มาร์ชสิงห์บุรี

จาก วิกิซอร์ซ
Jump to navigation Jump to search

มาร์ชสิงห์บุรี เป็นเพลงประจำโรงเรียนสิงห์บุรี

คำร้องและทำนอง: เสถียร ปานคง, อโศก สุขศิริพรฤทธิ์

สิงห์บุรีเป็นสถาบันอันยิ่งใหญ่
เกียรติเกริกไกรอยู่ในเมืองสิงห์บุรี
เยาวชนได้ศึกษา ให้วิชามานานปี
ด้วยความดีเป็นที่เลื่องลือกล่าวขวัญ
สิงห์บุรีมีศักดิ์ศรีไม่เป็นรองใคร
ฝากชื่อไว้ใกล้ไกลต่างรู้ทั่วกัน
เลือดฟ้าแดงของเรานี้ สามัคคีมีคงมั่น
ร่วมสร้างสรรค์พูกพันกันอย่างมั่นคง
ในด้านกีฬาเราแกล้วกล้าชิงชัย
แข่งขันที่ใดใจไม่เคยใฝ่พะวง
เรื่องเรียนเราก็ดี เรื่องการดนตรีก็ยิ่งยง
จุดประสงค์วินัยซื่อตรงดำรงสืบมา
ขอเชิดชูและเทิดทูนชาติไทยไว้มั่น
ศาสน์ราชันย์มิ่งขวัญรักและศรัทธา
ครูของเราทุกท่านนี้ ศิษย์นั้นมีใจบูชา
จะไม่ลืมคุณค่าในสถาบัน

PD-icon.svg งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะการคุ้มครองลิขสิทธิ์หมดอายุลงแล้ว ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งว่า

"มาตรา ๑๙

  "ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย

  "ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย

  "ถ้าผู้สร้างสรรค์ หรือผู้สร้างสรรค์ร่วม ทุกคนถึงแก่ความตาย ก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

  "ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

"มาตรา ๒๐

  "งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝง หรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

  "ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม"

Flag of Thailand.svg