มาร์ชดำแดง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

บทเพลงประจำโรงเรียนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บทประพันธ์ เฉลิม สายสร้าง
เรียบเรียงเสียงประสาน พ.ต.ท. ทีฆา โพธิเวส, จรัส วงศ์ชนะ
ธงดำแดงสะบัดโบกพลิ้วปลิวนภา
สวยเป็นสง่าเมื่อเวลาถูกลมพัดไกว
ปากเกร็ดชื่อนี้ใครย่อมรู้ดีแสนเกรียงไกร
และมีน้ำใจต่างก็รักสามัคคี
เวลาเรียนเราก็เพียรในวิชา
หาความก้าวหน้าให้สดใสจิตใจเสรี
ช่วยกันคิดและทำล้วนความดี
เปี่ยมล้นซึ่งไมตรีดั่งน้องพี่ร่วมมารดาเดียวกัน
เด่นเป็นศักดิ์ศรีนนท์บุรีแห่งนี้สถาบัน
ดั่งสวรรค์วิมานตระการตรึงตา
ปากเกร็ดก้องฟ้าใจแสนงาม
ครูนักเรียนกระเดื่องนามงามวิไล
เชิญรวมพลังให้ปากเกร็ดเราสถาวร
ชื่อเสียงลือกระฉ่อนทั่วฟากฟ้าแผ่นดินแสนไกล
เกียรติและนามแห่งเราเขาแซ่ซ้องแสนภูมิใจ
ทั่วฟ้าทั่วแดนไทยต่างอวยชัย ไชโย ไชโย

PD-icon.svg งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะการคุ้มครองลิขสิทธิ์หมดอายุลงแล้ว ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งว่า

"มาตรา ๑๙

  "ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย

  "ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย

  "ถ้าผู้สร้างสรรค์ หรือผู้สร้างสรรค์ร่วม ทุกคนถึงแก่ความตาย ก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

  "ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

"มาตรา ๒๐

  "งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝง หรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

  "ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม"

Flag of Thailand.svg