หนังสือสัญญากรุงเทพมหานครกับกรุงอังกริษเปนทางไมตรีค้าขายกัน/ปิดตรา

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

 วันอังคาน เดือนหก ขึ้นเก้าค่ำ ปีมโรง อัฐศ มิศฮาริสปาก ๑ มิศแบล ๑ มิศฟาเรด ๑ รอเบดบุตรหันแตร ๑ ขึ้นไปพร้อมกันที่พระราชวังเดิม ปิดตราหนังสือไฃข้อสัญญา สมเดจ์เจ้าพระญาองค์นอ้ยให้พระญาศรีพิพัทเชิญตราพระจันทรมณฑลไปปิด ข้าพเจ้า สมุหพระกลาโหม ให้นายบริบาลนายเวนเชิญตราพระคชสีหไปปิด ข้าพเจ้า เจ้าพระญาพระคลัง ให้หมื่นวิเสศอักษรนายเวนเชิญตราบัวแก้วไปปิด ข้าพเจ้า เจ้าพญายมราช ให้ขุนกลางพุ่มขุนสาลเชิญตราพระยมขี่สิงหไปปิด ครั้นพร้อมแล้ว เอาหนังสือไฃข้อสัญญาอักษรอังกฤษ ๒ ฉบัพความตอ้งกัน ๚ะ

ปิดตรา พระนะรายน์เกษียรสมุท ลงพระนาม กรมหลวงวงษาธิราชสนิด ๕ ดวง
พระจันทรมณฑล ลงนาม สมเดจ์เจ้าพระยาองค์นอ้ย
พระคชสีห ลงนาม เจ้าพระยากระลาโหม
บัวแก้ว ลงนาม เจ้าพระยาพระคลัง
พระยมขี่สิงห ลงนาม เจ้าพระยายมราช
ปิดไว้ที่ท้าย ว่าดว้ยสัญญากะปิตันหันตรีบาระนี แห่ง ๓ แห่ง แล้วปิด
ความไฃข้อสัญญาใหม่ แห่ง
กดหมายเรื่องเกบภาษี แห่ง
พระอุนาโลมที่ต้นบันทัดรอ้ยแดง ฉบัพละ แห่ง ปิดประจำ
พระจอมเกล้าองค์นอ้ยประจำสายผูกหนังสือ ฉบัพละ แห่ง
ครั่งทัง ๒ องค์ ปิดเหมือน ๆ กันทัง ๒ ฉบัพ ๚ะ