หนังสือกองบัญชาการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนมาก ที่ คสช/๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราครุฑ
ที่ คสช /๑ กองบัญชาการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗


เรื่อง การควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ
เรียน ราชเลขาธิการ

จากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่อื่นๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มขยายตัวจนอาจนำไปสู่การเกิดเหตุการณ์อันร้ายแรงหรือเหตุจลาจล ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม

เพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าว กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคี ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง และอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๒​ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบและนำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ ตามโอกาสอันเหมาะสม


ขอแสดงความนับถือ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