สถานีย่อย:กฎหมายเอกชน/ประเทศไทย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กฎหมายเอกชน
กฎหมายเอกชนของประเทศไทย

ประเทศไทย[แก้ไข]

สัญชาติ[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติสัญชาติ พระพุทธศักราช 2456(เริ่มดัชนี)
 2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติเนื่องจากการเปลี่ยนเส้นเขตต์แดนระหว่างสยามและพะม่าตอนแม่น้ำปากจั่น พุทธศักราช 2479(เริ่มดัชนี)
 3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติเนื่องจากการเปลี่ยนเส้นเขตต์แดนระหว่างประเทศไทยและพะม่าตอนแม่น้ำรวก พุทธศักราช 2483(เริ่มดัชนี)
 4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติเนื่องจากการเปลี่ยนเส้นเขตต์แดนระหว่างประเทศไทยและพะม่าตอนแม่น้ำสาย พุทธศักราช 2483(เริ่มดัชนี)
 5. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2495(เริ่มดัชนี)
  1. แก้คำผิด พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2495(เริ่มดัชนี)
  2. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496(เริ่มดัชนี)
  3. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499(เริ่มดัชนี)
  4. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503(เริ่มดัชนี)
 6. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508(ต้นฉบับ)
  1. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515(เริ่มดัชนี)
  2. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535(เริ่มดัชนี)
  3. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535(เริ่มดัชนี)
  4. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551(เริ่มดัชนี)
  5. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555(ต้นฉบับ)
  6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
   1. เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งเคยมีสัญชาติไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ ได้สัญชาติไทย ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2538(เริ่มดัชนี)
   2. เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 และบุตรหลาน ได้สัญชาติไทย ลงวันที่ 17 กันยายน 2547(เริ่มดัชนี)

อื่น ๆ[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481