซึ่งมีวิธีการดังที่ กล่าวมาแล้ว แม้ผู้เป็นสามเณร ก็จำต้องขอไตรสรณคมน์และศีลใหม่ เพื่อทำ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จึงดำเนินการบวชเป็นพระภิกษุได้ต่อไป แต่ทางที่ดีที่สุด ควรของบรรพชาแต่เบื้องต้นไปใหม่ เพราะเมื่อตอนขอบรรพชาเป็นสามเณร ได้เว้นคำไว้ ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง ไว้

มนต์พิธี - หน้าที่ 187 สถานที่ทำพิธี คือ โรงอุโบสถ ประชุมสงฆ์ ๒๘ รูป มีพระอุปัช- ฌาย์ ๑ พระกรรมวาจาจารย์ ๑ พระอนุสาวนาจารย์ ๑ (สองรูปหลังนี้เรียกว่าพระ คู่สวด) อีก ๒๕ รูป เรียกวาพระอันดับ (๑๐ รูปขึ้นไป ไม่ถึง ๒๕ รูปก็ใช้ได้) อัฏฐบริขารและเครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็นและควรจัดหา ๑. ไตรครอง (สบง ๑ ประคตเอว ๑ อังสะ ๑ จีวร ๑ สังฆาฏิ ๑ ผ้ารัดอก ๑ ผ้ากราบ ๑ ) ๒. บาตร (มีเชิงรองและฝาพร้อม) ถลกบาตร สายโยค ถุง ตะเครียว ๓. มีดโกน พร้อมทั้งหินลับมีดโกน ๔. เข็มเย็บผ้า พร้อมทั้งกล่องเข็มและด้าย ๕. เครื่องกรองน้ำ (ธมกรก) ๖. เสื่อ หมอน ผ้าห่ม มุ้ง ๗. จีวร สบง อังสะ ผ้าอาบ ๒ ผืน (อาศัย) ๘. ตาลปัตร ย่าม ผ้าเช็ดหน้า ร่ม รองเท้า ๙. โคมไฟฟ้า หรือตะเกียง ไฟฉาย นาฬิกาปลุก ๑๐. สำหรับ ปิ่นโต คาว หวาน จานข้าว ช้อนส้อม ผ้าเช็ดมือ ๑๑. ที่ต้มน้ำ กาต้มน้ำ กาชงน้ำร้อน ถ้วยน้ำร้อน เหยือกน้ำ และแก้วน้ำเย็น กระติกน้ำแข็ง กระติกน้ำร้อน ๑๒. กระโถนบ้วน และโถนถ่าย ๑๓. ขันอาบน้ำ สบู่และกล่องสบู่ แปรงและยาสีฟัน ผ้าขน- หนู กระดาษชำระ

มนต์พิธี - หน้าที่ 188 ๑๔. สันถัต (อาสนะ) ๑๕. หีบไม้หรือกระเป๋าหนังสำหรับเก็บไตรครอง ๑. ถึง ๕. เป็นสิ่งจำเป็นมาก เรียกว่า อัฏฐบริขาร แปลว่า บริขาร ๘ (มีผ้า ๕ อย่าง คือ สบง ๑ ประคตเอว ๑ จีวร ๑ สังฆาฏิ ๑ ผ้ากรองผ้า ๑ เหล็ก ๓ อย่าง คือ บาตร ๑ มีดโกน ๑ เข็มเย็บผ้า ๑) ของนอกนั้นมีความจำเป็นลดน้อยลง แล้วแต่ กำลังของเจ้าภาพจะจัดหามาได้อีก ไตร วางไว้บนพานแว่นฟ้า บาตร สวมอยู่ในถุงตะเครียว ภายใน บาตรใส่มีดโกนพร้อมด้วยหินลับมีดโกนเข็มพร้อมทั้งกล่องเข็มและด้าย และ เครื่องกรองน้ำ นอกจากนั้นยังนิยมใส่พระเครื่องรางต่าง ๆ ลงในบาตร เพื่อ ปลุกเสกให้ขลังขึ้นอีกด้วย ถ้ามีกระบวนแห่งควรจัดกระบวนดังนี้ ๑. การแสดงต่าง ๆ เช่น หัวโต สิงโต ฯ (ถ้ามี) ๒. แตร หรือ เถิดเทิง (ถ้ามี) ๓. ของถวายพระอุปัชฌาย์ คู่สวด ๔. ไตรครอง ซึ่งมารดาของผู้บวชมักจะเป็นผู้อุ้ม (มีสัปทนกั้น) ๕. ผู้บวชพนมมือถือดอกบัว ๓ ดอก ธูป ๓ ดอก เทียน ๒ เล่ม (มีสัปทนกั้น) ๖. บาตร และ ตาลปัตร ซึ่งบิดาของผู้บวชเป็นผู้สะพายและถือ ๗. ของถวายพระอันดับ ๘. บริขารและเครื่องใช้อย่างอื่นของผู้บวช

มนต์พิธี - หน้าที่ 189 ถ้ามีไตรถวายพระอุปัชฌาย์และคู่สวด ก็ต้องมีสัมปทนกั้นอีก ๓ คัน ของถวายพระอุปัฌาย์มีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือกรวยขอนิสัย ซึ่งภายในกรวยมี หมากพลูหรือเมี่ยงและบุหรี่ นอกนั้นแล้วแต่จะเห็นสมควร ควรจัดของถวาย สำหรับพระอุปัชฌาย์เป็นพิเศษ รองลงมาคือคู่สวด รองลงมาอีกคือพระอันดับ เมื่อจัดขบวนเรียบร้อยแล้ว ก็เคลื่อนไปสู่หน้าพระอุโบสถ แล้วเวียน ขวารอบนอกสีมา ๓ รอบ พร้อมกันเสียง โห่ - ฮิ้ว เป็นระยะ ๆ ไป เวียนครบ ๓ รอบ ก็เข้าไปภายในพระอุโบสถทั้งหมด เว้นไว้แต่การแสดงต่าง ๆ เช่น แตร หรือเถิดเทิง ส่วนผู้จะบวชก่อนจะเข้าโบสถ์ต้องวันทาเสมาหน้าพระอุโบสถ เสียก่อน ว่า วันทามิ อาราเม พัทธะเสมายัง โพธิรุกขัง เจติยัง สัพพะ เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต ฯ คำวันทาเสมา (อีกแบบหนึ่ง) อุกาสะ วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ สัพเพ อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต ฯ อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 190 เสร็จแล้วโปรยทาน แล้วเข้าสู่พระอุโบสถได้ โดยมารดาบิดาหรือ ญาติผู้ใหญ่หรือเจ้าภาพจูงประกอบด้วยญาติและมิตรเป็นผู้เกาะต่อ ๆ กัน ครั้น แล้วผู้บวชจึงไปวันทาพระประธานในพระอุโบสถด้านข้างพระหัตถ์ขวา แล้ว มารับไตรครองจากมารดาบิดาหรือญาติผู้ใหญ่หรือเจ้าภาพ ต่อจากนั้นจึงเริ่ม พิธีการบวชตามหลักพระธรรมวินัยต่อไป เมื่อบวชเป็นสามเณรเสร็จแล้ว บิดาต้องคอยประเคนบาตรแก่ สามเณรนั้น ขณะที่พระคู่สวดกำลังสวดญัตติจตุตถกรรมวาจา ห้ามมิให้อนุป- สัมบัน (ผู้ที่มิใช่พระภิกษุ) เข้าใกล้อาสน์สงฆ์ ๑ ศอก ทางที่ดีควรสงบอยู่ กับที่ ภายหลังจากบวชเป็นพระภิกษุเสร็จแล้ว เจ้าภาพและญาติมิตรจึงถวาย อัฏฐบริขารและเครื่องใช้อื่น ๆ ที่สมควรแก่สมณะ แก่พระบวชใหม่ต่อไป เสร็จแล้วพระบวชใหม่กรวดน้ำ เป็นเสร็จพิธี ข้อสำคัญที่ควรจดจำไว้ก็คือ ๑. มารดาบิดา หรือญาติผู้ใหญ่หรือเจ้าภาพ พร้อมผู้จะบวช ต้องไปติดต่อกับเจ้าอาวาสที่ตนจะบวชอยู่ และพระอุปัชฌาย์แต่เนิ่น ๆ (ถ้าเจ้าอาวาสเป็นอุปัชฌาย์ด้วยก็ไม่ต้องไปติดต่อ ๒ แห่ง) ๒. ผู้จะบวช เรียกกันว่า อุปสัมปทาเปกข์ หรือ นาค หรือ นักบวช ต้องท่องคำบาลี ซึ่งเรียกกันว่า ขานนาค ให้ได้คล่องแคล่ว ชัดถ้อยชัดคำ ๓. หมั่นฝึกซ้อมกับพระอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ ในเรื่องระเบียบ ต่าง ๆ อันเนื่องในการนี้ให้คล่อง มิให้เคอะเขินในเวลาเข้าพิธี

มนต์พิธี - หน้าที่ 191 หมายเหตุ ในการบวชนี้ บางคนนิยมมีพิธีทำขวัญนาคก่อนวันบวช ๑ วัน หรือทำในวันนั้น คือทำขวัญเช้าบวชบ่าย การทำขวัญก็เพื่อให้เจ้านาค รู้จักคุณมารดาบิดา และมีใจศรัทธาซาบซึ้งในการบวชขึ้นอีก ในการนี้จะต้อง มีของอีกหลายอย่าง เช่น บายศรี แว่นเวียนเทียน ฆ้อง ธูปเทียนตามแบบของ หมอทำขวัญ การทำขวัญก็ดี แม้การแสดงต่าง ๆ ตลอดถึงแตร เถิดเทิงก็ดี บางคนก็ไม่นิยม ชอบเงียบ ๆ ตรงไปเดินเวียนโบสถ์เข้าโบสถ์เฉย ๆ ทั้งนี้ แล้วแต่อัธยาศัย ส่วนการแต่งตัวเจ้านาค มักใช้ชุดขาว นุ่งแบบผ้าถุงจีบ อังสะขาว บางทีก็มีเสื้อขาวแขนยาว แล้วสวมเสื้อครุยทับ เมื่อบวชแล้วมักมีการฉลองพระใหม่ ถ้าบวชเช้าก็ฉลองเพล ถ้าบวช บ่ายก็ฉลองวันรุ่งขึ้นหรือจะเลื่ยนไปฉลองในวันต่อ ๆ ไปก็ได้ ตามความ สะดวกของเจ้าภาพ.

คาถาคาดปูน อิมัง อังคะพันธะนัง อะธิฏฐามิ. คาถานี้ ใช้เสกปูนคาดแก้สารพัดพิษต่าง ๆ มิให้แล่นไปได้ แล.


มนต์พิธี - หน้าที่ 192 วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบอุกาสะ กุลบุตรผู้มีศรัทธามุ่งบรรพชา อุปสมบท พึงรับผ้าไตรอุ้มประนมมือเข้า ไปในสังฆสันนิบาต วางผ้าไตรไว้ข้างตัวด้านซ้าย รับเครื่องสักการถวายพระ, อุปัชฌายะ แล้วกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วอุ้มผ้าไตรประนม มือยืนขึ้นเปล่งวาจาขอบรรพชา หยุดตามจุดจุลภาค ว่า อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง, ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ อุกาสะ การุญญัง กัตวา, ปัพพัชชัง เทถะ เม ภันเต, (นั่งลงคุกเข้าประนมมือว่า) อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, สัพพะทุกขะ, นิสสะระณะนิพพานะ, สัจฉิกะระณัตถายะ, อิมัง กาสาวัง คะเหตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ ฯ (ตั้งแต่ สัพพะทุกขะ มา ว่า ๓ หน พระอุปัชฌายะรับผ้าไตร แล้วว่าต่อไป) สัพพะทุกขะ, นิสสะระณะนิพพานะ, สัจฉิกะระณัตถายะ, เอตัง กาสาวัง ทัตวา, ปัพพาะเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ ฯ (ตั้งแต่ สัพพะทุกขะ มา ว่า ๓ หน) ในลำดับนั้น พระอุปัชฌายะให้โอวาทและบอก ตะจะปัญจะกะกัม- มัฏฐาน ให้ว่าตามไปทีละบท โดยอนุโลมและปฏิโลม ดังนี้ เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ (อนุโลม) ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา ฯ (ปฏิโลม)

มนต์พิธี - หน้าที่ 193 พระอุปัชฌายะชักอังสะออกจากไตรสวมให้แล้ว สั่งให้ออกไปครอง ผ้าครบไตรจีวรตามระเบียบ ครั้นเสร็จแล้วรับเครื่องไทยทานเข้าไปหาพระ อาจารย์ ถวายท่านแล้วกราบลง ๓ หน ยืนประนมมือเปล่งวาจาขอสรณะ และศีลดังนี้ อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง, ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ, อุกาสะ การุญญัง กัตวา, ติสะระเณนะ สะหะ, สีลานิ เทถะ เม ภันเต, (นั่งลงคุกเข่าขอสรณะและศีลดังต่อไปนี้) อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ, ทุติปยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ, ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ, ลำดับนั้น พระอาจารย์กล่าวคำนมัสการนำให้ผู้มุ่งบรรพชาว่าตามไป ดังนี้ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ ฯ (ว่า ๓ หน) แต่นั้นท่านจะสั่งด้วยคำว่า เอวัง วะเทหิ หรือ ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทหิ พึงรับว่า อามะ ภันเต ครั้นแล้วท่านนำให้เปล่งวาจาว่า สรณคมน์ พึงว่าตามไปทีละพากย์ดังนี้ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

มนต์พิธี - หน้าที่ 194 ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ เมื่อจบแล้ว ท่านบอกว่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง พึงรับว่า อามะ ภันเต ลำดับนั้นพระอาจาราย์จะบอกให้รู้ว่า การบรรพชาเป็น สามเณรสำเร็จด้วยสรณคมน์เพียงเท่านี้ ต่อแต่นั้นพึงสมาทานสิกขาบท ๑๐ ประการ ว่าตามท่านไปดังนี้ ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมา- ทิยามิ วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมา- ทิยามิ มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานาเวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมา- ทิยามิ

มนต์พิธี - หน้าที่ 195 ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ฯ อิมาทิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ ฯ ข้อ อิมานิ นี้ว่า ๓ จบ แล้วกราบลง ๑ หน ยืนขึ้นว่า วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง, ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ คุกเข่ากราบ ๓ หน ในลำดับนั้น สามเณรพึงรับบาตรอุ้มเข้าไปหาพระอุปัชฌายะในสังฆ- สันนิบาต วางไว้ข้างตัวซ้ายรับเครื่องไทยทานถวายท่านแล้วกราบลง ๓ หน ยืนปะนมมือกล่าวคำขอนิสัย ว่าดังนี้ อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง, ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทานิ ฯ, อุกาสะ การุญญัง กัตวา นิสสะยัง เทถะ เม ภันเต, (นั่งคุกเข่า) อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ, ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ ฯ อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ ฯ วรรคนี้ว่า ๓ หน เมื่อพระ อุปัชฌาย์ว่า โอปายิกัง, ปะฏิรูปัง ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ, แล้วสามเณร พึงกล่าวรับว่า อุกาสะ สัมปะฏิจฉามิ ฯ ในระหว่าง ๆ ๓ หน แล้วว่าต่อ อัชชะตัคเคทานิ เถโร มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร วรรคนี้ว่า ๓ หน แล้วกราบลง ๑ หน ยืนขึ้นว่าต่อ

มนต์พิธี - หน้าที่ 196 วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปาราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ, คุกเข่ากราบ ๓ หน ตั้งแต่ อุปัชฌาโย ฯลฯ เถรัสสะ ภาโร ๓ วรรค นี้ พระ อุปัชฌายะบางองค์ให้ว่ารวดเดียวตามแบบนั้นก็มี ให้ว่าเป็นตอน ๆ ดังนี้คือ เมื่อสามเณรว่า อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ ๓ หน แล้วพระ อุปัชฌายะกล่าวรับว่า โอปายิกัง ปะฏิรูปัง ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ, บทใดบทหนึ่งพึงรับว่า อุกาสะ สัมปะฏิจฉามิ ทุกบทไปแล้วสามเณร พึงกล่าวรับเป็นธุระให้ท่านว่า อัชชะตัคเคทานิ ฯลฯ ภาโร ๓ หน ฯ ก็มี ลำดับนั้น พระอุปัชฌายะหรือพระกรรมวาจาจารย์เอาบาตรมีสายโยคคล้องตัวผู้ มุ่งอุปสมบทแล้วบอกบาตรและจีวร ผู้มุ้งอุปสมบทพึงรับว่า อามะ ภันเต, ๔ หน ดังนี้ ปะฐะมัง อุปัชฌัง คาหาเปตัพโพ อุปัชฌัง คาหาเปตวา ปัตตะ จีวะรัง อาจิกขิตัพพัง คำบอกบาตรจีวร คำรับ ๑. อะยันเต ปัตโต อามะ ภันเต ๒. อะยัง สังฆาฏิ อามะ ภันเต ๓. อะยัง อุตตะราสังโค อามะ ภันเต ๔. อะยัง อันตะระวาสะโก อามะ ภันเต ต่อจากนั้น พระอาจารย์ท่านบอกให้ออกไปข้างนอก ว่า คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส ติฏฐาหิ พึงถอยออกลุกขึ้นเดินไปยืนอยู่ในที่ที่กำหนดไว้ พระอาจารย์ท่านสวดสมมติตนเป็นผู้สอนซ้อม แล้วออกไปสวดถามอันตรา- ยิกธรรม พึงรับว่า นัตถิ ภันเต ๕ หน อามะ ภันเต ๘ หน ดังนี้

มนต์พิธี - หน้าที่ 197 ถาม ตอบ ๑. กุฏฐัง นัตถิ ภันเต ๒. คัณโฑ นัตถิ ภันเต ๓. กิลาโส นัตถิ ภันเต ๔. โสโส นัตถิ ภันเต ๕. อะปะมาโร นัตถิ ภันเต ๑. มะนุสโสสิ๊ อามะ ภันเต ๒. ปริโสสิ๊ อามะ ภันเต ๓. ภุชิสโสสิ๊ อามะ ภันเต ๔. อะนะโณสิ๊ อามะ ภันเต ๕. นะสิ๊ ราชะภะโฏ อามะ ภันเต ๖. อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปิตูหิ อามะ ภันเต ๗. ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊ อามะ ภันเต ๘. ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง อามะ ภันเต ๑. กินนาโมสิ อะหัง ภันเต........................ นามะ ๒. โก นามะ เต อุปัชฌาโย อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสมา............................. นามะ ช่องที่..............ไว้ พระอุปัชฌายะ หรืออาจารย์ท่านจะตั้งชื่อของ อุปสัมปทาเปกขะกรอบลงช้องให้ไว้ก่อนวันบวช และช่องที่ ........ ไว้ในช่องชื่อของพระอุปัชฌายะก็เช่นเดียวกัน ให้ กรอกตามชื่อของพระอุปัชฌายะ ซึ่งท่านจะบอกและกรอกให้ไว้ก่อนวันบวช

มนต์พิธี - หน้าที่ 198 ครั้นสวดสอนซ้อมแล้ว ท่านกลับเข้ามาสวดขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะ เข้ามา อุปสัมปทาเปกขะ พึงเข้ามาในสังฆสันนิบาต กราบลงตรงหน้า พระอุปัชฌะ ๓ หน แล้วนั่งคุกเข่าประนมมือ เปล่งวาจาขออุปสมบท ว่าดังนี้ สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ ทุติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ, ตะติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ, ในลำดับนั้น พระอุปัชฌายะกล่าวเผดียงสงฆ์แล้ว พระอาจารย์สวด สมมติตนถามอันตรายิกธรรม อุปสัมปทาเปกขะพึงรับว่า นัตถิ ภันเต ๕ หน อามะ ภันเต ๘ หน บอกชื่อตนและชื่อพระอุปัชฌายะรวม ๒ หน เหมือนที่กล่าวแล้วในหนหลัง ฯ แต่นั้นพึงนั่งฟังท่านสวดกรรมวาจา อุปสมบทไปจนจบ ครั้นจบแล้วท่านเอาบาตรออกจากตัว แล้วพึงกราบลง ๓ หน แต่นั้นพึงนั่งพับเพียบประนมมือฟังพระอุปัชฌายะบอกอนุศาสน์ ไปจนจบ แล้วรับว่า อามะ ภันเต เป็นเสร็จพิธีอุปสมบท แล้วกราบ พระอุปัชฌายะ ๓ หน ถ้ามีไทยทายถวายก็ให้รับไทยทานถวายพระอันดับ เสร็จแล้วคอยฟังพระท่านอนุโมทนาต่อไป เมื่อพระอนุโมทนา พึงกรวดน้ำ ตั้งใจอุทิศบุญกุศลส่วนนี้ให้แก่ท่านผู้มีพระคุณ เมื่อพระว่า ยะถา จบ ก็ เทน้ำโกรกลงให้หมด ต่อนั้นประนมมือฟังอนุโมทนาไปจนจบเป็นอันเสร็จพิธี. จบพิธีอุปสมบทแบบอุกาสะ

มนต์พิธี - หน้าที่ 199 วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบเอสาหัง กุลบุตรผู้มีศรัทธามุ่งอุปสมบท พึงรับผ้าไตรอุ้มประนมมือเข้าไปใน สังฆสันนิบาต วางผ้าไตรไว้ข้างตัวด้านซ้าย รับเครื่องสักการะถวายพระ อุปัชฌายะ แล้วกราบลงด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้งแล้วนั่งคุกเข้าอุ้มผ้าไตร ประนมมือเปล่งวาจา ถึงสรณะและขอบรรพชาด้วยคำมคธ หยุดตามจุดจุลภาค ว่า เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะ- วะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง ทุติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระ- ณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง ตะติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต,ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสังปะทัง อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายามิ วัตถานิ คะเหตวา, ปัพพเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ ถ้าบวชเป็นสามเณร ยกคำว่า ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง ออกเสีย

มนต์พิธี - หน้าที่ 200 ในลำดับนั้น พระอุปัชฌายะรับเอาผ้าไตรจากผู้มุ่งบรรพชาวางไว้ตรง หน้าตัก แล้วกล่าวสอนถึงพระรัตนตรัยเป็นต้น และบอก ตะจะปัญจะกะกัม- มัฏฐาน ให้ว่าตามไปทีละบท โดยอนุโลมและปฏิโลม ดังนี้ เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ (อนุโลม) ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา (ปฏิโลม) ครั้นสอนแล้วพระอุปัชฌายะชังอังสะออกจากไตร สวมให้แล้ว สั่งให้ ออกไปครองไตรจีวรตามระเบียบ ครั้นเสร็จแล้วเข้าไปหาพระอาจารย์ รับ เครื่องสักการะถวายท่านแล้วกราบ ๓ หน นั่งคุกเข่า ประนมมือเปล่งวาจา ขอสรณะและศีลดังนี้ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ ลำดับนั้น พระอาจารย์กล่าวคำนมัสการนำให้ผู้มุ่งบรรพชาว่าตามไป ดังนี้ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธสสะ ว่า ๓ หน แต่นั้นท่านจะสั่งด้วยคำว่า เอวัง วะเทหิ หรือ ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทหิ พึงรับว่า อามะ ภันเต ครั้นแล้วท่านนำให้เปล่งวาจาว่าสรณคมน์ตามไปทีละพากย์ดังนี้ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

มนต์พิธี - หน้าที่ 201 ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ เมื่อจบแล้ว ท่านบอกว่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง พึงรับว่า อามะ ภันเต ลำดับนั้นพระอาจารย์จะบอกให้รู้ว่า การบรรพชาเป็น สามเณรสำเร็จด้วยสรณคมน์เพียงเท่านี้ ทีนั้นพึงสมาทานสิกขาบท ๑๐ ประการ ว่าตามท่านไปดังนี้ ปาณาติปาตา เวระมะณี อะทินนาทานา เวระมะณี อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี มุสาวาทา เวระมะณี สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี วิกาละโภชะนา เวระมะณี นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณี อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ ฯ (ว่า ๓ หน)


มนต์พิธี - หน้าที่ 202 ในลำดับนั้น สามเณรพึงรับบาตร อุ้มเข้าไปหาพระอุปัชฌายะใน สังฆสันนิบาตวางไว้ข้างตัวด้านซ้าย รับเครื่องสักการะถวายท่าน แล้วกราบ ๓ หน นั่งคุกเข่าประนมมือกล่าวคำขอนิสัย ว่าดังนี้ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ อุปัชฌาโย เม ภันเต, โหหิ ว่า ๓ หน พระอุปัชฌายะกล่าวว่า โอปายิกัง, ปะฏิรูปัง, ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ บทใดบทหนึ่งพึงรับว่า สาธุ ภันเต ทุกบทไป แต่นั้น สามเณรพึงกล่าวรับเป็นธุระให้ท่านว่าดังนี้ อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร ว่า ๓ หน เสร็จแล้วกราบลง ๓ หน ลำดับนั้น พระอุปัชฌายะแนะนำสามเณรไปตามระเบียบแล้ว พระ อาจารย์ผู้เป็นกรรมวาจา เอาบาตรมีสายคล้องตัวผู้มุ่งอุปสมบท บอกบาตร และจีวร ผู้มุ่งอุปสมบทพึงรับว่า อามะ ภันเต ๔ หนดังนี้ คำบอกบาตรจีวร คำรับ ๑. อะยันเต ปัตโต อามะ ภันเต ๒. อะยัง สังฆาฏิ อามะ ภันเต ๓. อะยัง อุตตะราสังโค อามะ ภันเต ๔. อะยัง อันตะระวาสะโก อามะ ภันเต


มนต์พิธี - หน้าที่ 203 ต่อจากนั้นพระอาจารย์ท่านบอกให้ออกไปข้างนอกว่า คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส ติฏฐาหิ พึงถอยออกลุกขึ้นเดินไปยืนอยู่ในที่ที่กำหนดไว้ พระอาจารย์ท่านแสดงสมมติตนเป็นผู้สอนซ้อม แล้วออกไปสวดถามอันตรา- ยิกกรรม พึงรับว่า นัตถิ ภันเต ๕ หน อามะ ภันเต ๘ หน ดังนี้ ถาม ตอบ ๑. กุฏฐัง นัตถิ ภันเต ๒. คัณโฑ นัตถิ ภันเต ๓. กิลาโส นัตถิ ภันเต ๔. โสโส นัตถิ ภันเต ๕. อะปะมาโร นัตถิ ภันเต ๑. มะนุสโสสิ๊ อามะ ภันเต ๒. ปริโสสิ๊ อามะ ภันเต ๓. ภุชิสโสสิ๊ อามะ ภันเต ๔. อะนะโณสิ๊ อามะ ภันเต ๕. นะสิ๊ ราชะภะโฏ อามะ ภันเต ๖. อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปิตูหิ อามะ ภันเต ๗. ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊ อามะ ภันเต ๘. ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง อามะ ภันเต ๑. กินนาโมสิ อะหัง ภันเต........................ นามะ ๒. โก นามะ เต อุปัชฌาโย อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสมา............................. นามะ

มนต์พิธี - หน้าที่ 204 ถ้าตอบพร้อมกันให้เปลี่ยน เม เป็น โน ช่องที่...ไว้ พระอุปัชฌายะหรืออาจารย์ท่านจะตั้งชื่ออง อุปสัม- ปทาเปกขะ กรอกลงช่องให้ไว้ก่อนวันบวช และช่องที่ ... ไว้ในช่องชื่อของ พระอุปัชฌาย์ ก็เช่นเดียวกัน ให้กรอกตามชื่อของพระอุปัชฌายะ ซึ่งท่านจะ บอกและกรอกให้ไว้ก่อนวันบวช ครั้นสวดสอนซ้อมแล้ว ท่านกลับเข้ามาสวดขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะ เข้ามา อุปสัมปทาเปกขะ พึงเข้ามาในสังฆสันนิบาต กราบลงตรงหน้า พระอุปัชฌายะ ๓ หน แล้วนั่งคุกเข่าประนมมือ เปล่งวาจาขออุปสมบท ว่าดังนี้ สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตู มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปายทายะ ทุติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปทายะ ตะติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ ถ้าว่าพร้อมกันให้เปลี่ยน ยาจามิ เป็น ยาจามะ เปลี่ยน มัง เป็น โน ในลำดับนั้น พระอุปัชฌายะกล่าวเผดียงสงฆ์แล้ว และพระอาจารย์ สวดสมมติตน ถามอันตรายิกธรรมอุปสัมปทาเปกขะ พึงรับว่า นัถติ ภันเต ๕ หน อามะ ภันเต ๘ หน ตอบชื่อตนและอุปัชฌายะรวม ๒ หนโดย นัยหนหลัง แต่นั้นนั่งฟังท่านสวดกรรมวาจาอุปสมบทไปจนจบ ครั้นจบ แล้วท่านเอายาตรออกจากตัง แล้วพึงกราบ ๓ หน นั่งพับเพียบประนมมือนั่ง พระอุปัชฌายะบอกอนุศาสน์ไปจนจบแล้วรับว่า อามะ ภันเต แล้วกราบ ๓ หน ถวายไทยทาน กรวดน้ำ เหมือนกล่าวแล้วในแบบ อุกาสะ จบวิธีอุปสมบทแบบเอสาหัง


มนต์พิธี - หน้าที่ 205 คำขอบรรพชานาคคู่ (แบบใหม่) (จะกล่าวแต่เฉพาะที่แปลก ส่วนที่แปลกและคำอธิบายวิธีต่าง ๆ ซึ่งเหมือนกัน ๒ วิธี ที่กล่าวมาแล้ว จะไม่กล่าวอีก ขอให้พลิกกลับไปศึกษาใน ๒ วิธีนั้น แม้คำขออุปสมบท พร้อมกัน (สังฆัมภันเต) ก็ได้อธิบายไว้แล้วท้ายคำขออุปสมบทแบบ เอสาหัง) เอเต มะยัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยามะ มะยัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยามะ อุปะสัมปะทัง, ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยามะ มะยัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยามะ อุปะสัมปะทัง, ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, สุจิระรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ , ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยามะ มะยัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยามะ อุปะสัมปะทัง, มะยัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามะ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา, ปัพพาเชถะ โน ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ, ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามะ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา, ปัพพาเชถะ โน ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ, ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามะ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา, ปัพพาเชถะ โน ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ,


มนต์พิธี - หน้าที่ 206 คำขอนิสสัยนาคคู่ มะยัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามะ, ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต นิสสะยัง ยาจามะ, ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามะ, อุปัชฌาโย โย ภันเต โหหิ (๓ หน) อัชชะตัคเคทานิ เถโร, อัมหากัง ภาโร, มะยัมปิ เถรัสสะ ภารา (๓ หน)

คำขออุปสมบทพร้อมกัน สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามะ, อุลลุมปะตุ โน ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ. ทุติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามะ, อุลลุมปะตุ โน ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ, ตะติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามะ, อุลลุมปะตุ โน ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

คาถาคัดเลือด อะวะสุละตุเต สะรีเรมังสัง โลหิตัง. คาถานี้คัดเลือดหยุดแล วะโรวะรัญญู วะระโท วะราหะโร. คาถานี้ ถ้าเป็นบาดแผล ให้เสกประสานห้ามเลือด และถ้าลูกออกยากหรือรกไม่ออกก็ดี ใช้เสกน้ำมนต์ให้กิน สะเดาะออกมา แล.

มนต์พิธี - หน้าที่ 207 แบบสวดกรรมวาจากในอุปสมบทกรรม สำหรับนาคเดี่ยว เมื่อผู้มุ่งอุปสมบทออกไปยืน ข้างนอกเรียบร้อยแล้ว พระกรรม- วาจาอาจารย์ (คู่สวด) จึงนั่งคุกเข่าประนมมือ กราบพระ ๓ ครั้งแล้ว เปล่ง คำนมัสการพระรัตนตรัย นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ, ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ, นะโม ตัสสะ, ภะคะวะโต, อะระหะโต สัมมา, สัมพุทธัสสะ.

