รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
ที่ รัฐธรรมนูญ วันเริ่มใช้ ผู้ลงนาม ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ พระยามโนปกรณนิติธาดา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ปรีดี พนมยงค์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ ๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ ๒๓ มึนาคม ๒๔๙๒ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฎ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
พระยามานวราชเสวี
อดุล อดุลเดชจรัส
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ ๘ มีนาคม ๒๔๙๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒ ๒๘ มกราคม ๒๕๐๒ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑ ทวี บุณยเกตุ
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ จอมพลถนอม กิตติขจร
๑๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ๗ ตุลาคม ๒๕๑๗ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
๑๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๙ พลเรือเอกสงัด ชลออยู่
๑๒ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
๑๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๑ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล
๑๔ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ ๑ มีนาคม ๒๕๓๔ พลเอกสุนทร คงสมพงษ์
๑๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ อุกฤษ มงคลนาวิน
๑๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ วันมูหะมัดนอร์ มะทา
๑๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน
๑๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ มีชัย ฤชุพันธุ์
๑๙ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
๒๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร