มาร์ชสิงห์บุรี

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

มาร์ชสิงห์บุรี เป็นเพลงประจำโรงเรียนสิงห์บุรี

คำร้องและทำนอง: เสถียร ปานคง, อโศก สุขศิริพรฤทธิ์

สิงห์บุรีเป็นสถาบันอันยิ่งใหญ่
เกียรติเกริกไกรอยู่ในเมืองสิงห์บุรี
เยาวชนได้ศึกษา ให้วิชามานานปี
ด้วยความดีเป็นที่เลื่องลือกล่าวขวัญ
สิงห์บุรีมีศักดิ์ศรีไม่เป็นรองใคร
ฝากชื่อไว้ใกล้ไกลต่างรู้ทั่วกัน
เลือดฟ้าแดงของเรานี้ สามัคคีมีคงมั่น
ร่วมสร้างสรรค์พูกพันกันอย่างมั่นคง
ในด้านกีฬาเราแกล้วกล้าชิงชัย
แข่งขันที่ใดใจไม่เคยใฝ่พะวง
เรื่องเรียนเราก็ดี เรื่องการดนตรีก็ยิ่งยง
จุดประสงค์วินัยซื่อตรงดำรงสืบมา
ขอเชิดชูและเทิดทูนชาติไทยไว้มั่น
ศาสน์ราชันย์มิ่งขวัญรักและศรัทธา
ครูของเราทุกท่านนี้ ศิษย์นั้นมีใจบูชา
จะไม่ลืมคุณค่าในสถาบัน

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะลิขสิทธิ์หมดอายุแล้ว ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า

  "มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
  ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
  ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

  มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
  ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม"