สัพะ พะจะนะ พาสา ไท

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สัพะ พะจะนะ พาสา ไท
D.J.B. Pallegoix Dictionnaire, Siamois Français-Anglais. (Dictionarium linguae Thaĭ sive Sa̱mensis interpretatione Latina, Gallica et Anglica illustratum (ดู opacplus))

  A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 B36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 CH72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 D104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 E128 129 130 131 F132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 H145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 I172 173 174 175 J176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 K210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 L371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 M415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 N455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 O499 500 501 502 503 504 505 506 P507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 R638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 S684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 T767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 U841 842 843 844 845 846 847 V848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 X869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 897
พจนานุกรม
2
THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

อะ

A: A brevissimum, aliquandò a privativum. A trè-bref, quelquefois aprivatif. Very short a, sometiames privative a.

เอะ อะ

E: A: Tumultus. Tumalte. Tumult.

ร้อง เอะ อะ

RONG E: A: Voces confuse. Voix confuses. Confused voices.

A A breve, aliquando a privativum. A bref, guelquefois a privatif. Shot a, sometimes privative a.

อา

A A longum, interjetio mirantis; particula finalis euphonica in versibus. A long interjection d'admiration; particule finale euphonique en vers. Long a, exclamation of admiration; final particle euphonic in verse.

อา

A Frater aut soror minor patris. Frère cadet ou soeur cadette du père. The father's younger brother or sister.

น้า อา

NA A Consanguinei. Les parents. Kinsmen.

อ่า

A Ornare se, se comere. S'orner, faire sa toilette. To adorn one's self, to dress.

อ่า องค์

A ONG Vestire se ornamentis regiis. Se revêtir des ornements royaux. To put on the royal ornaments.

อ่า อวด

A UET Ex vanitate ornare se. Se parer par vanité. To deck one's self out.

อ่า โฉม

A XOM Eleganter ornare se. Se parer avec élégance. To dress one's self elegantly.

อ้า

A Exclamatio attoniti. Exclamation de surprise. Exclamation of surprise.

อ้า

A Aperire. Ouvrir. To open.

อ้า ปาก

A PAK Os aperire. Ouvrir la bouche. To open one' mouth.

อ้า

A Levare. Lever. To hold up.

อ้า มอื

A MU Levare manum. Lever la main. To hold up one's hand.

อ้า หวาย

A VAI Levare virgam ad percutiendum. Lever la verge pour frapper. To hold up a rod to strike.

อ๋า

A Exclamatio mirantis. Exclamation de surprise. Exclamation of surprise.

อับ

AB Aliquando inservit pro a privativo. — อับ ปัญา Sine intellectu On s'en quelquefois pour a privatif. — Sans intelligence. Sometimes used instead of privative a. — Void of understanding.

อับ

AB Capsula lignea sive ex arundine texta. Boîte de bois ou de bambou. Wood or bamboo-box.

อับ ยา

AB JA Tabaci pixidula. Tabatiere. Snuff-box.

อับ แอบ

AB EB Theca parva ex arundine texta. Petite boite de bambou. Little bamboo-box.

อับ

AB Mucidum, oder rei diu recondita. Moisi, odeur renfermé. Musty, smell og any thing that has been long shut up.


1
3
THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

อับเสีย

AB SIA Mucescere. Moisir. To grow mouldy.

เห์มน อับ

MEN AB Male olere ut res rancida vel mucida. Sentir mauvais comme une chose rance ou moisie. To smell rank or mouldy

อับ

AB Damnum, diminutio, perditio. Dommage, diminution, perte. Damage, decrease, loss.

อับ อาย

AB AI Pudore suffundi. Être couvert de honte. To be covered with shame.

อับ ลง

AB LONG Perdere gloriam, fortunam. Perdre sa gloire ou sa fortune. To lose one's glory or fortune.

อับโรย

AB ROI Decidere, flaccescere, deflorari, deperdi. Tomber, se faner se flétrir, se détériorer. To fall, tofade, to wither, to deteriorate, to get flat.

อับ กลี่น

AB KLIN Odorem amittere. S'eventer, perdre son parfum. To lose one's perfume.

อับ แสง

AB SENG Splendorem amittere. Perdre son eclat. To lose one's splendour.

อับ สรี

AB SI Pulchritudine aut gloria privari. Perdre sa beaute ou sa gloire. To lose one's beauty or glory.

อับ รา เสีย

AB RA SIA Mucescere. Moisir. To grow mouldy.

นก อับ

NOK AB Avis defluvium vocis patiens. Oiseau dont la voix a mue. Bird whose voice is breaking

ปัญา อับ

PANJA AB Ingenium obtosum. Esprit borne, bouche. Hard of apprehension, slow of understanding.

อาบ

AB Lavare, lavare corpus, perfundere liquore. Laver, prendre un bain, arroser d'un liquide. To wash, to take a bath, to sprinkle over with some liquid.

น้ำ อาบ

NAM AB Aqua ad lavandum corpus. Eau pour prendre un bain. Water for bathing.

อาบ น้ำ

AB NAM Sumere balneum. Prendre un bain. To take a bath.

อาบ อบ

AB OB Rem odoribus imbuere. Parfumer quelque chose. To perfume any thing.

อาบ ทอง

AB THONG Deaurare. Dorer. To gild.

อาบ เลือต

AB LUET Perfundi sanguine. Etre arrose de sang To be watered, or sprinkled with blood.

อาบ ซาบ

AB SAB Lavare imbuendo. Laver et imbiber. To wash and to imbibe.

อาบ เซิบ

AB SOB Imbibere. Imbiber. To imbibe

อาบ เซิบ ซาบ

AB SOB SAB Imbui liquore. Etre imbibe d'un liquide. To be soaked.

อาบ เอิบ

AB OB Infiltratione liquoris paulatim madefieri; imbutus liquore. s'imbiber peu a peu d'une liqueur parinfiltration; imbibe d'un liquide. To suck in tiquor slowly by infiltration soaked.

อะบาย

A:BAI Vide อาบาย

อาบาย

ABAI Tormenta inferorum, infortunium. Les tourment des enfers, infortune. Torments of hell, misfortune.

อาบายภูม

ABAIJAPHUM Varii loci inferrorum. Les differents lieux des enfers. Different places in hell.

จตุรอาบาย

CHATURABAI Quatuor gradus inferorum. Les quatre degres des enfers. Four degrees of hell.

อาบำ

ABAM Bellaria malayensia. Gateaux malais. Malay cakes.

อาบัต

ABAT Peccatum contra regulas bonziorum et poena subsequens; casus. Peche contre les regles des bonzes et le chatiment qui s'ensuit; chute. Sin against the rules of the bonzes and the punishment which follows it; fall.

อาบัต ตก

ABAT TOK Absolutio a peccato contra regulas bonziorum. Absolution du peche contre les regles des bonzes. Absolution of sin against the rules of the bonzes.

ต้อง อาบัต

TONG ABAT Incurrere peccatum (pro bonziis) Tomber dans le peche (pour les bonzes) To fall in to sin (speaking of the bonzes).

ปลง อาบัต

PLONG ABAT Absolvere aut absovi a censura seu peccato contra regulas talapuinorum. Absoudre ou etre d'une censure ou peche contre les regles des talapoins. To absolve, tobe absolved of a censure or sin against the rules of the bonzes

อาบิด

ABID Species vini vel arak. Espece de vin ou arak. A kind of wine or arak.

อับจน

ABCHON Angustiae, extremitas. Detresse, extremite. Distress, extremity.


2
4
THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

ถึง ที่ อับจน

THỬNG THÌ ẲBCHŎN Ad extema redigi. Ẻtre réduit misère, ẻtre à bout. To be reduced to misery, to be at a loss.

อบิยะการ

ǍBǏJA:KAN Rem detestabilem facere. Faire une chose détestable. To do a detestable thing.

อับปะ

ẲBPA: Tenet locum a privativi; damnum, privatio alicujus rei. Tient la place d'a privatif; dommage, pirvation de quelque chose. Is used instend of privative a; damage. privation of any thing.

อับปะ ยศ

ABPA: JOT Injuriosus, infamis, sine honore. Injurieux, infame, sans honneur. Injurious, infamous, without any honour.

อับปะ หลักษ

ABPA: LAK Stolidus, deformis, absque pulchritudine, absque forma. Sot, difforme, sans beaute, sans forme. Foolish, deformed, without beauty, without shape.

อับปะ มาน

ABPA: MAN Sine mensura, immensus. Sans mesure, immense. Without any measure, immense.

อับปะ มงคล

ABPA: MONGKHON Indecorum, ignominiosum. Honteux, ignominieux. Shameful, ignominious.

อับปะ ภาคย์

ABPA: PHAK Fortuna eversus; amittere honorem. Qui a perdu sa fortune; perdre l'honneur. Ruined; to lose one's honour.

อับปะ ศักดิ

ABPA: SAK Incongruum dignitati; amittere dignitatem, de honore decidere. Inconvenant a la dignite; perdre sa dignite, son honneur. Unbecoming one's dignity; to lose one's dignity, one's honnour.

อับปะ ทรพย

ABPA: SAPH Pauper, ad necessitatem redactus. Pauvre, reduit a la ne cessite. Poor, reduced to poverty.

อับปะ ไชย

ABPA: XAI Vinci ab alio, superari. Etre vaincu, etre surpasse par un autre. To be beaten, to be surpassed by another.

อับปาง

ABPANG Naufragere.— สำเภา อับปาง Navis naufragavit. Faire naufrage.— Le vaisseau a fait naufrage. To be wrecked.— The ship has been wrecked.

ม้วย อับปาง

MUAI ABPANG Mori funeste. Perir d'une mort funeste. To die a horrible death.

อับปัญา

ABPANJA Ingenio obtusus, ineptus, imprudens. D'un esprit borne, stupide, imprudent. Of limited understanding, stupid, imprudent.

อับเปหิ

ABPEHI Recedas, abi. Retire-toi, va-t-en. Withdraw, be gone.

อับพะลา

ABPHA:LA Lassatus, fractus viribus. Lasse, dont les forces sont epuisees. Tired, exhausted.

อับเพศ

ABPHET Calamitas, infortunium; extra regulam, monstruosus, res mali ominis. Malheur, infortune; hors de la regle, monstrueux, de mauvais augure. Calamity, misfortune; contrary to rule, monstrous, ominous.

คล อับเพศ

KHON ABPHET Miserabilis, deformis, malus. Miserable, difforme, mechant. Miserable, deformed, bad.

