ยก

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

ยอบ กาย

JOB KAI Demittere se. — ยอบ ตัว Idem. Sebaisser. — Idem. To bend down. — Idem.

ยอบ

JOB มด ยอบ Myrrha. Myrrhe. Myrrh.

หยอย

JOI Celeriter, expedite. — เดิน หยอย Ire cito. — วิ่ง หยอย Celeri cersu ferri. Promptement, lestement. — Aller vite. — Courir rapidement. Quickly, nimbly. — To go fast. — To run quick.

หยอย หยอย

JOI JOI Expedite. Lestement. Nimbly.

ยอ่ย

JOI Conterere, in frusta redigere. Briser, reduire en morceaux. To break, to break pieces.

ซื้ ยอ่ย

SU JOI Singillatim, minutatim emere. Acheter petit a petit, en detail. To buy little at atime, by retail.

ยอ่ย ยับ

JOI JAB Vide ยับ ยอ่ย

ยับ ยอ่ย

JAB JOI Contusus, contritus, in frusta redactus. Pile, brise, reduit en morceaux. Pounded, broken, broken in to pieces.

หย่อย

JOI Saepe. — ขอ หย่อย Iterum et saepius petere. — หย่อย หย่อย Iterum et saepius. Souvent. — Demander a plusieurs reprises. — A plusieurs reprises. Often. — To ask at different times. — Often.

ย้อย

JOI Defluere ad terram (praesertim de viscosis). Couler s terre (en parlant surtout des choses gluantes). To run down to the ground (speaking especially of glutinous matter).

ย้อย ลง

JOI LONG Stillare, defluere. Decouler, couler goutte a goutte To drop.

ราก ย้อย

RAK JOI Evomere viscosos humores. Vomir des humeurs visqueuses. To vomit viscous humours.

ยาน ย้อย

JAN JOI Longus et pendent. Long et pendant. Long an hanging down.

ย้อย ยาน

JOI JAN Longus et pendent. Long et pendant. Long an hanging down.

ย้อย หยด

JOI JOT Defluere stillando. Tomber en coulant goutte a goutte. To drip.

ยก

JOK Elevare, levare, tollere. Elever, lever, enlever. To lift, to rise, to take away.

ยก ไป

JOK PAI Elevare, levare, tollere; profectio exercitus. Elever, lever, enlever; depart d'une armee. To lift, to rise, to take away; departure of an army.

ผ้า ยก

PHA JOK Species panni pretiosi auro intexti. Espece d'etoffe precieuse brochee d'or. Kind of precious cloth worked with gold.

ยก ยอ

JOK JO Extollere, laudibus efferre. Exalter, combler de louanges. To exalt, toload with praises.

ยก ยอ ตัว เอง

JOK JO TUA ENG Gloriari, jactare se. Se glorifier, se vanter. To glory, to boast.

ยก เอา

JOK AO Auferre. — ยก เอา ไป Idem. Enlaver. — Idem To take away. — Idem

ยก ให้

JOK HAI Tradere aliuid alicui, donare. — ยก ลูก สาว ให้ เขา Tradere filiam in matimonium alicui. Livrer quelque chose a quelqu, donner. — Donner sa fille en mariage a Quelqu'un. To deliver someting to some one, to give. — To give one's daughter in marriage.

ยก ขึ้น

JOK KHUN Elevare. — ยก เรือน ขึ้น Domum plantare. — ยก ลง Demittere ab alto. Elever. — Planter une maison. — Prendre et mettre en bas. To rise. — To plant a house. — To take and put at the bottom.

ยก ยอ่ง

JOK JONG Vide ยก ยอ

ยก ทัพ

JOK THAP Castra aut exercitum movere. Lever un camp ou faire une armee. To raise a camp, to move of an army.

ยก โทษ

JOK THOT Condonare poenam, ignoscere alicui, veniam dare. Remettre la peine, pardonner a quelqu'un, accorder le pardon. To remit a punishment, to forgive some one.

ยก ย้าย

JOK JAI Transferre alio, transplantare. Transporter ailleurs, transplanter. To transport, to transplant.

ยก เสีย

JOK SIA Tollere, seponere, praetermittere. Enlever, mettre a part, passer sous silence. To take away, to put aside, to be silent about something.

ยก การ

JOK KAN Inchoare opus. — จะ ยก การ เมื่อ ไร Quandonam incipient opus ? Commencer un ouvrage. — Quand commenceront-ils l'ouvrage ? To begin work. — When will they Begin their work ?

ยก

JOK Serratura tabulae unius sexpedae quadruplicatae. — ยก หนง Idem. Sciage d'une plabched'une toise carree. — Idem. Sawing of a board a fathom square. — Idem.

ยก

JOK Vices. — สาม ยก tribus vicibus. — เฆี่ยน สอง ยก Flagellare duabus. Fois. — Trois fois . — Flageller deux fois. Time. — Three times . — To scourge twice.