รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แถลงการณ์ของรัฐบาล[แก้ไข]

แถลงการณ์ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข[แก้ไข]

ประกาศ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข[แก้ไข]

 • ฉบับที่ ๑
 • ฉบับที่ ๒ เรื่อง ห้ามการเคลื่อนย้ายกำลังทหารและตำรวจ
 • ฉบับที่ ๓
 • ฉบับที่ ๔ เรื่อง อำนาจบริหารราชการแผ่นดิน
 • ฉบับที่ ๕ เรื่อง การให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในทางการเมือง
 • ฉบับที่ ๖ เรื่อง การแก้ไขความเดือดร้อนของบรรดาพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ชาวไร่
 • ฉบับที่ ๗ เรื่อง การห้ามชุมนุมทางการเมือง
 • ฉบับที่ ๘ เรื่อง ห้ามกักตุนสินค้า
 • ฉบับที่ ๙ เรื่อง นโยบายต่างประเทศ
 • ฉบับที่ ๑๐ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอข่าวสาร
 • ฉบับที่ ๑๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลสำคัญดำรงตำแหน่งในคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป
 • ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป
 • ประกาศ แต่งตั้งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ฉบับที่ ๑๔ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป
 • ฉบับที่ ๑๕ เรื่อง ห้ามพรรคการเมืองประชุมหรือดำเนินกิจการอื่นใดทางการเมือง
 • ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง ให้หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทำหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา
 • ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง มอบอำนาจบริหารราชการแผ่นดิน
 • ฉบับที่ ๑๘ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
 • ฉบับที่ ๑๙ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป
 • ฉบับที่ ๒๐ เรื่อง ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
 • ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง ห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใด
 • ฉบับที่ ๒๒ เรื่อง ขอให้ยุติความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองท้องถิ่น
 • ฉบับที่ ๒๓ เรื่อง การตรวจสอบทรัพย์สิน
 • ฉบับที่ ๒๔ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลสำคัญดำรงตำแหน่งในคณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา
 • ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง การแก้ไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ฉบับที่ ๒๗ เรื่อง การแก้ไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๕
 • ฉบับที่ ๒๘ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๗
 • ฉบับที่ ๒๙ เรื่อง แก้ไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๒
 • ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
 • ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ฉบับที่ ๓๒ เรื่อง อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ฉบับที่ ๓๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
 • ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการอัยการลาออกจากราชการ
 • ฉบับที่ ๓๕ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑
 • ฉบับที่ ๓๖ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์

คำสั่ง คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข[แก้ไข]

 • ฉบับที่ ๑ เรื่อง ให้ข้าราชการมารายงานตัว
 • ฉบับที่ ๒ เรื่อง ให้วันพุธที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2549 เป็นวันหยุดราชการ
 • ฉบับที่ ๓ เรื่อง มอบอำนาจการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่กองทัพภาค
 • ฉบับที่ ๔ เรื่อง เชิญคณะทูตานุทูต มารับฟังคำชี้แจง
 • ฉบับที่ ๕ เรื่อง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฉบับที่ ๖ เรื่อง ตรวจสอบท่าทีของผู้นำนานาประเทศ
 • ฉบับที่ ๗ เรื่อง การจัดส่วนงานและการแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ฉบับที่ ๘ (คำสั่งนี้เป็นคำสั่งภายในองค์กรคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
 • ฉบับที่ ๙ เรื่อง ให้นายยงยุทธ ติยะไพรัช และนายเนวิน ชิดชอบ ไปรายงานตัว
 • ฉบับที่ ๑๐ (คำสั่งนี้เป็นคำสั่งภายในองค์กรคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
 • ฉบับที่ ๑๑ เรื่อง ให้ข้าราชการมาปฎิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
 • ฉบับที่ ๑๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำหรับการรณรงค์ตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ
 • ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล การเปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา
 • ฉบับที่ ๑๙ เรื่อง แก้ไขคำสั่งนายกรัฐมนตรีทีออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ๒๕๔๘
 • ฉบับที่ ๒๐ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
 • ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติให้กำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่และรับโอนข้าราชการครูมาบรรจุเป็นราชการพลเรือนในพระองค์ เป็นพิเศษเฉพาะราย
 • ฉบับที่ ๒๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ได้รับเงินเดือนเพิ่ม (พ.ข.อ)
 • ฉบับที่ ๒๓ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุเป็นราชการพลเรือนในพระองค์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นพิเศษเฉพาะราย
 • ฉบับที่ ๒๔ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
 • ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
 • ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์อาวุโสได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ข.อ.)
 • ฉบับที่ ๒๗ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการอัยการลาออกจากราชการ
 • ฉบับที่ ๒๘ เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายกิจการพิเศษ คปค.