ยอบ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.
ยอ ป่า
JO PA Arbustum cujas radices adhibentur ad tincturamrubram. Arbuste dont les racines sont employées pour la teinture rouge. Shrub the roots of which are used for dyeing red.
ยอ
JO Vox ad bubalos aut boves ut sistant. Mot pour faire arrêter les buffles ou les boeufs. Word used to stop the buffaloes or oxen.
ยอ
JO Elevare, extollere. Elever, exalter. To rise, to extol.
ยอ ขึ้น
JO KHUN Elevare, extollere. Elever, exalter. To rise, to extol.
ยก ยอ
JOK JO Extollere, laudare, laudibus efferre. Exalter, louer, combler de louanges. To extol, to praise, to load with praises.
ยก ยอ สระเสิณ
JOK JO SARA:SON Extollere, laudare, laudibus efferre. Exalter, louer, combler de louanges. To extol, to praise, to load with praises.
บ้า ยอ
BA JO Laudum cupidus, homo ventosus. Avide de louanges, homme vaniteux. Greedy after praises, man full of vanity.
ยอ กร
JO KON Elevare manus junctas ad slutandum. Lever les mains jointes pour saluer. To lift one's hands joined to gether in order to salute a person.
ยอ แสง
JO SENG Emittere radios. Lancer des rayons To dart rays.
ย่อ
JO Curtare, abbreviare, inclinare se, demittere se . — พูจ ย่อ ย่อ Brevi sermone eloqui. Raccourcir, abreger, s'incliner, se baisser. — Parler en peu de mots. To shorten, to abridge, to bow down, to bend downwards. — To speak in a laconic manner.
ย่น ย่อ
JON JO Abbreviare, contrahere; compendium. — ย่อ ย่น Idem. Accourcir, resserrer; sommaire. — Idem. To make short, to tighten; summary. — Idem.
เดิน ย่อ
DON JO Ire demisso, inclinato corpore, ire titubando. Aller le corps baisse, incline, aller en chantcelant.
ย่อ ลง
JO LONG Demittere. Baisser. To lower.
ย่อ ตัว ลง
JO TUA LONG Demittere se. Se baisser. To bow down.
ย่อ ออ่น
JO ON Cedere alicui, non amplius resistere. Ceder a un autre, ne plus resister. To yield, to resist no longer.
ย่อ ท้อ
JO THO Cedere, superary, verery. — มิ ได้ ย่อ ท้อ แก่ ไภย อันตะราย Constans in adversis. Ceder, etre vaincu, caindre. — Constant dans l'adversite. To yield, to be vanquished, to fear. — Constant in adversity.
ย่อ เหลี่ยม
JO LIEM Angulos minuere. Efflacer les angles. To take of the corners.
ย่อ แย่
JO JE Titubare, labare. Chanceler, tomber. To stagger, to fall.
ย่อ ต่ำ
JO TAM Depressus, humilis. Abaisse humble. Lowered, humble.
ย่อ เตี้ย
JO TIA Statura pusillus, pumilio. Petit de taille, nain. Of a small stature, dwarf.
โย
JO Obesus, rotundus. — แก้ม โย Genae plenae et rotundae. Gras, rond. — Joues pleines et arron dies. Fat, round. — Very full and round cheeks.
พุง โย
PHUNG JO Pingui tentus omaso. Ayant une grosse bedaine. Having a big paunch.
โย
JO Vox ad bubalos, boves et equos ut sistant. — โย หยุด Idem. Mot pour faire arrêter les bluffles, les bæufs et les chevaux. — Idem. Word used to stop the buffaloes or horse and oxen. — Idem.
โย้
JO Titubans, vacillans. — เดิน โย้ โย้ Titubando ire Chancelant, vacillant. — Marcher en chancelant. Staggering, vacillating. — To stagger in walking.
โย้ โส
JO SO Superbus, arrogans. Orgueilleux, arrogant. Haughty, arrogant.
โย้ เย้
JO JE Inclinatus, vergens ad ruinam. — เด็ก โย้ เย้ Puerulus semper plorans. — เรือน โย้ เย้ Labans domus. Incline, penche vers sa ruine. — Petit enfant qui pleure toujours. — Maison qui tom be en ruines. Inclined, verging to decay. — Little child that is always crying. — House falling in ruins.
ยอบ
JOB Detumescere, marcescere, deprimi demittere se. — สอง วัน ดี สาม วัน ยอบ Dies boni, dies mali (de aegroto). Desenfler, se faner, etre rabaisse, sebaisser. — Jours bons, jours mauvais (en parlant d'un malade). To go down (speaking of a swelling), to wither, to be lowered, to lower one's self. — Good or bad days (speak of a sick person).
ยอบ ลง
JOB LONG Detumescere. — ฝี ยอบ ลง แล้ว Tumoris inflatio resedit. Desenfler. — Cette tumeur est desenflee. To go down (speaking of swelling). — This tumour has gone down.
ยอบ ผอม
JOB PHOM Marcescere (de aegroto). Maigrir (en parlant d'un malade). To grow thin (speaking of a sick person).
ยอบ แยบ
JOB JEB Insufficiens, nimis parum. Insuffisant, trop peu. Insufficient, too little.
ยอบ ยุบ
JOB JUB Vide ยอบ