สารบาน

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สารบาน

 • ขุนบรมราชา สร้างเมืองแถน น่า ๑
 • ลำดับกระษัตริย์ เมืองล้านช้าง " ๓
 • ขุนยักษ์ฟ้าต้องเนรเทศ " ๕
 • ขุนยักษ์ฟ้ากลับมาตีเมืองล้านช้าง " ๘
 • ท้าวเถียมคำยอรับอาสาตีเมืองพวนได้ " ๙
 • ขุนยักษ์ฟ้าได้เมืองล้านช้าง " ๑๐
 • แผ่นดินท้าวฟ้างุ้ม " ๑๑
 • ท้าวฟ้างุ้มตีหัวเมืองเวียงจันท์ " ๑๑
 • พระยาอินทปัตห้ามท้าวฟ้างุ้มไม่ให้เบียดเบียนหัวเมืองต่าง ๆ " ๑๓
 • แผ่นดินพระเจ้าสามแสนไทไตรภูวนาธิปัติ " ๑๕
 • แผ่นดินพระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว " ๑๗
 • ทัพญวนตีเมืองล้านช้าง " ๑๘
 • แผ่นดินท้าวแท่งคำ " ๑๙
 • แผ่นดินท้าวหล้าน้ำแสนไทไตรภูวนารถ " ๒๐
 • แผ่นดินท้าวชมภูราชกุมาร " ๒๐
 • แผ่นดินพระยาวิชุณราชธิปัติ " ๒๐
 • แผ่นดินพระยาโพธิสาระมหาธรรมิกราชาธิราช " ๒๑
 • พระไชยเชษฐาธิราชไปครองเชียงใหม่ " ๒๓
 • พระไชยเชษฐาไปครองเมืองล้านช้าง " ๒๔
 • พระเจ้าหงษาวดีตีเมืองเชียงใหม่ได้ " ๒๖
 • พระเจ้าหงษาวดีตีเมืองเวียงจันท์ " ๒๗

 • แผ่นดินพระมังคละโพธิสาระราชาประเทศ น่า ๒๘
 • พระเจัาหงษาวดีตีเมืองเวียงจันท์ ครั้งที่ ๒ " ๒๘
 • ชายคนหนึ่งสำแดงตนว่าเปนพระไชยเชษฐาธิราชมาตีเวียงจันท์ " ๒๘
 • พระเจ้าหงษาวดีให้พระยาแสนสุรินทร์ขว้างฟ้ามาครองเมืองเวียงจันท์ " ๒๙
 • แผ่นดินพระยานครน้อย " ๒๙
 • แผ่นดินพระหน่อแก้ว " ๓๐
 • แผ่นดินพระธรรมิกราชกุมาร " ๓๐
 • แผ่นดินพระอุปยุวราช ลูกพระธรรมิกราช " ๓๑
 • แผ่นดินพระบัณฑิตโพธิสาร " ๓๑
 • แผ่นดินพระหม่อมแก้ว " ๓๑
 • แผ่นดินพระอุปยุวราช ลูกพระหม่อมแก้ว " ๓๑
 • แผ่นดินเจ้าตอนคำ " ๓๑
 • แผ่นดินพระยาสุริยวงษาธรรมิกบรมบพิตร " ๓๒
 • ฮ่อหัวขาวตีเมืองแฉวนหวีฟ้าสิบสองปันนาลื้อ " ๓๓
 • เจ้านันทราชเมืองนครพนมมาตีเมืองเวียงจันท์ " ๓๓
 • แผ่นดินพระเจ้ากิงกิศราช แยกอาณาเขตรกรุงศรีสัตนาคนหุต เปนเวียงจันท์แลหลวงพระบาง " ๓๕
 • แผ่นดินสมเด็จพระบรมเชษฐขัติยสุริยพระราชวงษามหาไชยจักรพรรดิ " ๓๖
 • แผ่นดินเจ้าอินทโสม " ๓๗

 • สมเด็จพระบรมเชษฐขัติยฯ หนีไปบวชแล้วได้ครองราชสมบัติ เมืองเชียงใหม่ น่า ๓๘
 • เกิดขบถที่เมืองหลวงพระบาง " ๔๐
 • ทัพญวนมาตีเมืองหลวงพระบาง " ๔๐
 • แผ่นดินเจ้าอินทวงษากุมาร แลยกสมบัติถวายเจ้าโชติกะกุมาร " ๔๑
 • เมืองเวียงจันท์ขอทัพเมืองหงษาวดีมาตีเมืองหลวงพระบาง " ๔๑
 • เจ้าสุริยวงษาหนีพม่ามาตั้งอยู่เมืองแถง " ๔๒
 • เจ้าสุริยวงษายกทัพมาเอาเมืองหลวงพระบาง " ๔๒
 • แผ่นดินเจ้าสุริยวงษา " ๔๓
 • เจ้าสุริยวงษาไปตีเมืองล้านช้างเวียงจันท์ " ๔๓
 • กรุงศรีสัตนาคนหุตกับกรุงธนบุรีเปนไมตรีกัน " ๔๔
 • พระเจ้าล้านช้างเวียงจันท์ตีเมืองดอนมดแดง " ๔๕
 • กรุงธนบุรียกทัพไปสมทบเมืองหลวงพระบางตีล้านช้างเวียงจันท์ " ๔๖
 • แผ่นดินพระเจ้าล้านช้างร่มขาวหลวงพระบาง " ๔๖
 • พระเจ้าล้านช้างเวียงจันท์ยกไปตีหลวงพระบาง " ๔๖
 • เมืองหลวงพระบางเกิดลางร้ายต่าง ๆ " ๔๘
 • เจ้าปักกิ่งทูลขอโทษพระเจ้าร่มขาวต่อกรุงเทพฯ " ๔๙
 • พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ โปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าราชวงษ์มังธาตุราชเปนเจ้าอุปราช " ๕๑
 • พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลยโปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าอุปราชมังธาตุราชเปนเจ้าเมืองหลวงพระบาง " ๕๑

 • เจ้ามหาน้อยเจ้ามหาวังเมืองแฉวนหวีฟ้าเกิดวิวาทรบกัน น่า ๕๒
 • ฟ้าผ่าหอรบเจ้าอุปราชแลเกิดไฟไหม้เมืองเชียงรุ้ง " ๕๓
 • พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ โปรดให้คุมตัว เจ้าอุปราชสุมาจำคุกไว้กรุงเทพฯ " ๕๓
 • เจ้ามหาวังเมืองแฉวนหวีฟ้ามาตีหลวงพระบาง " ๕๔
 • เจ้าพระยาธรรมาไปตีเมืองพวนแลเมืองแถง " ๕๔
 • พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ โปรดให้เจ้าอุ่นแก้วไปอยู่รักษาเมืองหลวงพระบาง " ๕๕
 • เมืองหืบ เมืองด่อย เมือดวน คิดขบถต่อเมืองหลวงพระบาง " ๕๕
 • เจ้าอุปราชอภัยกับเจ้าราชวงษ์เสิมวิวาทกัน " ๕๕
 • พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ โปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าราชวงษ์เสิมเปนเจ้าเมืองหลวงพระบาง " ๕๖
 • เกิดนิมิตรประหลาดที่เมืองหลวงพระบาง " ๕๖
 • เจ้าเมืองหลวงพระบางให้คุมตัวเจ้าอภัยสุริยวงษามาถวาย ณกรุงเทพ ฯ " ๕๗
 • เจ้าหน่อคำเจ้ามหาไชยตีเมืองเชียงรุ้ง " ๕๘
 • เจ้าเมืองหลวงพระบางแต่งดอกไม้ทองเงินลงมาทูลเกล้า ฯ ถวายณกรุงเทพ ฯ " ๕๘
 • พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ฯ ตั้ง เจ้าราชวงษ์จันท์เปนเจ้าเมืองหลวงพระบาง " ๕๙
 • กรมหลวงวงษาธิราชสนิท เสด็จขึ้นไปตีเมืองเชียงรุ้ง " ๕๙

 • เมืองหลวงพระบางเมืองน่านมีบอกมากรุงเทพ ฯ ว่า พม่าจะมาตีหลวงพระบางแลเชียงใหม่ น่า ๖๐
 • พระยาสีหราชเดโชไชย พระยาราชวรานุกูลยกทัพขึ้นไป รักษาเมืองหลวงพระบาง " ๖๐
 • พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าอุปราชเมืองเชียงรุ้งเปนเจ้ามหาอุปราชา แล้วโปรดให้ส่งขึ้นไปถึงเมืองเชียงรุ้ง " ๖๑
 • เจ้ามหาอุปราชากับเจ้ามหาไชยวิวาทรบกัน " ๖๒
 • นายยงบุตรมหาไชยตีเมืองอ่าย " ๖๓
 • เจ้าเมืองหลวงพระบางแต่งต้นไม้ทองเงินลงมาทูลเกล้า ฯ ถวายณกรุงเทพฯ " ๖๓
 • พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เจ้าเมือง หลวงพระบาง เปนพระจันทรเทพประภาคุณ " ๖๔