เกิต อับเพศ

KOT ABPHET Ingruit calamitas. Une calamite survient. A calamity happens.

ดู อับเพศ

DU ABPHET Videturesse infausti ominis. Cela paraît être de mauvais augure. This seems a bad omen.

อับปรี

ABPRI Indecens, inhonestus, detestabilis, non rotundus, imperfectus. Indecent, deshonnete, detestable, quin'est pas rond, imparfait. Indecent, dishonest, detestable, not round, imperfect.

คล อับปรี

KHON ABPRI Homo mali ominis, vitiosus, execrandus. Homme qui porte malheur, vicieux, execrable. Person who brings misfortune, vicious, execrable.

ชั่ว อับปรี

XUA ABPRI Homo pessimus. Homme tres-mechant. Very bad man.

อับษร

ABSON Angela, nympha cælestis. Ange femelle, nymphe celeste. Female angel, celestial nymph.

อับษรกัลยา

ABSONKANJA Mulier pulchra ut angela. Femme belle comme un ange. Woman as beautiful as an angel.

อาบุดฉา

ABUDXA Petere licentiam eundi. Demander la permission de se retirer. To ask leave to retire.

อะบุญญัง

A:BUNJANG Vide อะบุญโญ

อะบุญโญ

A:BUNJO Sine meritis; peccartor. Sans merite; peceheur. Without merit; sinner

อบุศะบก

ABUTSA:BOK Thronus regius; umbella frimbriata pro idolis aut pro rege. Trone royal; parasol a franges pour les idoles ou pour le roi. Royal throne; parasol with fringes for the idols or the king.

อับเฉา

ABXAO Saburra; saburrare.— อับเฉา เรือ Saburrare navem. Lest; lester.— Lester un navire. Ballast; to ballast.— To ballast a vessel.

อับเฉา

ABXAO Ineptus, stultus, imperitus. Inepte, sot, inhabile. Silly, sutpid, unfit

อาจาต

ACHAT Res aceto condita. Une chose confite dans du vinaigre. Preserved in vinegar.

อาใจ

ACHAI Corde deficere, fastidire. Perdre courage, etre degoute. To lose courage, to be disgusted.

ระอาไจ

RA:ACHAI Mente relaxus, torpens, fastidiens. Quia perdu courage, engourdi, degoute. Desponding, benumbed, disgusted.


3
5
THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

อาจาร

ACHAN Magistor, praceptor; examinare. Maitre, pré cepteur; examiner. Mastor, tutor; to exmine.

อุปชาจาร

ŬPǍXACHAN Primus doctor, egregius doctor, superiủs sedens. Le premier docteur, docteur excellent, assis au plus degré. First doctor, exellent doctor who sits above every one else.

พฤฒาจาร

PHRỮTTHACHAN Primi inter magos regios, doctor senex Les primmiers entre les mages du roi, le doyen des docteurs. First amongst the king's magi, oldest of the doctors.

อะจาระกะ

A:CHARA:KA: Qui non est speculator, non explorator. Père spirituel, maȋtre. Spiritual father, master.

อาจาริยะ

ACHARIJA: Pater spiritualis, magister Pere spirituel, maitre. Spiritual father, master.

อาจาริยะ เจ้า

ACHARIJA: CHAO Praecepter, dominus (titulas Sommanakhodom). Maitre, seigneur. Master, Lord.

อาจาริโย

ACHARIJO Magister. Vide อาจาร Maitre. Master.

อาเจลก

ACHELOK Bonzii nudi, non utentes vestibus, secta maledicta. Bonzes nus, ne se servant pas d'habits, secte maudite. Naked bonzes, who wear no clothes, cursed sect.

อาเจียร

ACHIEN Nauseam habere, vomere. Avoir des nausees, vomir. To feel nausea, to vomit.

ทรงพระอาเจียร

SONGPHRA: ACHIEN Vomere. Vomir. To vomit.

คะย่อน อาเจียร

KHA:JON ACHIEN Nauseam habere, vomere. Avoir des nausees, vomir. To feel nausea, to vomit.

ลม อาเจียร

LOM ACHIEN Vomitus flatulentus. Vomissement occasionne par les vent. Vomiting caused by flatulence.

อาจิน

ACHIN Accumulare; continuus. Accumuler; continuel. To accumulate; continual.

เป็น อาจิน

PEN ACHIN Cotinuo. Continuellement. Continually.

จิน อาจิน

CHIN ACHIN Permanenter, contiuo. En permanence, continuellement. Permanently, continually.

นิจ อาจิน

NIT ACHIN Semper, continuo, cumulatim. Toujours, continuellement, par monceaux. Always, continually, in heaps.

อาจินณกำ

ACHINNAKAM Pecceta continua, cumulata. Peches continuels, accumules. Habitual, accumulated sins.

อาจินตย์

ACHINTA Cogitare. Penser. To thing.

อาจินไต

ACHINTAI Divagatio mentis, imaginatio; incomprehensibilis. Egarement de l'esprit, imagination; incomprehensible. Wandering of the mind, imagination; incomprehensible.

ฃอง อาจินไต

KHONG ACHINTAI Res incomprehensibilis. Chose incomprehensible. An unintelligible thing.

อาโจ

ACHO Nauseam habere, fastidire fortiter. Avoir des nausees, etre fortement degoute. To feel nausea, to be very much disgusted.

อาจม

ACHOM Excrementa, quod debet mundari Excrements, ce qui doit etre nettoye. Excrements, what wants cleaning.

อะจุตะ

A:CHUTA: Immortalis. Immortel. Immortal.

อัจจุตัง

ACHUTANG Immortalitas; Niphan, species coeli ubi non est amplius animarum trasmigratio; nomen Vishnou. Immortalite; Niphan, espece de ciel oula transmigration des ames n'a pluslieu; nom de Vishnou. Immortality; Niphan. a kind of heaven where the transmigration of souls does not take place any more; Vishnu's name.

อะดัก อะเดี้ย

A:DAKA: DIA Fractus viribus, debilis. Dont les forces sont epuisees, faible. Exhausted, debilitated.

อะดิ

A:DI Titillare. Chatouiller. To tickle.

อะดิ อะเดียม

A:DI A:DIEM Titillare. Chatouiller. To tickle.

อะเดียงษา

A:DIENGSA Impuber, nondum rationis compos. Qui n'est pas en age puberte, qui n'a pas encore atteint l'age de raison. A person not yet arrived at puberty, at the age of reason.

อะดิเหรก

A:DIREK Multum; abundantia, varietas rerum, pompa regia praevalens. excellens. Beauoup; abondance, variete de choses, pompe loyale; superieur, excellent. Much; abundance, variety os things, royal pomp; superior, excellent.

อดิษร

ADISON Gloriosus, magnificus. Glorieux, magnifique. Glorious, magnificent.

อดิต

ADIT Praeteritum; transactus. Le passe; passe. The past; past

อดิตกาล

ADITTAKAN Tempas praeteritum. Temps passe. The time past.

อดิต อณาคต

ADIT ANAKHOT Praeterita et futura. Le passe et l'evenir. The past and future.

อะดิศะกา

A:DITSA:KA Fortitudo heroica. Courage heroique. Heroic courage


4
6
THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

อาดร

ADON Turbatio in mente; transporlare; occidere. Trouble dansl'esprit; transporter; tuer. Distress of mind: to transfer; to kill.

อะดูร

A:DON Tristitia; ira; lacrymari. Tristesse; colère; pleurer. Sadness; anger; to weep.

อาดูร

ADUN Irasci, irả fervere, lacrymari. Se fảcher, ètre dans une violente colère, pleurer. To be angry. to get info a violent passion, to cry.

อะดุล

A:DŬN Pulcher, formosus, incomparabilis. Joti, beau, incomparable. Pretty, fine incomparable.

อะดูลดวง

A:DUNLADUANG Pulcher ut sol, ut luna. Beau comme le soleil, comme la lune. As beautiful as the sun, as beautiful as the moon.

อะดุลยะ

A:DUNLAJA: Absque mensura; pulcherrimus, excellens. Sans mesure; tres-beau, excellent. Without measure; very fine, excellent.

อาหะ

AHA: Loqui, sermocinari. Parler, discourir. To talk, to discourrse.

อาหาร

AHAN Cibus, alimenta. Nourriture, aliments. Food, nourishment.

รับ อาหาร

RAB AHAN Sumere sibum. Prendre de la nourriture. To take food.

โภชนอาหาร

PHOXANAHAN Sumere sibum; cibus. Prendre de la nourriture; nourriture. To take food; food.

โลพ อาหาร

LOPH AHAN Gulosus,; gula. Gourmand; gourmandise. A glutton; gluttony.

อต อาหาร

OT AHAN Cibo abstinere. S'abstenir de nourriture. To abstain from food.

หยาก อาหาร

JAK AHAN Esurire; fames. Avoir faim; faim. To be hungry; hunger.

อะหัง

A:HANG Ego! nos! superbus; jactare se. Moi! nous! orgueilleux; se vanter. I! we! proud; to boast.

อะหังกา

A:HANGKA Super, jactatio. Orgueil, jactance. Pride, boasting.

อหังการ

A:HANGKAN Jactare se, minas jactare. Se vanter, faire des menaces. To boast, to threaten.

อะเหตุ

A:HET Sine principio, sine causa. Sans commencement, sans cause. Without abeginning, without a cause.

คน อะเหตุ

KHON A:HET Homo sine merito. Homme sans mérite. A man without any merit.

อะโหศิ

A:HOSI Jam est, fuit, finitum est; nulla remanet inimicitia; reconciliatio. Cela est, c'est fait, c'est fini; il ne reste aucune inimitie; reconciliation. It is, it is done, it is over; enmity no longer subsist; reconciliation.

อะโหศิ กร์รม

A:HOSI KAM Post praeteritas rixas venia datur , jam fiunt amici. Apres les querelles passees la paix se fait, deja ils deviennent amis. After the quarrel they make peace, They become friends.

ไอ

AI Tussis; tussire. Toux; tousser. Cough; to cough.

ไอ ไอ

AI AI Frequenter tussire. Tousser souvent. To cough frequently.

ไอ จาม

AI CHAM Tussire sternutando. Tousser en eternuant. To cough and sneeze.

ไอ แห้ง

AI HENG Tussis sicca, phthisis. Toux seche, phthisie. A dry cough, phthisic.

ไอ หัวต

AI VAT Thoracis distillatio. Rhume. A cold.

