สถานีย่อย:พระบรมราชโองการที่ไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระบรมราชโองการที่ไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
หน้านี้ประมวลพระบรมราชโองการและพระราชโองการของพระมหากษัตริย์ไทยหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ซึ่งไม่มีผู้ลงนามรับสนอง

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ[แก้ไข]

 1. ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร ลงวันที่ 16 กันยายน 2500
 2. ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้ไข]

พ.ศ. 2562[แก้ไข]

 1. ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
 2. ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระราชินี ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
 3. ประกาศพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2562
 4. ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2562
 5. ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562
 6. ประกาศสถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562
 7. ประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562
 8. ประกาศ เรื่อง สถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2562
 9. ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562

พ.ศ. 2563[แก้ไข]

 1. ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
 2. ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2563