คำสมมติตนเพื่อสอนซ้อม สมมตินาคชื่อ โอภาโส สมมติพระอุปัชฌายะชื่อ โสภะโณ สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, โอภาโส, อายัสมะโต โสภะณัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโข, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, อะหัง โอภาสัง อะนุสาเสยยัง, คำสอนซ้อม สุณะสิ๊ โอภาสะ, อะยันเต สัจจะกาโล ภูตะกาโล, ยัง ชาตัง ตัง สังฆะมัชเฌ ปุจฉันเต, สันตัง อัตถีติ วัตตัพพัง, อะสันตัง นัตถีติ

มนต์พิธี - หน้าที่ 208 วัตตัพพัง, มา โข วิตถาสิ, มา โข มังกุ อะโหสิ, เอวันตัง ปุจฉิสสันติ, สันติ๊ เต เอวะรูปา อาพาธา. ถาม ตอบ กุฏฐัง นัตถิ ภันเต คัณโฑ นัตถิ ภันเต กิลาโส นัตถิ ภันเต โสโส นัตถิ ภันเต อะปะมาโร นัตถิ ภันเต มะนุสโสสิ๊ อามะ ภันเต ปริโสสิ๊ อามะ ภันเต ภุชิสโสสิ๊ อามะ ภันเต อะนะโณสิ๊ อามะ ภันเต นะสิ๊ ราชะภะโฏ อามะ ภันเต อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปิตูหิ อามะ ภันเต ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊ อามะ ภันเต ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง อามะ ภันเต กินนาโมสิ อะหัง ภันเต โอภาโส นามะ โก นามะ เต อุปัชฌาโย อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสมา โสภะโณ นามะ


มนต์พิธี - หน้าที่ 209 คำขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, โอภาโส, อายัสมะโต โสภะณัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโข, อะนุสิฏโฐ โส มะยา, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, โอภาโส อาคัจเฉยยะ. (คำเรียก) อาคัจฉาหิ คำพระอุปัชฌายะกล่าวเผดียงสงฆ์ อิทานิ โข อาวุโส (ภันเต) อะยัง โอภาโส มานะ สามะเณโร มะมะ อุปะสัมปะทาเปกโข อุปะสัมปะทัง อากังขะมาโน, สังฆัง ยาจะติ, อะหัง สัพพะมิมัง สังฆัง อัชเฌสามิ, สาธุ อาวุโศ (ภันเต) สัพโพยัง สังโฆ, อิมัง โอภาสัง นามะ สามะเณรัง, อันตะรานิเก ธัมเม ปุจฉิตวา, ตัตถะ ปัตตะกลัลตตัง ญัตวา. ญัตติจะตุตเถนะ กัมเมนะ อะกุปเปนะ ฐานาระเหนะ อุปะสัมปาเทมาติ, กัมมะสันนิฏฐานัง กะโรตุ, ที่ประชุม สงฆ์รับพร้อมกันว่า สาธุ หมายเหตุ บทว่า อาวุโส นั้น ถ้ามีภิกษุแก่พรรษากว่าอุปัชฌาย์ ร่วมประชุมอยู่ด้วย พึงใช้ ภันเต แทน คำสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัง โอภาโส, อายัสมะโต โสภะณัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโข, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, อะหัง โอภาสัง อันตะรายิเก ธัมเม ปุจเฉยยัง.

มนต์พิธี - หน้าที่ 210 คำถามอันตรายิกธรรม สุณะสิ๊ โอภาสะ, อะยัมเต สัจจะกาโล ภูตะกาโล, ยัง ชาตัง ตัง ปุจฉามิ, สันตัง อัตถีติ วัตตัพพัง, อะสันตัง นัตถีติ วัตตัพพัง, สันติ เต เอวะรูปา อาพาธา ? (ถาม) กุฏฐัง ฯลฯ โก นามะ เต อุปัชฌาโย, (ตอบ) นัตถิ ภันเต ฯลฯ อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสมา โสภะโณ นามะ. กรรมวาจาอุปสมบท สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัง โอภาโส, อายัสมะโต โสภะณัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโข, ปะริสุทโธ อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ, ปะริปุณณัสสะ ปัตตะจีวะรัง, โอภาโส สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจะติ, อายัสมะตา โสภะเณนะ อุปัชฌาเยนะ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง สังโฆ โอภาสัง อุปะสัมปทาเทยยะ, อายัสมะตา โสภะเณนะ อุปัชฌาเยนะ, เอสา ญัตติ. สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัง โอภาโส, อายัสมะโต โสภะณัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโข, ปะริสุทโธ อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ, ปะริปุณณัสสะ ปัตตะจีวะรัง, โอภาโส สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจะติ, อายัสมะตา โสภะเณนะ อุปัชฌาเยนะ, สังโฆ โอภาสัง อุปะสัมปาเทติ, อายัสมะตา โสภะเณนะ อุปัชฌาเยนะ, ยัสสายัสมะโต ขะมะติ, โอภาสัสสะ อุปะสัมปะทา, อายัสมะตา โสภะเณนะ อุปัชฌาเยนะ, โส ตุณหัสสะ, ยัสสะ นะ ขะมะติ, โส ภาเสยยะ.

มนต์พิธี - หน้าที่ 211 ทุติยัมปิ เอตะมัตถัง วะทามิ, สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัง โอภาโส, อายัสมะโต โสภะณัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโข ฯลฯ โส ภาเสยยะ. ตะติยัมปิ เอตะมัตถัง วะทามิ, สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ ฯลฯ โสภาเสยยะ. อุปะสัมปันโน สังเฆนะ, โอภาโส อายัสมะตา โสภะเณนะ อุปัชฌาเยนะ ขะมะติ สังฆัสสะ, ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง, ธาระยามิ, หมายเหตุ อนุสาวนาที่ ๒ ที่ ๓ ซึ่ง ฯลฯ ไว้นั้นพึงสวดเต็มความ เหมือนอนุสาวนาที่ ๑

สำหรับนาคคู่ อุปสัมปทาเปกขะมีหลายรูป อุปสมบทพร้อมกันได้คราวละ ๒ รูป ๓ รูป แต่ให้มีพระอุปัชฌายะองค์เดียวกันได้ คำสวดกรรมวาจา จึงต้องเปลี่ยน วิภัตติ วจนะ ให้ถูกต้องตามหลักบาลีดังนี้, สมมตินาคชื่อ ปุณโณ, สุโภ, สมมติพระอุปัชฌายะชื่อ มะนุสสะนาโค

คำสวดสมมติและคำสอนซ้อม สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, ปุณโณ จะ สุโก จะ อายัสมะโต มะนุสสะนาคัสสะ อุปะสัมปะทาเปกขา, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, อะหัง ปุณณัญจะ สุภัญจะ อะนุสาเสยยัง สุณะสิ ปุณณะ อะยันเต สัจจะกาโล ภูตะกาโล, ยัง ชาตัง ฯลฯ อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสมา มะนุสสะนาโค นามะ (ถ้าถามทีละรูป ข้อความเหมือนกัน)


มนต์พิธี - หน้าที่ 212 คำขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, ปุณโณ จะ สุโภ จะ อายัสมะโต มะนุสสะนาคัสสะ อุปะสัมปะทาเปกขา, อะนุสิฏฐา เต มะยา, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, ปุณโณ จะ สุโภ จะ อาคัจเฉยยัง (คำเรียก) อาคัจฉะถะ คำสมมติและคำถามอันตรายิกธรรม สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัญจะ ปุณโณ อะยัญจะ สุโภ, อายัสมะโต มะนุสสะนาคัสสะ อุปะสัมปะทาเปกขา, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, อะหัง ปุณณัญจะ สุภัญจะ อันตะรายิเก ธัมเม ปุจเฉยยัง (แล้วสอบถามทีละรูป) คำอุปัชฌายะพึงกล่าวเผดียงสงฆ์ อิทานิ โข อาวุโส (ภันเต) อะยัญจะ ปุณโณ นามะ สามะเณโร, อะยัญจะ สุโภ นามะ สามะเณโร, มะมะ อุปะสัมปะทาเปขา, อุปะสัมปะทัง อากังขะมานา, สังฆัง ยาจันติ, อะหัง สัพพะมิมัง สังฆัง อัชเฌสามิ, อาวุโส (ภันเต) สัพโพยัง สังโฆ, อิมัญจะ ปุณณัง นามะ สามะเณรัง, อิมัญจะ สุภัง นามะ สามะเณรัง, อันตะรายิเก ธัมเม ปุจฉิตวา, ตัตถะ ปัตตะกัลลัตตัง ญัตวา, ญัตติจะตุตเถนะ กัมเมนะ อะกุปเปนะ ฐานาระเหนะ อุปะสัมปาเทมาติ, กัมมะสันนิฏฐานัง กะโรตุ. หมายเหตุ บทว่า อาวุโส นั้น ถ้ามีพระภิกษุแก่พรรษกว่าอุปัชฌายะ ร่วมประชุมอยู่ด้วย พึงใช้ ภันเต แทน


มนต์พิธี - หน้าที่ 213 คำสวดกรรมวาจาอุปสมบท สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัญจะ ปุณโณ, อะยัญจะ สุโภ, อายัสมะโต มะนุสสะนาคัสสะ อุปะสัมปะทาเปกขา, ปะริสุทธา อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ, ปะริปุณณะมิเมสัง ปัตตะจีวะรัง, ปุณโณ จะ สุโก จะ สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจันติ, อายัสมะตา มะนุสสะนาเคนะ อุปัชฌาเยนะ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ ปุณณัญจะ สุภัญจะ อุปะสัมปาเทยยะ, อายัสมะตา มะนุสสะนาเคนะ อุปัชฌาเยนะ, เอสา ญัตติ. สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัญจะ ปุณโณ อะยัญจะ สุโภ, อายัสมะโต มะนุสสะนาคัสสะ อุปะสัมปะทาเปกขา, ปะริสุทธา อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ, ปะริปุณณะมิเมสัง ปัตตะจีวะรัง, ปุณโณ จะ สุโภ จะ สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจันติ, อายัสมะตา มะนุสสะนาเคนะ อุปัชฌาเยนะ. สังโฆ ปุณณัญจะ สุภัญจะ อุปะสัมปาเทติ, อายัสมะตา มะนุสสะนาเคนะ อุปัชฌาเยนะ. ยัสสายัสมะโต ขะมะติ, ปุณณัสสะ จะ สุภัสสะ จะ อุปะสัมปะทา, อายัสมะตา มะนุสสะนาเคนะ อุปัชฌาเยนะ โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นะ ขะมะติ โส ภาเสยยะ, ทุติยัมปิ เอตะมัตถัง วะทามิ, สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัญจะ ปุณโณ, อะยัญจะ สุโภ, อายัสมะโต มะนุสสะนาคัสสะ อุปะสัมปะทาเปกขา, ฯลฯ โส ภาเสยยะ. ตะติยัมปิ เอตะมัตถัง วะทามิ, สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, ฯลฯ โส ภาเสยยะ. อุปะสัมปันนา สังเฆนะ, ปุณโณ จะ สุโภ จะ, อายัสมะตา มะนุสสะนาเคนะ อุปัชฌาเยนะ, ขะมะติ สังฆัสสะ, ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ. (ในที่ลงเครื่องหมาย ฯลฯ ไว้นั้น ให้สวดเต็มความ)


มนต์พิธี - หน้าที่ 214 คำบอกอนุศาสน์ (นิสัย ๔) อะนุญญาสิ โข ภะคะวา อุปะสัมปาเทตวา จัตตาโณ นิสสะเย จัตตาริ จะ อะกะระณียานิ อาจิกขิตุง ๑. ปิณฑิยาโลปะโภชะนัง นิสสายะ ปัพพัชชา, ตัตถะ เต (ถ้าหลายรูปเปลี่ยน เต เป็น โว) ยาวะซีวัง อุสสาโห กะระณีโย. อะติเรกะลาโภ, สังฆะภัตตัง อุเทสะภัตตัง นิมันตะนัง สะลกะภัตตัง ปักขิกัง อุโปสะถิกัง ปาฏิปะทิกัง. ๒. ปังสุกูละจีวะรัง นิสสายะ ปัพพัชชา, ตัตถะ เต (ถ้าหลายรูป เปลี่ยน เต เป็น โว) ยาวะชีวัง อุสสาโห กะระณีโย อะติเรกะลาโภ, โขมัง กัปปาสิกัง โกเสยยัง กัมพะลัง สาณัง ภังคัง, ๓. รุกขะมูละเสนาสะนัง นิสสายะ ปัพพัชชา, ตัตถะ เต (ถ้าหลายรูปเปลี่ยน เต เป็น โว) ยาวะชีวัง อุสสาโห กะระณีโย. อะติเรกะลาโภ, วิหาโร อัฑฒะโยโค ปาสาโท หัมมิยัง คุหา. ๔. ปูติมุตตะเภสัชชัง นิสสายะ ปัพพัชชา, ตัตถะ เต (ถ้าหลายรูปเปลี่ยน เต เป็น โว) ยาวะชีวัง อุสสาโห กะระณีโย. อะติเรกะลาโภ. สัปปิ นะวะนีตัง เตลัง มะธุ ผาณิตัง. (อกรณียกิจ ๔) ๑. อุปะสัมปันเนนะ ภิกขุนา เมถุนโน ธัมโม นะ ปะฏิเสวิตัพโพ อันตะมะโส ติรัจฉานะคะตายะปิ. โย ภิกขุ เมถุยัง ธัมมัง ปะฏิเสวะติ, อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย.

มนต์พิธี - หน้าที่ 215 เสยยะถาปิ นามะ ปุริโส สีสัจฉินโน อะภัพโพ เตนะ สะรีระพันธเนนะ ชีวิตุง, เอวะเมวะ ภิกขุ เมถุนัง ธัมมัง ปะฏิเสวิตวา, อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย. ตันเต (ถ้าหลายรูปเปลี่ยน ตันเต เป็น ตัง โว) ยาวะชีวัง อะกะ- ระณียัง ๒. อุปะสัมปันเนนะ ภิกขุนา อะทินนัง เถยยะสังขาตัง นะ อาทาตัพพัง, อันตะมะโส ติณะสะลากัง อุปาทายะ. โย ภิกขุ ปาทัง วา ปาทาระหัง วา อะติเรกะปาทัง วา อะทิน- นัง เถยยะสังขาตัง อาทิยะติ. อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย. เสยยะถาปิ นามะ ปัณฑุปะลาโส พันธะนา ปะมุตโต อะภัพโพ หะริตัตตายะ. เอวะเมวะ ภิกขุ ปาทัง วา ปาทาระหัง วา อะติเรกะปาทัง วา อะทินนัง เถยยะสังขาตัง อาทิยตวา อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุต- ติโย. ตันเต (ถ้าหลายรูปเปลี่ยน ตันเต เป็น ตัง โว) ยาวะชีวัง อะกะระ- ณียัง. ๓. อุปะสัมปันเนนะ ภิกขุนา สัญจิจจะ ปาโณ ชีวิตา นะ โวโรเปตัพโพ. อันตะมะโส กุนถะกิปิลลิกัง อุปาทายะ. โย ภิกขุ สัญจิจจะ มะนุสะวิคคะหัง ชีวิตา โวโรเปติ. อันตะมะโส คัพภะปาตะนัง อุปาทายะ, อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะ- ปุตติโย.

มนต์พิธี - หน้าที่ 216 เสยยะถาปิ นามะ ปุถุสิลา ทวิธา ภินนา อัปปะฏิสันธิกา โหติ, เอวะเมะ ภิกขุ สัญจิจจะ มะนุสสะวิคคะหัง ชีวิตา โวโร- เปตวา, อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย. ตันเต (ถ้าหลายรูปเปลี่ยน ตันเต เป็น ตัง โว) ยาวะชีวัง อะกะระ- ณียัง. ๔. อุปะสัมปันเนนะ ภิกขุนา อุตตะริมะนุสสะธัมโม นะ อุลละ- ปิตัพโพ อันตะมะโส สุญญาคาเร อะภิระมามีติ. โย ภิกขุ ปาปิจโฉ อิจฉาปะกะโต อะสันตัง อะภูตัง อุตตะ- ริมะนุสสะธัมมัง อุลละปะติ, ฌานัง วา วิโมกขัง วา สะมาธิง วา สะมา- ปัตติง วา มัคคัง วา ผะลัง วา, อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย. เสยยะถาปิ นามะ ตาโล มัตถะกัจฉินโน อะภัพโพ ปุนะ วิรุฬ- หิยา, เอวะเมวะ ภิกขุ ปาปิจโฉ อิจฉาปะกะโต อะสันตัง อะภูตัง อุตตะริมะนุสสะธัมมัง อุลละปิตวา อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย ตันเต (ถ้าหลายรูปเปลี่ยน ตันเต เป็น ตัง โว) ยาวะชีวัง อะกะระ- ณียันติ. อะเนกะปะริยาเยนะ โข ปะนะ เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ, สีลัง สัมมะทักขาตัง สะมาธิ สัมมะทักขาโต ปัญญา สัมมะทักขาตา.


มนต์พิธี - หน้าที่ 217 ยาวะเทวะ ตัสสะ มะทะนิมมะทะนัสสะ ปิปาสะวินะยัสสะ อาละยะสะมุคฆาตัสสะ วัฏฏูปัจเฉทัสสะ ตัณหักขะยัสสะ วิราคัสสะ นิโรธัสสะ นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ. ตัตถะ สีละปะริภาวิโต สะมาธิ มะหัปผะโล โหติ มะหานิสังโส สะมาธิปะริภาวิตา ปัญญา มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา ปัญญาปะริภาวิตัง จิตตัง สัมมะเทวะ อาสะเวหิ วิมุจจะติ เสยยะถีทัง. กามาสะวา ภะวาสะวา อะวิชชาสะวา. ตัสมาติหะ เต (ถ้าหลายรูปเปลี่ยน เต เป็น โว ) อิมัสมิง ตะถา- คะตัปปะเวทิเต ธัมมะวินะเย, สักกัจจัง อะธิสีละสิกขา สิกขิตัพพา, อะธิจิตตะสิกขา สิกขิตัพพา, อะธิปัญญาสิกขา สิกขิตัพพา. ตัตถะ อัปปะมาเทนะ สัมปาเทตัพพัง.

ยาแก้พิษคางคก คางคกข่วนกาย พิษร้ายนักหนา ตัดต้นบอนมา เอาโคนเผาไฟ ข้างปลายน้ำฉี่ จงจี้ปากแปล ถอนแก้พิษหาย

มนต์พิธี - หน้าที่ 218 คำขอบวชชี เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ปัพพัชชัง มัง ภันเต, สังโฆ ธาเรตุ อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง, สะระณัง คะตัง.

คำแปล ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แม้เสด็จ ดับขันธปรินิพพานนานแล้ว กับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ ระลึก ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้บวชในพระธรรมวินัย ผู้ถึงพระ รัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำอาราธนาศีล มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ (๓ ครั้ง) (ถ้าคนเดียวว่า อะหัง แทน มะยัง และ ยาจามิ แทน ยาจามะ)

นะมะการคาถา นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ ครั้ง)

มนต์พิธี - หน้าที่ 219 ไตรสรณาคมน์ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธังมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ (พระท่านว่า) ติสะระณะ คะมะนัง นิฏฐิตัง (รับว่า) อามะ ภันเต.

คำสมาทานศีล ๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (ข้าพเจ้า สมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า) ๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (ข้าพเจ้า สมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากลัก, ฉ้อ ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ ผู้อื่นลัก ฉ้อ) ๓. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากอสัทธรรม กรรมอันเป็นข้าศึกแก่ พรหมจรรย์)


มนต์พิธี - หน้าที่ 220 ๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (ข้าพเจ้า สมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากพูดเท็จ คำไม่เป็นจริง และคำล่อลวง อำพรางผู้อื่น) ๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการดื่มกินสุรา และ เมรัยเครื่องดองของทำใจให้คลั่งไคล้ต่าง ๆ) ๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (ข้าพเจ้า สมาทานซึ่งสิกขาบท คือเว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล) ๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะธา- ระณะ มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากดู ฟัง ฟ้อนรำ ขับร้องและประโคม เครื่องดนตรีต่าง ๆ และดูการเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศล และทัดทรงตกแต่งร่าง กายด้วยเครื่องประดับและดอกไม้ของหอม เครื่องทาเครื่องย้อม ผัดผิดให้งาม ต่าง ๆ ) ๘. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมา- ทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากนั่งนอนเหนือเตียง ตั่ง มี เท้าสูงเกินประมาณ และที่นั่ง ที่นอนอันสูงใหญ่ ภายในใส่นุ่นและสำสี อาสนะ อันวิจิตรไปด้วยลวดลายงามด้วยเงินทองต่าง ๆ) อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (๓ ครั้ง)

มนต์พิธี - หน้าที่ 221 กฐิน คำถวายผ้ากฐิน อิมัง ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สังโฆ, อิมัง, สะปะริวารัง, กะฐินะ- ทุสสัง, ปะฏิคคัณหาตุ, ปะฏิคคะเหตวา จะ, อิมินา ทุสเสนะ, กะฐินัง, อัตถะระตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, คำแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้ากฐินจีวร กับทั้งบริวารนี้ แก่พระสงฆ์ ของพระสงฆ์จงรับผ้ากฐิน กับทั้งบริวารนี้ ของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย รับแล้วจงกราบกฐิน ด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.

คำอปโลกน์กฐิน แบบ ๒ รูป รูปที่ ๑ ผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสังสบริวารทั้งปวงนี้ เป็นของ............... พร้อมด้วย..............ผู้ประกอบด้วยศรัทธา อุตสาหะพร้อมเพรียงกัน นำมาถวาย แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาสในอาวาสนี้ ก็แลผ้ากฐินทานนี้ เป็นของบริสุทธิ์ ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากาศ

มนต์พิธี - หน้าที่ 222 แล้วแลตกลงในทีประชุมสงฆ์ จะได้จำเพาะเจาจงลงว่าเป็นของพระ ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หามิได้ มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่า ให้พระสงฆ์ทั้ง ปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง เพื่อจะทำซึ่งกฐินนัตถารกิจ ตามพระ บรมพุทธานุญาต และมีคำพระอรรถกถาจารย์ ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบาย สังวรรณนาไว้ว่า ภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตาธิคุณ มีสติปัญญา สามารถ รู้ธรรม ๘ ประการ มีบุพกิจ เป็นต้น ภิกษุรูปนั้นจึง สมควร เพื่อจะกระทำกฐินนัตถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตได้ บัดนี้ พระสงฆ์ทั้งปวง จะเห็นสมควรแก่ภิกษรูปใด จงพร้อม กันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้น เทอญ. (ไม่ต้อง สาธุ)

รูปที่ ๒ ผ้ากฐินทาน กับทั้งผ้าอานิสังสบริวารทั้งปวงนี้ ข้าพเจ้าพิจารณา เห็นสมควรแก่...................เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถ เพื่อกระทำกฐิน นัตถารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็น ไม่สมควรทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ (หยุดนิดหนึ่ง) ถ้าเห็น สมควรแล้วไซร้จงให้สัททสัญญาสาธุการะขึ้นให้พร้อมกัน เทอญ. (สาธุ)

มนต์พิธี - หน้าที่ 223 คำอุปโลกน์กฐิน แบบ ๔ รูป รูปที่ ๑ ผ้ากฐินทาน กับทั้งผ้าอานิสังสบริวารทั้งปวงนี้ เป็นของ..... ผู้กอปรด้วยศรัทธาอุตสาหะน้อมนำมาถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษา กาลถ้วนไตรมาสในอาวาสวิหารนี้ ก็แลผ้ากฐินทานนี้ เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากาศ แล้วแลตกลงยังท่ามกลางสงฆ์ จะได้จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์ รูปหนึ่งรูปใดก็หาบ่มิได้ มีพระพุทธานุญาตไว้ให้ให้แก่ภิกษุผู้มีจีวร อันเก่า หรือมีจีวรทุพพลภาพ หรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งมีสติปัญญา สามารถอาจกระทำกฐินนัตถารกิจ มิให้เพี้ยนผิด ต้องตามวินัยนิยม บรมพุทธานุญาต เมื่อได้กรานกฐินแล้วไซร้ อานิสังสคุณจะพึงบังเกิดมี ๕ ประการ คือ อยู่ปราศจากไตรจีวรได้ไม่เป็นอาบัติด้วยทุติยกฐินสิกขาบท ๑ เก็บ อติเรกจีวรไว้ได้เป็นอาบัติ ด้วยปฐมกฐินสิกขาบท ๑ ฉันคณะโภชน์ ปรัมปรโภชน์ได้ไม่เป็นอาบัติ ด้วยคณะโภชนะและปรัมปรโภชนะสิกขา บท ๑ เข้าไปในละแวกบ้านได้ไม่อาบัติ ด้วยอนามันตจาริกสิกขา บท ๑ จีวรลาภที่บังเกิดขึ้นในอาวาสจะเป็นของภิกษุผู้ได้กรานกฐินแล้ว ๑ ทั้งจีวรกาลจะยืดออกไปอีก ๔ เดือน ตลอดเหมันตฤดู ดังนี้ บัดนี้ พระสงฆ์ทั้งหลายจะมีความยินยอมพร้อมกันรับกฐินนี้ หรือไม่ ถ้ามีความยินยอมพร้อมกันรับกฐินนี้แล้วไซร้ จงให้สัททสัญญา สาธุการะขึ้นให้พร้อมกัน เทอญ. สาธุ

มนต์พิธี - หน้าที่ 224 รูปที่ ๒ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอนุญาตกฐินนัตถารกิจนั้น ให้ เป็นการเฉพาะบุคคล สงฆ์ก็ดี คณะก็ดีจะกรานกฐินไม่ได้ แต่เพราะ อนุโมทนาแห่งสงฆ์และคณะและอัตถารกิจแห่งบุคคล กฐินเป็นอันสงฆ์ อันคณะอันบุคคลกรานได้ ก็และผ้ากฐินทานนี้ ควรแก่ภิกษุผู้มีจีวรเก่า หรือมีจีวรอันทุพพลภาพ หรือภิกษุรูปใดจะมีอุตสาหะและสามารถทำ จีวรกรรมในวันเดียวนี้ ให้เบนกฐินนัตถารกิจ ต้องตามพระบรมพุทธา- นุญาต มิให้วิธีวินัยนิยมทั้งปวงเคลื่อนคลาดได้. บัดนี้ พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใด จง พร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้น เทอญ. (ไม่ต้อง สาธุ)

รูปที่ ๓ ผ้ากฐินทาน กับทั้งผ้าอานิสังสบริวารทั้งปวงนี้ ข้าพเจ้าพิจารณา เห็นสมควร แด่...................................ผู้เป็น....................................... ในวัดนี้ ซึ่งเป็นพหุสูตรทรงธรรม ทรงวินัย เป็นผู้ชี้แจงชักนำให้สพรหม- จารีสงฆ์บริษัทรื่นเริง เป็นผู้ให้โอวาทานุศาสน์แก่ภิกษุสามเณรและ คฤหัสถ์เป็นผู้ทรงกฐินมาติกาฉลาดรู้ในวินัยกรรม จะไม่ให้วินัยนิยม นั้น ๆ กำเริบได้ และเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถ อาจกระทำกฐิน- นัตถารกิจให้ต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้


มนต์พิธี - หน้าที่ 225 เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเห็นว่า พระสงฆ์ทั้งปวงจะ ยินยอมพร้อมกันถวายผ้ากฐินทาน กับทั้งผ้าอานิสังสบริวารทั้งปวงนี้ แด่............................ ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควร จงทักท้วง ขึ้นในท่ามกลางสงฆ์ (หยุดนิดหนึ่ง) ถ้าเห็นสมควรแล้ว จงสาธุการะขึ้น ให้พร้อมกันเทอญ. สาธุ รูปที่ ๔ ผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสังสบริวารทั้งปวงนี้ ถ้าและพระสงฆ์ บริษัทมีเอกฉันทานุมัติ พร้อมกันยอมถวายแด่..................แล้ว ขอ พระสงฆ์จงอย่าได้ถือเอาผ้าไตรจีวร ซึ่งเป็นบริวารแห่งผ้ากฐินตามลำดับ ผ้าจำพรรษาเลย จงถวายแด่...................ด้วยอปโลกนวาจานี้ ส่วนผ้ากฐิน ทานนั้น ถึงพระสงฆ์ทั้งปวงจะยินยอมพร้อมกันถวายด้วยอปโลกนวาจา ก็ไม่ขึ้น ต้องถวายด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ตามพระบรมพุทธานุญาต เพราะฉะนั้น ขอพระสงฆ์จงทำกรรมสันนิษฐานว่า จะถวาย ผ้ากฐินทานนั้น แด่...........................ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจาอันไม่กำเริบ ตามสมควรแก่สถานะ ณ กาลบัดนี้ เทอญ ฯ สาธุ

มนต์พิธี - หน้าที่ 226 แบบกรรมวาจาสวดให้ผ้ากฐิน นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ, นะโม ตัสสะ, ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ, นะโม ตัสสะ, ภะคะวะโต, อะระหะโต สัมม, สัมพุทธัสสะ, สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อิทัง สังฆัสสะ กะฐินะทุสสัง อุปปันนัง, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ อิมัง กะฐินะทุสสัง อายัสมะโต (อิตถันนามัสสะ) ทะเทยยะ, กะฐินัง อัตถะริตุง, เอสา ญัตติ. สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อิทัง สังฆัสสะ กะฐินะทุสสัง อุปปันนัง, สังโฆ อิมัง กะฐินะทุสสัง อายัสมะโต (อิตถันนามัสสะ), เทติ, กะฐินัง อัตถะริตุง, ยัสสายัสมะโต ขะมะติ, อิมัสสะ กะฐินะทุสสัสสะ, อายัส- มะโต (อิตถันนามัสสะ). ทานัง, กะฐินัง อัตถะริตุง, โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ, โส ภาเลยยะ ทินนัง อิทัง สังเฆนะ, กะฐินะทุสสัง อายัสมะโต (อิตถันนา- มัสสะ). กะฐินัง อัตถะริตุง, ขะมะติ สังฆัสสะ ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ. หมายเหตุ ในวงเล็บ อัตถันนามัสสะ นั้น ให้ใส่ชื่อผู้ครองกฐินแทน คำอธิษฐานผ้ากฐิน สังฆาฏิ อิมายะ สังฆาฏิยา กะฐินัง อัตถะรามิ (๓ หน) อุตตราสงค์ อิมินา อุตตะราสังเคนะ กะฐินัง อัตถะรามิ (๓ หน) อันตรวาสก อิมานา อันตะระวาสะเกนะ กะฐินัง อตถะรามิ (๓ หน)

มนต์พิธี - หน้าที่ 227 คำอนุโมทนากฐิน อัตถะตัง อาวุโส สังฆัสสะ กะฐินัง ธัมมิโก กะฐินัตถาโร อะนุโมทะถะ (๓ หน ) นี้สำหรับท่านผู้ครองกฐินมีพรรษาแก่กว่าภิกษุทั้งปวง ถ้ามีภิกษุอื่นที่มีพรรษามากกว่าท่านผู้ครองกฐินอยู่ ใน ที่ นั้น ให้ เปลี่ยนคำว่า อาวุโส เป็น ภันเต แล้วให้พระสงฆ์ทั้งปวงเปล่งวาจาอนุโมทนาต่อไปว่า อัตถะตัง ภันเต สังฆัสสะ กะฐินัง ธัมมิโก กะฐินัตถาโร อะนุโมทานะ (๓ หน) นี้สำหรับผู้อ่อนพรรษากว่าท่านผู้ครองกฐินกล่าว ถ้า มีภิกษุที่แก่พรรษากว่าท่านผู้ครองกฐินอยู่ในที่นั้น กี่รูปก็ตามให้ผู้แก่เหล่านั้น เปลี่ยนคำว่า ภันเต เป็น อาวุโส หรือจะให้ว่าพร้อมกันเฉพาะผู้แก่เสียคราว หนึ่งก่อน ๓ จบ แล้วจึงให้ผู้อ่อนกว่าว่าอีกคราวหนึ่ง ๓ จบ ก็ได้

คำสัตตาหะ สัตตาหะกะระณียัง กิจจัง เม อัตถิ ตัสมา มะยา คันตัพพัง อิมัสมิง สัตตาหัพภันตะเร นิวัตติสสามิ.

มนต์พิธี - หน้าที่ 228 ปริวาสกรรม อย่างจุลสุทธันตะ (มีคำขอ คำสมาทาน คำเก็บ และกรรมวาจา ครบ)

คำขอสุทธันตปริวาส อย่างจุลสุทธันตะ อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิง อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ อาปัตติปะริยันเต เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ นิพเพมะติโก รัตติปะริยันเต เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ นิพเพมะติโก โสหัง ภันเต สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจามิ.

