ศิลาจารึกทรงหล่อพระพุทธชินราช(จำลอง)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Watyai 24.jpg

คำอธิบาย[แก้ไข]

ศิลาจารึกบันทึกเหตุการณ์ครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงหล่อพระพุทธชินราช (จำลอง) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มณฑลพิษณุโลก เพื่อทรงนำไปประดิษฐานวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร

สถานที่เก็บรักษา[แก้ไข]

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

บริเวณหน้าประตูพระวิหารพระศรีศาสดา (จำลอง) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ข้อความในศิลาจารึก[แก้ไข]

Cquote1.png คุณอาจเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนนี้


Cquote2.png
?

ดูเพิ่ม[แก้ไข]

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

พงศาวดาร พระพุทธชินราช พระพุทธชินศรีและพระศรีศาสดา


งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะลิขสิทธิ์หมดอายุแล้ว ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า

  "มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
  ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
  ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

  มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
  ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม"