มหากรุณาธารณี

จาก วิกิซอร์ซ

หมายเหตุ: ต้นฉบับเดิมของธารณีเป็นภาษาสันสกฤต

อักษรเทวนาครี[แก้ไข]

नीलकण्ठ धारनी नमो रत्नत्रयाय नमह् अर्य अवलोकितेश्वराय बोधिसत्त्वाय महासत्वाय महाकारुनिकाय ॐ सर्वरभय सुधनदस्ये नमस्क्र्त्वा इमम् आर्यावलोकितेश्वर रंधव नमो नरकिन्दि। ह्रिह् महावधसम सर्व अथदु शुभुं अजेयं। सर्व सत्य नम वस्त्य नमो वाक मार्ग दातुह्। तद्यथा ॐ अवलोकि लोचते करते ए ह्रिह् महाबोधिसत्त्व। सर्व सर्व मल मल महिम हृदयम् कुरु कुरु कर्मुं धुरु धुरु विजयते महाविजयते धर धर धिरीनिश्वराय चल चल मम विमल मुक्तेले एहि एहि शिन शिन आरषं प्रचलि विष विषं प्राशय | हुरु हुरु मर हुलु हुलु ह्रिह् सर सर सिरि सिरि सुरु सुरु बोधिय बोधिय बोधय बोधय । मैत्रिय नारकिन्दि धर्षिनिन भयमान स्वाहा सिद्धाय स्वाहा महासिद्धाय् स्वाहा सिद्धयोगेश्वराय स्वाहा नरकिन्दि स्वाहा मारणर स्वाहा शिर संह मुखाय स्वाहा सर्व महा असिद्धाय स्वाहा चक्र असिद्धाय स्वाहा पद्म हस्त्राय स्वाहा नारकिन्दि वगलय स्वाहा मवरि शन्खराय स्वाहा नमः रत्नत्रयाय नमो आर्यवलोकितेश्वराय स्वाहा ॐ सिधयन्तु मन्त्र पदाय स्वाहा

รูปปริวรรต

นโม รตฺนตฺรยาย นมหฺ อรฺยาวโลกิเตศฺวราย โพธิสตฺตฺวาย มหาสตฺวาย มหาการุนิกาย โอม สรฺวรภย สุธนทสฺเย นมสฺกฺรฺตฺวา อิมมฺ อารฺยาวโลกิเตศฺวร รํธว นโม นรกินฺทิ ฯ หฺริหฺ มหาวธสม สรฺว อถทุ ศุภุ̊ อเชยํฯ สรฺว สตฺย นม วสฺตฺย นโม วาก มารฺค ทาตุหฺ ฯ ตทฺยถา โอม อวโลกิ โลจเต กรเต เอ หฺริหฺ มหาโพธิสตฺตฺวฯ สรฺว สรฺว มล มล มหิม หฤทยมฺ กุรุ กุรุ กรฺมุ̊ ธุรุ ธุรุ วิชยเต มหาวิชยเต ธร ธร ธิรีนิศฺวราย จล จล มม วิมล มุกฺเตเล เอหิ เอหิ ศิน ศิน อารษํ ปฺรจลิ วิษ วิษํ ปฺราศย ฯ หุรุ หุรุ มร หุลุ หุลุ หฺริหฺ สร สร สิริ สิริ สุรุ สุรุ โพธิย โพธิย โพธย โพธย ฯ ไมตฺริย นารกินฺทิ ธรฺษินิน ภยมาน สฺวาหา สิทฺธาย สฺวาหา มหาสิทฺธายฺ สฺวาหา สิทฺธโยเคศฺวราย สฺวาหา นรกินฺทิ สฺวาหา มารณร สฺวาหา ศิร สํห มุขาย สฺวาหา สรฺว มหา อสิทฺธาย สฺวาหา จกฺร อสิทฺธาย สฺวาหา ปทฺม หสฺตฺราย สฺวาหา นารกินฺทิ วคลย สฺวาหา มวริ ศนฺขราย สฺวาหา นมหฺ รตฺนตฺรยาย นโม อารฺยวโลกิเตศฺวราย สฺวาหา โอม สิทฺธยนฺตุ มนฺตฺร ปทาย สฺวาหา

ฉบับที่เผยแพร่ในประเทศไทย[แก้ไข]

ฉบับคำอ่านภาษาจีน[แก้ไข]

นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เหย่ เย • นำ มอ ออ ลี เย • ผ่อ ลู กิด ตี ซอ ปอ ลา เย • ผู่ ที สัต ตอ พอ เย • หม่อ ฮอ สัต ตอ พอ เย • หม่อ ฮอ เกีย ลู นี เกีย เย • งัน • สัต พัน ลา ฮัว อี • ซู ตัน นอ ตัน เซ • นำ มอ สิด กิด ลี ตอ อี หม่ง ออ ลี เย • ผ่อ ลู กิด ตี สิด ฮู ลา เลง ถ่อ พอ • นำ มอ นอ ลา กิน ซี • ซี ลี หม่อ ฮอ พัน ตอ ซา เม • สะ พอ ออ ทอ เตา ซี พง • ออ ซี เย็น • สะ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ สะ ตอ นะ มอ พอ เค • มอ ฮัว เตอ เตา • ตัน จิต ทอ • งัน ออ พอ ลู ซี • ลู เกีย ตี • เกีย ลอ ตี • อี ซี ลี • หม่อ ฮอ ผู่ ที สัต ตอ • สัต พอ สัต พอ • มอ ลา มอ ลา • มอ ซี มอ ซี ลี ทอ ยิน • กี ลู กี ลู กิด มง • ตู ลู ตู ลู ฟา เซ เย ตี • หม่อ ฮอ ฮัว เซ เย ตี • ทอ ลา ทอ ลา • ตี ลี นี • สิด ฮู ลา เย • เจ ลา เจ ลา • มอ มอ ฮัว มอ ลา • หมก ตี ลี • อี ซี อี ซี • สิด นอ สิด นอ • ออ ลา ซัน ฮู ลา เซ ลี • ฮัว ซอ ฮัว ซัน • ฮู ลา เซ เย • ฮู ลู ฮู ลู มอ ลา • ฮู ลู ฮู ลู ซี ลี • ซอ ลา ซอ ลา • สิด ลี สิด ลี • ซู ลู ซู ลู • ผู่ ถี่ เย ผู่ ถี่ เย • ผู่ ถ่อ เย ผู่ ถ่อ เย • มี ตี ลี เย • นอ ลา กิน ซี • ตี ลี สิด นี นอ • ผ่อ เย มอ นอ • ซอ ผ่อ ฮอ • สิด ถ่อ เย •หม่อ ฮอ สิด ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ • สิด ทอ ยี อี • สิด พัน ลา เย • ซอ ผ่อ ฮอ • นอ ลา กิน ซี • ซอ ผ่อ ฮอ • มอ ลา นอ ลา • ซอ ผ่อ ฮอ • สิด ลา เซง ออ หมก เค เย • ซอ ผ่อ ฮอ • ซอ ผ่อ หม่อ ฮอ ออ สิด ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ • เจ กิด ลา ออ สิด ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ • ปอ ทอ มอ กิด สิด ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ • นอ ลา กิน ซี พัน เค ลา เย • ซอ ผ่อ ฮอ • มอ พอ ลี เซง กิด ลา เย • ซอ ผ่อ ฮอ • นำ มอ ห่อ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย • นำ มอ ออ ลี เย • ผ่อ ลู กิต ตี • ชอ พัน ลา เย • ซอ ผ่อ ฮอ • งัน สิด ติน ตู • มัน ตอ ลา • ปัด ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ

ฉบับภาษาทิเบต[แก้ไข]

นา.โม.รัตนา.ตา.ยา.ยะ/ นะมา.อาร.ยะ.จานนา.ซา.กา.ระ/
เบ.โร.จา.นะ.บู.ฮา.รา.จา.ยะ/ ตะ.ถา.กะ.ตา.ยะ/ อาร.ฮะ.เต.ซัม.ยัก.ซัม.บุด.ธา.ยะ/
นามา.ซาวา.ตะ.ถา.คะ.เต.เบ/ อาร ฮา.เต.เบ. ซัม.ยา.ซัม.บูด.เด.เบ/
นา.มา.อาร.ยะ.อ ว.โล.กิ.เต.โช.รา.ยา/ โพ.ธิ.สัต.ตวา.ยา/ มหา.สัต.ตวา.ยา/ มหา.กา.รู.นิ.กา.ยะ/
ตา.ยา.ถา/ โอม.ดา.รา.ดา.รา/ ดิ.ริ.ดิ.ริ/ ดู.รู.ดู.รู/ อิ.เด.วิ.เด/ จา.เล.จา.เล/ ปาร.จา.เล.ปาร.จา.เล/
กู.ซู.เม.กู.ซู.มา.วา.เร/ อิ.ลิ.มิ.ลิ/ จิ.เต.จา. ลา.มา.ปา.นา.ยา.โซ.ฮา/