กะ ไอ

KA: AI Tussire ad dandum signum. Tousser pour faire signe. To make a sign by coughing.

พูจ กะอัก กะไอ

PHUT KA:AK KA:AI Balbutire. Balbutier. To stammer.

ไอ่

AI ไม้ ไอ่ Diphthongus ai. Diphthongue ai. The diphthong ai.

ไอ้

AI Iste (verbum contemptus erga aequales aut majores, sed non erga pueros et servos). Celui-la (terme de mepris envers les egaux et les superieurs, mais non envers les enfant et les esclaves). That one (an expression contempt used towards equals or superiors, but not towards children and slaves).

ไอ้ บ้า

AI BA Stulte! stolide! Sot! imbecille! Stupid! fool!

ไอ้ ถ่อย

AI THOI O infimi generis! O canaille! Rabble!

ไอ้ โง่

AI NGO O imbecillis! O imbecille! O fool!

ไอ้ กาก

AI KAK Inflima plebs! faexcivitatis! Canaille! lie delaville! Rabble! dregs of the lown!

ไอ๋

AI Exclamatio paventis. Exclamation de crainte. Exclamation of fear.

อาย

AI Vapor, exsudatio, emanatio. Vapeur, liqueur qui suinte, emanation. Vapour, leaking, emanation.


5
7
THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

อาย น้ำ

AI NAM Vapor aquae. Vapeur de l’eau. steam.

อาย ดิน

AI DIN Vapores terrae. Les exhalaisons de la terre. Exhalations of the earth.

อาย ปาก

AI PAK Respiratio, haritus. Respiration, souffle. Respiration, brearth

อาย พิศม์

AI PHIT Emanatio pestilens. Emanation pestilentielle Pestilential emanation.

อาย

AI Pudere, pudore suffundi. Avoir honte, etre couvert de honte. To be ashamed, to be covered shame.

อาย ขวย

AI KHUAI Pudere, pudorem habere (praesertim de nuper nupta). Avoir honte, rougir (se dit surtout d'une nouvelle mariee). To be ashamed, to blush (particu speaking of a birde).

ความ อาย

KHUAM AI Pudor, verecundia. Honte, pudeur. Shame, bashfulness.

อาย เลื่อม

AI LUOM Pudore rubere. Rougir de honte. To blush for shame.

อาย เหนียม

AI NIEM Summo pudore affici. Etre couvert de honte. To be covered with shame.

หน้า อาย

NA AI Turpis, indecorus. Honteux, deshonnete. Shameful, dishonest.

อาย อตสู

AI OTSU Turpis, indecorus. Honteux, deshonnete. Shameful, dishonest.

ที่ อาย

THI AI Inhonestus, turpis; pudenda. Deshonnete, honteux; parties honteuses. Dishonest, shameful; the indecent parts.

อ้าย

AI Frater major (vox Lao). Frere aine (mot laocien) Eldest brother (Lao word).

อ้าย

AI Primus. Premier. First.

เดือน อ้าย

DUEN AI Primus mensis. Le premier mois. First month.

ลูก อ้าย

LUK AI Primogenitus. L'aine Eldest.

อ้าย หู

AIHU Simius. Singe. Monkey.

อ๊าย

AI Exclamatio dolentis. Exclamation de douleur. Exclamation of pain.

อ๋าย

AI Exclamatio dolentis. Exclamation de douleur. Exclamation of pain.

ไอ้

AI บลา ไอ้ Nomen piscis. Nom de poisson. Name of a fish.

นก ไอ้

NOK AI Nomen avis. Nom d'oiseau. Name of a bird.

ไอ้ เบี้ยว

AI BIAU Nomen piscis. Nom de poisson. Name of a fish.

ไอ้ ดอ้ง

AI DONG Nomen avis et piscis. Nom d'oiseau et de poisson. Name of a bird and a fish.

ปลา ไอ้ บ้า

PLA AI BA Nomen piscis. Nom de poisson. Name of a fish.

ไอ้ งั่ว

AI NGUA Corvus fluvialis. Corbeau fluviatile. River-raven.

ไอ้ พุต

AI PHUT Crocodilus. Crocodile. Crocodile.

ไอ้ ตื้

AI TU Ignes missiles cum grandi strepitu erumpentes ex arundinibus. Feux d'artifice sortant avec grand bruit des bambous. Fire-works breaking out of bamboos with a great noise.

อาญา

AJA Mandatum, jussum; poena. Ordonnance, ordre; peine. Order, decree; penalty.

พระ ราช อาญา

PHRA: RAXA AJA Mandatum regium. Ordre du roi. The king’s order.

อาญา โทษ

AJA THOT Pœnae légales; infractio legum. Peines portees par les lois; infraction aux lois. Penalties fixed by the laws; violation of the laws.

อาญา จักร

AJA CHAK Potestas regia. Pouvoir royal. Royal power.

อาญา สิทธิ

AJA SITH Potestas, jurisdictio. Pouvoir, juridiction. Power, jurisdiction.

ลง อาญา

LONG AJA Infligere poenam. Infliger une peine. To inflict punishment.

ไอยะ

AIJA Dominus, princeps. Seigneur, prince. Lord, prince.

จ้าว ไอยะ

CHAO AIJA: Filius regis. Fils du roi. The King’s son.

ไอยะกา

AIJA:KA Avus; majores Aieul; ancetres. Grandfather; forefathers.


6
8
THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

พระไอยะกา

PHRA: AIJA:KA Majores (de regibus). Les ancetres (en parlant du roi) Forefathers (speaking of the king)

อายะกา

AIJA:KA Vide ไอยะกา

อายะการ

AIJA:KAN Leges, codex legum. Lois, code des lois. Laws, code of laws.

พระ อายะการ

PHRA: AIJA:KAN Leges, codex legum. Lois, code des lois. Laws, code of laws.

อะยะนัง

A:JA:NANG Iter, via publica. Chemin, voie publique. Way, public road.

อะญานัง

A:JANANG Homo ineptus. Homme inepte. Stupid man.

ไอยะการ

AIJA:KAN Leges regni. Vide อายะการ Lois du royaume. Laws of the kingdom.

ไอยะกี

AIJA:KI Avia. Aïeule. Grandmother.

พระ ไอยะกี

PHRA: AIJA:KI Avia, proavia (de regibus) Bisaïeule (en parlant des rois). Great grandmother (speaking of kings).

ไอยะรา

AIJA:RA Elephas eximii generis, elephas nobilis. Éléphant de bonne race, éléphant noble. Elephant of a good race, noble elephant.

ไอยะราโล

AIJA:RALÔ Elephas dei Indrae. Éléphant du dieu Indra. The god Indra's elephant.

ไอยะราวัณ

AIJA:RAVAN Elephas mirabilis Phra : In, se dei Indrae. Éléphant admirable de Phra : In , ou du dieu Indra. Admirable elephant belonging to Phra : In , or to the god Indra.

ไอยะเรศ

AIJA:RET Vide ไอยะรา

อายะทาน

AJA:THAN Grandis eleemosyna singularum rerum. Aumône générale de toutes sortes de choses. Alms of ail kinds of things.

ไอสวรรย์

AISAVAN Opes regiae; regnum. Royauté; royaume. Royalty; kingdom.

ไอสูร

AISÛN Regnum , dominium. Royaume, domination. Kingdom, domination.

อะยะมณี

A:JA:MANI Varia uteusilia ; gemmae pretiosae. Divers ustensiles; pierres précieuses. Sundry pieces of furniture; precious stones.

อะยะมุณี

A:JA:MUNI Doctor fortunatus, pretiosus. Docteur fortuné, précieux. A fortunate, valuable doctor

อายัต

AJAT Declarare, denumtiare judici, tradere causamjudici. Déclarer, dénoncer au juge, remettre sa cause au juge. To declare, to inform against, to put one's case into the judge's hands.

อายัต ไว้

AJAT VAI Declarare, denumtiare judici, tradere causamjudici. Déclarer, dénoncer au juge, remettre sa cause au juge. To declare, to inform against, to put one's case into the judge's hands.

คำ อายัต

KHAM AJAT Declaratio judicibus facta. Déclaration faite aux juges. Declaration made to the judges.

อายัต ขัต ไว้

AJAT KHAT VAI Reclamare apud judices. Réclamer auprès des juges. To appeal to the judges.

อะเย

A:JE O domina mater ! O madame, ô ma mère ! O madam , o my mother !

อาโยค

AJOKH Adjunctio; adjungere. Adjonction ; adjoindre. Adjunction ; to join to.

อะโยธยา

A:JOTHAJA Inexpugnabilis, primum nomen Juthiae. Inexpugnable, premier nom de Juthia. Impregnable, aname given formerly to Juthia.

อาโยธนา

AJOTHANA Belligerare, impugnare; bellum, pugna. Faire la guerre, combattre; guerre, combat. To wage war, to combat; war, fight.

อายุสม์

AJU, AJUSAMA AEtas, aetas provecta. Age, âge avancé. Age , old age.

พระ ชนมายุ

PHRA: XONNAMAJU AEtas regis. Age du roi. The king’s age.

อายุสม์ เด็ก

AJU DEK Infantia. Enfance. Childhood.

อายุสม์ ไฃ

AJU KHAI Provectissima aetas, ultima senectus. Age très-avancé, extrême vieillesse. Very old age, extreme old age.

อยุทธ

AJUTHTHA Invincibilis, inexpugnabilis. Invincible, inexpugnable. Invincible, impregnable.

อยุทธยา

AJUTHTHAJA Juthia, nomen urbis regni Thaï (sensus est inexpugnabilis). Juthia, nom de la capitale du royaume Thaï (ce mot signifie inexpugnable). Juthia, name of the chief-city in the kingdom Thaï (this word means impregnable)

อายุวัณโณ

AJUVANNO Multiplicentur dies tui ! multos annos tibi exopto; œtas gloriosa. Que vos jours se multiplient! je vous souhaite beaucoup d'années; âge glorieux. May thy days be long! I wish thee a great many years; glorious old age.

อัก

AK Instrumentum ad nendam bouibycem. Instrument pour filer la soie. Instrument for spinning silk.

อัก

AK กะอัก กะไอ Balbutier. To stammer.


7
9
THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

อัก อ่วน

AK UEN Anxietas cordis; singultire , gemere. Angoisses du cœur; soupirer, gémir. Anxiety; to sigh, to groan.