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชติ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ


มนต์พิธี - หน้าที่ 229 อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ อาปัตติปะริยันเต เอกัจจัง สะรามิ เอกัจเจ นิพเพมะติโก รัตติปะริยันตุ เอกัจจัง สะรามิ เอกัจเจ นิพเพมะติโก โสหัง ทุติยัมปิ ภันเต สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจามิ. อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิง อาปัตตปะริยันตัง เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ อาปัตติปะริยันเต เอกัจจัง เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก รัตติปะริยันเต เอกัจจัง เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก โสหัง ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจามิ.

กรรมวาจาให้สุทธันตะปริวาส สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ. อยัง อิตถันนาโม ภิกขุ สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานาติ เอกจจัง นะ ชานราติ


มนต์พิธี - หน้าที่ 230 อาปัจจิปะริยันตัง เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ อาปัตติปะริยันเต เอกัจจัง เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก รัตติปะริยันเต เอกัจจัง เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจะติ ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง สังโฆ อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ทะเทยยะ เอสา ญัตติ. สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อะยัง อิตถันนาโม ภิกขุ สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะระรติ เอกัจจัง นะ สะระติ อาปัตติปะริยันเต เอกัจจัง เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก รัตติปะริยันเต เอกัจจัง เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจะติ สังโฆ อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง เทติ ยัสสายัสมะโต ขะมะติ อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัสสะ ทานัง โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ


มนต์พิธี - หน้าที่ 231 ทุติยัมปิ เอตะมัตถัง วะทามิ สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อะยัง อิตถันนาโม ภิกขุ สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะระติ เอกัจเจ นะ สะระติ อาปัตติปะริยันเต เอกัจจัง เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก รัตติปะริยันเต เอกัจจัง เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจะติ สังโฆ อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง เทติ ยัสสายัสมะโต ขะมะติ อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัสสะ ทานัง โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ ตะติยัมปิ เอตะมัตถัง วะทามิ สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อยัง อิตถันนาโม ภิกขุ สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิ อาปัตติปะริยัง เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ

มนต์พิธี - หน้าที่ 232 อาปัตติปะริยันเต เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก รัตติปะริยันเต เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจะติ สังโฆ อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง เทติ ยัสสายัสมะโต ขะมะติ อัตถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัสสะ ทานัง โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ. ทินโน สังเฆนะ อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาโส ขะมะติ สังฆัสสะ ตัสมา ตุณหี เอวะเมตัง ธาะยามิ.

คำสมาทานปริวาส ปะริวาสัง สะมาทิยามิ วัตตัง สะมาทิยามิ ทุติยัมปิ ปะริวาสัง สะมาทิยามิ วัตตัง สะมาทิยามิ ตะติยัมปิ ปะริวาสัง สะมาทิยามิ วัตตัง สะมาทิยามิ


มนต์พิธี - หน้าที่ 233 คำบอกสุทธันตปริวาส อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิง อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ ิอาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ อาปัตติปะริยันโต เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก รัตติปะริยันเต เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก โสหัง สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิง ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ โสหัง ปะริวะสามิ เวทะยามะหัง ภันเต เวทะยะตีติ มัง สังโฆ ธาเรตุ คำเก็บปริวาส วัตตัง นิกขิปามิ ปะริวาสัง นิกขิปามิ ทุติยัมปิ วัตตัง นิกขิปามิ ปะริวาสัง นิกขิปามิ ตะติยัมปิ วัตตัง นิกขิปามิ ปะริวาสัง นิกขิปามิ

คำขอมานัตต์ อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิง อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ


มนต์พิธี - หน้าที่ 234 รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ อาปัตติปะริยันเต เอกัจจัง เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก รัตติปะริยันเต เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพิเพมะติโก โสหัง สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิง ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ โสหัง ภันเต ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ยาจามิ. อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิง อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ อาปัตติปะริยันเต เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก รัตติปะริยันเต เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก โสหัง สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิง ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ โสหัง ปะริวุตถะปะริวาโส ทุติยัมปิ ภันเต สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ยาจามิ.

มนต์พิธี - หน้าที่ 235 อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิง อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ อาปัตติปะริยันเต เอกัจจัง เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก รัตติปะริยันเต เอกัจจัง เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก โสหัง สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิง ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ โสหัง ปะริวุตถะปะริวาโส ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ยาจามิ.

กรรมวาจาให้มานัตต์ สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อะยัง อิตถันนาโม ภิกขุ สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะราติ เอกัจจัง นะ สะระติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ อาปัตติปะริยันเต เอกัจจัง เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก


มนต์พิธี - หน้าที่ 236 รัตติปะริยันเต เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิ ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ โส ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ยาจะติ ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง สังโฆ อัตถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ทะเทยยะ เอสา ญัตติ ฯ สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อะยัง อิตถันนาโม ภิกขุ สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ อาปัตติปะริยันเต เอกัจจัง เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก รัตติปะริยันเต เอกัจจัง เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิ ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิ โส ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง


มนต์พิธี - หน้าที่ 237 มานัตตัง ยาจะติ สังโฆ อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง เทติ ยัสสายัสมะโต ขะมะติ อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัสสะ ทานัง โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ ฯ ทุติยัมปิ เอตะมัตถัง วะทามิ สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อะยัง อิตถันนาโม ภิกขุ สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ ิอาปัตติปะริยันเต เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก รัตติปะริยันเต เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิ ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ โส ปะริวตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ยาจะติ สังโฆ อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง เทติ ยัสสายัสมะโต ขะมะติ อิตถันนามัสสะ ภิกขะโน ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัสตัสสะ ทานัง โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 238 ตะติยัมปิ เอตะมัตถัง วะทามิ สุณาตุ เภ ภันเต สังโฆ อะยัง อิตถันนาโม ภิกขุ สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิง อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ อาปัตติปะริยันเต เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก รัตติปะริยันเต เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิ ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ โส ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ยาจะติ สังโฆ อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง เทติ ยัสสายัสมะโต ขะมะติ อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัสสะ ทานัง โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ ฯ ทินนัง สังเฆนะ อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ขะมะติ สังฆัสสะ ตัสมา ตุณหี เอวะเมตัง ธาระยามิ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 239 คำสมาทานมานัตต์ มานัตตัง สะมาทิยามิ วัตตัง สะมาทิยามิ ทุติยัมปิ มานัตตัง สะมาทิยามิ วัตตัง สะมาทิยามิ ตะติยัมปิ มานัตตัง สะมาทิยามิ วัตตัง สะมาทิยามิ

คำบอกมานัตต์ อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิง อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ รัตติปะริยันติ เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ อาปัตติปะริยันเต เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก รัตติปะริยันเต เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก โสหัง สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิง ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ โสหัง ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ยาจิง ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง อะทาสิ โสหัง มานัตตัง จะรามิ เวทะยามะหัง ภันเต เวทะยะตีติ มัง สังโฆ ธาเรตุ.


มนต์พิธี - หน้าที่ 240 คำเก็บมานัตต์ วัตตัง นิกขิปามิ มานัตตัง นิกขิปามิ ทุติยัมปิ วัตตัง นิกขิปามิ มานัตตัง นิกขิปามิ ตะติยัมปิ วัตตัง นิกขิปามิ มานัตตัง นิกขิปามิ

คำขออัพภาน อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิง อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ อาปัตติปะริยันเต เอกัจจัง เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก รัตติปะริยันเต เอกัจจัง เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก โสหัง สังฆัง ตาสัง อาปัตตินัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิง ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อาทาสิ โสหัง ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ยาจิง ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง อะทาสิ โสหัง ภันเต จิณณะมานัตโต สังฆัง อัพภานัง ยาจามิ


มนต์พิธี - หน้าที่ 241 อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิง อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจะ นะ สะรามิ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจะ นะ สะรามิ อาปัตติปะริยันเต เอกัจจัง เวมะติโก เอกัจเจ นะ สะรามิ รัตติปะริยันเต เอกัจจัง เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก โสหัง สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิง ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อาทาสิ โสหัง ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ยาจิง ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง อะทาสิ โสหัง จิณณะมานัตโต ทุติยัมปิ ภันเต สังฆัง อัพภานัง ยาจามิ อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิง อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ อาปัตติปะรันตัง เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ อาปัตติปะริยันเต เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก รัตติปะริยันเต เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก โสหัง สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิง

มนต์พิธี - หน้าที่ 242 ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตินัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ โสหัง ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ยาจิง ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง อะทาสิ โสหัง จิณณะมานัตโต ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง อัพภานัง ยาจามิ.

กรรมวาจาให้อัพภาน สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อะยัง อิตถันนาโม ภิกขุ สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ อาปัตติปะริยันเต เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก รัตติปะริยันเต เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิ ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิ โส ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ยาจิ ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง อะทาสิ โส จิณณะมานัตโต สังฆัง อัพภานัง ยาจะติ

มนต์พิธี - หน้าที่ 243 ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง สังโฆ อิตถันนามัง ภิกขุง อัพเภยยะ เอสา ญัตติ ฯ สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อะยัง อิตถันนาโม ภิกขุ สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ อาปัตติปะริยันติ เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะราติ เอกัจจัง นะ สะระติ อาปัตติปะริยันเต เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก รัตติปะริยันเต เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก โส สังฆัง ตาสัง เอปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิ ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ โส ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ยาจิ ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง อะทาสิ โส จิณณะมานัตโร สังฆัง อัพภานัง ยาจะติ สังโฆ อิตถันนามัง ภิกขุง อัพเภติ ยัสสายัสสมะโต ขะมะติ อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน อัพภานัง โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ ฯ ทุติยัมปิ เอตะมัตถัง วะทามิ สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อะยัง อิตถันนาโม ภิกขุ สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิ อาปัตติปะริยังตัง เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจั ง นะ ชานาติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ

มนต์พิธี - หน้าที่ 244 อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ อาปัตติปะริยันเต เอกัจจัง เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก รัตติปะริยันเต เอกัจจัง เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิ ตัสสะ โส สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ โส ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ยาจิ ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง อะทาสิ โส จิณณะมานัตโต สังฆัง อัพภานัง ยาจะติ สังโฆ อิตถันนามัง ภิกขุง อัพเภติ ยัสสายัสมะโต ขะมะติ อัตถันนามัสสะ ภิกขุโน อัพภานัง โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ ฯ ตะติยัมปิ เอตะมัตถัง วะทามิ สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อะยัง อิตถันนาโม ภิกขุ สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ อาปัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ รัตติปะริยันตัง เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ อาปัตติปะริยันเต เอกัจจัง เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก รัตติปะริยันเต เอกัจจัง เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิ

มนต์พิธี - หน้าที่ 245 ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ โส ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ยาจิ ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง อะทาสิ โส จิณณะมานัตโต สังฆัง อัพภานัง ยาจะติ สังโฆ อิตถันนามัง ภิกขุง อัพเภติ ยัสสายัสมะโต ขะมะติ อัตถันนามัสสสะ ภิกขุโน อัพภานัง โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ ฯ อัพภิโต สังเฆนะ อิตถันนาโม ภิกขุ ขะมะติ สังฆัสสะ ตัสมา ตุณหี เอวะเมตัง ธาระยามิ ฯ

คาถาทำน้ำมนต์ให้ขายของดี พุทธัง พะหูชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตตา ชมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธังเอหิ. คาถานี สวดภาวนาทำน้ำมนต์ ประพรมสิ่งของที่ขาย ขายของดีนักแล (จากปฏิทินอเนกประสงค์ 336 ปี)


มนต์พิธี - หน้าที่ 246 คำสมาทานธุดงค์ ๑. ถือทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ว่า คะหะปะติจีวะรัง ปะฏิกขิปามิ ปังสุกูลิกังคัง สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดคหบดีจีวรเสีย สมาทานองค์ของ ผู้ถือซึ่งผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ๒. ถือทรงเพียงไตรจีวรเป็นวัตร ว่า จะตุตถะจีวะรัง ปะฏิกขิปามิ เตจีวะริกังคัง สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดจีวรผืนที่สี่เสีย สมาทานองค์ของ ผู้ถือซึ่งไตรจีวรเป็นวัตร ๓. ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร ว่า อะติเรกะลาภัง ปะฏิกขิปามิ ปิณฑะปาติกังคัง สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดอติเรกลาภเสีย สมาทาน องค์ของผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร ๔. ถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามแถวเป็นวัตร ว่า โลลุปปะจารัง ปะฏิกขิปามิ สะปะทานะจาริกกังคัง สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดการเที่ยว โลเลเสีย สมาทานองค์ของผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามแถวเป็นวัตร ๕. ถือนั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัตร ว่า นานาสะนะโภชะนัง ปะฏิกขิปามิ เอกาสะนิกังคัง สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดฉันต่างอาสนะเสีย สมาทานองค์ของผู้ถือนั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัตร ๖. ถือฉัน เฉพาะใน บาตรเดียวเป็นวัตร ว่า ทุติยะภาชะนัง ปะฏิกขิปามิ ปัตตะปิณฑิกังคัง สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดภาชนะที่สองเสีย สมาทานองค์ของผู้ถือการฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัตร

มนต์พิธี - หน้าที่ 247 ๗. ถือห้ามภัต อันนกถวายเมื่อภายหลังเป็นวัตร ว่า อะติริตตะ- โภชะนัง ปะฏิกขิปามิ ขะลุปัจฉาภัตติกังคัง สะมาทิยามิ แปลว่า เรางด โภชนะอันเหลือเฟือเสีย สมาทานองค์แห่งผู้ห้ามภัตอันนำถวายเมื่อภายหลัง เป็นวัตร ๘. ถืออยู่ป่าเป็นวัตร ว่า คามันตะเสนะสะนัง ปะฏิกขิปามิ อารัญญิกังคัง สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดเสนาสนะชายบ้านเสีย สมาทาน องค์แห่งผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร ๙. ถืออยู่โคนไม้เป็นวัตร ว่า ฉันนัง ปะฏิกขิปามิ รุกขะมูลิกังคัง สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดที่มุงที่บังเสีย สมาทานองค์ของผู้ถือการอยู่โคนไม้ เป็นวัตร ๑๐. ถืออยู่ในที่แจ้งเป็นวัตร ว่า ฉันนัญจะ รุกขะมูลัญจะ ปะฏิกขิปามิ อัพโภกาสิกังคัง สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดที่มุงที่บัง และโคนไม้เสีย สมาทานองค์ของผู้ถือการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัตร ๑๑. ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัตร ว่า อะสุสานัง ปะฏิกขิปามิ โสสานิกังคัง สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดที่มิใช่ป่าช้าเสีย สมาทานองค์ของผู้ถือการอยู่ป่าช้า เป็นวัตร ๑๒. ถือการอยู่ใน เสนาสนะอันท่านจัดให้อย่างไรเป็นวัตร ว่า เสนาสะนะโลลุปัง ปะฏิกขิปามิ ยะถาสันถะติกังคัง สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดความโลเลในเสนาสนะเสีย สมาทานองค์ของผู้อยู่ในเสนาสนะ อันท่านจัดให้อย่างไร ๑๓. ถือการนั่งเป็นวัตร ว่า เสยยัง ปะฏิกขิปามิ เนสัชชิกังคัง สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดการนอนเสีย สมาทานองค์ของผู้ถือการนั่งเป็นวัตร

มนต์พิธี - หน้าที่ 248 กรรมวาจาเนื่องด้วยสีมา คำสวดถอนติจีวราวิปปวาส สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ โย โส สังเฆนะ ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาโส สัมมะโต, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ ตัง ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาสัง สะมูหะเนยยะ. เอสา ญัตติ. สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ. โย โส สังเฆนะ ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาโส สัมมะโต, สังโฆ ตัง ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาสัง สะมูหะปะติ. ยัสสายัสมะโต, ขะมะติ เอตัสสะ ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาสัสสะ สะมุคฆาโต, โส ตุณหัสสะ, ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ. สะมูหะโต โส สงเฆนะ ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาโส, ขะมะติ สังฆัสสะ, ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.

คำสวดถอนสมานสังวาสสีมา สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ. ยา สา สังเฆนะ สีมา สัมมะตา สะมานะสังวาสา เอกุโปสะถา, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ ตัง สีมัง สะมูหะเนยยะ เอสา ญัตติ. สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ. ยา สา สังเฆนะ สีมา สัมมะตา สะมานะสังวาสา เอกุโปสะถา, สังโฆ ตัง สีมัง สะมูหะนะติ,

มนต์พิธี - หน้าที่ 249 ยัสสายัสมะโต ขะมะติ เอติสสา สีมายะ สะมานะสังวาสายะ เอกุโปสะถา สะมุคฆาโต, โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ, สะมูหะตา สา สีมา สังเฆนะ สะมานะสังวาสา เอกุโกสะถา. ขะมะตี สังฆัสสะ, ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ. คำสมมติสมานสังวาสสีมา สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ. ยาวะตา สะมันตา นิมิตตา กิตติตา ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง. สังโฆ เอเตหิ นิมิตเตหิ สีมัง สัมมันเนยยะ สะมานะสังวาสัง เอกุโปสะถัง. เอสา ญัตติ. สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ. ยาวะตา สะมันตา นิมิตตา กิตติตา, สังโฆ เอเตหิ นิมิตเตหิ สีมัง สัมมันะติ สะมานะสังวาสัง เอกุโปสะถัง. ยัสสายัสมะโต ขะมะติ เอเตหิ นิมิตเตหิ สีมายะ สัมมะติ สะมานะสังวาสายะ เอกุโปสะถายะ, โส ตุณหัสสะ, ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ. สัมมะตา สีมา สังเฆนะ เอเตหิ นิมิตเตมิ สะมานะสังวาสา เอกุโปสะถา. ขะมะติ สังฆัสสะ, ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ. คำสมมติติจีวราวิปปวาส สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ. ยา สา สังเฆนะ สีมา สัมมะตา สะมานะสังวาสา เอกุโปสะถา ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ ตัง สีมัง ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาสัง สัมมันเนยยะ ฐะเปตวา คามัญจะ คามุปะจารัญจะ, เอสา ญัตติ.

มนต์พิธี - หน้าที่ 250 สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ. ยา สา สังเฆนะ สีมา สัมมะตา สะมานะสังวาสา เอกุโปสะถา, สังโฆ ตัง สีมัง ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาสัง สัมมันนะติ ฐะเปตวา คามัญจะ คามุปะจารัญจะ ยัสสายัสมะโต ขะมะติ เอติสสา สีมายะ ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาสัสสะ สัมมะติ ฐะเปตวา คามัญจะ คามุปะจารัญจะ, โส ตุณหัสสะ, ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ. สัมมะตา สา สีมา สังเฆนะ ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาโส ฐะเปตวา คามัญจะ คามุปะจารัญจะ. ขะมะติ สังฆัสสะ, ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ. คำทักนิมิต ในทิศตะวันออก ว่า ปุรัตถิมายะ ทิสายะ กิง นิมิตตัง ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ ว่า ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ กิง นิมิตตัง ในทิศใต้ ว่า ทักขิณายะ ทิสายะ กิง นิมิตตัง ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ ว่า ทักขิณายะ อะนุทิสายะ กิง นิมิตตัง ในทิศตะวันตก ว่า ปัจฉิมายะ ทิสายะ กิง นิมิตตัง ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ว่า ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ กิง นิมิตตัง ในทิศเหนือ ว่า อุตตะรายะ ทิสายะ กิง นิมิตตัง ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า อุตตะรายะ อะนุทิสายะ กิง นิมิตตัง ซ้ำในทิศตะวันออกอีก ว่า ปุรัตถิมายะ ทิสายะ กิง นิมิตตัง คำตอบ แสดงศิลานิมิตเป็นตัวอย่าง ว่า ปาสาโณ ภันเต


มนต์พิธี - หน้าที่ 251 พระสะหัสสะนัย สุทธิกะปะฏิปะทา (กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา) กะตะเม ธัมเม กุสะมา ยัสมิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง ภาเวติ นิยยานิกัง อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหานายะ ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิวิจเจวะ กาเมหิ ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภัญญัง ทุกขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิกญญัง สุขาปะฏิปะทัง ทันธาภัญญัง สุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง ตัสมิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัสมิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง ภาเวติ นิยยานิกัง อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหานายะ ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา ทุติยัง ฌานัง ตะติยัง ฌานัง จะตุตถัง ฌานัง ปะฐะมัง ฌานัง ปัญจะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง ทุกขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง สุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง สุขาปะ- ฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง ตัสมิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา

มนต์พิธี - หน้าที่ 252 สุญญะตะมูละกะปะฏิมา กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัสมิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง ภาเวติ นิยยานิกัง อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหานายะ ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิวิจเจวะ กาเมหิ ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง สุญญะตัง ทุกขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง สุญญะตัง สุขาปะฏิปะทัง ทันธา- ภิญญัง สุญญะตัง สุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภัญญัง สุญญะตัง ตัสมิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัสมิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง ภาเวติ นิยยานิกัง อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหานายะ ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา ทุติยัง ฌานัง ตะติยัง ฌานัง จะตุตถัง ฌานัง ปะฐะมัง ปัญจะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง สุญญะตัง ทุกขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง สุญญะตัง สุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง สุญญะตัง สุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง สุญญะตัง ตัสมิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา อัปปะณิหิตะปะฏิปะทา กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัสมิง สะมะเย โลกุตตะรัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 253 ฌานัง ภาเวติ นิยยานิกัง อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหานายะ ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิวิจเจวะ กาเมหิ ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง อัปปะ- ณิหิตัง ทุกขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง อัปปะณิหิตัง สุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง อัปปะณิหิตัง สุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง อัปปะณิหิตัง ตัสมิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัสมิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง ภาเวติ นิยยานิกัง อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหายนายะ ปะฐะ- มายะ ภูมิยา ปัตติยา วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา ทุติยัง ฌานัง ตะติยัง ฌานัง จะตุตถัง ฌานัง ปะฐะมัง ฌานัง ปัญจะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง อัปปะณิหิตัง ทุกขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง อัปปะณิหิตัง สุขาปะฏิ- ปะทัง ทันธาภิญญัง อัปปะณิหิตัง สุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง อัปปะณิหิตัง ตัสมิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา อะธิปะติ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัสมิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง ภาเวติ นิยยานิกัง อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหา- นายะ ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิวิจเจวะ กาเมหิ ปะฐะหัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 254 ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง ทุกขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง สุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง สุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิตเตยยัง ตัสมิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัสมิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง ภาเวติ นิยยานิกัง อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหานายะ ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิตักกะวิจารนัง วูปะสะมา ทุติยัง ฌานัง ตะติยัง ฌานัง จะตุตถัง ฌานัง ปะฐะมัง ฌานัง ปัญจะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง ทุกขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง สุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง สุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง (อะทุกขะมะสุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง อะทุกขะมะสุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง ฉันทาธิ- ปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง) ตัสมิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา


มนต์พิธี - หน้าที่ 255 พิธีการทำบุญ ตามประเพณีของชาติที่เจริญแล้ว ย่อมมีพิธีการทำบุญต่าง ๆ กันตาม คตินิยมของชนหมู่นั้น ๆ ชาตินั้น ๆ ภาษานั้น ๆ โดยเฉพาะพิธีการทางพระ พุทธศาสนา เมื่อกล่าวโดยปริยายแล้วมีมากด้วยกัน แต่ถ้าจะกล่าวโดยสรุป ก็คงมีเพียง ๒ ประการเท่านั้น คือ ๑. ทำบุญในงานมงคล ๒. ทำบุญในงานอวมงคล การทำบุญในงานมงคลนั้น ได้แก่การทำบุญเพื่อความสุข ความ เจริญ โดยปรารภเหตุที่ดี ที่เป็นมงคล เช่น ทำบุญฉลองอายุครบ ๓ รอบ ๕ รอบ ๗ รอบ หรือทำบุญวันเกิด ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญฉลองพระ พุทธรูป ทำบุญฉลองพระธรรมที่สร้างขึ้น และฉลองพระสงฆ์ที่อุปสมบท ขึ้นใหม่ หรือทำบุญในงานมงคลโกนผมไฟ โกนจุก มงคลสมรส เป็นต้น เรียกว่าทำบุญในงานมงคล การทำบุญในงานอวมงคลนั้น ได้แก่การทำบุญเพื่อความสุข ความเจริญ โดยปรารภเหตุที่ไม่สู้ดี แล้วจัดการทำบุญเพื่อกลับร้ายให้ กลายเป็นดี เช่นปรารภการมรณกรรมของญาติมิตร หรือทำบุญ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน หรือทำบุญเพื่ออุทิศกุศลตามธรรมเนียม หรือมีลาง นิมิตร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เช่น อสนีบาตตกต้องเคหสถาน

มนต์พิธี - หน้าที่ 256 แร้งจับหลังคาบ้านเรือน สัตว์ที่ถือว่าไม่เป็นมงคลขึ้นบ้านเป็นต้น แล้วจัด การทำบุญเพื่อปัดเป่าอุบาทว์ หรือลางนิมิตร้ายเหล่านั้นให้กลับเป็นดี อย่างนี้เรียกว่าทำบุญในงานอวมงคล การทำบุญทั้ง ๒ อย่างดังกล่างนี้ ตามประเพณีนิยมในพระพุทธ- ศาสนา มีวิธีการที่จะต้องจัดเตรียมการอีกหลายอย่าง ดังจะกล่าวเป็น ข้อย่อ ๆ ดังต่อไปนี้ การทำบุญเลี้ยงพระ ๑. นิมนต์พระก่อน เมื่อกำหนดแน่นอนแล้วว่าจะทำบุญในวันนั้น เดือนนั้น ปีนั้น เวลานั้น กิจเบื้องต้นควรนิมนต์พระก่อน ด้วการเขียนฎีกานิมนต์พระ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ๗ วัน ฎีกาสำหรับนิมนต์พระนั้นมีตัวอย่างดังนี้ ขออาราธนาพระคุณเจ้า (พร้อมด้วยพระสงฆ์ในวัดนี้อีก...รูป เจริญพระพุทธมนต์ หรือสวดมนต์ หรือรับบิณฑบาต หรือแสดงธรรม เทศนาแล้วแต่กรณีย์) ในงาน......................ที่.................ถนน............... ตำบล...................อำเภอ.............................จังหวัด.......................กำหนด วันที่...............เดือน...................พ.ศ........................เวลา.........................น. รุ่งขึ้น.............เวลา....................น. รับภัตตาหาร.......................(เช้าหรือเพล) ถ้าสวดมนต์และฉันวันเดียว หรือเวลาเดียวกัน ไม่ต้องใช้คำว่า รุ่งขึ้น เพียงแต่บอกว่าเจริญพระพุทธมนต์ แล้วรับบิณฑบาตเช้าหรือเพล ถ้าจะต้องใช้บาตรปิ่นโต ให้เขียนในท้ายฎีกา ว่ามีบาตรปิ่นโตด้วย หากจะ


มนต์พิธี - หน้าที่ 257 มีรถหรือเรือรับส่ง ก็ลงหมายเหตุในท้ายฎีกา กำหนดเวลาให้พระได้ทราบ ล่วงหน้า ถ้ารู้จักมักคุ้นกับพระสงฆ์ จะนิมนต์โดยไม่ต้องเขียนฎีกาก็ใช้ได้ แต่ขอเตือนว่าการนิมนต์พระสงฆ์มาฉันอาหารนั้น จงอย่างระบุชื่ออาหาร เช่น ข้าวสุก ขนมสด ขนมแห้ง ปลา เนื้อ ถ้าระบุแล้ว จะขัดกับทางพระ วินัยของสงฆ์ จึงมีสมณโวหารสำหรับนิมนต์พระมาฉันว่า นิมนต์รับ บิณฑบาตเช้า หรือเพล ดังนี้ หรือจะพูดว่า นิมนต์พระคุณเจ้า ฉันเช้าหรือ ฉันเพล ดังนี้ก็ใช้ได้ งานมงคลสมรส นิยมนิมนต์พระคู่ คือ ๖ รูป ๘ รูป ๑๐ รูป เพราะคติโบราณเพื่อจะให้คู่บ่าวสาวนิมนต์ฝ่ายละจำนวนเท่าๆ กัน หรือ รับเป็นเจ้าภาพฝ่ายละเท่า ๆ กัน ส่วนงานมงคลอื่น ๆ นิมนต์พระ ๕ รูป ๗ รูป ๙ รูป คือนิมนต์พระคี่ ถ้าเป็นงานทำบุญอายุ นิยมนิมนต์ให้เกิน กว่าอายุขึ้นไป ถ้าว่าเป็นการเพิ่มอายุ ๒. เตรียมสถานที่และจัดอาสนะ สถานที่ที่จะบำเพ็ญกุศลนั้น ๆ จะเป็นบ้านใหญ่ บ้านเล็ก บ้านใหม่ หรือ บ้านเก่าก็ตาม ถ้าได้จัดทำให้ถูกสุขลักษณะแล้ว ก็ จะทำให้เจริญตา เจริญใจได้ การจัดอาสนสงฆ์นั้นต้องจัดให้สูงกว่า คฤหัสถ์ จัดให้นั่งห่างกันพอควร ใช้พรมหรือผ้าปูนั่งเฉพาะองค์ ๆ ถ้าไม่ สามารถจะจัดที่เฉพาะองค์ ๆ ได้ ก็ใช้ผ้าขาวปูบนพรมรองนั่งอีกชั้นหนึ่ง ก็ยิ่งดี เพราะผ้าขาวเป็นของสูง เป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงอีกด้วย

มนต์พิธี - หน้าที่ 258 จัดสถานที่พระนั่งเจริญพระพุทธมนต์ให้อยู่เบื้องซ้ายของพระพุทธรูป ถ้าสถาน ที่ไม่อำนวยหรือจำเป็นจะต้องจัดให้พระสงฆ์นั่งทางขวาของพระพุทธ ก็ควรจัด พระพุทธให้หันพระพักตร์มาทางพระสงฆ์ โดยไม่ต้องเข้าแถวกับพระสงฆ์ ๓. จัดภาชนะเครื่องใช้สำหรับพระ ถ้ามีของมากก็จัดถวายองค์ละที่ โดยตั้งทางขวามือของพระ หาก มีของน้อยจะจัดเพียง ๒ องค์ต่อ ๑ ที่ก็ใช้ได้ ส่วนถ้วยน้ำร้อน แก้วน้ำเย็น ต้องใช้องค์ละที่ ตั้งใจระหว่าง ๆของที่จำเป็นต้องใช้คือ กระโถน ภาชนะ น้ำเย็น พานหมากพลูบุหรี่ จัดตั้งกระโถนอยู่ข้างใน ถัดออกมาภาชนะ น้ำเย็น แล้วถึงหมากพลูบุหรี่ เป็นที่สุด ส่วนน้ำร้อนประเคนภายหลัง ๔. จัดเครื่องตั้งสักการบูชา อัญเชิญ พระพุทธรูปมาตั้ง บนโต๊ะบูชาที่เตรียมไว้อย่างสะอาด และสวยงาม ทางขวามือของอาสนพระสงฆ์ ดังกล่าวแล้ว ถ้าเป็นโต๊ะ หมู่ต้องจัดให้ถูกต้องตามระเบียบ ถ้าไม่มีโต๊ะหมู่แต่ใช้โต๊ะอื่นแทนต้อง หาสิ่งประกอบตามสมควร เช่น แจกัน เชิงเทียน กระถางธูป สำหรับกระถาง ธูปหรือเครื่องใช้อื่นใดที่จะประกอบกับโต๊ะบูชา พึงระวังให้ดี ไม่ควรใช้ ภาชนะอันน่ารังเกียจ เช่น กระโถน เป็นต้น ๕. ภาชนะสำหรับใส่น้ำมนต์ จะใช้บาตรหรือหม้อน้ำมนต์ หรือขันน้ำพานรองทองเหลือง หรือ ขันมีเชิงรองอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ใส่น้ำประมาณครึ่งหนึ่ง แต่ขันเงิน


มนต์พิธี - หน้าที่ 259 ขันทองไม่ควรใช้ เพราะไม่สะดวกแก่การที่พระจะจับต้อง เนื่องจากของ เหล่านั้นเป็นวัตถุอนามาส ขัดกับพระวินัยสงฆ์ ๖. เครื่องประกอบน้ำพระพุทธมนต์ เตรียมเทียนทำน้ำมนต์ไว้ ๑ เล่ม ควรใช่เทียนขี้ผึ้งอย่างดี หนัก ๑ บาท ไส้เทียนใหญ่พอควร ติดไว้ที่ขอบขันน้ำมนต์ให้แน่น เตรียมใบ เงินใบทองใส่ลงในขันน้ำมนต์พอควร ถ้าหาไม่ได้จะใช้ดอกบัวแทนก็ได้ แต่ไม่ควรจะใช้ดอกไม้อื่นแทน ส่วนเครื่องประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ควรจะใช้หญ้าคามัดเป็นกำแล้วตัดปลายและรากทิ้ง กะยาวประมาณ ๑ ศอก เพราะถือกันว่าหญ้าคาเป็นหญ้ามงคล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะ ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ก็ทรงประทับนั่งบนมัดหญ้าคา ซึ่งโสตถิยพราหมณ์ถวายในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ อันเรียกว่า รัตน- บังลังก์ แม้ในศาสนาพราหมณ์ ก็ถือกันว่าเป็นหญ้ามงคลเหมือนกัน เกิด ขึ้นเมื่อครั้งเทวดาแย่งน้ำอมฤตกับอสูร หกตกลงมาในมนุษย์โลกจึงเกิด เป็นหญ้าคาขึ้น เพราะฉะนั้นจึงใช้หญ้าคา ถ้าสุดความสามารถที่จะ หาได้จริง ๆ จึงค่อยใช้อย่างอื่นแทน. ๗. การโยงด้ายสายสิญจน์ โยงเป็นทักษิณาวัฏ คือเวียนจากซ้ายไปขวาอย่างเข็มนาฬิกา รอบเคหสถาน หรือบริเวณบ้านเรือน แล้วนำเข้ามาโยงที่โต๊ะพระ- พุทธรูปวงฐานพระพุทธรูปด้วย ต่อลงมาก็ลงภาชนะน้ำมนต์ โดยทักษิ- ณาวัฏเช่นกัน เสร็จแล้วม้วนสายสิญจน์วางไว้บนพานที่บูชา หรือที่ พระสงฆ์


มนต์พิธี - หน้าที่ 260 ๘. เมื่อพระสงฆ์มาถึงบ้าน ฝ่ายเจ้าภาพต้อจัดการต้อนรับให้ดี ถ้าท่านไม่ได้สวมรองเท้า ต้องคอยตักน้ำล้างเท้าให้ท่าน และหาผ้าเช็ดเท้าเตรียมไว้ด้วย เมื่อพระ นั่งบนอาสนะแล้ว ประเคนขันน้ำ หมากพลู บุหรี่ที่เตรียมไว้ เมื่อถึง เวลาที่พระจะเจริญพระพุทธมนต์หรือฉัน หรือเทศน์ต่อไป ถ้าเป็นงาน มงคลสมรส ให้คู่บ่าวสาวจุดเทียนธูปคนละชุด บูชาพระรัตนตรัย ถ้าไม่ ใช่งานสมรสให้เจ้าภาพเป็นผู้จุด เมื่อจุดเทียนธูปเสร็จแล้ว นำพานด้าย สายสิญจน์ถวายพระเถระผู้เป็นประธาน กล่าวคำอาราธนาศีล รับศีล จบแล้ว อาราธนาพระปริตร พระขัดสัคเค หรือชุมนุมเทวดา พอพระสงฆ์ สวดมนต์ถึงบท อะเสวะนา จะ พาลานัง เจ้าภาพพึงจุดเทียนน้ำมนต์ น้อมเข้าไปถวายพระเถระผู้เป็นประธาน ครั้นประสงฆ์สวดมนต์จวน จะจบพึงเตรียมน้ำร้อน น้ำเย็น หรือเครื่องดื่มเท่าที่จัดไว้คอยถวายท่าน พอพระสวดมนต์จบจะได้ถวายได้ทันที ๙. การถวายภัตตาหาร ถ้าถวายภัตตาหารพระสงฆ์ในวันรุ่งขึ้น จะเป็นเช้าก็ตาม เพล ก็ตาม การเตรียมเครื่องรับรองเมื่อพระสงฆ์มาถึง พึงจัดอย่างวัน สวดมนต์เย็น เมื่อพระสงฆ์มาพร้อมแล้ว เจ้าภาพจุดเทียนธูปบูชาพระ รัตนตรัย อาราธนาศีล รับศีลเหมือนตอนเย็น เสร็จแล้วไม่ต้อง อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เริ่มสวดถวายพรพระเอง ถ้ามีการ


มนต์พิธี - หน้าที่ 261 ตักบาตรด้วย เมื่อพระสงฆ์สวดมนต์ถึงบท พาหุง พึงเริ่มลงมือ ตักบาตร เสร็จแล้วเตรียมไว้ให้พร้อมทั้งข้าวทั้งกับทั้งที่พระพุทธและที่ พระสงฆ์ เมื่อพระสวดมนต์จบแล้ว ก็จัดถวายได้ทันที ทั้งที่พระพุทธ และที่พระสงฆ์ ๑๐. งานวันเดียว ถ้าเป็นงานวันเดียว คือสวดมนต์ก่อนฉัน จะเป็นฉันเช้าก็ตาม ฉันเพลาก็ตาม การตระเตรียมต่าง ๆ ก็คงจัดครั้งเดียว พระสงฆ์เจริญพระ พุทธมนต์ก่อน แล้วสวดถวายพรพระตอนท้าย เจ้าภาพพึงนั่งประนม มือฟัง เมื่อพระสงฆ์สวดมนต์ถึงบท พาหุง หรือถวายพรพระ พึงเตรียม อาหารไว้ให้พร้อม พอพระสวดจบก็ยกประเคนได้ดังกล่าว และ ถ้ามี ศิษย์วัดมาด้วยก็ให้จัดเลี้ยงเสียในระยะนี้ เพราะจะได้เสร็จและเดินทางกลับ พร้อมกับพระไม่ต้องเสียเวลาให้พระนั่งคอยรอ ถ้ามีพาหนะรับส่ง ก็เตรียม ไว้ให้พร้อม ตอนนี้เช่นกัน เมื่อพระเสร็จจากอนุโมทนา แล้วจะได้จัดส่งท่าน สุดท้ายพิธี เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว ถวายเครื่องไทยธรรม ต่อจากนั้นพระองค์อนุโมทนา ขณะพระว่าบท ยะถา ให้เริมกรวดน้ำ พอพระว่าบท สัพพี พึงประนมมือรับพรไปจนจบ ถ้ามีการจะให้พระ สงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์หรือเจิม (โดยเจ้าภาพเตรียม แป้ง น้ำหอม หรือ เครื่องเจิมไว้แล้ว) ก็กราบเรียนให้ท่านทราบในระยะนี้เสร็จแล้วส่งพระกลับ

มนต์พิธี - หน้าที่ 262 การทำบุญเกี่ยวกับศพ ซึ่งจัดว่าเป็นการทำบุญในงานอวมงคล มีกิจกรรมที่ควรตระเตรียมไว้ เป็นเบื้องต้น ส่วนใหญ่คล้ายกับทำบุญงานมงคลดังกล่าวแล้ว มีข้อแตกต่าง กันอยู่บ้างประการเท่านั้น คือ ๑. นิมนต์พระ การนิมนต์พระมาสวดมนต์ในงานอวมงคลนี้มีนิยมจำนวน ๘ รูป ๑๐ รูป หรือกว่านั้นขึ้นไปแล้วแต่กรณีย์ ในเรื่องอาราธนาพระสงฆ์ทำ บุญงานอวมงคลนั้น ใช้คำอาราธนาว่า "ขออาราธนา สวด พระพุทธ- มนต์ไม่ใช้คำอาราธนาว่า " "ขออาราธนา เจริญ พระพุทธมนต์" อย่าง ทำบุญงานมงคล มีข้อแตกต่างกันอยู่ตรงที่ สวด กับ เจริญ เท่านั้น เป็นเรื่องที่ควรกำหนด ๒. ไม่ตั้งขันน้ำมนต์ไม่โยงด้ายสายสิญจน์ การทำบุญในงานอย่างนี้ ไม่ต้องตั้งภาชนะสำหรับทำน้ำพระ พุทธมนต์และไม่ต้องโยงด้ายสายสิญจน์ ๓. เตรียมสายโยงหรือภูษาโยง สายโยงนั้น คือสายสิญจน์นั่นเอง ถ้าใช้ในงานมงคลเรียกว่า สายสิญจน์ แต่เวลาใช้กับศพเช่นนี้เรียกว่า สายโยง ถ้าเป็นแผ่นผ้า


มนต์พิธี - หน้าที่ 263 เรียกว่าภูษาโยง ใช้โยงต่อจากศพไว้ เพื่อใช้บังสุกุล การเดินสายโยง ภูษาโยงนั้น ต้องระวังอย่างหนึ่ง คือจะโยงในที่ที่สูงกว่าพระพุทธรูปที่ตั้ง ในพิธีไม่ได้ และจะปล่อยให้ลาดมากับพื้นที่เดินหรือนั่งก็ได้ เพราะ สายโยงนี้เป็นสายที่โยงล่ามออกมาจากกระหม่อมศพ เป็นสิ่งเนื่องด้วย ศพ จึงต้องล่ามหรือโยงให้สมควร ส่วนการปฏิบัติกิจอื่น ๆ เมื่อพระมาถึงสถานที่ที่ประกอบพิธีแล้ว ก็ เหมือน ๆ กันกับงานมงคล ๔. การทอดผ้า การทอดผ้าบังสุกุลที่ภูษาโยงหรือสายโยงนั้น มีไตร จีวร สบง ย่าม ผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวเป็นต้นการทอดผ้าต้องทอดตามขวางสายโยง หรือภูษาโยง อย่าทอดตามยาวขนานไปกับสายโยง ถ้าไม่มีผ้า พระท่าน ก็จะจับสายโยง หรือภูษาโยงบังสุกุลเอง สายโยงหรือภูษาโยงนี้ถือกัน มาก ห้ามข้ามเป็นเด็ดขาด ถ้าข้ามถือเป็นการหมิ่นประมาทผู้ตาย ขาด คราวะ ควรระวังให้มาก. ๕. การจับพัดจับสายโยงของพระ ถ้าเป็นการอนุโมทนาเวลาปกติ ใช้จับพัดด้วยมือข้างขวา จับ ด้ามพัดต่ำจากใบพัดประมาณ ๕ นิ้วมือ ใช้มือกำด้ามนิ้วทั้ง ๔ เว้น หัวแม่มือให้ยกขึ้นแตะทาบขึ้นไปตามด้ามพัด ถ้าจับพัดเวลาชักบังสุกุล


มนต์พิธี - หน้าที่ 264 ให้จัดพัดด้วยมือข้างซ้าย ต่ำจากใบพัดประมาณ ๕ นิ้วมือ กำด้ามด้วย นิ้วทั้ง ๔ ยกหัวแม่มือทาบขึ้นไปตามด้ามพัดเหมือนกับมือขวาดังกล่าว แล้วใช้มือขวาจับสายโยงหรือภูษาโยง หงายมือใช้นิ้วทั้ง ๔ เว้นหัว แม่มือสวดเข้าไปใต้ผ้าที่ชัก แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือจับบนผ้า อย่าคว่ำมือ หรือทำอาการเพียงใช้นิ้วแตะ ๆ ที่ผ้าเป็นอันขาด ระวัง อย่าจับ พัด จับผ้า ใช้ผิดระเบียบ ผู้รู้เขาจะแย้มสรวลเอาได้ เมื่อจับพร้อมกัน แล้ว เริ่มว่าบทชักบังสุกุล (อะนิจจา) พร้อมกัน จบแล้วชักผ้าออกจาก สายโยงหรือภูษาโยง วางไว้ตรงหน้า ผ้าที่เจ้าภาพทอดนั้นถ้าเป็นผ้าที่ พอจะใส่ย่ามได้ ก็ให้ใส่ย่ามมาเวลากลับ หากเป็นผ้าที่ใส่ย่ามไม่ได้ เช่นผ้าไตร หรือไม่มีย่าม พึงถือกอดมาด้วยมือข้างซ้าย. การประเคนของพระ การประเคนของพระ คือ การถวายของให้พระได้รับถึงมือ ของ ที่ประเคนนั้นต้องเป็นของที่ไม่ขัดกับพระวินัย พอคนคนเดียวยกได้ อย่างธรรมดา ๆ ไม่ใช่ของหนักหรือใหญ่โตจนเกินไป ไม่มีวัตถุอนา- มาสอยู่ด้วย พึงนำของที่จะประเคนเข้าไปให้ใกล้พระผู้รับประมาณ ๑ ศอก จะนั่งหรือยืนแล้วแต่สถานที่ที่พระนั่งอยู่นั้นจะอำนวย จับของที่จะประเคนด้วยมือทั้งสอง ยกให้สูงขึ้นเล็กน้อย แล้ว น้อมถวายพระซึ่งท่านจะยื่นมือทั้งสองออกรับ ถ้าผู้ประเคนเป็นหญิง พึงวางลงบนผ้าที่พระปูรับอยู่ข้างหน้า เสร็จแล้วพึงไหว้หรือกราบหนหนึ่ง แล้วแต่กรณี


มนต์พิธี - หน้าที่ 265 ฝ่ายพระสงฆ์ เมื่อทอดผ้ารับประเคน พึงคลี่ผ้าให้เรียบร้อยจับ ผ้าหงายมือ เหมือนจับภูษาโยง ดังกล่าวแล้ว คือหงายมือใช้นิ้วทั้งสี่ เว้นหัวแม่มือสอดเข้าไปใต้ผ้าที่ทอดรับของพร้อมกันทั้งสองมือ แล้วใช้ นิ้วหัวแม่มือจับบนผ้า อย่าคว่ำมือหรือทำอาการเพียงใช้นิ้วแตะ ๆ ที่ผ้า เป็นอันขาด

การแสดงความเคารพพระ ปะนมมือ คือกระพุ่มมือทั้งสองประนมมีลักษณะคล้ายดอก บัวตูมตั้งไว้ระหว่างอก เป็นการแสดงความเคารพ เวลาสวดมนต์ หรือฟังพระสวดพระเทศน์ เป็นต้น ไหว้ คือการยกมือที่ประนมแล้วดังกล่าวขึ้น พร้อมกับก้ม ศีรษะลงเล็กน้อย ให้มือประนมจดหน้าผาก นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ ระหว่าวคิ้ว ใช้แสดงความเคารพในขณะนั่งเก้าอี้หรือยินอยู่ กราบ คือกราบลงกับพื้น ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ได้แก่กราบ ด้วยองค์ทั้ง ๕ คือเข้าทั้งสอง ฝ่ามือทั้งสอง หน้าผากหนึ่ง ใช้กราบเมื่อ นั่งอยู่ในสถานที่ที่จะกราบได้ เป็นการแสดงความเคารพอย่างสูง

มนต์พิธี - หน้าที่ 266 วิธีไหว้ ๕ ครั้ง คนเราทุกคน ในวันหนึ่ง ๆ จะต้องไหว้ให้ได้ ๕ ครั้ง เป็นอย่างน้อย คือ ในเวลาค่ำใกล้จะนอน ตั้งใจระลึกถึงพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะอันสูงสุด และท่านผู้มีพระคุณแก่ตน คือ มารดาบิดา และครูอาจารย์ โดยประนมมือ (๑) นมัสการพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบลงหนหนึ่ง (๒) ไหว้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่า สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบลงหนหนึ่ง (๓) ไหว้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ว่า สุปะฏิปันโน ภะคะ- วะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ กราบลงหนหนึ่ง (๔) ไหว้คุณมารดาบิดา ว่า มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเท วันทามิ สาทะรัง กราบลงหนหนึ่ง (๕) ไหว้ครูอาจารย์ ว่า ปัญญาวุฑฒิกะเร เต เต ทินโน วาเท นะมามิหัง กราบลงหนหนึ่ง ต่อจากนั้น พึงตั้งใจแผ่เมตตาจิตไปในเพื่อมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง ว่า ขอท่านทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อย่าได้เบียด เบียนซึ่งกันเลย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันหมดทั้งสิ้น เทอญ. (เสร็จแล้วหลับนอนความสบาย)

มนต์พิธี - หน้าที่ 267 พิธีรักษาอุโบสถศีล เมื่อพระสงฆ์สามเณรทำวัตรเช้าเสร็จแล้ว อุบาสกอุบาสิกพึงทำวัตร เช้า โดยเริ่มคำบูชาพระ ว่า ยะมะหัง สัมมาสัมพุทธัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะโต, (หญิงว่า คะตา) พระผู้มีพระภาค, พระองค์ตรัสรู้ดีแล้วโดยชอบพระองค์ใด, ข้าพเจ้า ถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริง, อิมินา สักกาเรนะ, ตัง ภะคะวันตัง, อะภิปูชะยามิ, ข้าพเจ้าบูชา, ซึ่งพระผู้มีพระภาคนั้น, ด้วยเครื่องสักการะอันนี้. ยะมะหัง สวากขาตัง, ธัมมัง สะระณัง คะโต (หญิงว่า คะตา) พระธรรมที่พระผู้มีพระภาค, พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วสิ่งใด, ข้าพเจ้าถึงแล้วว่า เป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริง, อิมินา สักกาเรนะ, ตัง ธัมมัง, อะภิปูชะยามิ, ข้าพเจ้าบูชา, ซึ่งพระธรรมนั้น, ด้วยเครื่องสักการะอันนี้. ยะมะหัง สุปะฏิปันนัง, สังฆัง สะระณัง คะโต (หญิงว่า คะตา) พระสงฆ์ที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วหมู่ใด, ข้าพเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัย จริง, อิมินา สักกาเรนะ, ตัง สังฆัง, อะภิปูชะยามิ, ข้าพเจ้าบูชา, ซึ่ง พระสงฆ์หมู่นั้น, ด้วยเครื่องสักการะอันนี้. อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

มนต์พิธี - หน้าที่ 268 สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ) (ต่อจากนี้ ทำวัตรเช้า จบแล้วหัวหน้าอุบาสกหรืออุบาสิกาพึงคุกเข่า ปะนมมือประกาศองค์อุโบสถ ทั้งคำบาลีและคำไทย ดังนี้) อัชชะ โภนโต ปักขัสสะ อัฏฐะมีทิวะโส (ถ้าวันพระ ๑๕ ค่ำ ว่า ปัณณะระสีทิวะโส ๑๕ ค่ำว่า จาตุททะสีทิวะโส) เอวะรูโป โข โภนโต ทิวะโส พุทเธนะ ภะคะวะตา ปัญญัตตัสสะ ธัมมัสสะวะนัสสะ เจวะ ตะทัตถายะ อุปาสะกะอุปาสิกานัง อุโปสถัสสะ จะ กาโล โหติ หันทะ มะยัง โภนโต สัพเพ อิธะ สะมาคะตา ตัสสะ ภะคะวะโต ธัมมานุ- ธัมมะปะฏิปัตติยา ปูชะนัยถายะ อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง อุปะวะสิสสามาติ กาละปะริจเฉหัง กัตวา ตัง ตัง เวระมะณิง อารัมมะณัง กะริตวา อะวิกขิตตะจิตตา หุตวา สักกัจจัง อุโปสะถัง สะมาทิเยยยามะ อีทิสัง หิ อุโปสะถัง สัมปัตตานัง อัมหากัง ชีวิตัง มา นิรัตถะกัง โหตุ

คำแปล ขอประกาศเริ่มเรื่องความที่จะสมาทานรักษาอุโบสถ อันพร้อมไปด้วย องค์แปดประการ ให้สาธุชนที่ได้ตั้งจิตสมาทานทราบทั่วกันก่อน แต่สมาทาน ณ บัดนี้ ด้วยวันนี้ เป็น วันอัฏฐะมีดิถีที่แปด (ถ้าวันพระ ๑๕ ค่ำว่า วันปัณ- ณะระสีดิถีที่สิบห้า ๑๔ ค่ำว่า วันจาตุททะสีดิถีที่สิบสี่) แห่งปักษ์มาถึงแล้ว

มนต์พิธี - หน้าที่ 269 ก็แหละวันเช่นนี้ เป็นกาลที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้ให้ ประชุมกันฟังธรรมและเป็นกาลที่จะรักษาอุโบสถของ อุบาสกอุบาสิกา ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรมนั้นด้วย เชิญเถิดเราทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มา ประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ พึงกำหนดกาลว่าจะรักษาอุโบสถตลอดวันหนึ่งกับคืน หนึ่งนี้ แล้วพึงทำความเว้นโทษนั้น ๆ เป็นอารมณ์ คือ - เว้นจากฆ่าสัตว์ ๑ - เว้นจากลักฉ้อสิ่งที่เจ้าของเขาไม่ให้ ๑ - เว้นจากประพฤติกรรมที่เป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ ๑ - เว้นจากเจรจาคำเท็จล่อลวงผู้อื่น ๑ - เว้นจากดื่มสุราเมรัยอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความประมาท ๑ - เว้นจากบริโภคอาหาร ตั้งแต่เวลาพระอาทิตย์เที่ยงแล้วไปจน ถึงเวลาอรุณขึ้นมาใหม่ ๑ - เว้นจากฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่าง ๆ แต่ บรรดาที่เป็นข้าศึกแก่บุญกุศลทั้งสิ้น และทัดทรงประดับตก แต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอม เครื่องประดับเครื่องทา เครื่องย้อม ผัดผิด ทำกายให้วิจิตรงดงามต่างๆ อันเป็นเหตุ ที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดี ๑ - เว้นจากนั่งนอนเหนือเตียงตั่งม้าที่มีเท้าสูงเกินประมาณ และ ที่นั่งที่นอนใหญ่ ภายในมีนุ่มและสำสี และเครื่องปูลาดที่ วิจิตรด้วยเงินและทองต่าง ๆ ๑

มนต์พิธี - หน้าที่ 270 อย่าให้มีจิตฟุ้งซ่านส่งไปอื่น พึงสมาทานเอาองค์อุโบสถทั้งแปดประการโดย เคารพ เพื่อจะบูชาสมเด็จ พระผู้มีพระภาค พระพุทธเจ้านั้น ด้วยธรรมมานุธรรม ปฏิบัติ อนึ่ง ชีวิตของเราทั้งหลายที่ได้เป็นอยู่รอดมาถึงวันอุโบสถเช่นนี้ จงอย่า ได้ล่วงไปเสียเปล่าจากประโยชน์เลย (เมื่อหัวหน้าประกาศจบแล้ว พระสงฆ์ผู้แสดงธรรมขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ อุบาสกอุบาสิกพึงนั่งคุกเข่ากราบพร้อมกัน ๓ ครั้ง แล้วกล่าวคำอาราธนา อุโบสถศีลพร้อมกัน ว่าดังนี้) มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ (ว่า ๓ จบ) ต่อนี้ คอยตั้งใจรับสรณคมน์และศีลโดยเคารพ คือประนมมือ ว่าตาม คำที่พระสงฆ์บอกเป็นตอน ๆ ว่า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ) พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

มนต์พิธี - หน้าที่ 271 เมื่อพระสงฆ์ว่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง พึงรับพร้อมกันว่า อามะ ภันเต ๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาประทัง สะมาทิยามิ ๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ๓. อะพรัหมะจริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ๗. นัจจะคีตะวาทิตะึวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะ- ธาระณะ มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ๘. อุจจาสะยะนะมะสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ อิมัง อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, พุทธะปัญญัตตัง อุโปสะถัง, อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง, สัมมะเทวะ อะภิรักขิตุง สะมาทิยามิ (หยุดรับ เพียงเท่านี้) ตอนนี้ พระสงฆ์จะว่า อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ อุโปสะถะ- วะเสนะ มะนะสิกะริตวา สาธุกัง อัปปะมาเทนะ รักขิตัพพานิ (พึงรับ พร้อมกันว่า) อามะ ภันเต (พระสงฆ์ว่าต่อ) สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย


มนต์พิธี - หน้าที่ 272 พึงกราบพร้อมกัน ๓ ครั้ง ต่อนี้นั่งรอบพับเพียบประนมมือฟังธรรม เมื่อจบแล้วพึงให้สาธุการและสวดประกาศตนพร้อมกัน ดังนี้ สาธุ สาธุ สาธุ อะหัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สะระณัง คะโต (หญิงว่า คะตา) อุปาสะกัตตัง (หญิงว่า อุปาสิกัตตัง) เทเสสิง ภิกขุสังฆัสสะ สัมมุขา เอตัง เม สะระณัง เขมัง เอตัง สะระณะมุตตะมัง เอตัง สะระณะมาคัมมะ สัพพะทุกขา ปะมุจจะเย ยะถาพะลัง จะเรยยาหัง สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง ทุกขะนิสสะระณัสเสวะ ภาคี อัสสัง (หญิงว่า ภาคินิสสัง) อะนาคะเต ฯ กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะวา วา ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ ฯ


มนต์พิธี - หน้าที่ 273 คำอาราธนาธรรมพิเศษ จาตุททะสี ปัณณะระสี ยา จะ ปักขัสสะ อัฏฐะมี กาลา พุทเธนะ ปัญญัตตา สัทธัมมัสสะวะนัสสิเม อัฏฐะมี โข อะยันทานิ สัมปัตตา อะภิลักขิตา เตนายัง ปะริสา ธัมมัง โสตุง อิธะ สะมาคะตา สาธุ อัยโย ภิกขุสังโฆ กะโรตุ ธัมมะเทสะนัง อะยัญจะ ปะริสา สัพพา อัฏฐิกัตวา สุณาตุ ตันติ ฯ หมายเหตุ ถ้าวันพระ ๑๕ ค่ำ ว่า ปัณณะระสี ถ้า ๑๔ ค่ำ ว่า จาตุททะสี

คำแผ่เมตตา สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน หมดทั้งสิ้น อะเวรา จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน หมดทั้งสิ้น อัพยา ปัชฌา จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เลย สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน หมดทั้งสิ้น อะนีฆา จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

มนต์พิธี - หน้าที่ 274 สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน หมดทั้งสิ้น สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้น จากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ท่านทั้งหลาย ที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุข ท่าน ทั้งหลายที่ท่านได้สุข ขอให้สุขยิ่ง ๆ สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชะลาพุชะ ที่เกิดเป็นอัณฑะชะ ที่เกิดเป็นสังเสทะชะ ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ จงมารับกุศลผลบุญให้ถ้วนทั่ว ทุกตัวสัตว์

อะภิณหะปัจจะเวกขะณะ ชะรา ธัมโมมหิ ชะรัง อะนะตีโต (หญิงว่า อะนะตีตา) เรามี ความแก่ชราเป็นธรรมดา เราไม่ล่วงพ้นความแก่ชราไปได้ พยาธิ ธัมโมมหิ พยาธิง อะนะตีโต (หญิงว่า อะนะตีตา) เรามี ความไข้เจ็บเป็นธรรมดา เราไม่ล่วงพ้นความไข้เจ็บไปได้ มะระณะ ธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต (หญิงว่า อะนะตีตา) เรามีความตายเป็นธรรมดา เราไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ สัพเพหิ เม ปิเยหิ มะนา เปหิ นานาภาโว วินาภาโว คงมีแก่เรา ความเป็นต่าง และความพลัดพรากจากสัตว์และสังขาร และความพลัดพราก จากของที่น่ารักน่าชอบใจของเราทั้งหลาย กัมมัสสะโกมหิ เรามีกรรมเป็นกรรมของตัว กัมมะทายาโท เรามีกรรมเป็นผู้นำมามอบให้

มนต์พิธี - หน้าที่ 275 กัมมะโยนิ เรามีกรรมเป็นผู้นำไปเกิด กัมมะพันธุ เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ และพวกพ้อง กัมมะปะฏิสะระโณ เรามีกรรมเป็นเครื่องยุยงเป็นเครื่องระลึก ยังกัมมัง กะริสสามิ กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา เราจะทำ กรรมอันใด ๆ ไว้ จะเป็นกรรมงามกรรมดีที่เป็นกุศลหรือ หรือจะเป็นกรรมชั่ว กรรมลามกที่เป็นบาป ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น

บังสุกุล อะจิรัง วะตะยัง กาโย ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง อะนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโน อุปปัชชิตวา นิรุชฌันติ เตสัง วูปะสะโม สุโข

คำลากลับบ้าน หันทะทานิ มะยัง ภันเต อาปุจฉามะ พะหุ กิจจา มะยัง พะหุกะระณียา พระสงฆ์ผู้รับลากล่าวคำว่า ยัสสะทานิ ตุมเห กาลัง มัญญะถะ ผู้ลาพึงรับพร้อมกันว่า สาธุ ภันเต แล้วกราบ ๓ ครั้ง

มนต์พิธี - หน้าที่ 276 คำอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย (ก่อนอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย ต้องภาวนาด้วย นะโม ๓ จบก่อนเสมอ) คำบูชาพระรัตนตรัย อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ คำอาราธนาศีล ๕ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ หมายเหตุ ถ้าศีล ๘ เปลี่ยน ปัญจะ เป็น อัฏฐะ

คำอาราธนาพระปริตร วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสัทธิยา สัพพะ ทุกขะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะ ภะยะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะ โรคะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 277 คำอาราธานาธรรม พรัหมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง คำถวายข้าวพระพุทธ อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โอทะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ คำลาข้าวพระพุทธ เสสัง มังคะลา ยาจามิ คำถวายสังฆทาน (สามัญ) อิมานิ มะนัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ คำแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร กับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ภัตตาหารกับ ทั้งบริวารเหล่านี้ ขอข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้า ทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 278 คำอปโลกน์สังฆทาน ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ชานาตุ ขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำ ข้าพเจ้า บัดนี้ ทายก ทายิกา ผู้มีจิตศรัทธา ได้น้อมยนำมาซึ่งภัตตาหาร มาถวายเป็นสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ อันว่า สังฆทานี้ ย่อมมีอานิสงส์ อันยิ่งใหญ่ สมเด็จพระพุทธองค์จะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่ง รูปใดก็หามิได้ เพราะเป็นของได้แก่สงฆ์ทั่วสังฆมณฑล พระพุทธองค์ ตรัสว่าให้แจกกันตามบรรดาที่มาถึง ฉะนั้น บัดนี้ข้าพเจ้า จะสมมติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์ พระสงฆ์ ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควร ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสมควรแล้วไซร้ ขอจงได้ทักท้วงขึ้นในท่ามกลางสงฆ์อย่าได้เกรงใจ ถ้าเห็นว่าเป็นสมควร แล้ว ก็จงเป็นผู้นิ่งอยู่ (หยุดนิดหนึ่ง) บัดนี้ พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ ข้าพเจ้า จักรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้ว จะได้ทำการแจกของสงฆ์ต่อไป ณ กาลบัดนี้ อะยัง ปะฐะมะ ภาโค มะหาเถรัสสะ ปาปุณาติ ส่วนที่ ๑ ย่อมถึงแก่พระเถระผู้ใหญ่ผู้อยู่เหนือข้าพเจ้า อะวะเสสา ภาคา อัมหากัง ปาปุณาติ ส่วนที่เหลือจากพระเถระ ผู้ใหญ่แล้วย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตามบรรดาที่มาถึงพร้อมกันทุก ๆ รูป (ตลอดถึงสามเณรด้วย) เทอญ สาธุ หมายเหตุ มะหาเถรัสสะ นั้น เปลี่ยนเป็น เถรัสสะ บ้าง มัชฌิมะ บ้าง ตามฐานะของหัวหน้าในที่นั้น ถ้าไม่มีสามเณรอยู่ด้วย ก็ไม่ต้องว่า ตลอดถึงสามเณรด้วย คำอปโลกน์นี้เป็นหน้าที่ของรูปที่ ๒ หรือที่ ๓ ก็ได้