ฉบับหลวงจีนคณาณัติจีนพรต[แก้ไข]

มหากรุณาธารณี ถอดจากจากต้นฉบับภาษาทิเบต ปริวรรตเป็นอักษรไทยโดยหลวงจีนคณาณัติจีนพรต (เย็นบุญ) วัดทิพยวารีวิหาร

นะโมรัตนะตรายายยะ นะโมอาระยะ อวโลกิเตศะวะรายะ โพธิสัตตวายะ มหาสัตตวายะ มหากรุณิกายะ โอม สะวะละติ ศุททะนะตัสยะ นมัสกฤตวานิมางอาระยะ อวโลกิเตศะวะละรันตะภา นะโมนิลากันถะ ศรีมหาปะฏะศะมิ สระวาทฺวะตะสุภัม อสิยูม สะรวะสัตตวะนะโมปวสัตตวะนโมภควะ มะภะเตตุ ตัทยะถา โอมอวโลกา โลกาเต กาละติ อีศีลี มหาโพธิสัตตวะ สาโพสาโพ มะรามะรา มะศิมะศิฤธะยุ คุรุคุรุฆามัม ธูรูธูรูภาษียะติ มหาภาษียะติ ธาระธาระ ถิริณี ศะวะรายะ ชะละชะละ มามะภามะละ มุธิริ เอหิเอหิ ศินะศินะ อาละลินภะระศรี ภาษาภาษิน การะศะยะ หูลุหูลุมะละ หุลุหุลุศรี สะระสะระ สิรีสิรี สุรุสุรุ พุทธายะพุทธายะ โพธายะโพธายะ ไมตรีเย นิละกันสะตะ ตริสะระณะ ภะยะมะนะ สวาหา สีตายะ สวาหา มหาสีตายะ สวาหา สีตายะเย ศะวะรายะ สวาหา นีลากันถิ สวาหา มะละนะละ สวาหา ศรีสิงหะมุขายะ สวาหา สะระวะมหาอัสตายะ สวาหา จักระอัสตายะ สวาหา ปัทมะเกสายะ สวาหา นิลากันเตปันตะลายะ สวาหา โมโผลิศังกะรายะ สวาหา นโมรัตนตรายายะ นะโมอาระยะ อวโลกิเต สะวะรายะ สวาหา โอมสิทธยันตุ มันตรา ปะทะเย สวาหา

ฉบับเสถียร โพธินันทะ[แก้ไข]

นะโม รัตนะตระยายะ นะมะ อารยะวะโลกิเตศะวะรายะ โพธิสัตตวายะ มหาสัตตวายะ มหาการุณิกายะ โอม สระวะภะเย ศูตะระณะกะรายะ ตัสยะ นะมัสกฤตะวา อิมัม อารยาวโลกิเตศะวะราราธัม นามะ นีละกัณฐะหฤทะยัม อวตาระยิษะยามิ สระวาระถะสาธะกัม ภะวะ มาระคา วิศุทธะกัม ตัทยะถา โอม อวโลเก โลกะติ กะรานเต เห หะเร มหาโพธิสัตตวะ สะระวะ สะระวะ มะละมะละ มะเหมะเห หฤทะยัม กุรุกุรุ กะระมะ ธุรุ วิชะยันติ มหาวิชะยันติ ธะระ ธะระ ธะเร อินทเร ศะวะรายะ เจละ เจละ มะมะ วิมะละมุททะเร เอหะเยหิ ศฤณุ ศฤณุ หระษัม ประศเล ภาษะภาษะ ประศาสยะ หุลุ หุลุ มะละ หุลุ หุลุ หิเล สระ สะระ สะระ สิริ สิริ สุรุ สุรุ พุทธายะ พุทธายะ โพธะยะ โพธะยะ ไมเตระระยะ นีละกัณฐิ ธฤษฏีนัม ประหะลาทะยะมาเน สุวาหา สิทธะเย สุวาหา มหาสิทธายะ สวาหา สิทธะโยเค ศวะรายะ สวาหา นีละกัณเฐ สวาหา วราหะมุขายะ สวาหา ศีระสิงหะมุขายะ สวาหา ศัมพะหัสตายะ สวาหา จักรหัสตายะ สวาหา ปัทมะหัสตายะ สวาหา นีละกัณฐิภะยังกะรายะ สวาหา ตระยายะ นะมะ อาระยะวะโลกิเตศะวะรายะ สวาหา โอม สิทธะยันตุ มันตระปทายะ สวาหา ๚

กลับหน้าหลัก