สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุฯ กราบบังคมทูลพระกรุณาแทนองคมนตรีทั้งปวง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช กราบบังคมทูลพระกรุณาแทนองคมนตรีทั้งปวง

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระบรมราชวโรกาศกราบบังคมทูลพระกรุณา ในนามขององคมนตรีทั้งหลายที่ได้มาชุมนุมอยู่น่าพระที่นั่งนี้ ว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงมีความชื่นชมยินดีเปนล้นเกล้าฯ ในกระแสพระราชดำริห์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ข้าพระพุทธเจ้าทราบเกล้าฯ ในครั้งนี้ทุกประการ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เต็มไปด้วยความโสมนัส และมีมโนรถวิบุลย์ ที่จะกระทำการฉลองพระเดชพระคุณทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้การสำเร็จตลอดไปดังพระบรมราชประสงค์ทุกประการ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประกาศกระแสพระราชดำรัสนี้ ให้ทราบทั่วกันตลอดไปในพระราชอาณาจักร์ ด้วยข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีความเชื่อมั่นว่า การสำคัญอย่างยิ่งในพระองค์ และของประเทศเช่นนี้ เมื่อทราบไปถึงที่แห่งใด ๆ ก็คงจะเกิดความชื่นชมยินดีกันเปนอันมากในทุกแห่งนั้น ๆ ในมหามงคลสมัยนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรไชยมงคล ขอให้พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับทั้งพระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี ทรงพระเจริญพระราชศิริสวัสดิ์พิพัฒมงคล พระชนม์สุขทุกประการ ยืนยิ่งยาวนานในราชสมบัติ ขจัดสรรพโรคาพาธ นิราศสรรพุปัทวันตราย สรรพศัตรูทั้งหลายอย่ามีมาแผ้วพาน ขอพระเกียรติยศพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลตลอดไปในนานาประเทศ ขอความสำเร็จจงมีเป็นผลดังพระบรมราชประสงค์ทุกประการ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"