มนต์พิธี - หน้าที่ 279 คำถวายสลากภัตต์ เอตานิ มะยัง ภันเต สะลากะภัตตานิ สะปะริวารานิ อะสุกัฏฐาเน ิฐะปิตานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ เอตานิ สะลากะภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ คำแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ สลากภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลาย ซึ่งตั้วไว้ ณ ที่โน้นนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับ ซึ่งสลากภัตตาหาร กับทั้งบริวารเหล่านั้น ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อ ประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ ฯ คำถวายข้าวสาร อิมานิ มะยัง ภันเต ตัณฑุลานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ตัณฑุลานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ คำแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายข้าวสารกับทั้ง บริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ข้าวสารกับทั้ง บริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้า ทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 280 คำถวายผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน) อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ คำแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าอาบน้ำฝน กับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ขอรับ ผ้าอาบน้ำฝน กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ คำถวายผ้าป่า อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารามิ ภิกขุ- สังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปังสุกูละ- จีวะรานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ คำแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าบังสุกุลจีวร กับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าบังสุกุลจีวร กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ คำชักผ้าป่า อิมัง ปังสุกูละจีวะรัง อัสสามิกัง มัยหัง ปาปุณาติ

มนต์พิธี - หน้าที่ 281 คำถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชา อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ ระตะนัตตะยัสเสวะ อะภิปูเชมะ อัมหากง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา คำแปล ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาธูปเทียนและ ดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้ แก่พระรัตนตรัย กิริยาที่บูชาแก่พระรัตนตรัยนี้ จงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน จง เป็นไปเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพาน เป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลส เทอญ ฯ คำถวายกระทงสำหรับลอยประทีป มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ. คำแปล ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชา ซึ่งรอยพระพุทธบาท ที่ตั้งอยู่เหนือหาดทราย ในแม่น้ำชื่อนัมมทานทีโน้น ด้วยประทีปนี้ กิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาท ด้วยประทีปนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ


มนต์พิธี - หน้าที่ 282 คำภาวนาเมื่อยกมือไหว้พระ (ยกมือไหว้พระพุทธว่า) สาธุ พุทธัง วันทามิ (ยกมือไหว้พระธรรมว่า) สาธุ ธัมมัง วันทามิ (ยกมือไหว้พระสงฆ์ว่า) สาธุ สังฆัง วันทามิ คำอธิษฐานเมื่อจบของต่าง ๆ ถวายพระ สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพพานัง โหตุ เม อะนาคะเต กาเล

คำอาราธนาพระเครื่อง พุทธัง อาราธะนานัง ธัมมัง อาราธะนานัง สังฆัง อาราธะนานัง พุทธัง ปะสิทธิ เม ธัมมัง ปะสิทธิ เม สังฆัง ปะสิทธิ เม

คำภาวนาเวลาก่อพระเจดีย์ทราย อิมัง วาลุกัง เจติยัง อะธิฏฐามิ


มนต์พิธี - หน้าที่ 283 คำภาวนาเวลาไปเยี่ยมศพ อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง คำภาวนาเวลารดน้ำศพ (แบบที่ ๑) กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะโหสิกัมมัง สัมพะปาปัง วินัสสะตุ (แบบที่ ๒) อิทัง มะตะกะสะรีรัง อุทะกัง วิยะ สิญจิตัง อะโหสิ- กัมมัง คำถวายผ้าไตรอุทิศแก่ผู้ตาย อิมานิ มะยัง ภันเต ตีจีวะรานิ อัยยัสสะ เทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง ติจีวะระปูชาวิปาโก อัมหากัง มาตาปิตุอาทีนัง ญาตีนัง กาละกะตานัง สังวัตตะตุ อัมหากัง มาตาปิตุอาทะโย ญาตะกา ทานะ ปัตตัง ละภันตุ อัมหากัง เจตะสา ฯ คำแปล ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถวายไตรจีวรนี้แก่พระ ผู้เป็นเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ อันว่าผลวิบากของการบูชาด้วยไตรจีวร นี้ จงเป็นไปเพื่อญาติทั้งหลาย มีมารดาบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นต้น จง ได้ส่วนแห่งทานนี้ ตามความประสงค์ ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลาย เทอญ ฯ คำภาวนาเวลาทอดผ้าหน้าศพ นามะรูปัง อะนิจจัง นามะรูปัง ทุกขัง นามะรูปัง อะนัตตา

มนต์พิธี - หน้าที่ 284 คำภาวนาเวลาจุดศพ (แบบที่ ๑) อะสุจิ อะสุภัง กัมมัฏฐานัง ภาเวติ (แบบที่ ๒) จุติ จุตัง อะระหัง จุติ (แบบที่ ๓) อะยัมปิ โข เม กาโย เอวัง ภาวี ธัมโม เอวัง อะนะตีโต คำกรวดน้ำแบบสั้น อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุข ๆ เถิด คำบูชาพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า ขอบูชาพระพุทธเจ้า ด้วยดอกไม้ ธูปเทียน เหล่านี้ ขอพระพุทธองค์จงทรงรับ ซึ่งดอกไม้ธูปเทียนเหล่านี้ เพื่อ ประโยชน์สุขแก่ข้าพระพุทธเจ้า สิ้นกาลนาน เทอญ (หมายเหตุ ถ้ามีเพียงดอกไม้ ก็ควรจะว่าเฉพาะดอกไม้ หรือถ้ามีสิ่งใด ก็ว่าเฉพาะสิ่งนั้น) ปวารณาบัตร ข้าพเจ้าขอถวายจตุปัจจัย แด่พระคุณท่านเป็นมูลค่า.............บาท หากพระคุณท่านประสงค์สิ่งใดขอได้โปรดเรียกจากไวยาวัจกร ด้วยเทอญ.

มนต์พิธี - หน้าที่ 285 คำจบขันข้าวใส่บาตร ข้าวของข้าพเจ้า ขาวดังดอกบัง ยกขึ้นเหนือหัว ถวายแด่ พระสงฆ์ จิตใจจำนง ตรงต่อพระนิพพาน คำจบเงินทำบุญ ทรัพย์ของข้าพเจ้า ได้มาโดยบริสุทธิ์ ขอบูชาพระพุทธ บูชา พระธรรม บูชาพระสงฆ์ จิตใจจำนง ตรงต่อพระนิพพาน ขอให้ถึง เมืองแก้ว ขอให้แคล้วบ่วงมาร ขอให้พบพระศรีอาริย์ ในอนาคตกาล นั้น เทอญ. คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ นะโม เม พระภูมิเทวานัง ธูปะทีปะ จะ ปุปผัง สักการะ- วันทะนัง สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ สันติเทวา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ. คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ อายันตุ โภนโต อิธะ ทานะสีละ เนกขัมมะปัญญา สะหะ วิริยะ ขันตี สัจจาธิฏฐานะ เมตตุเปกขายุทธายะโว ทิสสาวินะติ อะเสสะโต. คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย ภุมมัสมิง ทิสาภาเค สันติ ภุมมา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 286 คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต ขอเดชะ บุญทาน การกุศล ปิดนิมิต อุโบสถ ทศพล เริ่มลูกต้น กลางโบสถ์ โชติตระการ เป็นนิมิต ลูกเอก เสกประสาท งามโอภาส มาศเฉลิม เสริมสัณฐาน เป็นนิมิต เตือนตา สาธุการ ท่ามกลางงาน บุญพิธี ผูกสีมา เกิดชาติหน้า อย่ารู้เข็ญ ได้เป็นใหญ่ รูปวิไล เป็นเสน่ห์ ดังเลขา ปิดนิมิต ลูกทิศ บูรพา ให้ก้าวหน้า เกียรติยศ ปรากฏไกล ปิดนิมิต ลูกทิศ อาคเนย์ ขอให้เท- วาประสิทธิ์ พิสมัย ปิดนิมิต ทิศทัก- ษิณศักดิชัย ให้สมใจ สมบัติ วัฒนา ปิดนิมิต ลูกทิศ หรดี ขอให้ชี- วิตมั่น ชันษา ปิดนิมิต ทิศประจิม อิ่มอุรา ปรารถนา ใดได้ ดั่งใจปอง ปิดนิมิต ทิศพายัพ ดับทุกข์โศก นิราศโรค นิราศภัย ร้ายทั้งผอง ปิดนิมิต ทิศอุดร กรประคอง ได้เงินทอง สมหมาย ทุกรายการ

มนต์พิธี - หน้าที่ 287 ปิดนิมิต ทิศอีสาน ประการท้าย ให้สมหมาย ได้สุข ทุกสถาน รวมเก้าลูก สุกใส ใจเบิกบาน กว่าจะถึง ซึ่งนิพพาน เมื่อนั้น เทอญ. ธรรมสาธก คำถวายคัมภีร์พระธรรม มะยัง ภันเต อิมัง สะปะริวารัง โปฏฐะกะคันถัง พะหุชชะนะหิ- ตายะ พะหุชชะนะสุขายะ มะหาเถเรหิ ยุตตัปปะยุตตัง ธัมมิกัง ธัมมะลัทธัง จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมัง สะปะริวารัง โปฏฐะกะคันถัง พะหุชชะ- นะหิตายะ พะหุชชะนะสุขายะ มะหาเถเรหิ ยุตตัปปะยุตตัง ธัมมิกัง ธัมมะลัทธัง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ คำแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งคัมภีร์พระ ธรรม อันพระมหาเถระทั้งหลาย ชำระสอบทานแล้วอันเกิดขึ้นโดยชอบธรรม อันได้มาโดยชอบธรรม กับทั้งบริวารนี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ผู้มีในทิศทั้ง ๔ ขอ พระภิกษุสงฆ์จะรับ ซึ่งคัมภีร์พระธรรม อันพระมหาเถระทั้งหลาย ชำระ สอบทานแล้ว อันเกิดขึ้นแล้วโดยชอบธรรม อันได้มาโดยธรรม กับทั้ง บริวารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้า ทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.

มนต์พิธี - หน้าที่ 288 คำถวายเวจกุฎี มะยัง ภันเต, อิมัง, วัจจะกุฏิง, อาคะตานาคะตัสสะ, จาตุท- ทิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมัง, วัจจะกุฏิง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ คำแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย เวจกุฎีหลังนี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ผู้มีในทิศทั้ง ๔ ที่มาแล้วก็ดี ยังไม่มาก็ดี ขอพระภิกษุ สงฆ์จงรับ เวจกุฎีหลังนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ คำถวายยาบำบัดความป่วยไข้ อิมานิ มะยัง ภันเต, คิลานะเภสัชชานิ สะปะริวารานิ, สังฆัสสะ โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สังโฆ, อิมานิ, คิลานะเภสัชชานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญจะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ญาตะกานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ สุขายะ. คำแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ยาบำบัดความ ป่วยไข้ กับทั้งเวชภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับยา บำบัดความป่วยไข้ และเวชภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อ ประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติทั้งหลาย มีมารดา บิดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนาน เทอญ.

มนต์พิธี - หน้าที่ 289 ิ คำถวายพระพุทธรูป อิมัง ภันเต พุทธะรูปัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ อายะติง สาสะนัสสะ อะติโรจะนายะ จะ ถาวะรายะ จะ สาธุ โน ภันเต สังโฆ อิมัง พุทธะรูปัง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ. สุขายะ คำแปล ข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งพระ พุทธรูปนี้ แก่พระสงฆ์ เพื่อความรุ่งเรือง และเพื่อความถาวร แห่งพระ- ศาสนาต่อไป ข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งพระพุทธรูป นี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก้ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ คำถวายเสนาสนะ กุฏิ วิหาร อิมานิ มะยัง ภันเต, เสนาสะนานิ, อาคะตานาคะตัสสะ, จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ, เสนาสะนามิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, คำแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายเสนาสนะเหล่า นี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ผู้มีในทิศทั้ง ๔ ที่มาแล้วก็ดี ยังไม่มาก็ดี ขอพระภิกษุ สงฆ์จงรับเสนาสนะเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.

มนต์พิธี - หน้าที่ 290

พระอภิธัมมัตถสังคหะ[แก้ไข]

(ย่อ) ปณามคาถา (นะ โม ตัส สา ระ หัน ตัส สะ ภะ คะ วัน ตัส สะ สัต ถุ โน สัม มา สัม พุท ธัส สะ มะ ยัต โถ โล กะ เชฏ ฐัส สะ ตา ทิ โน)

นะ โม ตัส สา ระ หัน ตัส สะ ภะ คะ วัน ตัส สะ ตา ทิ โน สัม มา สา มัง วะ พุท ธัส สะ ธัม เม วิ ภัช ชะ วา ทิ โน นะ โม ตัส เส วะ ธัม มัส สะ นิย ยา นิ กัส สะ วัฏ ฏะ โต ปะ เภ ทา นะ วะ วี ทัส สะ สุ อาก ขา ตัส สะ สัจ จะ โต นะ โม อะ ริ ยะ สัง ฆัส สะ สัก ขิ ภู ตัส สะ สัต ถุ โน กิ เล สา นุ สะ เย สัพ เพ ปะ หา นะ ปะ ฏิ ปัต ติ ยา มะ ยัง พุท ธัญ จะ ธัม มัญ จะ สัง ฆัญ จะ สะ ระ ณัง คะ โต สัจ จะ กิ ริ ยัง กะ ริส สา มะ อา ทิส สะ ระ ตะ นัต ตะ ยัง.

มนต์พิธี - หน้าที่ 291 ปริจเฉทที่ ๑ สัม มา สัม พุท ธะ มะ ตุ ลัง สะ สัท ธัม มะ คะ ณุต ตะ มัง อะ ภิ วา ทิ ยะ ภา สิส สัง อะ ภิ ธัม มัต ถะ สัง คะ หัง ตัต ถะ วุต ตา ภิ ธัม มัต ถา จะ ตุ ธา ปะ ระ มัต ถะ โต จิต ตัง เจ ตะ สิ กัง รูป ปัง นิพ พา นะ มี ติ สัพ พะ ถา อัฏ ฐะ ธา โล ภะ มู ลา นิ โท สะ มู ลา นิ จะ ท วิ ธา โม หะ มู ลา นิ จะ เทว ติ ทวา ทะ สา กุ สะ ลา สิ ยุง สัต ตา กุ สะ ละ ปา กา นิ ปุญ ญะ ปา กา นิ อัฏ ฐะ ธา กริ ยา จิต ตา นิ ตี ณี ติ อัฏ ฐา ระ สะ อะ เห ตุ กา ปา ปา เห ตุ กะ มุต ตา นิ โส ภะ ณา นี ติ วุจ จะ เร เอ กู นะ สัฏ ฐี จิต ตา นิ อะ เถ กะ นะ วุ ตี ปิ วา เว ทะ นา ญา ณะ สัง ขา ระ เภ เท นะ จะ ตุ วี สะ ติ สะ เห ตุ กา มา วะ จะ ระ ปุญ ญะ ปา กะ ก ริ ยา มะ ตา กา เม เต วี สะ ปา กา นิ ปุญ ญา ปุญ ญา นิ วี สะ ติ เอ กา ทะ สะ ก ริ ยา เจ ติ จะ ตุ ปัญ ญา สะ สัพ พะ ถา ปัญ จะ ธา ฌา นะ เภ เท นะ รู ปา วะ จะ ระ มา นะ สัง ปุญ ญะ ปา กะ ก ริ ยา เภ ทา ตัง ปัญ จะ ทะ สะ ธา ภะ เว อา ลัม พะ นัป ปะ เภ เท นะ จะ ตุ ธา รุป ปะ มา นะ สัง ปุญ ญะ ปา กะ ก ริ ยา เภ ทา ปุ นะ ท วา ทะ สะ ธา ฐิ ตัง จะ ตุ มัค คัป ปะ เภ เท นะ จะ ตุ ธา กุ สะ ลัน ตะ ถา, อิจ จา นุ รุท ธะ ระ จิ เต อะ ภิ ธัม มัต ถะ สัง คะ เห ปะ ฐะ โม ปะ ริจ เจ โท ยัง สะ มา เส เน วะ นิฏ ฐิ โต.

มนต์พิธี - หน้าที่ 292 ปริจเฉทที่ ๒ เอ กุป ปา ทะ นิ โร ธา จะ เอ กา ลัม พะ นะ วัต ถุ กา เจ โต ยุต ตา ท วิ ปัญ ญา สะ ธัม มา เจ ตะ สิ กา มะ ตา เต ระ สัญ ญะ สะ มา นา จะ จุท ทะ สา กุ สะ ลา ตะ ถา โส ภะ ณา ปัญ จะ วี สา ติ ท วิ ปัญ ญา สะ ปะ วุจ จะ เร เต สัง จิต ตา วิ ยุต ตา นัง ยะ ถา โย คะ มิ โต ปะ รัง จิต ตุป ปา เท สุ ปัจ เจ กัง สัม ปะ โย โค ปะ วุจ จะ ติ สัต ตะ สัพ พัต ถะ ยุช ชัน ติ ยะ ถา โย คัง ปะ กิณ ณะ กา จุท ทะ สา กุ สะ เล เสว วะ โส ภะ เณ เสว วะโส ภะ ณา ฉะ สัฏ ฐี ปัญ จะ ปัญ ญา สะ เอ กา ทะ สะ จะ โส ฬะ สะ สัต ตะ ติ วี สะ ติ เจ วะ ปะ กิณ ณะ กะ วิ วัช ชิ ตา ปัญ จะ ปัญ ญา สะ ฉะ สัฎ ฐยัฏ ฐะ สัต ตะ ติ ติ สัต ตะ ติ เอ กะ ปัญ ญา สะ เจ กู นะ สัต ตะ ติ สัป ปะ กิณ ณะ กา สัพ พา ปุญ เญ สุ จัต ตา โร โล ภะ มู เล ตะ โย กะ ตา โท สะ มู เล สุ จัต ตา โร สะ สัง ขา เร ทวะ ยัน ตะ ถา วิ จิ กิจ ฉา วิ จิ กิจ ฉา จิต เต จา ติ จะ ตุท ทะ สะ ทวา ทะ สา กุ สะ เล เสว วะ สัม ปะ ยุช ชัน ติ ปัญ จะ ธา เอ กู นะ วี สะ ติ ธัม มา ชา ยัน เต กู นะ สัฏ ฐิ ยัง ตะ โย โส ฬะ สะ จิต เต สุ อัฏ ฐะ วี สะ ติ ยัง ทวะ ยัง ปัญ ญา ปะ กา สิ ตา สัต ตะ จัต ตา ฬี สะ วิ เธ สุ ปิ สัม ปะ ยุต ตา จะ ตุ เธ วัง โส ภะ เร เสว วะ โส ภะ ณา. อิจ จา นุ รุท ธะ ระ จิ เต อะ ภิ ธัม มัต ถะ สัง คะ เห ทุ ติ โย ปะ ริจ เฉ โท ยัง สะ มา เส เน วะ นิฏ ฐิ โต.

มนต์พิธี - หน้าที่ 293 ปริเฉทที่ ๓ สัม ปะ ยุต ตา ยะ ถา โย คัง เต ปัญ ญา สะ สะ ภา วะ โต จิต ตะ เจ ตะ สิ กา ธัม มา เต สัน ทา นิ ยะ ถา ระ หัง เว ทะ นา เห ตุ โต กิจ จะ ทวา รา ลัม พะ นะ วัต ถุ โต จิต ตุป ปา ทะ วะ เส เน วะ สัง คะ โห นา มะ นี ยะ เต สุ ขัง ทุก ขะ มุ เปก ขา ติ ติ วิ ธา ตัต ถะ เว ทะ นา โส นะ นัส สัง โท มะ นัส สัง อิ ติ เภ เท นะ ปัญ จะ ธา สุ ขะ เม กัต ถะ ทุก ขัญ จะ โท มะ นัส สัง ทวะ เย ฐิ ตัง ทวา สัฏ ฐี สุ โส มะ นัส สัง ปัญ จะ ปัญ ญา สะ เก ตะ รา โล โภ โท โส จะ โม โห จะ เห ตู อะ กุ สะ ลา ตะ โย อะ โล ภา โท สา โม หา จะ กุ สะ ลา พยา กะ ตา ตะ ถา อะ เห ตุ กัฏ ฐา ระ เส กะ เห ตุ กา เทว ท วิ วี สะ ติ ทุ เห ตุ กา มะ ตา สัต ตะ จัต ตา ฬี สะ ติ เห ตุ กา ปะ ฏิ สัน ธา ทะ โย นา มะ กิจ จะ เภ เท นะ จุท ทะ สะ ทะ สะ ธา ฐา นะ เภ เท นะ จิต ตุป ปา ทา ปะ กา สิ ตา อัฏ ฐะ สัฏ ฐี ตะ ถา เทว จะ นะ วัฏ ฐะ เทว ยะ ถาก กะ มัง เอ กะ ท วิ ติ จะ ตุ ปัญ จะ กิจ จัฏ ฐา นา นิ นิท ทิ เส เอ กะ ทวา ริ กะ จิต ตา นิ ปัญ จะ ฉะ ทวา ริ กา นิ จะ ฉะ ทวา ริ กะ วิ มุต ตา นิ วิ มุต ตา นิ จะ สัพ พะ ถา ฉัต ติง สะ ติ ตะ ถา ตี ณิ เอ กัต ติง สะ ยะ ถาก กะ มัง ทะ สะ ธา นะ วะ ธา เจ ติ ปัญ จะ ธา ปะ ริ ที ปะ เย. อิจ จา นุ รุท ธะ ระ จิ เต อะ ภิ ธัม มัต ถะ สัง คะ เห ตะ ติ โย ปะ ริจ เฉ โท ยัง สะ มา เส เน วะ นิฏ ฐิ โต.

มนต์พิธี - หน้าที่ 294 ปริจเฉทที่ ๔ จิต ตุป ปา ทา นะ มิจ เจ วัง กัต วา สัง คะ หะ มุต ตะ รัง ภู มิ ปุค คะ ละ เภ เท นะ ปุพ พา ปะ ระ นิ ยา มิ ตัง ปะ วัต ติ สัง คะ หัง นา มะ ปะ ฏิ สัน ธิ ปะ วัต ติ ยัง ปะ วัก ขา มิ สะ มา เส นะ ยะ ถา สัม ภะ วะ โต กะ ถัง วี ถิ จิต ตา นิ สัต เต วะ จิต ตุป ปา ทา จะ ตุท ทะ สะ จะ ตุ ปัญ ญา สะ วิต ถา รา ปัญ จะ ทวา เร ยะ ถา ระ หัง วี ถิ จิต ตา นิ ตี เณ วะ จิต ตุป ปา ทา ทะ เส ริ ตา วิต ถา เร นะ ปะ เนต เถ กะ จัต ตา ฬี สะ วิ ภา วะ เย ทวัต ติง สะ สุ ขะ ปุญ ญัม หา ทวา ทะ โส เปก ขะ กา ปะ รัง สุ ขิ ตะ กริ ยา โต อัฏ ฐะ ฉะ สัม โภน ติ อุ เปก ขะ กา ปุ ถุช ชะ นา นัง เส ขา นัง กา มะ ปุญ ญะ ติ เห ตุ โต ติ เห ตุ กา มะ ก ริ ยา โต วี ตะ รา คา นะ มัป ปะ นา กา เม ชะ วะ นะ สัต ตา ลัม พะ นา นัง นิ ยะ เม สะ ติ วิ ภู เต ติ มะ หัน เต จะ ตะ ทา รัม มะ ณะ มี ริ ตัง สัต ตัก ขัต ตุง ปะ ริต ตา นิ มัค คา ภิญ ญา สะ กิจ มะ ตา อะ วะ เส สา นิ ลัพ ภัน ติ ชะ วะ นา นิ พะ หู นิ ปิ อะ เสก ขา นัง จะ ตุ จัต ตา ฬี สะ เสก ขา นะ มุท ทิ เส ฉะ ปัญ ญา สา วะ เส สา นัง จะ ตุ ปัญ ญา สะ สัม ภะ วา อะ สี ติ วี ถิ จิต ตา นิ กา เม รู เป ยะ ถา ระ หัง จะ ตุ สัฏ ฐี ตะ ถา รูป เป เทว จัต ตา ฬี สะ ลัพ ภะ เร. อิจ จา นุ รุท ธะ ระ จิ เต อะ ภิ ธัม มัต ถะ สัง คะ เห จะ ตุต โถ ปะ ริจ เฉ โท ยัง สะ มา เส เน วะ นิฏ ฐิ โต.

มนต์พิธี - หน้าที่ 295 พระภิขุปาฏิโมกข์ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ) สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อัชชุโปสะโถ ปัณณะระโส ๑, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ อุโปสะถัง กะเรยยะ, ปาฏิ โมกขัง อุททิเสยยะ. กิง สังฆัสสะ ปุพพะกิจจัง, ปาริสุทธิง อายัสมันโต อาโรเจถะ, ปาฏิโมกขัง อุททิสิสสามิ. ตัง สัพเพวะ สันตา สาธุกัง สุโณมะ มะนะสิกะโรมะ. ยัสสะ สิยา อาปัตติ, โส อาวิกะเรยยะ, อะสันติยา อาปัตติยา ตุณหี ภะวิตัพพัง. ตุณหี ภาเวนะ โข ปะนายัสมันเต ปะริสุทธาติ เวทิสสามิ. ยะถา โข ปะนะ ปัจเจกปุฏฐัสสะ เวยยากะระณัง โหติ, เอวะเมวัง เอวะ รูปายะ ปะริสายะ ยาวะตะติยัง อะนุสสาววิตัง โหติ. โย ปะนะ ภิกขุ ยาวะตะติยัง อะนุสสาวิยะมาเน สะระมาโฯ สันติง อาปัตติง นาวิกะเรยยะ, สัมปะชานะมุสาวาทัสสะ โหติ, สัมปะชานะ มุสาวาโท โข ปะนายัสมันโต อันตะรายิโก ธัมโม วุตโต ภะ คะวะตา, ตัสมา สะระมาเนนะ ภิกขุนา อาปันเนนะ วิสุทธา เปกเขนะ สันตี อาปัตติ อาวิกาตัพพา. อาวิกะตา หิสสะ ผาสุ โหติ. นิทานัง นิฏฐิตัง

๑. ถ้า ๑๔ ค่ำ พึงว่า จาตุททะโส

มนต์พิธี - หน้าที่ 296 ตัตริเม จัตตาโร ปาราชิกา ธัมมา อุทเทสัง อาคัจฉันติ. ๑. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปันโน สิกขัง อัปปัจจักขายะ ทุพพัลยัง อะนาวิกัตวา เมถุนัง ธัมมัง ปะฏิเสเวยยะ อันตะมะโส ติรัจฉานะคะตายะปิ, ปาราชิโก โหติ อะสังวาโส. ๒. โย ปะนะ ภิกขุ คามา วา อะรัญญา วา อะทินนัง เถยยะสังขาตัง อาทิเยยะ, ยะถารูเป อะทินนาทาเน ราชาโน โจรัง คะเหตวา หะเนยยุง วา พันเธยยุง วา ปัพพาเชยยุง วา "โจโรสิ พาโลสิ มุฬโหสิ เถโนสีติ." ตะถารูปัง ภิกขุ อะทินนัง อาทิยะมาโน, อะยัมปิ ปาราชิโก โหติ อะสังวาโส. ๓. โย ปะนะ ภิกขุ สัญจิจจะ มะนุสสะวิคคะหัง ชีวิตา โวโรเปยยะ, สัตถะหาระกัง วาสสะ ปะริเยเสยยะ, มะระณะ วัณณัง วา สังวัณเณยยะ, มะระณายะ วา สะมาทะเปยยะ "อัมโภ ปุริสะ กิง ตุยหิมินา ปาปะเกนะ ทุชชีวิเตนะ, มะตันเต ชีวิตา เสยโยติ," อิติ จิตตะมะโน จิตตะสังกัปโป อะเนกะปะริยาเยนะ มะระณะวัณณัง วา สังวัณเณยยะ, มะระณายะ วา สะมาทะเปยยะ, อะยัมปิ ปาราชิโก โหติ อะสังวาโส. ๔. โย ปะนะ ภิกขุ อะนะภิชานัง อุตตะริมะนุสสะธัมมัง อัตตูปะนายิกัง อะละมะริยะญาณะทัสสะนัง สะมุทาจะเรยยะ "อิติ ชานามิ, อิติ ปัสสามีติ, ตะโต อะปะเรนะ สะมะเยนะ สะมะนุคคาหิยะมาโน วา อะสะมะนุคคาหิยะมาโน วา อาปันโน วิสุทธาเปกโข เอวัง วะเทยยะ " อะชานะเมวัง อาวุโส อะวะจัง "ชานามิ" อะปัสสัง "ปัสสามิ " ตุจฉัง มุสา วิละปินติ, อัญญัตระ

มนต์พิธี - หน้าที่ 297 อะธิมานา, อะยัมปิ ปาราชิโก โหติ อะสังวาโส. อุททิฏฐา โข อายัสมันโต จัตตาโร ปาราชิกา ธัมมา, เยสัง ภิกขุ อัญญะตะรัง วา อัญญะตะรัง วา อาปัชชิตวา นะ ละภะติ ภิกขูหิ สัทธิง สังวาสัง, ยะถา ปุเร, ตะถา ปัจฉา, ปาราชิโก โหติ อะสังวาโส. ตัตถายัส มันเต ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ? ทุติยัมปิ ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ? ตะติยัมปิ ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ? ปะริสุทเธตถายัสมันโต, ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ. ปาราชิกุทเทโส นิฏฐิโต.

อิเม โข ปะนายัสมันโต เตระสะสังฆาทิเสสา ธัมมา อุทเทสัง อาคัจฉันติ. ๑. สัญเจตะนิกา สุกกะวิสัฏฐิ, อัญญัตระ สุปินันตา สังฆาทิเสโส. ๒. โย ปะนะ ภิกขุ โอติณโณ วิปะริณะเตนะ จิตเตนะ มาตุคาเมนะ สัทธิง กายะสังสัคคัง สะมาปัชเชยยะ, หัตถะคาหัง วา เวณิคาหัง วา อัญญะตะรัสสะ วา อัญญะตะรัสสะ วา อังคัสสะ ปะรามะสะนัง, สังฆาทิเสโส. ๓. โย ปะนะ ภิกขุ โอติณโณ วิปะริณะเตนะ จิตเตนะ มาตุคามัง ทุฏฐุลลาหิ วาจาหิ โอภาเสยยะ, ยะถาตัง ยุวา ยุวะติง เมถุนูปะสัญหิตาหิ, สังฆาทิเสโส.

มนต์พิธี - หน้าที่ 298 ๔. โย ปะนะ ภิกขุ โอติณโณ วิปะริณะเตนะ จิตเตนะ มาตุคามัสสะ สันติเก อัตตะกามะปาริจะริยายะ วัณณัง ภาเสยยะ "เอตะทัคคัง ภะคินิ ปาริจะริยานัง, ยา มาทิสัง สีละวันตัง กัล ยาณะธัมมัง พรัหมะจาริง เอเตนะ ธัมเมนะ ปะริจะเรยยาติ เมถุนูปะสัญหิเตนะ, สังฆาทิเสโส. ๕. โย ปะนะ ภิกขุ สัญจะริตตัง สะมาปัชเชยยะ อิตถิยา วา ปุริสะมะติง ปุริสัสสะ วา อิตถีมะติง ชายัตตะเน วา ชารัตตะเน วา อันตะมะโส ตังขะณิกายะปิ, สังฆาทิเสโส. ๖ง สัญญาจิกายะ ปะนะ ภิกขุนา กุฏิง การะยะมาเนนะ อัสสามิกัง อัตตุทเทสัง ปะมาณิกา กาเรตัพพา, ตัตริทัง ปะมาณัง. ทีฆะโส ทะวาทะสะ วิทัตถิโย สุคะตะวิทัตถิยา, ติริยัง สัตตันตะรา. ภิกขู อะภิเนตัพพา วัตถุเทสะนาย, เตหิ ภิกขูหิ วัตถุง เทสเสตัพพัง อะนารัมภัง สะปะริกกะมะนัง. สารัมเภ เจ ภิกขุ วัตถุสมิง อะปะริกกะมะเน สัญญาจิกายะ กุฏิง กาเรยะ, ภิกขู วา อะนะ ภิเนยยะ วัตถุเทสะนายะ, ปะมาณัง วา อะติกกาเมยยะ, สังฆา ทิเสโส. ๗. มะหัลละกัมปะนะ ภิกขุนา วิหารัง การะยะมาเนนะ สัสสามิกัง อัตตุทเทสัง ภิกขู อะภิเนตัพพา วัตถุเทสะนายะ, เตหิ ภิกขูหิ วัตถุง เทเสตัพพัง อะนารัมภัง สะปะริกกะมะนัง. สารัมเภ เจ ภิกขุ วัตถุสมิง อะปะริกกะมะเม มะหัลละกัง วิหารัง กาเรยยะ, ภิกขู วา อะนะภิเนยยะ วัตถุเทสะนายะ, สังฆาทิเสโส.


