หนังสือกองกิจการในพระองค์กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ที่ พว 0005.1/

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหาที่ พว ๐๐๐๕.๑/


 • กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
 • สยามมกุฏราชกุมาร
 • สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์
 • พระที่นั่งอัมพรสถาน
 • หน่วยราชการในพระองค์
 • สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
 • V 904
ตราครุฑ
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เรื่อง ยกเลิกชื่อสกุลพระราชทาน "อัครพงศ์ปรีชา"
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ขอยกเลิกชื่อสกุลพระราชทาน "อัครพงศ์ปรีชา" โดยให้ผู้ที่ใช้ชื่อสกุลพระราชทานนี้ในปัจจุบันกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

 • ขอแสดงความนับถือ
 • พลอากาศเอก Sathitphong Sukwimon signature.svg
 •  (สถิตย์พงษ์ สุขวิมล)
 • ราชเลขานุการในพระองค์ฯ ปฏิบัติหน้าที่
 • ผู้อำนวยการกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • แอดมิน. (2557, 29 พฤศจิกายน). "ราชเลขาฯ สั่งยกเลิกนามสกุลพระราชทาน 'อัครพงศ์ปรีชา'." เอ็มไทย. สืบค้นจาก https://news.mthai.com/general-news/403022.html

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"