ราธสังยุตต์ - อุปนิสินนวรรค - ๑๒. นิโรธธัมมสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ราธสังยุตต์ - อุปนิสินนวรรค - ๑๒. นิโรธธัมมสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

๑๒. นิโรธธัมมสูตร
ว่าด้วยการละความใจในสิ่งที่รู้จักดับ
[๔๑๖] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระราธะว่า ดูกรราธะ สิ่งใด

แลเป็นนิโรธธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกำหนัด ความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจ

ในสิ่งนั้นเสีย. ดูกรราธะ ก็สิ่งใดเล่าเป็นนิโรธธรรม? ดูกรราธะ รูปแลเป็นนิโรธธรรม เธอพึง

ละความพอใจ ความกำหนัด ความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจในรูปนั้นเสีย. เวทนา

สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นนิโรธธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกำหนัด ความกำหนัด

ด้วยสามารถความพอใจในวิญญาณนั้นเสีย. ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นนิโรธธรรม เธอพึงละ

ความพอใจ ความกำหนัด ความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจในสิ่งนั้นเสีย.

จบ สูตรที่ ๑๒.
จบ อุปนิสินนวรรคที่ ๔.
______________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มารสูตร
๒. มารธัมมสูตร
๓. อนิจจสูตร
๔. อนิจจธัมมสูตร
๕. ทุกขสูตร
๖. ทุกขธัมมสูตร
๗. อนัตตาสูตร
๘. อนัตตธัมมสูตร
๙. ขยธัมมสูตร
๑๐. วยธัมมสูตร
๑๑. สมุทยธัมมสูตร
๑๒. นิโรธธัมมสูตร.
_________________

ดูเพิ่ม[แก้ไข]