มนต์พิธี - หน้าที่ 299 ๘. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ทุฏโฐ โทโส อัปปะตีโต อะมู ละเกนะ ปาราชิเกนะ ธัมเมนะ อะนุทธังเสยยะ " อัปเปวะ นามะ นัง อิมัมหา พรัหมะจะริยา จาเวยยันติ. ตะโต อะปะเรนะ สะมะเยนะ สะมะนุคคาหิยะมาโน วา, อะสะมะนุคคาหิยะมาโน วา, อะมูละกัญเจวะ ตัง อะธิกะระณัง โหติ, ภิกขุ จะ โทสัง ปะติฏฐาติ, สังฆาทิเสโส. ๙. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ทุฏโฐ โทโส อัปปะตีโต อัญ ญะภาคิยัสสะ อะธิกะระณัสสะ กิญจิ เทสัง เลสะมัตตัง อุปาทายะ ปาราชิเกนะ ธัมเมนะ อะนุทธังเสยยะ "อัปเปวะ นามะ นัง อิมัมหา พรัหมะจะริยา จาเวยยันติ. ตะโต อะปะเรนะ สะมะเยนะ สะมะนุคคาหิยะมาโน วา, อะสะมะนุคคาหิยะมาโน วา, อัญ ญะภาคิยัญเจวะ ตัง อะธิกะระณัง โหติ, โกจิ เทโส เลสะมัตโต อุปาทินโน ภิกขุ จะ โทสัง ปะติฏฐาติ, สังฆาทิเสโส. ๑๐. โย ปะนะ ภิกขุ สะมัคคัสสะ สังฆัสสะ เภทายะ ปะรักกะเมยยะ เภทะนะสังวัตตะนิกัง วา อะธิกะระณัง สะมาทายะ ปัคคัยหะ ติฏเฐยยะ. โส ภิกขุ ภิกขูหิ เอวะมัสสะ วะจะนีโย "มา อายัสมา สะมัคคัสสะ สังฆัสสะ เภทายะ ปะรักกะมิ, เภทะ นะสังวัตตะนิกัง วา อะธิกะระณัง สะมาทายะ ปัคคัยหะ อัฏฐาสิ, สะเมตายัสมา สังเฆนะ, สะมัคโค หิ สังโฆ สัมโมทะมาโน อะวิวะทะมาโน เอกุทเทโศ ผาสุ วิหะระตีติ. โส ภิกขุ ภิกขูหิ ภิกขูหิ วุจจะมาโน ตะเถวะ ปัคคัณเหยยะ, โส ภิกขุ ภิกขูหิ ยาวะตะติยัง สะมะนุภาสิตัพโพ ตัสสะ ปะฏินิสสัคคายะ, ยาวะ ตะติยัญเจ สะมะนุภาสิยะมาโน ตัง ปะฏินิสสัชเชยยะ, อิจเจตัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 300 กุสะลัง, โน เจ ปะฏินิสสัชเชยยะ, สังฆาทิเสโส. ๑๑. ตัสเสวะ โข ปะนะ ภิกขุสสะ ภิกขุ โหนติ อะนุ วัตตะกา วัคคะวาทะกา, เอโก วา เทว วา ตะโย วา, เต เอวัง วะเทยยุง, "มา อายัสมันโต เอตัง ภิกขุง กิญจิ อะวะจุตถะ ธัมมะวาที เจโส ภิกขุ, วินะยะวาที เจโส ภิกขุ, อัมหากัญเจโส ภิกขุ, ฉันทัญจะ รุจิญจะ อาทายะ โวหะระติ, ชานาติ โน ภาสะติ, อัมหากัมเปตัง ขะมะตีติ. เต ภิกขู ภิกขูหิ เอวะมัสสุ วะจะนียา "มา อายัสมันโต เอวัง อะวะจุตถะ, นะ เจโส ภิกขุ ธัมมะวาที, นะ เจโส ภิกขุ วินะยะวาที, มา อายัสมันตานัมปิ สังฆะเภโท รุจิตถะ, สะเมตายัสมันตานัง สังเฆนะ, สะมัคโค หิ สังโฆ สัมโมทะมาโน อะวิวะทะมาโน เอกุทเทโส ผาสุ วิหะระตีติ. เอวัญจะ เต ภิกขู ภิกขูหิ วุจจะมานา ตะเถวะ ปัคคัณเหยยุง, เต ภิกขู ภิกขูหิ ยาวะตะติยัง สะมะนุภาสิตัพพา ตัสสะ ปะฏินิส สัคคายะ, ยาวะตะติยัญเจ สะมะนุภาสิยะมานา ตัง ปะฏินิสสัช เชยยุง, อิจเจตัง กุสะลัง, โน เจ ปะฏินัสสัชเชยยุง, สังฆาทิเสโส ๑๒. ภิกขุ ปะเนวะ ทุพพะจะชาติโก โหติ, อุทเทสะปะริ ยาปันเนสุ สิกขาปาเทสุ ภิกขูหิ สะหะธัมมิกัง วุจจะมาโน อัตตานัง อะวะจะนียัง กะโรติ "มา มัง อายัสมันโต กิญจิ อะ วะจุตถะ กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, อะหัมปายัสมันเต นะ กิญจิ วักขามิ กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, วิระมะถายัสมันโต มะมะ วะจะนายาติ, โส ภิกขุ ภิกขูหิ เอวะมัสสะ วะจะนีโย "มา อายัสมา อัตตานัง อะวะจะนียัง อะกาสิ, วะจะนียะเมวะ อายัสมา อัตตานัง กะโรตุ, อายัสมาปิ ภิกขู วะเทตุ สะหะธัมเมนะ, ภิกขูปิ อายัส

มนต์พิธี - หน้าที่ 301 มันตัง วักขันติ สะหะธัมเมนะ, เอวัง สังวัฑฒา หิ ตัสสะ ภะคะวะโต ปะริสา, ยะทิทัง อัญญะมัญญะวะจะเนนะ อัญญะ มัญญะวุฏฐาปะเนนาติ. เอวัญจะ โส ภิกขุ ภิกขูหิ วุจจะมาโน ตะเถวะ ปัคคัณเหยยะ, โส ภิกขุ ภิกขูหิ ยาวะตะติยัง สะมะนุ ภาสิตัพโพ ตัสสะ ปะฏินิสสัคคายะ, ยาวะตะติยัญเจ สะมะนุภา สิยะมาโน ตัง ปะฏินิสสัชเชยยะ, อิจเจตัง, กุสะลัง, โน เจ ปะฏินิสสัชเชยยะ, สังฆาทิเสโส. ๑๓. ภิกขุ ปะเนวะ อัญญะตะรัง คามัง วา นิคะมัง วา อุปะนิสสายะ วิหะระติ กุละทูสะโก ปาปะสะมาจาโร, ตัสสะ โข ปาปะกา สะมาจารา ทิสสันติ เจวะ สุยยันติ จะ, กุลานิ จะ เตนะ ทุฏฐานิ ทิสสันติ เจวะ สุยยันติ จะ. โส ภิกขุ ภิกขูหิ เอวะมัสสะ วะจะนีโย "อายัสมา โข กุละทูสะโก ปาปะสะมาจาโร, อายัสมะโต โข ปาปะกา สะมาจารา ทิสสันติ เจวะ สุยยันติ จะ. กุลานิ จายัสมะตา ทุฏฐานิ ทิสสันติ เจวะ สุยยันติ จะ, ปักกะมะตายัสมา อิมัมหา อาวาสา, อะลันเต อิธะ วาเสนาติ. เอวัญจะ โส ภิกขุ ภิกขูหิ วุจจะมาโน เต ภิกขู เอวัง วะเทยยะ "ฉันทะคามิโน จะ ภิกขู, โทสะคามิโน จะ ภิกขู, โมหะคามิโน จะ ภิกขู, ภะยะคามิโน จะ ภิกขู, ตาทิสิกายะ อาปัตติยา เอกัจจัง ปัพพาเชนติ, เอกัจจัง นะ ปัพพเชนตีติ. โส ภิกขุ ภิกขูหิ เอวะ มัสสะ วะจะนีโย "มา อายัสมา เอวัง อะวะจะ, นะ จะ ภิกขู ฉันทะคามิโน, นะ จะ ภิกขู โทสะคามิโน, นะ จะ ภิกขู โมหะ คามิโน, นะ จะ ภิกขู ภะยะคามิโน, อายัสมา โข กุละทูสะโก ปาปะสะมาจาโร, อายัสมะโต โข ปาปะกาสะมาจารา ทิสสันติ


มนต์พิธี - หน้าที่ 302 เจวะ สุยยันติ จะ, กุลานิ จายัสมะตา ทุฏฐานิ ทิสสันติ เจวะ สุยยันติ จะ, ปักกะมะตา ยัสมา อิมัมหา อาวาสา, อะลันเต อิธะ วาเสนาติ, เอวัญจะ โส ภิกขุ ภิกขูหิ วุจจะมาโน ตะเถวะ ปัค คัณเหยยะ, โส ภิกขุ ภิกขูหิ ยาวะตะติยัง สะมานุภาสิตัพโพ ตัสสะ ปะฏินิสสัคคายะ, ยาวะตะติยัญเจ สะมะนุภาสิยะมาโน ตัง ปะฏินิสสัชเชยยะ, อิจเจตัง กุสะลัง, โน เจ ปะฏินิสสัชเชยยะ, สังฆาทิเสโส. อุททิฏฐา โข อายัสมันโต เตระสะ สังฆาทิเสสา ธัมมา. นะวะ ปะฐะมาปัตติกา, จัตตาโร ยาวะตะติยะกา, เยสัง ภิกขุ อัญญะตะรัง วา อัญญะตะรัง วา อาปัชชิตวา ยาวะติหัง ชานัง ปะฏิจฉาเทติ, ตาวะติหัง เตนะ ภิกขุนา อะกามา ปะริวัตถัพพัง, ปะริวุตถะปะริวาเสนะ ภิกขุนา อุตตะริง ฉารัตตัง ภิกขุมานัตตายะ ปะฏิปัชชิตัพพัง, จิณณะมานัตโต ภิกขุ, ยัตถะ สิยา วีสะติคะโณ ภิกขุสังโฆ, ตัตถะ โส ภิกขุ อัพเภตัพโพ, เอเกนะปิ เจ อูโน วีสะติคะโร ภิกขุสังโฆ ตัง ภิกขุง อัพเภยยะ, โส จะ ภิกขุ อะนัพภิโต, เต จะ ภิกขู คารัยหา. อะยัง ตัตถะ สามีจิ. ตัตถายัสมันเต ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ? ทุติยัมปิ ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ? ตะติยัมปิ ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ? ปะริสุทเธตถายัสมันโต, ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ. สังฆาทิเสสุทเทโส นิฏฐิโต.

อิเม โข ปะนายัสมันโต เทว อะนิยะตา ธัมมา อุทเทสัง อาคัจฉันติ.


มนต์พิธี - หน้าที่ 303 ๑. โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง เอโก เอกายะ ระโห ปะฏิจฉันเน อาสะเน อะลังกัมมะนิเย นิสัชชัง กัปเปยยะ, ตะเมนัง สัทเธยยะวะจะสา อุปาสิกา ทิสวา ติณณัง ธัมมานัง อัญญะตะเรนะ วะเทยยะ ปาราชิเกนะ วา สังฆาทิสเสนะ วา ปาจิตติเยนะ วา, นิสัชชัง ภิกขุ ปะฏิชานะมาโน ติณณัง ธัมมานัง อัญญะตะเรนะ กาเรตัพโพ ปาราชิเกนะ วา สังฆาทิเสเสนะ วา ปาจิตติเยนะ วา, เยนะ วา สา สัทเธยยะวะจะสา อุปาสิกา วะเทยยะ, เตนะ โส ภิกขุ กาเรตัพโพ, อะยัง ธัมโม อะนิยะโต. ๒. นะ เหวะ โข ปะนะ ปะฏิจฉันนัง อาสะนัง โหติ นาลังกัมมะนิยัง, อะลัญจะ โข โหติ มาตุคามัง ทุฏฐุลลาหิ วาจาหิ โอภาสิตุง, โย ปะนะ ภิกขุ ตะถารูเป อาสะเน มาตุคาเมนะ สัทธิง เอโก เอกายะ ระโห นิสัชชัง กัปเปยยะ, ตะเมนัง สัท เธยยะวะจะสา อุปาสิกา ทิสวา ทวินนัง ธัมมานัง อัญญะตะเรนะ วะเทยยะ สังฆาทิเสเสนะ วา ปาจิตติเยนะ วา, นิสัชชัง ภิกขุ ปะฏิชานะมาโน ทวินนัง ธัมมานัง อัญญะตะเรนะ กาเรตัพโพ สังฆาทิเสเสนะ วา ปาจิตติเยนะ วา, เยนะ วา สา สัทเธยยะ วะจะสา อุปาสิกา วะเทยยะ, เตนะ โส ภิกขุ กาเรตัพโพ, อะยัมปิ ธัมโม อะนิยะโต. อุททิฏฐา โข อายัสมันโต เทว อะนิยะตา ธัมมา . ตัตถายัสมันเต ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ? ทุติยัมปิ ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ? ตะติยัมปิ ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ? ปะริสุทเธตถายัสมันโต, ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ. อะนิยะตุทเทโส นิฏฐิโต.

มนต์พิธี - หน้าที่ 304 อิเม โข ปะนายัสมันโต ติงสะ นิสสัคคิยา ปาจิตติยา ธัมมา อุทเทสัง อาคัจฉันติ. ๑. นิฏฐิตะจีวะรัสมิง ภิกขุนา อุพภะตัสมิง กะฐิเน, ทะสา หะปะระมัง อะติเรกะจีวะรัง ธาเรตัพพัง, ตัง อะติกกามะยะโต, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ๒. นิฏฐิตะจีวะรัสมิง ภิกขุนา อุพภะตัสมิง กะฐิเน, เอกะรัตตัมปิ เจ ภิกขุ ติจีวะเรนะ วิปปะวะเสยยะ, อัญญัตระ ภิกขุสัมมะติยา, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ๓. นิฏฐิตะจีวะรัสมิง ภิกขุนา อุพภะตัสมิง กะฐิเน, ภิกขุโน ปะเนวะ อะกาละจีวะรัง อุปปัชเชยยะ, อากังขะมาเนนะ ภิกขุนา ปะฏิคคะเหตัพพัง, ปะฏิคคาะเหตวา ขิปปะเมวะ กาเรตัพพัง, โน จัสสะ ปาริปูริ,มาสะปะระมันเตนะ ภิกขุนา ตัง จีวะรัง นิกขิปิตัพพัง อูนัสสะ ปาริปูริยา สะติยา ปัจจาสายะ, ตะโต เจ อุตตะริง นิกขิเปยยะ สะติยาปิ ปัจจาสายะ, นิสสัคคิยัง ปาจิต ติยัง. ๔. โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนิยา ปุราณะจีวะรัง โธวาเปยยะ วา ระชาเปยยะ วา อาโกฏาเปยยะ วา, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ๕. โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนิยา หัตถะโต จีวะรัง ปะฏิคคัณเหยยะ อัญญัตระ ปาริวัฏฏะกา, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ๖. โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาตะกัง คะหะปะติง วา คะหะ ปะตานิ วา จีวะรัง วิญญาเปยยะ อัญญัตระ สะมะยา, นิสสัคคิยัง


มนต์พิธี - หน้าที่ 305 ปาจิตติยัง. ตัตถายัง สะมาโย. อัจฉินนะจีวะโร วา โหติ ภิกขุ นัฏฐะจีวะโร วา, อะยัง ตัตถะ สะมะโย. ๗. ตัญเจ อัญญาตะโก คะหะปะติ วา คะหะปะตานี วา พะหูหิ จีวะเรหิ อะภิหัฏฐุมปะวาเรยยะ, สันตะรุตตะระปะระมัน เตนะ ภิกขุนา ตะโต จีวะรัง สาทิตัพพัง, ตะโต เจ อุตตะริง สาทิเยยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ๘. ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ อัญญาตะกัสสะ คะหะ ปะติสสะ วา คะหะปะตานิยา วา จีวะระเจตาปะนัง อุปักขะฏัง โหติ "อิมินา จีวะระจตาปะเนนะ จีวะรัง เจตาเปตวา อิตถัน นามัง ภิกขุง จีวะเรนะ อัจฉาเทสสามีติ, ตัตระ เจ โส ภิกขุ ปุพเพ อัปปะวาริโต อุปะสังกะมิตวา จีวะเร วิกัปปัง อาปัชเชยยะ "สาธุ วะตะ มัง อายัสมา อิมินา จีวะระเจตาปะเนนะ เอวะรูปัง วา เอวะรูปัง วา จีวะรัง เจตาเปตวา อัจฉาเทหีติ กัลยาณะกัมยะตัง อุปาทายะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ๙. ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ อุภินนัง อัญญาตะกานัง คะหะปะตีนัง วา คะหะปะตานีนัง วา ปัจเจกะจีวะระเจตาปะนา อุปักขะฏา โหนติ "อิเมหิ มะยัง ปัจเจกะจีวะระเจตาปะเนหิ ปัจเจกะจีวะรานิ เจตาเปตวา อิตถันนามัง ภิกขุง จีวะเรหิ อัจฉา เทสสามาติ, ตัตระ เจ โส ภิกขุ ปุพเพ อัปปะวาริโต อุปะสังกะมิตวา จีวะเร วิกัปปัง อาปัชเชยยะ "สาธุ วะตะ มัง อายัสมันโต อิเมหิ ปัจเจกะจีวะระเจตาปะเนหิ เอวะรูปัง วา เอวะรูปัง วา จีวะรัง เจตาเปตวา อัจฉาเทถะ อุโภ วะ สันตา เอเกนาติ กัลยา ณะกัมยะตัง อุปาทายะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.

มนต์พิธี - หน้าที่ 306 ๑๐. ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ ราชา วา ราชะโภคโค วา พราหมะโณ วา คะหะปะติโก วา ทูเตนะ จีวะระเจตาปะนัง ปะหิเณยยะ "อิมินา จีวะระเจตนาปะเนนะ จีวะรัง เจตาเปตวา อิตถันนามัง ภิกขุง จีวะเรนะ อัจฉาเทหีติ, โส เจ ทูโต ตัง ภิกขุง อุปะสังกะมิตวา เอวัง วะเทยยะ "อิทัง โข ภันเต อายัสมันตัง อุททิสสะ จีวะระเจตาปะนัง อาภะตัง, ปะฏิคคัณหาตุ อายัสมา จีวะระเจตาปะนันติ, เตนะ ภิกขุนา โส ทูโต เอวะมัสสะ วะจะนีโย "นะ โข มะยัง อาวุโส จีวะระเจตาปะนัง ปะภัคคัณหามะ, จีวะรัญจะ โข มะยัง ปะฏิคคัณหามะ กาเลนะ กัปปิยันติ, โส เจ ทูโต ตัง ภิกขุง เอวัง วะเทยยะ "อัตถิ ปะนายัสมะโต โกจิ เวยยาวัจจะกะโรติ, จีวะรัตถิเกนะ ภิกขะเว ภิกขุนา เวยยาวัจจะ กะโร นิททิสิตัพโพ อารามิโก วา อุปาสะโก วา "เอโส โข อาวุโส ภิกขูนัง เวยยาวัจจะกะโรติ, โส เจ ทูโต ตัง เวยยาวัจจะกะรัง สัญญาเปตวา ตัง ภิกขุง อุปะสังกะมิตวา เอวัง วะเทยยะ "ยัง โข ภันเต อายัสมา เวยยาวัจจะกะรัง นิททิสัง, สัญญัตโต โส มะยา, อุปะสังกะมะตุ อายัสมา กาเลนะ จีวะเรนะ ตัง อัจฉา เทสสะตีติ จีวะรัตถิเกนะ ภิกขะเว ภิกขุนา เวยยาวัจจะกะโร อุปะสังกะมิตวา ทวิตติกขัตตุง โจเทตัพโพ สาเรตัพโพ "อัตโถ เม อาวุโส จีวะเรนาติ, ทวิตติกขัตตุง โจทะยะมาโน สาระ ยะมาโน ตัง จีวะรัง อะภินิปผาเทยยะ, อิจเจตัง กุสะลัง, โน เจ อะภินิปผาเทยยะ, จะตุกขัตตุง ปัญจักขัตตุง ฉักขัตตุปะระมัง ตุณหีภูเตนะ อุททิสสะ ฐาตัพพัง, จะตุกขัตตุง ปัญจักขัตตุง ?ฉักขัตตุปะระมัง ตุณหีภูโต อุททิสสะ ติฏฐะมาโน ตัง จีวะรัง


มนต์พิธี - หน้าที่ 307 อะภินิปผาเทยยะ, อิจเจตัง กุสะลัง, โน เจ อะภินิปผาเทยยะ, ตะโต เจ อุตตะริง วายะมะมาโน ตัง จีวะรัง อะภินิปผาเทยยะ, นิสสัคคัยัง ปาจิตติยัง, โน เจ อะภินิปผาเทยยะ, ยะตัสสะ จีวะระเจตาปะนัง อาภะตัง, ตัตถะ สามัง วา คันตัพพัง, ทูโต วา ปาเหตัพโพ "ยัง โข ตุมเห อายัสมันโต ภิกขุง อุททิสสะ จีวะระเจตาปะนัง ปะหิณิตถะ, นะ ตันตัสสะ ภิกขุโน กิญจิ อัตถัง อะนุโภติ, ยุญชันตายัสมันโต สะกัง, มา โว สะกัง วินัสสีติ. อะยัง ตัตถะ สามีจิ. จีวะระวัคโค ปะฐะโม. ๑๑. โย ปะนะ ภิกขุ โกสิยะมิสสะกัง สันถะตัง การาเปยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ๑๒. โย ปะนะ ภิกขุ สุทธะกาฬะกานัง เอฬะกะโลมานัง สันถะตัง การาเปยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ๑๓. นะวัมปะนะ ภิกขุนา สันถะตัง การะยะมาเนนะ เทว ภาคา สุทธะกาฬะกานัง เอฬะกะโลมานัง อาทาตัพพา, ตะติยัง โอทาตานัง, จะตุตถัง โคจะริยานัง, อะนาทา เจ ภิกขุ เทว ภาเค สุทธะกาฬะกานัง เอฬะกะโลมานัง ตะติยัง โอทาตานัง จะตุตถัง โคจะริยานัง นะวัง สันถะตัง การาเปยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ๑๔. นะวัมปะนะ ภิกขุนา สันถะตัง การาเปตวา ฉัพพัสสานิ ธาเรตัพพัง. โอเรนะ เจ ฉันนัง วัสสานัง ตัง สันถะตัง วิสสัช เชตวา วา อะวิสสัชเชตวา วา อัญญัง นะวัง สันถะตัง การาเปยยะ อัญญัตระ ภิกขุสัมมะติยา, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ๑๕. นิสีทะนะสันถะตัมปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ


มนต์พิธี - หน้าที่ 308 ปุราณะสันถะตัสสะ สามันตา สุคะตะวิทัตถิ อาทาตัพพา ทุพพัณณะกะระณายะ, อะนาทา เจ ภิกขุ ปุราณะสันถะตัสสะ สามันตา สุคะตะวิทัตถิง นะวัง นิสีทะนะสันถะตัง การาเปยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ๑๖. ภิกขุโน ปะเนวะ อัทธานะมัคคะปะฏิปันนัสสะ เอฬะกะโลมานิ อุปปัชเชยยุง, อากังขะมาเนนะ ภิกขุนา ปะฏิค คะเหตัพพานิ, ปะฏิคคะเหตวา ติโยชะนะปะระมัง สะหัตถา หาเรตัพพานิ, อะสันเต หาระเก, ตะโต เจ อุตตะริง หะเรยยะ อะสันเตปิ หาระเก, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ๑๗. โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนิยา เอฬะกะโลมานิ โธวาเปยยะ วา ระชาเปยยะ วา วิชะฏาเปยยะ วา, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ๑๘. โย ปะนะ ภิกขุ ชาตะรูปะระชะตัง อุคคัณเหยยะ วา อุคคัณหาเปยยะ วา อุปะนิกขัตตัง วา สาทิเยยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ๑๙. โย ปะนะ ภิกขุ นานัปปะการะกัง รูปิยะสังโวหารัง สะมาปัชเชยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ๒๐. โย ปะนะ ภิกขุ นานัปปะการะกัง กะยะวิกกะยัง สะมาปัชเชยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. โกสิยะวัคโค ทุติโย. ๒๑. ทะสาหะปะระมัง อะติเรกะปัตโต ธาเรตัพโพ, ตัง อะติกกามะยะโต, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ๒๒. โย ปะนะ ภิกขุ อูนะปัญจะพันธะเนนะ ปัตเตนะ


มนต์พิธี - หน้าที่ 309 อัญญัง นะวัง ปัตตัง เจตาเปยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. เตนะ ภิกขุนา โส ปัตโต ภิกขุ ปะริสายะ นิสสัชชิตัพโพ, โย จะ ตัสสา ภิกขุ ปะริสายะ ปัตตะปะริยันโต, โส จะ ตัสสะ ภิกขุโน ปะทา ตัพโพ "อะยันเต ภิกขุ ปัตโต, ยาวะ เภทะนายะ ธาเรตัพโพติ. อะยัง ตัตถะ สามีจี. ๒๓. ยานิ โข ปะนะ ตานิ คิลานานัง ภิกขูนัง ปะฏิสายะ นียานิ เภสัชชานิ, เสยยะถีทัง, สัปปิ นะวะนีตัง เตลัง มะธุผา ณิตัง, ตานิ ปะฏิคคะเหตวา สัตตาหะปะระมัง สันนิธิการะกัง ปะริภุญชิตัพพานิ, ตัง อะติกกามะยะโต นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ๒๔. "มาโส เสโส คิมหานันติ ภิกขุนา วัสสิกะสาฏิ กะจีวะรัง ปะริเยสิตัพพัง, "อัฑฒะมาโส เสโส คิมหานันติ กัตวา นิวาเสพตัพพัง, "โอเรนะ เจ มาโส เสโส คิมหานันติ วัสสิกะสาฏิกะจีวะรัง ปะริเยเสยยะ. "โอเรนัฑฒะมาโส เสโส คิมหานันติ กัตวา นิวาเสยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ๒๕. โย ปะนะ ภิกขุสสะ สามัง จีวะรัง ทัตวา กุปิโต อะนัตตะมะโน อัจฉินเทยยะ วา อัจฉินทาเปยยะ วา, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ๒๖. โย ปะนะ ภิกขุ สามัง สุตตัง วิญญาเปตวา ตันตะ วาเยหิ จีวะรัง วายาเปยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ๒๗. ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ อัญญาตะโก คะหะปะติ วา คะหะปะตานี วา ตันตะวาเยหิ จีวะรัง วายาเปยยะ, ตัตระ เจ โส ภิกขุ ปุพเพ อัปปะวาริโต ตันตะวาเน อุปะสังกะมิตวา จีวะเร วิกัปปัง อาปัชเชยยะ "อิทัง โข อาวุโส จีวะรัง มัง อุททิสสะ

มนต์พิธี - หน้าที่ 310 วียะติ, อายะตัญจะ กะโรถะ, วิตถะตัญจะ อัปปิตัญจะ สุวิตัญจะ สุปะวายิตัญจะ สุวิเลกขิตัญจะ สุวิตัจฉิตัญจะ กะโรถะ, อัปเปวะ นามะ มะยัมปิ อายัสมันตานัง กิญจิมัตตัง อะนุปะทัชเชยยามาติ, เอวัญจะ โส ภิกขุ วัตวา กิญจิมัตตัง อะนุปะทัชเชยยะ อันตะ มะโส ปัณฑะปาตะมัตตัมปิ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ๒๘. ทะสาหานาคะตัง กัตติกะเตมาสิปุณณะมัง, ภิกขุโน ปะเนวะ อัจเจกะจีวะรัง อุปปัชเชยยะ, อัจเจกัง มัญญะมาเนนะ ภิกขุนา ปะฏิคคะเหตัพพัง, ปะฏิคคะเหตวา ยาวะจีวะระกาละ สะมะยัง นิกขิปิตัพพัง, ตะโต เจ อุตตะริง นิกขิเปยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ๒๙. อุปะวัสสัง โข ปะนะ กัตติกะปุณณะมัง, ยานิ โข ปะนะ ตานิ อารัญญะกานิ เสนาสะนานิ สาสังกะสัมมะตานิ สัปปะฏิภะยานิ, ตะถารูเปสุ ภิกขุ เสนาสะเนสุ วิหะรันโต อากังขะมาโน ติณณัง จีวะรานัง อัญญะตะรัง จีวะรัง อันตะระ ฆะเร นิกขิเปยยะ สิยา จะ ตัสสะ ภิกขุโน โกจเทวะ ปัจจะโย เตนะ จีวะเรนะ วิปปะวาสายะ, ฉารัตตะปะระมันเตนะ ภิกขุนา เตนะ จีวะเรนะ วิปปะวะสิตัพพัง, ตะโต เจ อุตตะริง วิปปะวะ เสยยะ, อัญญัตระ ภิกขุ สัมมะติยา, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ๓๐. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สังฆิกัง ลาภัง ปะริณะตัง อัตตะโน ปะริณาเมยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ปัตตะวัคโค ตะติโย. อุททิฏฐา โข อายัสมันโต ตังสะ นิสัคคิยา ปาจิตติยา ธัมมา.

มนต์พิธี - หน้าที่ 311 ตัตถายัสมันเต ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ? ทุติยัมปิ ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ? ตะติยัมปิ ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ? ปะริสุทเธตถายัสมันโต ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ. นิสสัคคิยา ปาจิตติยา ธัมมา นิฏฐิตา

อิเมโข ปะนายัสมันโต เทวนะวุติ ปาจิตติยา ธัมมา อุทเทสัง อาคัจฉันติ. ๑. สัมปะชานะมุสาวาเท ปาจิตติยัง. ๒. โอมะสะวาเท ปาจิตติยัง ๓. ภิกขุเปสุญเญ ปาจิตติยัง. ๔. โย ปะนะ ภิกขุ อะนุะสัมปันนัง ปะทะโส ธัมมัง วาเจยยะ, ปาจิตติยัง. ๕. โย ปะนะน ภิกขุ อะนุปะสัมปันเนนะ อุตตะริทวิ รัตตะติรัตตัง สะหะเสยยัง กัปเปยยะ, ปาจิตติยัง. ๖. โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สะหะเสยยัง กัปเปยยะ, ปาจิตติยัง. ๗. โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคามัสสะ อุตตะริฉัปปัญจะวาจาหิ ธัมมัง เทเสยยะ อัญญัตระ วิญญุนา ปุริสะวิคคะเหนะ, ปาจิต ติยัง. ๘. โย ปะนะ ภิกขุ อะนุปะสัมปันนัสสะ อุตตะริมะนุส สะธัมมัง อาโรเจยยะ, ภูตัสมิง ปาจิตติยัง. ๙. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ ทุฏฐลลัง อาปัตติง อะนุ


มนต์พิธี - หน้าที่ 312 ปะสัมปันนัสสะ อาโรเจยยะ อัญญัตระ ภิกขุสัมมะติยา, ปาจิตติยัง. ๑๐. โย ปะนะ ภิกขุ ปะฐะวิง ขะเณยยะ วา ขะณาเปยยะ วา, ปาจิตติยัง. มุสาวาทะวัคโค ปะฐะโม. ๑๑. ภูตะคามะปาตัพยะตายะ ปาจิตติยัง. ๑๒. อัญญะวาทะเก วิเหสะเก ปาจิตติยัง. ๑๓. อุชฌาปะนเก ขิยยะนะเก ปาจิตติยัง. ๑๔. โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิกัง มัญจัง วา ปีฐัง วา ภิสิง วา โกจฉัง วา อัชโฌกาเส สันถะริตวา วา สันถะราเปตวา วา, ตัง ปักกะมันโต เนวะ อุทธะเรยยะ นะ อุทธะราเปยยะ อะนาปุจฉัง วา คัจเฉยยะ, ปาจิตติยัง. ๑๕. โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิเก วิหาเร เสยยัง สันถะริตวา วา สันถะเรเปตวา วา ตัง ปักกะมันโต เนวะ อุทธะเรยยะ นะ อุทธะราเปยยะ อะนาปุจฉัง วา คัจเฉยยะ, ปาจิตติยัง. ๑๖. โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิเก วิหาเร ชานัง ปุพพูปะคะตัง ภิกขุง อะนูปะขัชชะ เสยยัง กัปเปยยะ "ยัสสะ สัมพาโธ ภะวิส สะติ, โส ปักกะมิสสะตีติ เอตะเทวะ ปัจจะยัง กะริตวา อะนัญญัง, ปาจิตติยัง. ๑๗. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง กุปิโต อะนัตตะมะโน สังฆิกา วิหารา นิกกัฑเฒยยะ วา นิกกัฑฒาเปยยะ วา, ปาจิตติยัง. ๑๘. โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิเก วิหาเร อุปะริ เวหาสะกุฏิยา อาหัจจะปาทะกัง มัญจัง วา ปีฐัง วา อะภินิสีสเทยยะ วา อะภินิ ปัชเชยยะ วา, ปาจิตติยัง.