อัก อ่วน ป่วน ใจ

AK UEN PUEN CHAI Turbari corde. Avoir le cœur troublé. To be distressed.

ชก อัก

XOK AK Pugnis impingere cum strepitu. Donner de coups de poing avec bruit. To give blows with the fist with aloud noise.

อากับ

AKAB อากับ อาการ Mores; modus; ingenium. Mœurs; manière; génie. Morals; manner; genius.

อาการ

AKAN Symptomata morbi; membrum; modus. Symptômes de maladie ; membre ; manière. Symptoms of illness; member; manner.

ส่วน อาการ

SUEN AKAN Membrum, pars integrans. Membre, partie intégrante. Member, integral part.

ดึงษาการ

DUNGSAKAN Triginta duo partes corporis humani secundum Siamenses. Les trente-deux parties du corps humain selon les Siamois. The thirty two parts of the human body according to the Siamese.

บอก อาการ

BOK AKAN Exponere rem , statum alicujus rei aut personae. Exposer l'affaire, l'état de quelqu'un ou de quelque chose. To explain the business, the state of one or something.

อะกรรดร

A:KANDON Non solutus, non relaxatus. Non délié , non relâché. Not unloosed , not relaxed.

อากังขา

AKANGKHA Mala desideria, desideria effrenata. Mauvais désirs , désirs effrénés. Bad desires, licentious desires.

อะกะปะ

A:KA:PA: อะกะปะกิริยา Mores. Mœurs. Morals.

อะกับปิยะ

A:KAPPIJA: Vide อกับปิยะ

อกับปิยัง

AKAPPIJANG Quod est inconveniens statui religioso, id est bonziis. Ce qui est inconvenant à l'état religieux, c'est-à-dire aux bonzes. Not suitable to the religious state, that is to say to the bonzes.

อากาศา

AKASA Vide อากาษ

อากาษ

AKAT Aer, atmosphaera, spatium vacuum. L'air, l'atmosphère, l'espace vide. Air, atmosphere, vacuum.

อากาษเวหา

AKATSAVEHA Aer, atmosphaera, spatium vacuum, aera, semita avium. L'air, l'atmosphère, l'espace vide, les airs, chemin des oiseaux. Air, atmosphere, vacuum, air, path or region of birds.

อากาษรา

ชั้น ฟ้า อากาษรา

อะกะตะ

อะกะตัญ

อะกะตญญู

อะกะโต

อาคะ

อะคะเน

อะคมนิยฐาน

อาคั่นตุกะ

อาฆาฏ

คิต อาฆาฏ

อาฆาฏัง

อะโข

อะโคจะนาท

อาคม คาถา

อาคม

อัคโข {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}}THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

ยุ่ง ยิ่ง

JUNG JING Intricatus, innodatus, confusus, permixtus. — การ ยุ่ง ยิ่ง Negotium multiplex et molestum. Embarrassé, noue, confus, embrouille. — Affaire compliquée et embarrassée. Encumbered, confused, entangled. — Complicated and intricate affair.

หญิง

JING Mulier, faemina. Femme, femelle. Woman, female.

หญิง ขOld script thai saphachana.png

JING XAI Viri et mulieres. Hommes et femmes. Men and Women.

ผู้ หญิง

PHU JING Faemina, mulieres generatim. — หลง ด้วย ผู้ หญิง Amore mulierum captus. Femmes, les femmes en general. — Epris d'amour pour les femmes. Women, women in general. — Amorous of women.

หญิง ริง เรือ

JING RING RUA Mulieres fori, infimi generis. Femmes de la halle, femmes de basse condition. Market-women, women of low condition.

หญิง ชั่ว

JING XUA Meretrix, pellex. Courtisane, concubine. Courtesan, concubine.

เพษย์ หญิง

PHET JING Sexus faemininus. Sexe féminin. Feminine sex.

ยินลาก

JINLAK Vide ยินดี

ยินร้าย

JINRAI De aliquo maledicere, irasci alicui. Medire de quelqu'un, se facher contre quelqu'un. To speak ill of some one; to be angry with some one.

ยี่ภู่

JIPHU Culcita. Matelas. Mattress.

ยี่ปุ่น

JIPUN เมือง ยี่ปุ่น Japon. Japon Japan.

ยี่สน

JISON ปลา ยี่สน Piscis marinus. Poisson de mer. Sea-fish.

ยี่ซั่ว

JISUA Farina tritici in forma verminum. — ต้น ยี่ซั่ว Feniculum. Vermicelle. — Fenouil. Vermicelli. — Fennel.

ยี่สุ่น

JISUN ยี่สุ่น Rosarium indicum. Rosier d'Inde. Indian rose-tree.

ดอก ยี่สุ่น

DOX JISUN Rosa indica. Rose d'Inde. Indian rose.

ยี่โถ

JITHO Rhododaphne. Laurier rose. Pink lamel.

ยี่หวา

JIVA Cor, vita (vox amatoria malayensis). Coeur, vie (terme d'amants, en malais). Heart, life (malay expression used by lovers).

ดวง ยี่หวา

DUANG JIVA Cor, vita (vox amatoria malayensis). Coeur, vie (terme d'amants, en malais). Heart, life (malay expression used by lovers).

ยิวอร

JIVON Pallium flavum talapuinorum.— ผ้า ยิวอร Idem. Manteau jaune des talapoins.— Idem. Yellow cloak of the bonzes.— Idem.

เยาะ

JO: Deridere, ludere aliquem, jocari. Tourner en dérision, se moquer de Quelqu'un, railler. To deride, to laugh at some one, to jeer.

เยาะ เยย

JO: JOI Deridere; derisio. Se moquer; dérision. To laugh at; derision.

เยาะ ไย

JO: JAI Deridere; derisio.— เยาะ ไย ไภ Irrisione,ludibrio afficere. Se moquer; dérision.— Accabler de moqueries, de railleries. To laugh at; derision.— To load with scorn and jeers.

เยาะ แยะ

JO: JE: Negligens; negligenter.— ทำ เยาะ แยะ Negligentus agere. Négligente; négligemment.— Agir avec négligence. Negligent; negligently.— To act carelessly.

เยาะ หยัน

JO: JAN Vide เยาะ เยย

เยาะ เล่น

JO: LEN Jocus; jocari. Plaisanterie; badiner. Jest; to joke.

เหยาะ

JO: เหยาะ เกลือ ลงให้ เค็ม Sale condire. Saler. To salt.

เหยาะ แหยะ

JO JE: Negligens, piger.— ทำ เหยาะ แหยะ Negligenler agere. Négligence, paresseux.- Agir avec négligence. Negligent, idle.— To act carelessly.

ยอ

JO ต้น ยอ Arhor pomifera. Arbre fruitier. Fruit-tree.

ลูก ยอ

LUK JO Arboris hujus fructus acer et calidus. Fruit piquant et chaud de cet arbre. Tart and hot fruit of this tree.

ยอ

JO Rete quadratum tensum et suspensum.— ตั้ง ยอ Demittere rete. Filet carre tendu et suspendu.— Baisser le filet. Square net stretched out and hanging up.— To let down the net.

เรือ ยอ

RUA JO Species cymbae piscatoriae cum rete praedicto. Espèce de barque pour la pêche avec le filet cité plus haut. Kind of boat for fishing with the above mentioned net.

ยก ยอ

JOK JO Elevare rete ex aqua. Retirer le filet de l'eau. To hawl in the net.


THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

ยอ ป่า

JO PA Arbustum cujas radices adhibentur ad tincturamrubram. Arbuste dont les racines sont employées pour la teinture rouge. Shrub the roots of which are used for dyeing red.

ยอ

JO Vox ad bubalos aut boves ut sistant. Mot pour faire arrêter les buffles ou les boeufs. Word used to stop the buffaloes or oxen.

ยอ

JO Elevare, extollere. Elever, exalter. To rise, to extol.

ยอ ขึ้น

JO KHUN Elevare, extollere. Elever, exalter. To rise, to extol.

ยก ยอ

JOK JO Extollere, laudare, laudibus efferre. Exalter, louer, combler de louanges. To extol, to praise, to load with praises.

ยก ยอ สระเสิณ

JOK JO SARA:SON Extollere, laudare, laudibus efferre. Exalter, louer, combler de louanges. To extol, to praise, to load with praises.

บ้า ยอ

BA JO Laudum cupidus, homo ventosus. Avide de louanges, homme vaniteux. Greedy after praises, man full of vanity.

ยอ กร

JO KON Elevare manus junctas ad slutandum. Lever les mains jointes pour saluer. To lift one's hands joined to gether in order to salute a person.

ยอ แสง

JO SENG Emittere radios. Lancer des rayons To dart rays.

ย่อ

JO Curtare, abbreviare, inclinare se, demittere se . — พูจ ย่อ ย่อ Brevi sermone eloqui. Raccourcir, abreger, s'incliner, se baisser. — Parler en peu de mots. To shorten, to abridge, to bow down, to bend downwards. — To speak in a laconic manner.

ย่น ย่อ

JON JO Abbreviare, contrahere; compendium. — ย่อ ย่น Idem. Accourcir, resserrer; sommaire. — Idem. To make short, to tighten; summary. — Idem.

เดิน ย่อ

DON JO Ire demisso, inclinato corpore, ire titubando. Aller le corps baisse, incline, aller en chantcelant.

ย่อ ลง

JO LONG Demittere. Baisser. To lower.

ย่อ ตัว ลง

JO TUA LONG Demittere se. Se baisser. To bow down.

ย่อ ออ่น

JO ON Cedere alicui, non amplius resistere. Ceder a un autre, ne plus resister. To yield, to resist no longer.

ย่อ ท้อ

JO THO Cedere, superary, verery. — มิ ได้ ย่อ ท้อ แก่ ไภย อันตะราย Constans in adversis. Ceder, etre vaincu, caindre. — Constant dans l'adversite. To yield, to be vanquished, to fear. — Constant in adversity.

ย่อ เหลี่ยม

JO LIEM Angulos minuere. Efflacer les angles. To take of the corners.

ย่อ แย่

JO JE Titubare, labare. Chanceler, tomber. To stagger, to fall.

ย่อ ต่ำ

JO TAM Depressus, humilis. Abaisse humble. Lowered, humble.

ย่อ เตี้ย

JO TIA Statura pusillus, pumilio. Petit de taille, nain. Of a small stature, dwarf.

โย

JO Obesus, rotundus. — แก้ม โย Genae plenae et rotundae. Gras, rond. — Joues pleines et arron dies. Fat, round. — Very full and round cheeks.