มนต์พิธี - หน้าที่ 313 ๑๙. มะหัลละกัมปะนะ ภิกขุนา วิหารัง การะยะมาเนนะ ยาวะ ทวาระโกสา อัคคะลัฏฐะปะนายะ อาโลกะสันธิปะริกัม มายะ ทวิตติจฉะทะนัสสะ ปะริยายัง อัปปะหะริเต ฐิเตนะ อะธิฏฐาตัพพัง, ตะโต เจ อุตตะริง อัปปะหะริเตปิ ฐิโต อะธิฏ ฐะเหยยะ, ปาจิตติยัง. ๒๐. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สัปปาณะกัง อุทะกัง ติณัง วา มัตติกัง วา สิญเจยยะ วา สิญจาเปยยะ วา, ปาจิตติยัง. ภูตะคามะวัคโค ทุติโย. ๒๑. โย ปะนะ ภิกขุ อะสัมมะโต ภิกขุนิโย โอวะเทยยะ, ปาจิตติยัง. ๒๒. สัมมะโตปิ เจ ภิกขุ อัตถังคะเต สุริเย ภิกขุนิโย โอวะเทยยะ, ปาจิตติยัง. ๒๓. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนูปัสสะยัง อุปะสังกะมิตวา ภิกขุนิโย โอวะเทยยะ, อัญญัตระ สะมะยา, ปาจิตติยัง, ตัตถายัง สะมะโย, คิลานา โหติ ภิกขุนี, อะยัง ตัตถะ สะมะโย. ๒๔. โย ปะนะ ภิกขุ เอวัง วะเทยยะ "อามิสะเหตุ ภิกขู ภิกขุนิโย โอวะทันตีติ, ปาจิตติยัง. ๒๕. โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนิยา จีวะรัง ทะเทยยะ อัญญัตระ ปาริวัฏฏะกา, ปาจิตติยัง. ๒๖. โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนิยา จีวะรัง สิพ เพยยะ วา สิพพาเปยยะ วา, ปาจิตติยัง. ๒๗. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนิยา สัทธิง สังวิธายะ เอกัทธา นะมัคคัง ปะฏิปัชเชยยะ อันตะมะโส คามันตะรัมปิ อัญญัตระ

มนต์พิธี - หน้าที่ 314 สะมะยา, ปาจิตติยัง. ตัตถายัง สะมะโย. สัตถะคะมะนีโย โหติ มัคโค สาสังกะสัมมะโต สัปปะฏิภะโย, อะยัง ตัตถะ, สะมะโย. ๒๘. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนิยา สัทธิง สังวิธายะ เอกะนาวัง อะภิรูเหยยะ อุทธะคามินิง วา อะโธคามินิง วา อัญญัตระ ติริยัน ตะระณายะ, ปาจิตติยัง. ๒๙. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง ภิกขุนีปะริปาจิตัง ปิณฑะปาตัง ภุญเชยยะ อัญญัตระ ปุพเพ คิหิสะมารัมภา, ปาจิตติยัง. ๓๐. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนิยา สัทธิง เอโก เอกายะ ระโห นิสัชชัง กัปเปยยะ, ปาจิตติยัง. โอวาทะวัคโค ตะติโย. ๓๑. อะคิลาเนนะ ภิกขุนา เอโก อาวะสะถะปิณโฑ ภุญ ชิตัพโพ, ตะโต เจ อุตตะริง ภุญเชยยะ, ปาจตติยัง. ๓๒. คะณะโภชะเน อัญญัตระ สะมะยา, ปาจิตติยัง, ตัตถายัง สะมะโย . คิลานะสะมะโย จีวะระทานะสะมะโย จีวะระการะ สะมะโย อัทธานะคะมะนะสะมะโย นาวาภิรูหะนะสะมะโย มะหาสะมะโย สะมะณะภัตตะสะมะโย, อะยัง ตัตถะ สะมะโย. ๓๓. ปะรัมปะระโภชะเน อัญญัตระ สะมะยา ปาจิตติยัง. ตัตถายัง สะมะโย. คิลานะสะมะโย จีวะระทานะสะมะโย จีวะ ระการะสะมะโย, อะยัง ตัตถะ สะมะโย. ๓๔. ภิกขุง ปะเนวะ กุลัง อุปะคะตัง ปูเวหิ วา มันเถหิ วา อะภิหัฏฐมปะวาเรยยะ, อากังขะมาเนนะ ภิกขุนา ทวิตติ ปัตตะปูรา ปะฏิคคะเหตัพพา, ตะโต เจ อุตตะริง ปะฏิคคัณเหยยะ, ปาจิตติยัง. ทวิตติปัตตะปูเร ปะฏิคคะเหตวา ตะโต นีหะริตวา


มนต์พิธี - หน้าที่ 315 ภิกขูหิ สัทธัง สังวิภะชิตัพพัง, อะยัง ตัตถะ สามีจิ. ๓๕. โย ปะนะ ภิกขุ ภุตตาวี ปะวาริโต อะนะติริตตัง ขาทะนียัง วา โภชะนียัง วา ขาเทยยะ ว่า ภุญเชยยะ วา, ปาจิต ติยัง. ๓๖. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ภุตตาวิง ปะวาริตัง อะนะติ ริตเตนะ ขาทะนีเยนะ วา โภชะนีเยนะ วา อะภิหัฏฐุมปะวเรยยะ "หันทะ ภิกขุ ขาทะ วา ภุญชะ วาติ ชานัง อาสาทะนาเปกโข, ภุตตัสมิง ปาจิตติยัง. ๓๗. โย ปะนะ ภิกขุ วิกาเล ขาทะนียัง วา โภชะนียัง วา ขาเทยยะ วา ภุญเชยยะ วา, ปาจิตติยัง. ๓๘. โย ปะนะ ภิกขุ สันนิธิการะกัง ขาทะนียัง วา โภชะนียัง วา ขาเทยยะ วา ภุญเชยยะ วา, ปาจิตติยัง. ๓๙. ยานิ โข ปะนะ ตานิ ปะณีตะโภชะนานิ, เสยยะถีทัง, สัปปิ นะวะนีตัง เตลัง มะธุ ผาณิตัง มัจโฉ มังสง ขีรัง ทะธิ, โย ปะนะ ภิกขุ เอวะรูปานิ ปะณีตะโภชนะนานิ อะคิลาโน อัตตะโน อัตถายะ วิญญาเปตวา ภุญเชยยะ, ปาจิตติยัง. ๔๐. โย ปะนะ ภิกขุ อะทินนัง มุขะทวารัง อาหารัง อาหะ เรยยะ อัญญัตระ อุทะกะทันตะโปณา, ปาจิตติยัง. โภชะนะวัคโค จะตุตโถ. ๔๑. โย ปะนะ ภิกขุ อะเจละกัสสะ วา ปะริพพาชะกัสสะ วา ปะริพพาชิกายะ วา สะหัตถา ขาทะนียัง วา โภชะนียัง วา ทะเทยยะ, ปาจิตติยัง. ๔๒. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง (เอวัง วะเทยยะ) "เอหาวุโส

มนต์พิธี - หน้าที่ 316 คามัง วา นิคะมัง วา ปิณฑายะ ปะวิสิสสามาติ. ตัสสะ ทาเปตวา วา อะทาเปตวา วา อุยโยเชยยะ "คัจฉาวุโส, นะ เม ตะยา สัทธิง กะถา วา นิสัชชา วา ผาสุ โหติ, เอกะกัสสะ เม กะถา วา นิสัชชา วา ผาสุ โหตีติ, เอตะเทวะ ปัจจะยัง กะริตวา อะนัญญัง, ปาจิตติยัง. ๔๓. โย ปะนะ ภิกขุ สะโภชะเน กุเล อะนูปะขัชชะ นิสัชชัง กัปเปยยะ, ปาจิตติยัง. ๔๔. โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง ระโห ปะฏิจฉันเน อาสะเน นิสัชชัง กัปเปยยะ, ปาจิตติยัง. ๔๕. โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง เอโก เอกายะ ระโห นิสัชชัง กัปเปยยะ, ปาจิตติยัง. ๔๖. โย ปะนะ ภิกขุ นิมันติโต สะภัตโต สะมาโน สันตัง ภิกขุง อะนาปุจฉา ปุเรภัตตัง วา ปัจฉาภัตตัง วา กุเลสุ จาริตตัง อาปัชเชยยะ อัญญัตระ สะมะยา, ปาจิตติยัง. ตัตถายัง สะมะโย. จีวะระทานะสะมะโย จีวะระการะสะมะโย, อะยัง ตัตถะ สะมะโย. ๔๗. อะคิลาเนนะ ภิกขุนา จาตุมาสะปัจจะยะปะวาระณา สาทิตัพพา อัญญัตระ ปุนะปะวาระณายะ, อัญญัตระ นิจจ ปะวาระณายะ, ตะโต เจ อุตตะริง สาทิเยยยะ, ปาจิตติยัง. ๔๘. โย ปะนะ ภิกขุ อุยยุตตัง เสนัง ทัสสะนายะ คัจเฉยยะ อัญญัตระ ตะถารูปะปัจจะยา, ปาจิตติยัง. ๔๙. สิยา จะ ตัสสะ ภิกขุโน โกจิเทวะ ปัจจโย เสนัง คะมะนายะ, ทวิรัตตะติรัตตัง เตนะ ภิกขุนา เสนายะ วะสิตัพพัง. ตะโต เจ อุตตะริง วะเสยยะ, ปาจิตติยัง. ๕๐. ทวิรัตตะติรัตตัญเจ ภิกขุ เสนายะ วะสะมาโน อุยโย


มนต์พิธี - หน้าที่ 317 ธิกัง วา พะลัคคัง วา เสนาพยูหัง วา อะนีกะทัสสะนัง วา คัจเฉยยะ, ปาจิตติยัง. อะจละกะวัคโค ปัญจะโม. ๕๑. สุราเมระยะปาเน ปาจิตติยัง. ๕๒. อังคุลิปะโตทะเก ปาจิตติยัง. ๕๓. อุทะเก หัสสะธัมเม ปาจิตติยัง. ๕๔. อะนาทะริเย ปาจิตติยัง. ๕๕. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ภิงสาเปยยะ, ปาจิตติยัง. ๕๖. โย ปะนะ ภิกขุ อะคิลาโน วิสีวะนาเปกโข โชติง สะมาทะเหยยะ วา สะมาทะหาเปยยะ วา อัญญัตระ ตะถารูปะ ปัจจะยา, ปาจิตติยัง. ๕๗. โย ปะนะ ภิกขุ โอเรนัฑฒะมาสัง นะหาเยยยะ อัญญัตระ สะมะยา, ปาจิตติยัง. ตัตถายัง สะมะโย. ทิยัฑโฒ มาโส เสโส คิมหานันติ วัสสานัสสะ ปะฐะโม มาโส อิจเจเต อัฑฒะเตยยะ มาสา อุณหะสะมะโย ปะริฬาหะสะมะโย คิลานะสะมะโย กัมมะสะมะโย อัทธานะคะมะนะสะมะโย วาตะวุฏฐิสะมะโย, อะยัง ตัตถะ สะมะโย. ๕๘. นะวัมปะนะ ภิกขุนา จีวะระลาเภนะ ติณณัง ทุพพัณ ณะกะระณาณัง อัญญะตะรัง ทุพพัณณะกะระณัง อาทาตัพพัง นีลัง วา กัททะมัง วา กาฬะสามัง วา, อะนาทา เจ ภิกขุ ติณณัง ทุพ พัณณะกะระณาณัง อัญญะตะรัง ทุพพัณณะกะระณัง นะวัง จีวะรัง ปะริภุญเชยยะ ปาจิตติยัง. ๕๙. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ วา ภิกขุนิยา วา สิกขะ

มนต์พิธี - หน้าที่ 318 มานายะ วา สามะเณรัสสะ วา สามะเณริยา วา สามัง จีวะรัง วิกัปเปตวา อะปัจจุทธาระกัง ปะริภุญเชยยะ, ปาจิตติยัง. ๖๐. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ ปัตตัง วา จีวะรัง วา นิสี ทะนัง วา สูจิฆะรัง วา กายะพันธะนัง วา อะปะนิเธยยะ วา อะปะนิธาเปยยะ วา อันตะมะโส หัสสาเปกโขปิ, ปาจิตติยัง. สุราปานะวัคโค ฉัฏโฐ. ๖๑. โย ปะนะ ภิกขุ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปยยะ, ปาจิตติยัง. ๖๒. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สัปปาณะกัง อุทะกัง ปะริ ภุญเชยยะ, ปาจิตติยัง. ๖๓. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง ยะถาธัมมัง นีหะตาธิกะระณัง ปุนะกัมมายะ อุกโกเฏยยะ, ปาจิตติยัง. ๖๔. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ ชานัง ทุฏฐลลัง อาปัตติง ปะฏิจฉาเทยยะ, ปาจิตติยัง. ๖๕. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง อูนะวีสะติวัสสัง ปุคคะลัง อุปะสัมปาทเยยะ, โส จะ ปุคคะโล อะนุปะสัมปันโน, เต จะง ภิกขู คารัยหา, อิทัง ตัสมิง ปาจิตติยัง. ๖๖. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง เถยยะสัตเถนะ สัทธิง สังวิธายะ เอกัทธานะมัคคัง ปะฏิปัชเชยยะ อันตะมะโส คามันตะรัมปิ, ปาจิตติยัง. ๖๗. โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง สังวิธายะ เอกัทธานะมัคคัง ปะฏิปัชเชยยะ อันตะมะโส คามันตะรัมปิ, ปาจิตติยัง.


มนต์พิธี - หน้าที่ 319 ๖๘. โย ปะนะ ภิกขุ เอวัง วะเทยยะ "ตะถาหัง ภะคะวะตา ธัมมัง เทสิตัง อาชานามิ. ยะถา เยเม อันตะรายิกา ธัมมา วุตตา ภะคะวะตา เต ปะฏิเสวะโต นาลัง อันตะรายายาติ, โส ภิกขุ ภิกขูหิ เอวะมัสสะ วะจะนีโย "มา อายัสมา เอวัง อะวะจะ, มา ภะคะวันตัง อัพภาจิกขิ, นะ หิ สาธุ ภะคะวะโต อัพภักขานัง, นะ หิ ภะคะวา เอวัง วะเทยยะ, อะเนกะปะริยาเยนะ อาวุโส อันตะรายิกา ธัมมา วุตตา ภะคะวะตา, อะลัญจะ ปะนะ เต ปะฏิเสวะโต อันตะรายายาติ, เอวัญจะ โส ภิกขุ ภิกขูหิ วุจจะมาโน ตะเถวะ ปัคคัณเหยยะ, โส ภิกขุ ภิกขูหิ ยาวะตะติยัง สะมะนุ กาสิตัพโพ ตัสสะ ปะฏินิสสัคคายะ, ยาวะ ตะติยัญเจ สะมะ นุภาสิยะมาโน ตัง ปะฏินิสสัชเชยยะ, อิจเจตัง, กุสะลัง, โน เจ ปะฏินิสสัชเชยยะ, ปาจิตติยัง. ๖๙. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง ตะถาวาทินา ภิกขุนา อะกะ ฏานุธัมเมนะ ตัง ทิฏฐิง อัปปะฏินิสสัฏเฐนะ สัทธิง สัมภุญเชยยะ วา สังวะเสยยะ วา สะหะ วา เสยยัง กัปเปยยะ, ปาจิตติยัง. ๗๐. สะมะณุทเทโสปิ เจ เอวัง วะเทยยะ "ตะถาหัง ภะคะวะตา ธัมมัง เทสิตัง อาชานามิ, ยะถา เยเม อันตะรายิกา ธัมมา วุตตา ภะคะวะตา, เต ปะฏิเสวะโต นาลัง อันตะรายายาติ, โส สะมะณุทเทโส ภิกขูหิ เอวะมัสสะ วะจะนีโย "มา อาวุโส สะมะณุทเทสะ เอวัง อะวะจะ, มา ภะคะวันตัง อัพภาจิกขิ, นะ หิ สาธุ ภะคะวะโต อัพภักขานัง, นะ หิ ภะคะวา เอวัง วะเทยยะ. อะเนกะปะริยาเยนะ อาวุโส สะมะณุทเทสะ อันตะรายิกา ธัมมา วุตตา ภะคะวะตา , อะลัญจะ ปะนะ เต ปะฏิเสวะโต อันตะ รายายาติ, เอวัญจะ โส สะมะณุทเทโส ภิกขูหิ วุจจะมาโน

มนต์พิธี - หน้าที่ 320 ตะเถวะ ปัคคัณเหยยะ, โส สะมะณุทเทโส ภิกขูหิ เอวะมัสสะ วะจะนีโย "อัชชะตัคเค เต อาวุโส สะมะณุทเทสะ นะ เจวะ โส ภะคะวา สัตถา อะปะทิสิตัพโพ, ยัมปิ จัญเญ สะนะณุทเทสา ละภันติ ภิกขูหิ สัทธิง ทวิรัตะติรัตตัง สะหะเสยยัง, สาปิ เต นัตถิ, จะระ ปิเร วินัสสาติ, โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง ตะถานาสิตัง สะมะณุทเทสัง อุปะลาเปยยะ วา อุปัฏฐาเปยยะ วา สัมภุญเชยยะ วา สะหะ วา เสยยัง กัปเปยยะ, ปาจิตติยัง. สัปปาณะวัคโค สัตตะโม. ๗๑. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขูหิ สะหะธัมมิกัง วุจจะมาโน เอวัง วะเทยยะ "นะ ตาวาหัง อาวุโส เอตัสมิง สิกขาปะเท สิกขิสสามิ, ยาวะ นัญญัง ภิกขุง พยัตตัง วินะยะธะรัง ปะริ ปุจฉามีติ, ปาจิตติยัง, สิกขะมาเนนะ ภิกขะเว ภิกขุนา อัญญา ตัพพัง ปะริปุจฉิตัพพัง ปะริปัญหิตัพพัง, อะยัง ตัตถะ สามีจิ. ๗๒. โย ปะนะ ภิกขุ ปาฏิโมกเข อุททิสสะมาเน เอวัง วะเทยยะ "กิมปะนิเมหิ ขุททานุขุททะเกหิ สิกขาปะเทหิ อุททิฏ เฐหิ, ยาวะเทวะ กุกกุจจายะ วิเหสายะ วิเลขายะ สังวัตตันตีติ, สิกขาปะทะวิวัณณะนะเก ปาจิตติยัง. ๗๓. โย ปะนะ ภิกขุ อัน วัฑฒะมาสัง ปาฏิโมกเข อุททิส สะมาเน เอวัง วะเทยยะ "อิทาเนวะ โข อะหัง อาชานามิ "อะยัมปิ กิระ ธัมโม สุตตาคะโต สุตตะปะริยาปันโน อัน วัฑฒะมาสัง อุทเทสัง อาคัจฉะตีติ, ตัญเจ ภิกขุง อัญเญ ภิกขู ชาเนยยุง "นิสินนะปุพพัง อิมินา ภิกขุนา ทวิตติกขัตตุง ปาฏิโมกเข อุททิสสะมาเน โก ปะนะ วาโท ภิยโยติ, นะ จะ ตัสสะ ภิกขุโน อัญญาณะเกนะ มุตติ อัตถิ, ยัญจะ ตัตถะ อาปัตติง อาปันโน,


มนต์พิธี - หน้าที่ 321 ตัญจะ ยะถาธัมโม กาเรตัพโพ, อุตตะริญจัสสะ โมโห อาโรเปตัพโพ "ตัสสะ เต อาวุโส อะลาภา, ตัสสะ เต ทุลลัทธัง, ยัง ตวัง ปาฏิโมกเข อุททิสสะมาเน นะ สาธุกัง อัฏฐิกัตวา มะนะสิ กะโรสีติ, อิทัง ตัสมิง โมหะนะเก ปาจิตติยัง. ๗๔. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ กุปิโต อะนัตตะมะโน ปะหารัง ทะเทยยะ, ปาจิตติยัง. ๗๕. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ กุปิโต อะนัตตะมะโน ตะละสัตติกัง อุคคิเรยยะ, ปาจิตติยัง. ๗๖. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง อะมูละเกนะ สังฆาทิเสเสนะ อะนุทธังเสยยะ, ปาจิตติยัง. ๗๗. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ สัญจิจจะ กุกกุจจัง อุปะ ทะเหยยะ "อิติสสะ มุหุตตัมปิ อะผาสุ ภะวิสสะตีติ เอตะเทวะ ปัจจะยัง กะริตา อะนัญญัง, ปาจิตติยัง. ๗๘. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขูนัง ภัณฑะนะชาตานัง กะละ หะชาตานัง วิวาทาปันนานัง อุปัสสุติง ติฏเฐยยะ "ยัง อิเม ภะณิสสันติ, ตัง โสสสามีติ เอตะเทวะ ปัจจะยัง กะริตา อะนัญญัง, ปาจิตติยัง. ๗๙. โย ปะนะ ภิกขุ ธัมมิกานัง กัมมานัง ฉันทัง ทัตวา ปัจฉา ขิยยะนะธัมมัง อาปัชเชยยะ, ปาจิตติยัง. ๘๐. โย ปะนะ ภิกขุ สังเฆ วินิจฉะยะกะถายะ วัตตะมานายะ ฉันทัง อะทัตวา อุฏฐายาสะนา ปักกะเมยยะ, ปาจิตติยัง. ๘๑. โย ปะนะ ภิกขุ สะมัคเคนะ สังเฆนะ จีวะรัง ทัตวา ปัจฉา ขิยยะนะธัมมัง อาปัชเชยยะ "ยะถาสันถุตัง ภิกขู สังฆิกัง ลาภัง ปะริณาเมนตีติ, ปาจิตติยัง.


มนต์พิธี - หน้าที่ 322 ๘๒. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สังฆิกัง ละภัง ปะริณะตัง ปุคคะลัสสะ ปะริณาเมยยะ, ปาจิตติยัง. สะหะธัมมิกะวัคโค อัฏฐะโม. ๘๓. โย ปะนะ ภิกขุ รัญโญ ขัตติยัสสะ มุทธาภิสิตตัสสะ อะนิกขันตะราชะเก อะนิคคะตะระนะเก ปุพเพ อัปปะฏิ สังวิทิโต อินทะขีลัง อะติกกาเมยยะ, ปาจิตติยัง. ๘๔. โย ปะนะ ภิกขุ ระตะนัง วา ระตะนะสัมมะตัง วา อัญญัตระ อัชฌารามา วา อัชฌาวะสะถา วา อุคคัณเหยยะ วา อุคคัณหาเปยยะ วา, ปาจิตติยัง. ระตะนัง วา ปะนะ ภิกขุนา ระตะนะสัมมะตัง วา อัชฌาราเม วา อัชฌาวะสะเถ วา อุคคะ เหตวา วา อุคคัณหาเปตวา วา นิกขิปิตัพพัง "ยัสสะ ภะวิสสะติ, โส หะริสสะตีติ, อะยัง ตัตถะ สามีจิ. ๘๕. โย ปะนะ ภิกขุ สันตัง ภิกขุง อะนาปุจฉา วิกาเล คามัง ปะวิเสยยะ, อัญญัตระ ตะถารูปา อัจจายิกา กะระณียา ปาจิตติยัง. ๘๖. โย ปะนะ ภิกขุ อัฏฐิมะยัง วา ทันตะมะยัง วา วิสา ณะมะยัง วา สูจิฆะรัง การาเปยยะ, เภททะนะกัง ปาจิตติยัง. ๘๗. นะวัมปะนะ ภิกขุนา มัญจัง วา ปีฐัง วา การะยะ มาเนนะ อัฏฐังคุละปาทะกัง กาเรตัพพัง สุคะตังคุเลนะ อัญญัตระ เหฏฐิมายะ อะฏะนิยา, ตัง อะติกกามะยะโต เฉทะนะกัง ปาจิตติยัง. ๘๘. โย ปะนะ ภิกขุ มัญจัง วา ปีฐัง วา ตูโลนัทธัง การา เปยยะ, อุททาละนะกัง ปาจิตติยัง. ๘๙. นิสีทะนัมปะทะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ ปะมาณิกัง


มนต์พิธี - หน้าที่ 323 กาเรตัพพัง. ตัตริทัง ปะมาณัง. ทีฆะโส เทว วิทัตถิโย สุคะตะ วิทัตถิยา, ติริยัง ทิยัฑฒัง, ทะสา วิทัตถิ. ตัง อะติกกามะยะโต เฉทะนะกัง ปาจิตติยัง. ๙๐. กัณฑุปะฏิจฉาทิง ปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ ปะมาณิกา กาเรตัพพา. ตัตริทัง ปะมาณัง. ทีฆะโส จะตัสโส วิทัตถิโย สุคะตะวิทัตถิยา ติริยัง เทว วิทัตถิโย.ตัง อะติกกา มะยะโต เฉทะนะกัง ปาจิตติยัง. ๙๑. วัสสิกะสาฏิกัง ปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ ปะมาณิกา กาเรตัพพา, ตัตริทัง ปะมาณัง. ทีฆะโส ฉะวิทัตถิโย สุคะตะวิทัตถิยา ติริยัง อัฑฒะเตยยา. ตัง อะติกกามะยะโต เฉทะนะกัง ปาจิตติยัง. ๙๒. โย ปะนะ ภิกขุ สุคะตะจีวะรัปปะมาณัง จีวะรัง การาเปยยะ อะติเรกัง วา, เฉทะนะกัง ปาจิตติยัง. ตัตริทัง สุคะตัสสะ สุคะตะจีวะรัปปะมาณัง. ทีฆะโส นะวะ วิทัตถิโย สุคะตะวิทัตถิยา ติริยัง ฉะ วิทัตถิโย, อิทัง สุคะตัสสะ สุคะตะ จีวะรัปปะมาณัง. ระตะนะวัคโค นะวะโม. อุททิฏฐา โข อายัสมันโต เทวนะวุติ ปาจิตติยา ธัมมา. ตัตถายัสมันเต ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ? ทุติยัมปิ ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ? ตะติยัมปิ ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ? ปะริสุทเธตถายัสมันโต ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ. ปาจิตติยา นิฏฐิตา.

มนต์พิธี - หน้าที่ 324 อิเม โข ปะนายัสมันโต จัตตาโร ปาฏิเทสะนียา ธัมมา อุทเทสัง อาคัจฉันติ. ๑. โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนิยา อันตะระฆะรัง ปะวิฏฐายะ หัตถะโต ขาทะนียัง วา โภชะนียัง วา สะหัตถา ปะฏิคคะเหตวา ขาเทยยะ วา ภุญเชยยะ วา, ปะฏิเทเสตัพพัง เตนะ ภิกขุนา "คารัยหัง อาวุโส ธัมมัง อาปัชชิง อะสัปปายัง ปาฏิเทสะนียัง, ตัง ปะฏิเทเสมีติ. ๒. ภิกขู ปะเนวะ กุเลสุ นิมันติตา ภุญชันติ, ตัตระ เจ ภิกขุนี โวสาสะมานะรูปา ฐิตา โหติ "อิธะ สูปัง เทถะ, อิธะ โอทะนัง เทถาติ, เตหิ ภิกขูหิ สา ภิกขุนี อะปะสาเทตัพพา "อะปะสักกะ ตาวะ ภะคินิ, ยาวะภิกขู ภุญชันตีติ, เอกัสสะปิ เจ ภิกขุโน นัปปะฏิภาเสยยะ ตัง ภิกขุนิง อะปะสาเทตุง "อะปะสักกะ ตาวะ ภะคินิ, ยาวะ ภิกขู ภุญชันตีติ, ปะฏิเทเสตัพพัง เตหิ ภิกขูหิ "คารัยหัง อาวุโส ธัมมัง อาปัชชิมหา อะสัปปายัง ปาฏิ เทสะนียัง, ตัง ปะฏิเทเสมาติ. ๓. ยานิ โข ปะนะ ตานิ เสกขะสัมมะตานิ กุลานิ, โย ปะนะ ภิกขุ ตะถารูเปสุ เสกขะสัมมะเตสุ กุเลสุ ปุพเพ อะนิ มัมติโต อะคิลาโน ขาทะนียัง วา โภชะนียัง วา สะหัตถา ปะฏิค คะเหตวา ขาเทยยะ วา ภุญเชยยะ วา, ปะฏิเทเสตัพพัง เตนะ ภิกขุนา "คารัยหัง อาวุโส ธัมมัง อาปัชชิง อะสัปปายัง ปาฏิ เทสะนียัง, ตัง ปะฏิเทเสมีติ. ๔. ยามิ โข ปะนะ ตานิ อารัญญะกานิ เสนาสะนานิ สาสังกะสัมมะตานิ สัปปะฏิภะยานิ, โย ปะนะ ภิกขุ ตะถารูเปสุ


มนต์พิธี - หน้าที่ 325 เสนาสะเนสุ วิหะรันโต วิหะรันโต ปุพเพ อัปปะฏิสังวิทิตัง ขาทะนียัง วา โภชะนียัง วา อัชฌาราเม สะหัตถา ปะฏิคคะเหตวา อะคิลาโน ขาเทยยะ วา ภุญเชยยะ วา, ปะฏิเทเสตัพพัง เตนะ ภิกขุนา "คารัยหัง อาวุโส ธัมมัง อาปัชชิง อะสัปปายัง ปาฏิเทสะนียัง, ตัง ปะฏิเทเสมีติ. อุททิฏฐา โข อายัสมันโต จัตตาโร ปาฏิเทสะนียา ธัมมา. ตัตถายัสมันเต ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ? ทุติยัมปิ ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ? ตะติยัมปิ ปุจฉามิ. กิจจิตถะ ปะริสุทธา ? ปะริสุทเธตถายัสมันโต ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ. ปาฏิเทสะนียา นิฏฐีตา.

อิเม โข ปะนายัสมันโต (ปัญจะสัตตะติ) เสขิยา ธัมมา อุทเทสัง อาคัจฉันติ. ๑. "ปะริมัณฑะลัง นิวาเสสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๒. "ปะริมัณฑะลัง ปารุปิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๓. "สุปะฏิจฉันโน อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๔. "สุปะฏิจฉันโน อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๕. "สุสังวุโต อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

มนต์พิธี - หน้าที่ 326 ๖. "สุสังวุโต อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๗. "โอกขิตตะจักขุ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๘. "โอกขิตตะจักขุ อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๙. "นะ อุกขิตตะกายะ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๑๐. "นะ อุกขิตตะกายะ อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๑๑. "นะ อุชชัคฆิกายะ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๑๒. "นะ อุชชัคฆิกายะ อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๑๓. "อัปปะสัทโท อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๑๔. "อัปปะสัทโท อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๑๕. "นะ กายัปปะจาละกัง อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๑๖. "นะ กายัปปะจาละกัง อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๑๗. "นะ พาหุปปะจาละกัง อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

มนต์พิธี - หน้าที่ 327 ๑๘. "นะ พาหุปปะจาละกัง อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๑๙. "นะ สีสัปปะจาละกัง อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๒๐. "นะ สีสัปปะจาละกัง อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๒๑. นะ ขัมภะกะโต อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๒๒. "นะ ขัมภะกะโต อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๒๓. "นะ โอคุณฐิโต อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๒๔. "นะ โอคุณฐิโต อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๒๕. "นะ อุกกุฏิกายะ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๒๖. "นะ ปัลลัตถิกายะ อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ฉัพพีสะติ สารุปปา. ๑. "สักกัจจัง ปัณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๒. "ปัตตะสัญญี ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.


มนต์พิธี - หน้าที่ 328 ๓. "สะมะสูปะกัง ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๔. "สะมะติตติกัง ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๕. "สักกัจจัง ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๖. "ปัตตะสัญญี ปิณฆะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๗. "สะปะทานัง ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๘. "สะมะสูปะกัง ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๙. "นะ ถูปะโต โอมัททิตวา ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๑๐. "นะ สูปัง วา พยัญชะนัง วา โอทะเนนะ ปะฏิจฉา เทสสามิ ภิยโย กัมยะตัง อุปาทายาติ สิกขา กะระณียา. ๑๑. "นะ สูปัง วา โอทะนัง วา อะคิลาโน อัตตะโน อัตถายะ วิญญาเปตวา ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๑๒. "นะ อุชฌานะสัญญี ปะเรสัง ปัตตัง โอโกเกสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๑๓. "นาติมะหันตัง กะวะฬัง กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๑๔. "ปะริมัณฑะลัง อาโลปัง กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๑๕. "นะ อะนาหะเฏ กะวะเฬ มุขะทวารัง วิวะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.


มนต์พิธี - หน้าที่ 329 ๑๖. "นะ ภุญชะมาโน สัพพัง หัตถัง มุเข ปักขิปิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๑๗. "นะ สะกะวะเฬนะ มุเขนะ พยาหะริสสามิติ สิกขา กะระณียา. ๑๘. "นะ ปิณฑุกเขปะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๑๙. "นะ กะวะฬาวัจเฉทะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๒๐. "นะ อะวะคัณฑะการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๒๑. "นะ หัตถะนิทธูนะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๒๒. "นะ สิตถาวะการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๒๓. "นะ ชิวหานิจฉาระกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๒๔. "นะ จะปุจะปุการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๒๕. "นะ สุรุสุรุการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๒๖. "นะ หัตถะนิลเลหะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๒๗. "นะ ปัตตะนิลเลหะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๒๘. "นะ โอฏฐะนิสเลหะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๒๙. "นะ สามิเสนะ หัตะเถนะ ปานียะถาละกัง ปะฏิคคะ เหสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๓๐. "นะ สะสิตถะกัง ปัตตะโธวะนัง อันตะระฆะเร ฉัฑเฑสสามีติ สิกขา กะระณียา. สะมะติงสะ โภชะนะปะฏิสังยุตตา. ๑. "นะ ฉัตตะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

มนต์พิธี - หน้าที่ 330 ๒. "นะ ทัณฑะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสา มีติ สิกขา กะระณียา. ๓. "นะ สัตถะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๔. "นะ อาวุธะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๕. "นะ ปาทุการูฬหัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๖. "นะ อุปาหะนารูฬหัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๗. "นะ ยานะคะตัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๘. "นะ สะยะนะคะตัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๙. "นะ ปัลลัตถิกายะ นิสินนัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๑๐. "นะ เวฏฐิตะสีสัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๑๑. "นะ โอคุณฐิตะสีสัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิส สามีติ สิกขา กะระณียา. ๑๒. "นะ ฉะมายัง นิสีทิตวา อาสะเน นิสินนัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๑๓. "นะ นีเจ อาสะเน นิสีทิตวา อุจเจ อาสะเน นิสินนัสสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

มนต์พิธี - หน้าที่ 331 ๑๔. "นะ ฐิโต นิสินนัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๑๕. "นะ ปัจฉะโต คัจฉันโต ปุระโต คัจฉันตัสสะ อะคิลา นัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๑๖. "นะ อุปปะเถนะ คัจฉันโต ปะเถนะ คัจฉันตัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา. โสฬะสะ ธัมมะเทสะนาปะฏิสังยุตตา. ๑. "นะ ฐิโต อะคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง วา กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๒. "นะ หะริเต อะคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง วา เขฬัง วา กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา. ๓. "นะ อุทะเก อะคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง วา เขฬัง วา กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา. ตะโย ปะกิณณะกา. อุททิฏฐา โข อายัสมันโต (ปัญจะสัตตะติ) เสขิยา ธัมมา. ตัตถายัสมันเต ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ? ทุติยัมปิ ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ? ตะติยัมปิ ปุจฉามิ. กิจจิตถะ ปะริสุทธา ? ปะริสุทเธตถายัสมันโต ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ. เสขิยา นิฏฐิตา. อิเม โข ปะนายัสมันโต สัตตาธิกะระณะสะมะถา ธัมมา อุทเทสัง อาคัจฉันติ. อุปปันนปุปันนานัง อะธิกะระณานัง สะมะถายะ วูปะ


มนต์พิธี - หน้าที่ 332 สะมายะ สัมมุขาวินะโย ทาตัพโพ, สะติวินะโย ทาตัพโพ, อะมูฬ หะวินะโย ทาตัพโพ, ปะฏิญญาตะกะระณัง, เยภุยยะสิกา, ตัสสะ ปาปิยะสิกา, ติณะวัตถาระโกติ. อุททิฏฐา โข อายัสมันโต สัตตาธิกะระณะสะมะถา ธัมมา. ตัตถายัสมันเต ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ? ทุติยัมปิ ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ? ตะติยัมปิ ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ? ปะริสุทเธตถายัสมันโต ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ. สัตตาธิกะระณะสะมะถา นิฏฐิตา. อุททิฏฐัง โข อายัสมันโต นิทานัง, อุททิฏฐา จัตตาโร ปาราชิกา ธัมมา, อุททิฏฐา เตระสะ สังฆาทิเสสา ธัมมา, อุททิฏฐา เทว อะนิยะตา ธัมมา. อุททิฏฐา ติงสะ นิสสัคคิยา ปาจิตติยา ธัมมา, อุททิฏฐา เทวนะวุติ ปาจิตติยา ธัมมา, อุททิฏฐา จัตตาโร ปาฏิเทสะนียา ธัมมา, อุททิฏฐา (ปัญจะสัตตะติ) เสขิยา ธัมมา, อุททิฏฐา สัตตาธิกะระณะสะมะถา ธัมมา, เอตตะกันตัสสะ ภะคะวะโต สุตตาคะตัง สุตตะปะริยาปันนัง อันวัฑฒะมาสัง อุทเทสัง อาคัจฉะติ. ตัตถะ สัพเพเหวะ สะมัคเคหิ สัมโมทะมาเนหิ อะวิวะ ทะมาเนหิ สิกขิตัพพันติ. ภิกขุปาฏิโมกขัง นิฏฐิตัง.

มนต์พิธี - หน้าที่ 333 บุพพกรณ์และบุพพกิจ (แบบสององค์) (ผู้อาราธนาว่า) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ หน) สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะ กัลลัง, อะหัง (อายัสมันตัง อิตถันนามัง) วินะยัง ปุจเฉยยัง. (ผู้แสดงว่า) มะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ หน ) สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, อะหัง (อิตถันนาเมนะ) วินะยัง ปุฏโฐ วิสสัชเชยยัง. (คำว่า ภันเต นี้ ว่าได้แต่ที่มีภิกษุพรรษาแก่กว่าผู้แสดงอยู่ บ้าง ถ้าผู้แสดงแก่พรรษากว่าภิกษุทั้งหมด แล้วต้องว่า อาวุโส แทน ภันเต ในวงเล็บว่า อายัสมันตัง อิตถันนามัง นี้ ถ้าภิกษุผู้อาราธนา อ่อนพรรษากว่าผู้แสดงก็ให้ว่า อายัส มันตัง แล้วใส่ฉายาของผู้แสดงลงแทน อิตถันนามัง ถ้า ผู้อาราธนาแก่พรรษากว่าผู้แสดงให้ยก อายัสมัสตัง ออก เสีย ว่าแต่ฉายาของผู้แสดงเท่านั้น และในวงเล็บว่า อิต ถันนาเมนะ นี้ ถ้าผู้แสดงแก่พรรษากว่างผู้อาราธนา ก็ให้ใส่ ฉายาผู้อาราธนาลงแทน ถ้าอ่อนกว่าใส่ อายัสมะตา ลง หน้าฉายาผู้อาราธนาด้วย)

มนต์พิธี - หน้าที่ 334 (ผู้อาราธนา) สัมมัชชะนี ปะทีโป จะ, อุทะกัง อาสะเนนะ จะ, อุโปสะถัสสะ เอตานิ, ปุพพะกะระณันติ วุจจะติ, อุกาสะ สัมมัชชะนี. (ผู้แสดง) สัมมัชชะนะกะระณัญจะ (ผู้อาราธนา) ปะทีโป จะ (ผู้แสดง) ปะทีปะอุชชะละนัญจะ (อิทานิ สุริยาโลกัสสะ อัตถิตายะ ปะทีปะกิจจัง นัตถิ) (ในวงเล็บข้างบนนี้ ใช้แต่กลางวัน ถ้าเป็นกลางคืนให้ยกเสีย) (ผู้อาราธนา) อุทะกัง อาสะเนนะ จะ (ผู้แสดง) อาสะเนนะ สะหะ ปานียะปะริโภชะนียะอุ ปัฏฐะปะนัญจะ (ผู้อาราธนา) อุโปสะถัสสะ เอตานิ, ปุพพะกะระณันติ วุจจะติ. (ผู้แสดง) เอตานิ จัตตาริ วัตตานิ สัมมัชชะนะกะระณาทีนิ สังฆะสันนิปาตะโต ปะฐะมัง กัตตัพพัตตา อุโป สะถัสสะ อุโปสะถะกัมมัสสะ ปุพพะกะระณันติ วุจจะติ ปุพพะกะระณานีติ อักขาตานิ. (ผู้อาราธนา) ฉันทะปาริสุทธิ อุตุกขานัง, ภิกขุคะณะนา จะ โอวาโท อุโปสะถัสสะ เอตานิ, ปุพพะกิจจันติ วุจจะติ ฉันทะปาริสุทธิ. (ผู้แสดง) ฉันทาระหานัง ภิกขูนัง ฉันทะปาริสุทธิอา หะระณัง (ตัญจะ อิธะ นัตถิ) (ในวงเล็บนี้ถ้าเป็นสีมารอบวัดมีภิกษุนำฉันทะปาริสุทธิมา ก็ให้ยกเสียถ้าไม่มีไม่ต้องยก)

มนต์พิธี - หน้าที่ 335 (ผู้อาราธนา) อุตุกขานัง (ผู้แสดง) เหมันตาทีนัง ติณณัง อุตูนัง เอตตะกัง อะติก กันตัง เอตตะกัง อะวะสิฏฐันติ เอวัง อุตุอาจิกขะนัง อุตูนีธะ ปะนะ สาสะเน เหมันตะคิมหะวัสสานานัง วะเสนะ ตีณิ โหนติ อะยัง (คิมหะอุตุ) อิมัสมิญจะ อุตุมหิ (อัฏฐะ อุโสะถา) อิมินา ปักเขนะ เอโก อุโปสะโถ สัมปัตโต (เอโก) อุโปสะโถ อะติกกันโต (ฉะ) อุโปสะถา อะวะสิฏฐา (ในวงเล็บนั้นให้เปลี่ยนตามฤดู และอุโบสถที่ล่วงไปและ เหลืออยู่ในฤดูนั้น วงเล็บว่า อัฏฐะ อุโปสะถา นั้น ถ้าเป็น ฤดูที่มีอธิกมาสมี ๑๐ อุโบสถ ต้องว่า อะธิกะมาสะวะเสนะ ทะสะอุโปสะถา) (ผู้อาราธนา) ภิกขุคะณะนา จะ (ผู้แสดง) อิมัสมิง อุโปสะถัคเค เอตตะกา ภิกขู สันนิ ปะติตาติ ภิกขุนัง คะณะนา อิมัสมิง ปะนะ อุโป สะถัคเค (เอตตะกา) ภิกขู สันนิปะติตา โหนติ. (ในวงเล็บ เอตตะกา นั้นให้ใส่สังขยาตามจำนวนพระที่ ลงอุโบสถแทน) (ผู้อาราธนา) โอวาโท (ผู้แสดง) ภิกขุนีนัง โอวาโท ทาตัพโพ, อิทานิ ปะนะ ตาสัง นัตถิตายะ โส จะ โอวาโท อิธะ นัตถิ (ผู้อาราธนา) อุโปสะถัสสะ เอตานิ ปุพพะกิจจัติ วุจจะติ (ผู้แสดง) เอตานิ ปัญจะ กัมมานิ ฉันทาหะระณาทีนิ

มนต์พิธี - หน้าที่ 336 ปาฏิโมกขุทเทสะโต ปะฐะมัง กัตตัพพัตตา อุโปสะถัสสะ อุโปสะถะกัมมัสสะ ปุพพะกิจจันติ วุจจะติ, ปุพพะกิจจานีติ อักขาตานิ (ผู้อาราธนา) อุโปสะโถ ยาวะติกา จะ ภิกขู กัมมัปปัตตา สะภาคาปัตติโย จะ นะ วิชชันติ, วัชชะนียา จะ ปุคคะลา ตัสมิง นะ โหนติ, ปัตตะกัลลันติ วุจจะติ, อุโปสะโถ (ผู้แสดง) ตีสุ อุโปสะถะทิวะเสสุ จาตุททะสี ปัณณะระสี สามัคคีสุ โย โกจิ ทิวะโส อัชชะปะนุโปสะโถ (ปัณณะระโส) (ในวงเล็บนี้ ถ้าเป็นวัน ๑๔ ค่ำว่า จาตุททะโส ถ้าเป็นอธิกวาร ให้ว่า อะธิกะวาระวะเสนะ ปัณณะระโส) (ผู้อาราธนา) ยาวะติกา จะ ภิกขู กัมมัปปัตตา. (ผู้แสดง) ยัตตะกา ภิกขู ตัสสะ อุโปสะถะกัมมัสสะ ปัตตา ยุตตา อะนุรูปา สัพพันติเมนะ ปะริจเฉเทนะ จัตตาโร ภิกขู ปะกะตัตตา สังเฆนะ อะนุกขิตตา เต จะ โข หัตถะปาสัง อะวิชะหิตวา เอกะสีมายัง ฐิตา. (ผู้อาราธนา) สะภาคาปัตติโย จะ นะ วิชชันติ (ผู้แสดง) วิกาละโภชะนาทิวัตถุสะภาคาปัตติโย จะ นะ วิชชันติ. (ผู้อาราธนา) วัชชะนียา จะ ปคคะลา ตัสมิง นะ โหนติ. (ผู้แสดง) คะหัฏฐะปัณฑะกาทะโย เอกะวีสะติ วัชชะนี


มนต์พิธี - หน้าที่ 337 ยะปุคคะลา หัตถะปาสะโต พะหิกะระณะวะเสนะ วัชเชตัพพา ตัสมิง นะ โหนติ. (ผู้อาราธนา) ปัตตะกัลลันติ วุจจะติ (ผู้แสดง) สังฆัสสะ อุโปสะถะกัมมัง อิเมหิ จะตูหิ ลักขะเณหิ สังคะหิตัง ปัตตะกัลลันติ วุจจะติ, ปัตตะกาละวันตันติ อักขาตัง (ผู้อาราธนา) ปุพพะกะระณะปุพพะกิจจานิ สะมาเปตวา อิมัสสะ นิสินนัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ อะนุมะติยา ปาฏิโมกขัง อุททิสิตุง อัชเฌสะนัง กะโรมิ.

มนต์พิธี - หน้าที่ 338 บุพพกรณ์และบุพพกิจ (แบบองค์เดียว) อุโปสะถะกะระณะโต๑ ปุพเพ นะวะวิธัง ปุพพะกิจจัง กาตัพพัง โหติ. ตัณฐานะสัมมัชชะนัญจะ ตัตถะ ปะทีปุชชะ ละนัญจะ อาสะนะปัญญะปะนัญจะ ปานียะปะรีโภชนะนียูปัฏฐะ ปะนัญจะ ฉันทาระหานัง ภิกขูนัง ฉันทาหะระณัญจะ เตสัญเญวะ อะกะตุโปสะถานัง ปาริสุทธิยาปิ๒ อาหะระณัญจะ อุตุกขานัญจะ ภิกขุคะณะนา จะ ภิกขุนีนะโมวาโท จาติ. ตัตถะ ปุริมานิ จัตตาริ๓ ภิกขูนัง วัตตัง ชานันเตหิ อารามิเกหิปิ ภิกขูหิปิ ๔ กะตานิ ปะรินิฏฐิตานิ โหนติ. ฉันทาหะระณะปาริสุทธิ๕ อาหะระณานิ ปะนะ อิมิสสัง สีมายัง หัตถะปาสัง วิชะหิตวา นิสินนานัง ภิกขูนัง อะภาวะโต นัตถิ. อุตุกขานัง นามะ เอตตะกัง อะติกกันตัง, เอตตะกัง อะวะสิฏฐันติ เอวัง อุตุอาจิกขะนัง, อุตูนีธะ ปะนะ สาสะเน เหมันตะคิมหะวัสสานานัง วะเสนะ ตีณิ โหนติ. อะยัง เหมันโตตุ ๖ อัสมิญจะ อุตุมหิ อัฏฐะ อุโปสะถา, อิมินา ปักเขมะ เอโก อุโปสะโถ สัมปัตโต เทว อุโปสะถา อะติกกันตา ปัญจะ อุโป สะถา อะวะสิฏฐา๗ อิติ เอวัง สัพเพหิ อายัสมันเตหิ อุตุกขานัง ธาเรตัพพัง. (รับว่าเอวัง ภันเต พร้อมกัน ผู้แก่ว่า เอวัง อาวุโส หรือ เอวัง)

มนต์พิธี - หน้าที่ 339 ภิกขุคะณะนา นามะ อิมัสมิง อุโปสะถัคเค๘ อุโปสะถัต ถายะ๘ สันนิปะติตา ภิกขู เอตตะกาติ ภิกขูนัง คะณะนา. อิมัส มิมปะนะ อุโปสะถัคเค๙ จัตตาโร๑๐ ภิกขู สันนิปะติตา โหนติ. อิติ เอวัง สัพเพหิ อายัสมันเตหิ ภิกขุคะณะนาปิ ธาเรตัพพา. (รับว่าเอวัง ภันเต พร้อมกัน แก่ว่า เอวังอาวุโส หรือ เอวัง) ภิกขุนีนะโมวาโท ปะนะ อิทานิ ตาสัง นัตถิตายะ นัตถิ. อิติ สะกะระโณกาสานัง ปุพพะกิจจานัง กะตัตตา นิกกะระโณ กาสานัง ปุพพะกิจจานัง ปะกะติยา ปะรินิฏฐิตัตตา เอวันตัง นะวะวิธัง ปุพพะกิจจัง ปะรินิฏฐิตัง โหติ. นิฏฐิเต จะ ปุพพะกิจเจ สะเจ โส ทิวะโส จาตุททะสี ปัณณะระสี สามัคคีนะมัญญะตะโร ยะถาชชะอุโปสะโถ๑๑ ปัณ ณะระโส๑๒ ยาวะติกา จะ ภิกขู กัมมัปปัตตา สังฆุโปสะถาระหา จัตตาโร๑๓ วา ตะโต วา อะติเรกา ปะกะตัตา ปาราชิกัง อะนาปันนา สังเฆนะ วา อะนุกขิตตา, เต จะ โข หัตถะปาสัง อะวิชะหิตวา เอกะสีมายัง ฐิตา, เตสัญจะ วิกาละโภชะนาทิ วะเสนะ วัตถุสะภาคาปัตติโย เจ นะ วิชชันติ, เตสัญจะ หัตถะ ปาเส หัตถะปาสะโต พะหิกะระณะวะเสนะ วัชเชตัพโพ โกจิ วัชชะนียะปุคคะโล เจ นัตถิ. เอวังตัง อุโปสะถะกัมมัง๑๔ อิเมหิ จะตูหิ ลักขะเณหิ สังคะหิตัง ปัตตะกัลลัง นามะ โหติ กาตุง ยุตตะรูปัง อุโปสะ ถะกัมมัสสะ ๑๕ ปัตตะกัลลัตตัง วิทิตวา อิทานิ กะริยะมาโน อุโปสะโถ สังเฆนะ อะนุมาเนตัพโพ ๑๖ (รับว่า สาธุ พร้อมกัน)

มนต์พิธี - หน้าที่ 340 (ต่อจากนี้ท่านผู้แก่กว่าในสงฆ์ ถ้าไม่ได้สวดเอง พึงกล่าวคำ อัชเฌสนา ว่า ดังนี้) ปุพพะกะระณะปุพพะกิจจานิ สะมาเปตวา อิมัสสะ นิสินนัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ อะนุมะติยา ปาฏิโมกขัง อุททิสิตุง อัชเฌสะนัง กะโรมิ.

มนต์พิธี - หน้าที่ 341 วิธีเปลี่ยนบุพพกิจตามลำดับเลขเชิงอรรถ ๑. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า ปะวาระณากะระณะโต ๒. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า อะกะตะปะวาระณานัง ปะวาระณายะปิ ๓. ถ้ากลางวัน พึงว่า ตัตถะ ปุริเมสุ จะตูสุ กิจเจสุ ปะทีปะกิจจัง อิทานิ สุริยาโลกัสสะ อัตถิตายะ นัตถิ อะปะรานิ ตีณิ. ๔. ถ้ารูปเดียว พึงว่า ภิกขูนัง วัตตัง ชานะตา ภิกขุนา ถ้าหลายรูป ไม่มีอารามิกะ พึงว่าแต่ ภิกขูหิ เท่านั้น ๕. ถ้าวันปวารณา พึงว่า ปะวาระณาอาหะระณานิ ๖. ถ้าเป็นคิมหฤดู พึงว่า คิมโหตุ ถ้าเป็นวัสสานฤดู พึงว่า วัสสาโนตุ ๗. นี้เป็นฤดูที่ไม่มีอธิกมาส ไม่มีปวารณาและเป็นอุโบสถที่ ๓ ถ้าเป็นอุโบสถ ที่ ๑ พึงว่า เอโก อุโปสะโถ สัมปัตโต สัตตะ อุโปสะถา อะวะสิฏฐา ถ้าเป็นอุโบสถที่ ๒ คือล่วงแล้ว ๑ ปัจจุบัน ๑ ยังเหลืออยู่อีก ๖ พึงว่า เอโก อุโปสะโถ อะติกกันโต ฉะ อุโปสะถา อะวะสิฏฐา ถ้าล่วงแล้ว ๒-๓-๔-๕-๖ อุโบสถ ยังเหลืออยู่ ๕-๔-๓-๒-๑ อุโบสถ พึงว่า เทว ตะโย จัตตาโร อุโปสะถา อะติกกันตา ปัญจะ ฉะ

ปัญจะ จัตตาโร อุโปสะถา อะวะสิฏฐา ตะโย เทว

มนต์พิธี - หน้าที่ 342 เอโก อุโปสะโถ อะวะสิฏโฐ ถ้าล่วง ๗ อุโบสถ ปัจจุบัน ๑ รวมเป็น ๘ อุโบสถบริบูรณ์ พึงว่า สัตตะ อุโปสะถา อะติกกันตา อัฏฐะ อุโปสะถา ปะริปุณณา ถ้าฤดูที่มีอธิกมาส พึงว่า อธิกะมาสะวะเสนะ ทะสะ อุโปสะถา อิมินา ปักเขนะ เอโก อุโปสะโถ สัมปัตโต นะวะ อุโปสะถา อะวะสิฏฐา อุโบสถที่ ๒-๓ ถึงที่ ๑๐ ก็ให้เปลี่ยนทำนองเดียวกันกับ ฤดูที่ไม่มีอธิกมาส ต่างกันที่ต้องเติมคำว่า อะธิกะมาสะวะเสนะ เข้า ข้างหน้าเสมอ เท่านั้น ฤดูที่ไม่มีอธิกมาส แต่มีปวารณา อุโบสถที่ ๑ ให้เปลี่ยนว่า สัตตะ จะ อุโปสะถา เอกา จะ ปะวาระณา อิมินา ปักเขนะ เอโก อุโปสะโถ สัมปัตโต ฉะ จะ อุโปสะถา เอกา จะ ปะวาระณา อะวะสิฏฐา. ถ้าล่วงแล้ว ๕ อุโบสถ ปัจจุบันเป็นปวารณา ยังเหลืออีก ๒ อุโบสถ พึงเปลี่ยน สัตตะ จะ อุโปสะถา เอกา จะ ปะวาระณา อิมินา ปักเขนะ เอกา ปะวาระณา สัมปัตตา ปัญจะ อุโปสะถา อะติกกันตา เทว อุโปสะถา อะวะสิฏฐา ถ้าเป็นอุโบสถที่สุด คือ ล่วงแล้ว ๖ อุโบสถ กับปวารณา ๑ ปัจจุบัน ๑ พึงเปลี่ยนว่า สัตตะ จะ อุโปสะถา เอกา จะ ปะวาระณา อิมินา ปักเขมะ เอโก อุโปสะโถ สัมปัตโต ฉะ จะ อุโปสะถา เอกา จะ ปะวาระณา อะติกกันตา, สัตตะ จะ อุโปสะถา เอกา จะ ปะวาระณา ปะริปุณณา. ถ้าฤดูที่มีอธิกมาสและปวารณาด้วย อุโบสถที่ ๑ พึงเปลี่ยนว่า อะธิกะมาสะวะเสนะ นะวะ จะ อุโบสะถา เอกา จะ ปะวาระณา อิมินา ปักเขนะ เอโก อุโปสะโถ สัมปัตโพ อัฏฐะ จะ อุโปสะถา

มนต์พิธี - หน้าที่ 343 เอกา จะ ปะวาระณา อะวะสิฏฐา อุโบสถต่อไป ก็พึงเปลี่ยนทำนอง เดียวกันกับฤดูที่ไม่มีอธิกมาส มีแต่ปวารณา ต่างกันแต่เติมว่า อะธิกะ มาสะวะเสนะ เข้าข้างหน้าเสมอเท่านั้น ๘. ถ้าวันปวารณา พึงว่า ปะวาระณัคเค ปะวาระณัตถายะ ๙. ถ้าวันปวารณา พึงว่า ปะวาระณัคเค ๑๐. นี้ภิกษุ ๔ รูป ถ้า ๕ รูปว่า ปัญจะ ภิกขู ๖ รูปว่า ฉะ ภิกขู ๗ รูปว่า สัตตะ ภิกขู ๘ รูปว่า อัฏฐะ ภิกขู ๙ รูปว่า นะวะ ภิกขู ๑๐ รูปว่า ทะสะ ภิกขู (ต่อจากนี้พึงดูแบบการนับ) ๑๑. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า ยะถาชชะ ปะวาระณา ๑๒. ถ้าเป็นอุโบสถที่ ๑๔ ว่า จาตุททะโส ถ้าเป็นวันปวารณาที่ ๑๔ ว่า จาตุททะสี วันปวารณาที่ ๑๕ ว่า ปัณณะระสี ๑๓. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า สังฆะปะวาระณาระหา ปัญจะ วา ๑๔. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า เอวันตัง ปะวาระณากัมมัง ๑๕. ถ้าเาป็นวันปวารณา พึงว่า ปะวาระณากัมมัสสะ ๑๖. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า อิทานิ กะริยะมานา ปะวาระณา สังเฆนะ อะนุมาเนตัพพา.

มนต์พิธี - หน้าที่ 344 แบบการนับ ๑๑ เอกาทะสะ ๓๒ ทวัตติงสะ ๑๒ ทวาทะสะ หรือ พาระสะ ๓๓ เตตติงสะ ๑๓ เตระสะ ๓๙ เอกูนะจัตตาฬีสะ ๑๔ จะตุททะสะ หรือ จุททะสะ ๔๐ จัตตาฬีสะ ๑๕ ปัญจะทะสะ หรือ ปัณณะระสะ ๔๑ เอกะจัตตาฬีสะ ๑๖ โสฬะสะ ๔๒ เทวจัตตาฬีสะ ๑๗ สัตตะระสะ ๔๓ เตจัตตาฬีสะ ๑๘ อัฏฐาระสะ ๔๙ เอกูนะปัญญาสะ ๑๙ เอกูนะวีสะติ หรือ อูนะวีสะติ ๕๐ ปัญญาสะ หรือ ปัณณาสะ ๒๐ วีสะ หรือ วีสะติ ๕๑ เอกะปัญญาสะ ๒๑ เอกะวีสะติ ๕๒ ทวิปัญญาสะ ๒๒ พาวีสะติ หรือ ทวาวีสะติ ๕๓ เตปัญญาสะ ๒๓ เตวีสะติ ๕๙ เอกูนะสัฏฐี ๒๔ จะตุวีสะติ ๖๐ สัฏฐี ๒๕ ปัญจะวีสะติ ๖๑ เอกะสัฏฐี ๒๖ ฉัพพีสะติ ๖๙ เอกูนะสัตตะติ ๒๗ สัตตะวีสะติ ๗๐ สัตตะติ ๒๘ อัฏฐะวีสะติ ๗๑ เอกะสัตตะติ ๒๙ เอกูนะติงสะ หรือ อูนะติงสะ ๗๙ เอกูนาสีติ ๓๐ ติงสะ หรือ ติงสะติ ๘๐ อะสีติ ๓๑ เอกัตติงสะ ๘๑ เอกาสีติ

มนต์พิธี - หน้าที่ 345 ๘๒ ทวาสีติ ๑๐๒ ทวุตตะระสะตัง ๘๓ ตะยาสีติ ๑๐๓ ตยุตตะระสะตัง ๘๔ จะตุราสีติ ๑๐๔ จะตุตตะระสะตัง ๘๕ ปัญจาสีติ ๑๐๕ ปัญจุตตะระสะตัง ๘๖ ฉฬาสีติ ๑๑๐ ทะสุตะระสะตัง ๘๗ สัตตาสีติ ๑๑๕ ปัญจะทะสุตตะระสะตัง ๘๘ อัฏฐาสีติ ๑๒๐ วีสุตตะระสะตัง ๘๙ เอกูนะนะวุติ ๑๒๑ เอกะวีสุตตะระสะตัง ๙๐ นะวุติ ๑๒๕ ปัญจะวีสุตตะระสะตัง ๙๑ เอกะนะวุติ ๑๓๐ ติงสุตตะระสะตัง ๙๒ เทวะนุวุติ ๑๓๕ ปัญจะติงสุตตะระสะตัง ๙๓ เตนะวุติ ๑๔๐ จัตตาฬีสุตตะระสะตัง ๙๙ เอกูนะสะตัง ๑๔๕ ปัญจะจัตตาฬีสุตตะระสะตัง ๑๐๐ สะตัง ๑๕๐ ปัญญาสุตตะระสะตัง ๑๐๑ เอกุตตะระสะตัง ๑๕๑ เอกะปัญญาสุตตะระสะตัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 346 บทสวดมนต์ขอพระพระแม้กวนอิมโพธิสัตว์ น้ำโม ไต่ซื้อ ไต่ปุย กิ๊วโข่ว กิ๊วหลั่ง กวงไต๋เหล่าก๊ำ กวงสีอิมผ่อสัก (กราบ) น้ำโม ไต่ซื้อ ไต่ปุย กิ๊วโข่ว กิ๊วหลั่ง กวงไต๋เหล่งก๊ำ กวงสีอิมผ่อสัก (กราบ) น้ำโม ไม่ซื้อ ไ ต่ปุย กิ๊วโข่ว กิ๊วหลั่ง กวงไต๋เหล่งก๊ำ กวงสีอิมผ่อสัก (กราบ) น้ำโมฮูก น้ำโมหวก น้ำโมแจง น้ำโม กิ๊วโข่ว กิ๊วหลั่ง กวงสีอิมผ่อสัก ถั่วจี๊โต โอม เกียล้อฮวกโต เกียล้อฮวกโต เกียออฮวกโต หล่อเกียฮวกโต หล่อเกียฮวกโต ซำพอออ เทียงหล่อซิ้ง ตี่หล่อซิ้ง นั้งหลี่หหลั่ง หลั่งหลี่ซิง เจ็กเฉียก ไจเอียงห้วยอุ่ยติ๊ง น้ำโม หม่อออ ปั่วเยี๊ยะ ปอหล่อบิ๊ก (กราบ) (ภาวนาวันละมากจบเท่าไรก็ยิ่งเป็นการดี)

ใจความสำคัญของมนต์ขอพรพระแม่กวนอิม ฯ ขอนอบน้อมพระแม้กวนอิมมหาโพธิสัตว์ พระผู้เปี่ยมล้นด้วยมหา- เมตตา มหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล ขอได้โปรดบำบัดทุกข์โศกโรคภัย อันตรายทั้วปวง ข้าพเจ้าขอน้อมถึงพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ พระแม่ กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์โศกโรคภัยทั้วปวงให้ หมดสิ้นไป ขอความสุข สมปรารถนาทุกประการ จงมีแด่ข้าพเจ้า ขอเทพเจ้า เบื้องบนและเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมด ได้โปรดปัดเป่าให้เวรกรรมและ สรรพเคราะห์ทั้งมวล จงหมดสิ้นไป.