พุง โย

PHUNG JO Pingui tentus omaso. Ayant une grosse bedaine. Having a big paunch.

โย

JO Vox ad bubalos, boves et equos ut sistant. — โย หยุด Idem. Mot pour faire arrêter les bluffles, les bæufs et les chevaux. — Idem. Word used to stop the buffaloes or horse and oxen. — Idem.

โย้

JO Titubans, vacillans. — เดิน โย้ โย้ Titubando ire Chancelant, vacillant. — Marcher en chancelant. Staggering, vacillating. — To stagger in walking.

โย้ โส

JO SO Superbus, arrogans. Orgueilleux, arrogant. Haughty, arrogant.

โย้ เย้

JO JE Inclinatus, vergens ad ruinam. — เด็ก โย้ เย้ Puerulus semper plorans. — เรือน โย้ เย้ Labans domus. Incline, penche vers sa ruine. — Petit enfant qui pleure toujours. — Maison qui tom be en ruines. Inclined, verging to decay. — Little child that is always crying. — House falling in ruins.

ยอบ

JOB Detumescere, marcescere, deprimi demittere se. — สอง วัน ดี สาม วัน ยอบ Dies boni, dies mali (de aegroto). Desenfler, se faner, etre rabaisse, sebaisser. — Jours bons, jours mauvais (en parlant d'un malade). To go down (speaking of a swelling), to wither, to be lowered, to lower one's self. — Good or bad days (speak of a sick person).

ยอบ ลง

JOB LONG Detumescere. — ฝี ยอบ ลง แล้ว Tumoris inflatio resedit. Desenfler. — Cette tumeur est desenflee. To go down (speaking of swelling). — This tumour has gone down.

ยอบ ผอม

JOB PHOM Marcescere (de aegroto). Maigrir (en parlant d'un malade). To grow thin (speaking of a sick person).

ยอบ แยบ

JOB JEB Insufficiens, nimis parum. Insuffisant, trop peu. Insufficient, too little.

ยอบ ยุบ

JOB JUB Vide ยอบ


THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

ยอบ กาย

JOB KAI Demittere se. — ยอบ ตัว Idem. Sebaisser. — Idem. To bend down. — Idem.

ยอบ

JOB มด ยอบ Myrrha. Myrrhe. Myrrh.

หยอย

JOI Celeriter, expedite. — เดิน หยอย Ire cito. — วิ่ง หยอย Celeri cersu ferri. Promptement, lestement. — Aller vite. — Courir rapidement. Quickly, nimbly. — To go fast. — To run quick.

หยอย หยอย

JOI JOI Expedite. Lestement. Nimbly.

ยอ่ย

JOI Conterere, in frusta redigere. Briser, reduire en morceaux. To break, to break pieces.

ซื้ ยอ่ย

SU JOI Singillatim, minutatim emere. Acheter petit a petit, en detail. To buy little at atime, by retail.

ยอ่ย ยับ

JOI JAB Vide ยับ ยอ่ย

ยับ ยอ่ย

JAB JOI Contusus, contritus, in frusta redactus. Pile, brise, reduit en morceaux. Pounded, broken, broken in to pieces.

หย่อย

JOI Saepe. — ขอ หย่อย Iterum et saepius petere. — หย่อย หย่อย Iterum et saepius. Souvent. — Demander a plusieurs reprises. — A plusieurs reprises. Often. — To ask at different times. — Often.

ย้อย

JOI Defluere ad terram (praesertim de viscosis). Couler s terre (en parlant surtout des choses gluantes). To run down to the ground (speaking especially of glutinous matter).

ย้อย ลง

JOI LONG Stillare, defluere. Decouler, couler goutte a goutte To drop.

ราก ย้อย

RAK JOI Evomere viscosos humores. Vomir des humeurs visqueuses. To vomit viscous humours.

ยาน ย้อย

JAN JOI Longus et pendent. Long et pendant. Long an hanging down.

ย้อย ยาน

JOI JAN Longus et pendent. Long et pendant. Long an hanging down.

ย้อย หยด

JOI JOT Defluere stillando. Tomber en coulant goutte a goutte. To drip.

ยก

JOK Elevare, levare, tollere. Elever, lever, enlever. To lift, to rise, to take away.

ยก ไป

JOK PAI Elevare, levare, tollere; profectio exercitus. Elever, lever, enlever; depart d'une armee. To lift, to rise, to take away; departure of an army.

ผ้า ยก

PHA JOK Species panni pretiosi auro intexti. Espece d'etoffe precieuse brochee d'or. Kind of precious cloth worked with gold.

ยก ยอ

JOK JO Extollere, laudibus efferre. Exalter, combler de louanges. To exalt, toload with praises.

ยก ยอ ตัว เอง

JOK JO TUA ENG Gloriari, jactare se. Se glorifier, se vanter. To glory, to boast.

ยก เอา

JOK AO Auferre. — ยก เอา ไป Idem. Enlaver. — Idem To take away. — Idem

ยก ให้

JOK HAI Tradere aliuid alicui, donare. — ยก ลูก สาว ให้ เขา Tradere filiam in matimonium alicui. Livrer quelque chose a quelqu, donner. — Donner sa fille en mariage a Quelqu'un. To deliver someting to some one, to give. — To give one's daughter in marriage.

ยก ขึ้น

JOK KHUN Elevare. — ยก เรือน ขึ้น Domum plantare. — ยก ลง Demittere ab alto. Elever. — Planter une maison. — Prendre et mettre en bas. To rise. — To plant a house. — To take and put at the bottom.

ยก ยอ่ง

JOK JONG Vide ยก ยอ

ยก ทัพ

JOK THAP Castra aut exercitum movere. Lever un camp ou faire une armee. To raise a camp, to move of an army.

ยก โทษ

JOK THOT Condonare poenam, ignoscere alicui, veniam dare. Remettre la peine, pardonner a quelqu'un, accorder le pardon. To remit a punishment, to forgive some one.

ยก ย้าย

JOK JAI Transferre alio, transplantare. Transporter ailleurs, transplanter. To transport, to transplant.

ยก เสีย

JOK SIA Tollere, seponere, praetermittere. Enlever, mettre a part, passer sous silence. To take away, to put aside, to be silent about something.

ยก การ

JOK KAN Inchoare opus. — จะ ยก การ เมื่อ ไร Quandonam incipient opus ? Commencer un ouvrage. — Quand commenceront-ils l'ouvrage ? To begin work. — When will they Begin their work ?

ยก

JOK Serratura tabulae unius sexpedae quadruplicatae. — ยก หนง Idem. Sciage d'une plabched'une toise carree. — Idem. Sawing of a board a fathom square. — Idem.

ยก

JOK Vices. — สาม ยก tribus vicibus. — เฆี่ยน สอง ยก Flagellare duabus. Fois. — Trois fois . — Flageller deux fois. Time. — Three times . — To scourge twice.


THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

หยก

JOK Strepitus incedentinum. — ทะหารเดินหยก หยก Incessus militum. Bruit de ceux qui marchent. — Marchedes soldats. Noise made by persons walking. — Marching soldiers.

หยอก

JOK Blandiri, jocari. Caresser, badiner. To caress, to joke.

หยอก กัน

JOK KAN Sibi invicem blandiri. Se caresser mutuellement. To caress each other.

หยอก เล่น

JOK LEN Jocari, aliquem jocose ludere. Badiner, plaisanter quelqu'un. To joke, to jest with some one.

หยอก เยิน

JOK JON Jocari, lascivire. Badiner, folatrer. To joke, to dally.

หยอก หยิก

JOK JIK Blandiri extremis digitis vellicando. Flatter en picotant avec le bout des doigts. To caress by pricking with the tips of the fingers.

หยอก เหย้า

JOK JAO Sibi invicem blandiri more conjugum. Se caresser mutuellement a la maniere des epoux. To caress each other as married persons do.

หยอก ยี

JOK JI Sibi invicem blandiri more conjugum; lascivire. Se caresser mutuellement a la maniere des epoux; folatrer To caress each other as married persons do; to dally.

ยอก

JOK Pungere, pungitare; acer doloris morsus. — หนาม ยอก Spina pungit. Piquer; vive sensation de douleur. — L'epine pique. To sting, to prick; smart pain. — The thorn pricks.

โหยก

โหยก เหยก

โยก

โยก เยก

โยก เยง

โยก ไป มา

โยก

โยคาวจร

โยคี

โยกระบัตร

หย่ม

เป็น หย่ม

ยม

ยม

ยม พบาล

ยอม

ยอม ลง

ไป ยอม

ยอม ด้วย

ยอม ให้THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

ยิง ยอม

JING JOM Vide ยอม

ยอม ตัว

JOM TUA Tradere se alicui. — ยอม ตัว เป็น ข้า ท่าน Tradere se in servitutem alterius. Se livrer à quelqu'un. — Se faire l'esclave d'un autre. To give one's self up to some one. — To make one's self the slave of some one.

ย่อม

ย่อม เห็น

ย่อม เป็น

ย่อม ว่า

ย่อม

เล็ก ย่อม

ย้อม

ย้อม สี

ช่าง ย้อม

ย้อม หอม

เครื่อง ย้อม

ย้อม ทอง

หยอม

หยอม แหยม

หยอม หยิม

หย่อม

หย่อม แหย่ม

โยม

โยม อุปะถาก

สิทธิ โยม

โยม วัท

ญาติ โยม

ยมะบาล

ยมะเยศ

ยมะโลกี

ยมะนา

ยมะนา นัที

ยมะราช

พญา ยมะราช

ยล

ยน

กล ยนTHAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

ไก ยน

KAI JON Occultum organum machinae. Ressort caché d'une machine. Hidden spring of some machine.

เป็น ยน

ย่น

ย่น

โดย ย่น

ย่น ย่อ

ย่น ความ

ยอน

ยอน

ยอน ทวน

หย่อน

หย่อน ใจ

หย่อน ยอก

ผูก หย่อน

ย่อน

หาบ ย่อน

ย้อน

ย้อน ยัก

ย้อน ยอก

ย้อน กัน

หยอน

กลัว หยอน

โยน

โยน หย่อน

โยน ยาว

โยน ยาน

โยน

ยง

โฉม ยงTHAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

ยิ่ง ยง

JING JONG Pulchritudine praestans alios. Surpassant les autres en beauté. Surpassing others in beauty.

ยง

JONG Incitare alios ad aliquid. Exciter les autres a quelque chose. To excite others to someting.

ยุ ยง

JU JONG Incitare, stimulare, provocare, fovere inimicitias. Exciter, stimuler, provoquer, entretenir les inimities. To excite, to stimulate, to provoke, to keep up enmities.

ยื้น ยง

JUN JONG Grandaevus, senex. Tres-age, vieillard. Very aged, old man.

ยง ดิน

JONG DIN Vertere terram. — ยง เข้า Vertere orizam coctam. Remuer la terre. — remuer du riz cuit. To break up the ground. — to stir cooked rice.

ยง เยง

JONG JENG Altus, nimis altus. Haut, trop eleve. Hight, to hight.

คน ยง เยง

KHON JONG JENG Vir staturae altae. Homme de haute taille. Tall man.

หย่ง

JONG Crines pectine deducere. — หย่ง ผม ขึ้น capillos pectine relevare. Peigner les cheveux de haut en bas. — Relever les cheveux avec le peigne. To comb the hair from top the bottom. — To tuck them up with a comb.

กระ หย่ง

KRA: JONG

ผม หย่ง

PHOM JONG

หยิบ หย่ง

JIB JONG

หยง

JONG

ยอง

หย่อง

ย่อง

ย่อง เบา

เยื้อง ย่อง

ย่อง หน่อง

ยก ย่อง

ยิ้ม ย่อง

หยอง

หยอง เก้ลา

ปอ้ง หยอง

สะ ยอง

โยง

ทาง โยง

โยง ฟาง

โยง ตะเภา

โยง เสาTHAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

อยู่ โยง

JU JONG Andabatam agere. Jouer au colin-maillard. To play at blind man's buff.

โยง เยง

ผูก โยง

โหยง

โป้ง โหยง

โหยง เหยง

โย่ง

ยอเง็ด

ย่องหน่อง

โยนี

โยปณ

โยปณ ภิขุ

ยอระยาตร

ยอระยง

โยโส

หยด

หยด ย้อย

หยด ลง

หยด หยาด

หยอด

หยอด ตา

ยา หยอด ตา

ยอด

ยศ

เครื่อง ยศ

ยศ ศักดิ

ยศ ศักดิ บอริวาร

ยศ หย่าง

ยศ ถา

ยศ ถาศักดิ

โยชน์

โยธา

พญา โยธา

พล โยธาTHAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

โยธา หาร

JOTHA HAN Vide โยธา

โยธา ทัพ

JOTHA THAP Exercitus. Armée. Army.

โยทกา

โยทกา

โยธี

โยโธ

ยศเกียด

เยอะ

เยอ

กะ เยอ

เกา เยอ

เย่อ

เย่อ กัน

เย่อ แย่ง

เย่อ หยิ่ง

เย่อ ลาก

เย้อ

เป้อ เย้อ

เยิ่น เย้อ

เหยอ

หยิ่ง พะ เหยอ

เหยิก

เยิ้ม

เยิ้ม ย่อง

เยิน

ยับ เยิน

ยู่ เยิน

เยิ่น

ออ่น เยิ่น

ยาว เยิ่น

ยืด เยิ่น

เหยิง

พระ เหยิงTHAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

หยุ้ง เหยิง

JUNG JONG Vide ยุ่ง ยิ่ง

เยิง

JONG Ego, nos (de rege). Moi, nous (en palant du roi). I, we (speaking of the king)

ยุ

ขิ้ ยุ

ยุ ยง

ยุ แยง

ยุ แหย่

ยู

อยู่

อยู่ มา

คั้รน อยู่ มา

อยู่ ไป

เป็น อยู่

ยัง อยู่

อยู่ ไฟ

กิน อยู่

ยู่

ยู่ ยี่

หน้า ยู่ ยี่

บิ่น ยู่

ยัว

ยั่ว

ยั่ว ใจ

ยั้ว

ยั้ว เย้า

ยั้ว หยอก

ยั้ว หยัน

ยวง

ยวง ยง

ยวง

ยุบ

ยุบ ยับTHAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

ยุบ ยอบ

JUB JOB Vide ยุบ

ยุบ หวำ

JUB VAM Ex una parte depressus. Abaisse d'un côté. Lower on one side.

ยุบ เสีย

หยุบ

ยุบล

โดย ยุบล

แจ้ง ยุบล

ยุโบย ยุบล

ยวบ

หยวบ

ย้วย

หยวก

ไย หยวก

ยวน

ยวน ใจ

ยี ยวน

ยั้ว ยวน

ยวน

ชาติ ยวน

เมือง ยวน

ยวน แก้ว

ยวน ตังเกีย

ยวด

ยวด ยาน

ยวด

ยวด ยง

ยิ่ง ยวด

ยุ่ย

เปื่อย ยุ่ย

สุก ยุ่ย

อ่อน ยุ่ย

ยุ่ย ยับ

ยุ้ย

ท้อง ยุ้ยTHAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

อว้น ยุ้ย

UEN JUI Ventrosus, pinguis. Ventru, gras. Big-bellied, fat.

หยุย

ยุก หยุย

คะ หยุย

ยุกฆ

กาละ ยุกฆ

กุลี ยุกฆ

ยุกฆ เข็น

หยุก

หยูก

หยูก ยา

ยุ คล

บาทะ ยุคล

ยุขุนทร

ยุกระบัตร

ยุ่ม

หยุม

หยุม หยำ

หยุม หยาม

หยุม หยิม

ยูม

ยุ่น ยุ่น

คลำ ยุ่น ยุ่น

อ่อน ยุ่น ยุ่น

หยุ่น

ยุง

ยุง กวาด

ยุง ปัด

ยุง พัด

ยุง

ยุงTHAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

ยุง ริ้น

JUNG RIN Culices in genere, et parvi et magni. Moucherons en général, petits et grands. Gnats in general, large and small ones.

ยุ่ง

ยุ่ง ยิ่ง

ยุ่ง หยอง

ยุ่ง ย่าง

ยุ่ง เหยิง

ยุ่ง หยาบ

ยุ้ง

ท้อง ยุ้ง

ยุ้ง เข้า

ยุ้ง ฉาง

ยูง

ยุพะ

ยุพะ ราช

ยุพะ เยา

ยุพะ นา

ยุภา

ยุภา พิน

ยุภา ภาน

ยุภา คิน

ยุไพ

อยู่พัก

ที่ อยู่พัก

ยุภิน

ยูระ

ประ ยูระ วงษ

ยูรยาตร

ยูรยาตรา

ยุทธ์

ยุด

ยุด หน่วง

หยุด

หยุด ก่อน

หยุด การ

หยุด ยั้ง

{{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}}THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

แกน

KEN Pauper, miser. — มัน แกน นัก Miserabilis est hic homo. Pauvre, misérable. — Cet homme est malheureux. Poor, miserable. — That man is unhappy.

แกน

KEN Pars dura, calosa aut insipida in fructibus. — ส้ม แกน Malum aureum insipidum et sine succo. Partie dure, calleuse ou insipide dans les fruits. — Orange insipide et sans saveur. Hard, calous or insipid part in fruits. — Insipid and tasteless orange.

เป็น แกน

PEN KEN Duras et insipidus (de fructibus). Dur et insipide (en parlant des fruits). Hard and insipid (speaking of fruit).

แก่น

KEN Arboris medulla; firmus, solidus, pars interior et firmior. Coeur de l'arbre; ferme, solide partie inférieure et la plus forte. Heart of a tree; firm, solid, inner and strongest part.

เป็น แก่น

PEN KEN Arboris medulla, homo firmus et constans. Coeur de l'arbre; homme ferme et constant. Hart of a tree; firm and constant man.

แก่น สาร

KEN SAN Arboris medulla, firmus, solidus, pars interior et firmior. — ไม่ เป็น แก่น เป็น สาร Non habet soliditatem. Coeur de l'arbre; ferme, solide, partie inférieure et la plus forte. — Il n'a pas de solidite. Heart of a tree; firm, solid, inner and strongest part. — He has no firmness.

แก่น จันท

KEN CHAN Medulla sandali. Coaeur du sandal. Heart os sandal-wood tree.

แก่น จักร

KEN CHAK Axis rotae. Axe d'une roue. Axle of awheel.

เกง

KENG เกง เสื้อ Axilla vestis. Partie de l'habit qui se trouve sous l'aisselle. Part of a coat under the arm-pit.

เกง

KENG กัง เกง โกง เกง Femoralia brevia aut longa. Pantalon ou culottes. Trowsers or breeches.

เก็่ง

KENG Far audax, nequam, nebulo; assuetus. — คล เก็่ง Idem. — ปด เก็่ง Assuetus mendacio. — ขะโมย เก็่ง Assuetus furto. Voleur hardi, mechant, polisson; accoutume a. — Idem. — Accoutume au mensonge. — Accoutume au vol. Daring robber, wicked, blackguard; use to. — Idem. — Given to lying. — Given to stealing.

เก้ง

KENG อิ เก้ง Capreolus. Chevreuil. Kid

เก๋ง

KENG Domuncula elegans modo sinensi Belvédère de forme chinoise. Belviders of chinese from.

เก๋ง พั้ง

KENG PHANG Tectum elegans cymbae. Toit élégant d'une barque. Elegant roof of a boat.

เรือ เก๋ง

RUA KENG Cymba tecto eleganti instructa. Banque qui a un toit élégant. Boat with an elegent roof.

แกง

KENG แกง ใด Signatura. — แกง แนง Crux in locum signaturae. Signature. — Croix qui replace la signature. Sognature. — Cross in the place of a signature.

แกง

KENG Condimentum, pulmentum. Ragoût, potage. Ragout, broth.

น้ำ แกง

NAM KENG Pars liquida condimentum. Sauce d'un ragoût Sauce for a Ragout

แกง เผ็ด

KENG PHET Condimentum pimenti. Ragoût au piment. Pimento ragout

แกง คั่ว

KENG KHUA Condimentum rufatum. Ragoût roussi à la poêle. Browned ragout.

แกง ส้ม

KENG SOM Pulmentum ex variis escis permixtis. Ragoût au tamarin. Tamarind ragout.

แกง เลียง

KENG LIENG Pulmentum ex variis escis permixtis. Ragout de mets différents. Ragout of different eatables mixed together.

แก่ง

KENG Praeceps aquae lapsus. Cascades, rapides. Cascade, falls of a stream.

ห้วย แก่ง

HUAI KENG Rivus e montibus inter petras decurrens. Ruisseau qui coule montagnes entre des pierres. Stream running down from mountains between rocks.

เกาะ แก่ง

KO: KENG Petrae latentes sub aquis. Pierres cachées sous les eaux. Stones concealed in water.

แก่ง

KENG แก่ง แย่ง Non concordare, non assentiri, verbis contendere. Ne pas s'accorder, ne pas consentir, se disputer en paroles. Not to agree, not to consent, to dispute with words.

แก้ง

KENG Tergere cum bacillo. — แก้ง ก้น Tergere nates cum bacillo modo Indorum. Essuyer avec un pelit baton. — Se torcher les fesses avec un pelit baton a la maniere des Indiens. To wipe with a small stick. — To wipe one's buttocks with a small stick as the Indians do.

แก้ง

KENG Homo fatuus, nugator, cultu mundior, fastuosus. Homme fat, joueur, pelit maitre, fastueux. Conceited man, trifler, dandy, ostentatious.

ก้อง แก้ง

KONG KENG Homo fatuus, nugator, cultu mundior, fastuosus. — ทำ ก้อง แก้ง Fatue se gerere, fastum ostendere. Homme fat, joueur, pelit maitre, fastueux. — Agir comme un fat, faire de l'ostentation. Conceited man, trifler, dandy, ostentatious. — To be conceited in one's manners, to make a display.

แก้ว

KEO Vitrum, cristallum, lapillus, gemma. Verre, cristal, petite pierre, pierre precieuse. Glass, crystal, small stone, precious stone.

{{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}}THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

เบ็จ ลา

BET LA Prae magnitudine piscis hamus in rectum revocatur. L'hameçon se redresse à cause de la grosseur du poisson. The fish-hook becomes straight on account of the size of the fish.

ล่า

LA Persequi, venari. — ล่า เนื้อ Venari cervos. — ล่า นก Auqupari. Poursuivre, chasse. — Chasser les cerfs. — Chasser aux oiseaux. To pursue, to hunt. — To hunt the stage. — To fowl.

หมา ล่า

MA LA Canis venatorius. Chien de chasse. A hunting dog.

ล่า

LA AEther, coelum. Air, ciel. Air, sky.

ใต้ ล่า

TAI LA Super terram. Sur la tere. Upon land.

ล่า

LA Retardare, moram afferre, retrogredi. Retarder, apporter du retard, rétrograder. To delay, to cause a delay, to retrograde.

ล่า ทัพ

LA THAP Exercitus se recipit. L'armée se retire. The army retreats.

ล่า มรสุม

LA MORASUM Proficisci in fine tempestatis. Partir à la fin de la saison. To set out at the end of the season.

ล้า

LA Torpere, fatigari; lassatus. — ล้า ไป Idem. Etre engourdi, etre fatigué; lasse. — Idem. To be benumbed, to be fatigued; tired. — Idem.

เมื่อย ล้า

MUAI LA Torpens prae lassitudine. Engourdi de fatigue. Benumbed with fatigue.

เลื่อย ล้า

LUAI LA Valde lassus. Très-fatigue. Very much tired.

เหนื่อย ล้า

NUAI LA Valde lassus. Très-fatigue. Very much tired.

หลา

LA แบ หลา Resupino corpore et relaxatis membris jacere. Être couché sur le dos et les membres étendus. To lie upon the back, and the members stretched out.

ละอาย

LA:AI ความ ละอาย Pudor, verecundia. Pudeur, honte. Pudicity, shame.

ลับ

LAB Occultus, secretus. Cache, secret. Hidden, secret.

ความ ลับ

KHUAM LAB Res occultus, secretus. Chose cache, secret. A Hidden thing, a secret.

ฃ้อ ลับ

KHO LAB Res secreta, mysterium. Chose secrete, mystere. Secret thing, mystery

ที่ ลับ

THI LAB In occulto, secreto; verenda sive viri, sive mulieris. En cachette, secrètement; parties honteuses, soit de l'homme, soit de la femme. Secretly, in secret; natural parts either of a man or of a woman.

ลับ ลับ ฬ่อ ฬ่อ

LAB LAB LO LO Clanculum. En cachette. Secretly.

ทำ ลับ ฬ่อ

THAM LAB LO Oculte facere. Faire en cachette. To act secretly.

ลับ หลัง

LAB LANG Retrorsum, in absentia alicujus. — นินทา ลับ หลัง De absente maledicere. Par derriere, en l'absence de quelqu'un. — Médire des absents. Behind, during the absence of someone. — To slander the absent.

ลับ แล

LAB LE Successive apparere et evanescere; crates. Paraitre et disparaitre successivement; treillis. To appear disappear successively; trellis.

ลับ ฦก

LAB LUK Profundus, mysteriosus. Profond, mysterieux. Profound, mysterious.

ฃ้อ ลับ ฦก

KHO LAB LUK Mysterium. Mystere. Mystery.

ลับ ตา

LAB TA Clanculum, in absentia alterius. En cachette, en l'absence d'un autre. In secret, in the absence of another.

ลับ

LAB Acuere. — ลับ มีด Cultrum acuere. Aiguiser. — Aiguiser un couteau. To sharpen. — To sharpen a knife.

หิน ลับ

HIN LAB Cos. Pierre à aiguiser. A Whetstone.

หลับ

LAB Domire; sopitus. Dormir; assoupi. To sleep; drowsy.

ที่ หลับ

THI LAB Lectum. Lit. Bed.

ที่ หลับ ที่ นอน

THI LAB THI NON Lectum. Lit. Bed.

นอน หลับ

NON LAB Domire, somnum capere. Dormir, prendre son sommeil. To sleep, to take one's sleep.

หลับ ไป

LAB PAI Obdormiscere. S'endormir. To get asleep.

หลับ สนิด

LAB SANIT Profundo somno correptus. Qui est plongé son sommeil. Buried in a profound sleep.

หลับ เพ้อ

LAB PHO Somnus per somnia tumultuosus. Sommeil troublé par des songes. Sleep troubled by dreams.

{{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}}THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

ลาม ลวน

ล้วน

งาม ล้วน

อักษร ล้วน

ลวด

ลวด เหล็ก

ต่าย ลวด

ลวด ลาย

ลวด หนัง

ลุย

ลุ่ย

ลุ่ย หลุด

ลุ้ย

ลูย

ลูย น้ำ

ลูย โคลน

ลูย ไฟ

ลุ้ย

ลุก

ลุก ยืน

ลุก นั่ง

ลุก ล้ม

ลุก

ลุก เป็นไฟ

ลุก ฮื

หลุก

ลูก

เกิด ลูก

ลูก ดุม

เลี้ยง ลูก

ลูก {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}}THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

ต้น ปดง

TON PADONG Nomen arboris. Nom d'un arbre. Name of atree.

ปเดิม

PADOM แรก ปเดิม Ab initio — ซื้อ ปเดิม Emere ante alios Des le commencement. — Acheter avant les autres. From the beginning — To buy before other.

ปเดิด

PADOT Vide — ซื้อ ปดัก Nom d'un arbre eleve et tres-dur. Name of a tall and very hard tree.

ปะดู่

PA:DU ต้น ปะดู่ Nomen arboris procerae et durissimae. Nom d'un arbre eleve et tres-dur. Name of a tall and very hard tree.

แก่น ปะดู่

KEN PA:DU Medulla hujus arboris durissima. Cœur tres-dur de cet arbre. This tree's very hard heart.

ปดุง

PADUNG Enutrire, educare, curare. Nourrir, elever, soigner. To nourish, to bring up, to take care of.

ปดุง เลี้ยง ไว้

Enutrire, educare, curare. Nourrir, elever, soigner. To nourish, to bring up, to take care of.

ปะหัง

PA:HANG Pavum regnum malayense. Petit royaume malais. Small malay kingdom.

ปหน

PAHON Pars superior brachii. Partie superieure du bras. Upper arm.

ไป

PAI Ire; adjungitur innumeris verbis et significat actionem, continuationem, mandatum signum imperativi. — ทำ ไป Face. Aller; il se joint a une foule de verbes et marque l'action, la continuation, l'imperatif. — Faites. Togo; it is joined to agreat number of verbs and mark an action, continuation, order;sign of the imperative. — Do.

ไป มา

PAI MA Frequentare; itus et reditus frequens, iteratio actionum continuitas. — หัน ไป มา Gyrare continuo. Frequenter; aller et retour frequent, repetition des actions, continuite. — Tourner continuellement. To frequent; frquent goings and comings, repetition of actions, continuity. — To turn continually.

เที่ยว ไป

THAIAU PAI Deambulare, huc et illue ire. Se promener, aller ca et la. To take a walk, to go here and there.

ไป ถึง

PAI THUNG Pervenire ad. Parvenir a. To comr to.

ไป หน้า

PAI NA Praeire. Aller devant. To go before

ไป เถิด

PAI THOT Vade, abi. Allez, partez. Go, start.

ไป หาย

PAI HAI Evanescere. Disparaitre. To disappear.

ไป่

PAI Negatio, non. Nagation, non. Nagation, non.

ไป้

PAI Folium papyri ad scribendum mandatum regis. Feuille de papier pour ecrire l'ordre du roi. Sheet of paper for writing the king's order on.

ไป๋

PAI เป๋ไป๋ Quasi e fonte decurrens. — ใหล เป๋ไป๋ Idem. Coulant comme de source. — Idem. Flowing as from a spring. — Idem.

ป้าย

PAI Jacere in alquem. Jeter sur quelqu'un. To throw at one.

ปายาศ

PAJAT Pulmentum ex oriza. Potage au riz. Rice-soup.

ปโยชน์

PAJOT Commodum, utilitas. Avantage, utilite. Advantage, utility.

มี ปโยขน์

MI PAJOT Utilis, fructuosus. Utile, fructueux. Useful, fruitful.

เป็น ปโยชน์

PEN PAJOT Utile est. Il est utile. It is useful

ผลปโยชน์

PHOLLAPAJOT Fructus, utilitates ex aliqua re. Fruits, avantages d'une chose. Fruits, advantages of a thing

ปัก

PAK Figere, plantare. — ปัก หลัก Palum figere. Enfoncer, planter. — Enfoncer un pieu. To sink, to plant — To sink a stake.

นก ปัก หลัก

NOK PAK LAK Avis fluviatilis palo insidens. Oiseau de riviere perche sur un pieu. Water-bird perched on stake.

ปัก ตา

PAK TA Figere oculos, fixis oculis aspicere. — ปัก ตา ดู Idem. Fixer les yeux, regarder fixement. — Idem. To fix the eyes, to look fixedly at. -— Idem.

ปัก ผ้า

PAK PHA Acu pingere. Broder. To embroider.

นา ปัก

NA PAK Agri orizae transplantatae. Champs de riz transplante. Fields of transplanted rice.

ปาก

PAK Os, ostium. Bouche, embouchure. Mouth, opening.

อ้า ปาก

A PAK Os, aperire. Ouvrir la bouche. To open th mouth.

ปิด ปาก

PIT PAK Adsilentium adigere. Reduire au silence. To reduce to silence.

{{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}}THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

เรือ ภาย

RƯA PHAI Cymba ordinaria cum remis curtis. Barque ordinaire avec des rames courtes. An ordinary boat with short oars.

เรือ กะเชียง

RƯA KA:XIENG Cymba cum remis more europaeo. Barque avec des rames ả la manière des Européens. A boat with oars after the european fashion.

เรือ แจว

RƯA CHẼO Cymba cum remis longis more anamitico. Barque avec de longues rames à la manière des Cochinchinois. A boat with long oars after the cochinchinese fashion.

เรือ สำป้าน

RƯA SẲMPÀN Cymba more sinensi. Barque à la manière des Chinois. A boat after the chainese fashion.

เรือ กันญา

RUA KANJA Cymba mandarinorum. Barque des mandarins. The boats of the mandarines.

เรือ พาย ม้า

RUA PHAI MA Cyba parva ruralis. Petile barque pour la compagne. A small country-boat.

เรือ ดั้ง

RUA DANG Cymbae ad comitandum regem. Barques pour accompagner le roi. Boats for accompanying the king.

เรือ แพ

RUA PHE Cymbae in genere. Barques en general. Boats in general.

เรือ ปุและ

RUA PULE: Cymba ovalis mercatorum. Barque ovale des marchands. An oval boat of merchants.

เรื่อ

RUA Languescens (de coloribus). — ดำ เรื่อ เรื่อ Subniger. — สี เรื่อ Color languescens. Qui palit (en parlant des couleurs). — Un peu noir. — Couleur qui palit. Fading (speaking of colours). — Darkish. — Afading colour.

เรื้อ

เข้า เรื้อ

ข้จ เรื้อ

XA RUA Tardare. — เรื้อ ไป Idem. Tarder. — Idem. To loiter. — Idem.

เรื่อย

RUAI Continuo, indesinenter, sine intermissione. — ทำ การ เรื่อย เรื่อย Sine intermissione laborare. — ลม พัด เรื่อย เฉื่อย Continuellement, sans cesse, sans interruption. — Travailler sans interruption. — Soufile de vent continuel. ContinuallY. without intermission, without interruption. — To work without interruption. — A continual breeze.

รี่ เรื่อย

RI RUAI Continuus, absque intermissione. Continuel, sans interruption. Continual, without interruption.

เรื่อย เฉี่อย

RUAI XUAI เรอย เฉื่อย ฉ่ำ Frigus amoenum ex flatu venti continuo. Fraîcheur agréable provenant d'un souffle continu de vent. An agreeable freshness arising from a continual breeze of wind.

เรื้อย

RUAI Nimis longus. Trop long. Too long.

ยาว เรื้อย

JAO RUAI Longior. Trop long. Too long.

เหรือย

RUAI เจ็บ เหรือย ไป Semper aegrotare. Etre toujours malade. To be always sick.

เรือง

RUANG Fulgens, splendens, rutilans. — ไฟ ลุก เรือง Ignis rutilants. Brillant, resplendissant, eclatant. — Feu qui brille. Shining, resplendent, glittering. — Abright fire.

ดาว เรือง

DAO RUANG Nomen stellae. Nom d'une etoile. Name of a star.

ดอก ดาว เรือง

DOK DAO RUANG Ocellus indicus OEillet d'Inde. Indian pink

รุ่ง เรือง

RUNG RUANG Fulgidus, gloriosus. Brillant, glorieux. Shining, glorious.

แมงคา เรือง

MENGKHA RUANG Millepes phosphorescens. Mille-pieds lumineux. Luminous milleped.

เรือง รอง

RUANG RONG Fulgidus, gloriosus. Brillant, glorieux. Shining, glorious.

เรือง ริทธิ

RUANG RITH Gloriosus et potens. Glorieux et puissant. Glorious and powerful.

เรือง โรด

RUANG ROTH Rutilans (de igne). Brillant (en parlant du feu). Bright (Speaking of fire).

เรื่อง

RUANG Ordo, historia, negotium. Odre, histoire, affaire. Order, history, affair.

ไม่ เป็น เรื่อง

MAI PEN RUANG Sine ordine. Sans ordre. Without order.

เล่า เรื่อง

LAO RUANG Narrare historiam. Raconter une histoire. To relate a story.

เรื่อง ราว

RUANG RAO Narratio, instrumentum rei gestae, scriptum accusatorium. Narration, proces-verbal, acte d'accusation. A narrative, verbal-process, act of accusation.

เรื่อง นิทาน

RUANG NITHAN Historia, narratio. Histoire, recit. History, narrative.

หนังสือ เรื่อง

NANGSU RUNG Liber historicus, historiae. Livre historique, histoires. A book of history, histories.

ไม่ได้เรื่อง

MAI DAI RUANG Res in pejus abit. La chose va plus mal. The thing is in a worse condition.

{{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}}THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

สะทก

SA:THOK สะทก สเท้า Infremere, tremere, commoveri. Fremir, trembler, etre emu. To shudder, to tremble, to be affected.

สะถล

SA:THON Pedestris, per terram. A pied, par terre. On foot, by land.

สะถลวิถี

SA:THONVITHI Via pedestris. Route a pied. A foot-path

สะถลมารรค์

SA:THONLA:MAN Via per terram.— สะถลมาต Idem. Route par terre.— Idem. A road by land.— Idem.

สะทอ้น

SA:THON นก สะทอ้น Nomen avis. Nom d'un oiseau. Name of a bird.

ต้น สะทอ้น

TON SATHON Quaedam arbor frugifera. Certain arbre fruitier. Certain fruit-tree.

สะทอ้น

SA:THON Tremere.— กลัว สะทอ้น Metu concuti. Trembler.— Etre agite par la crainte. To tremble.— To be agitated by fear.

สะทอ้น ใจ

SA:THON CHAI Cor pavidum; pavere. Coeur craintif; avoir peur Timid heart; to fear.

ฦๅ สะทอ้น

LU SA:THON Diffamari; fama est. Etre divulgue; le bruit court. To be made known; it is rumoured

สะเทือน สะทอ้น

SA:THUEN SA:THON Commoveri, tremere. Etre emu, trembler. To be affected, to tremble.

สเทิน

SATHON Turbari, pudere; verecundia.— สเทิน กัน Pudorem habere ad invicem. Etre trouble, avoir honte; honte.— Avoir honte l'un de l'autre. To be troubled, to be ashamed; shame..— To be ashamed one of the other.

นึก สเทิน ใจ

NUK SATHON CHAI Ab aliquo a versari. Detester quelqu'un. To detest a person.

สะทั่ง สเทิน

SA:THANG SATHON Turbari, commoveri. Etre trouble, etre emu. To be agitated, to be moved.

สะท่ำ สะเทิน

SA:THAM SATHON Vide สะเทือน

สเทิน เหิน ห่าง

SATHON HON HANG Ab aliquo alienari. Avoir de l'aversion pour quelqu'un To have an aversion for a person.

สะเทิ้น

SA:THON สาว สะเทิ้น Virgo adulta. Jeune fille adulte. A grown up girl.

ใหญ่ สะเทิ้น

JAI SA:THON Mediocris. Mediocre. Middling.

สาธุ

SATHU Bene! bene est! amen! Bien! c'est bien! ainsi soit-il! Well! it is well! so be it!

โมทนา สาธุ

MOTHANA SATHU Applaudere. Aplaudir. To applaud.

สาธุการ

SATHUKAN Glorificre, laudare. Glorifier, louer. To glorify, to praise.

สาธุสะ

SATHUSA Approbare, laudare. Approuver, louer. To approve, to praise.

สะถูบ

SA:THUB Pyramis ad honorem Buddhae.— พระ สะถูบ Idem. Pyramide en l'honneur de Buddha.— Idem. A pyramid in honour of Buddha.— Idem.

สาตราคม

SATRAKHOM Nomen libri. Titre d'un livre. Title of a book.

สัตะ

SATTA: Septem (vox bali). Sept (mot bali). Seven (bali word).

สัตะ บงกช

SATTA: BONGKOT Septem species nymphaearum. Les sept especes de nympheas. The seven kinds of nymphaeas.

สัตะ บัน

SATTA: BAN Septem species nymphaearum. Les sept especes de nympheas. The seven kinds of nymphaeas.

สัตะ บุศ

SATTA: BUT Septem species nymphaearum. Les sept especes de nympheas. The seven kinds of nymphaeas.

สาศดา

SATSADA Qui docet, praeceptor. Qui enseigne, precepteur. Who instructs, tutor.

สาศดาจริย์

SATSADACHAN Praeceptor excellens (titulus Buddhae). Precepteur excellent (titre de Buddha). Excellent teacher (title of Buddha).

สาษนา

SATSANA Religio.— สาษนา เที่ยง แท้ Vere religio. Religion.— La vraie religion. Religion.— The true religion.

นอก สาษนา

NOK SATSANA Extra ecclesiam. Hors de l'eglise. Out of the church.

คล นอก สาษนา

KHON NOK SATSANA Infidelis. Infidele. Infidel.

พุทธสาษนา

PHUTTHASATSANA Religio Buddhae.— พระ พุทธสาษนา Idem. Religion de Buddha.— Idem. Religion of Buddha.— Idem.

สัตยะ

SATTAJA: Verum; veritas. Vrai; verite. True; truth.

สัตะยา

SATTAJA Veritas, fidelitas; verum.— สัตะยานุสัตย์ Fideritas, veritas perfecta. Verite, fidelite; vrai.— Fidelite, verite parfaite. Truth, fidelity; true.— Fidelity, perfect truth.

{{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}} {{:}}


© อาจหมายถึงลิขสิทธิ์ที่ประกาศอย่างเป็นทางการโดยสหภาพยุโรป (EU)
Logo of the United Nations (B&W).svg อาจหมายถึงลิขสิทธิ์ที่ประกาศอย่างเป็นทางการโดยองค์การสหประชาชาติ