หน้า:กฎบัตรสหประชาชาติ.pdf/10

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

คณะมนตรีความมั่นคงจักกําหนดว่า การคุกคามต่อสันติภาพ การละเมิดสันติภาพหรือการกระทําการรุกรานได้มีขึ้นหรือไม่ และจักทําคําแนะนําหรือวินิฉัยว่าจะใช้มาตรการอันใดตามมาตรา ๔๑ และ ๔๒ เพื่อธํารงไว้หรือสถาปนากลับคืนมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

มาตรา ๔๐

เพื่อป่องกันมิให่สถานการณ์ทวีความร้ายแรงยิ่งขึ้น คณะมนตรีความมั่นคงอาจเรียกร้องให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องอนุวัตตามมาตรการชั่วคราวเช่นที่เห็นจําเป็น หรือพึงปรารถนา ก่อนที่จะทําคําแนะนํา หรือวินิจฉัยมาตรการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๙ มาตรการชั่วคราวเช่นว่านี้ จักไม่ทําให้กระทบกระเทือนต่อสิทธิอํานาจเรียกร้องหรือฐานะของคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง คณะมนตรีความมั่นคงจักต้องคํานึงถึงการไม่อนุวัตตามมาตรการชั่วคราวเช่นว่านั้น

มาตรา ๔๑

คณะมนตรีความมั่นคง อาจวินิจฉัยว่าจะต้องใช้มาตรการอันใดอันไม่มีการใช้กําลังอาวุธ เพื่อยังผลให้เกิดแก่คําวินิจฉัยของคณะมนตรี และอาจเรียกร้องให้สมาชิกแห่งสหประชาชาติใช้มาตรการ เช่นว่านั้น มาตรการเหล่านี้อาจรวมถึงการตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการคมนาคมทางรถไฟ ทางทะเล ทางอากาศ ทางไปรษณีย์ ทางโทรเลข ทางวิทยุและวิถีทางคมนาคมอย่างอื่นโดยสิ้นเชิง หรือแต่บางส่วน และการตัดความสัมพันธ์ทางการฑูตด้วย

มาตรา ๔๒

หากคณะมนตรีความมั่นคงพิจารณาเห็นว่า มาตรการตามที่บัญญัติไวาในมาตรา ๔๑ น่าจะไม่เพียงพอ หรือได้พิสูจน์แล้วว่าไม่เพียงพอ คณะมนตรีก็อาจดําเนินการใช้กําลังทางอากาศ ทางทะเล หรือทางพื้นดิน เช่นที่เห็นจําเป็นเพื่อธํารงไว้หรือสถาปนากลับคืนมาซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศ การดําเนินการเช่นว่านี้อาจรวมถึงการแสดงแสนยานุภาพ การปิดล้อม และการปฏิบัติการอย่างอื่น โดยกําลังทางอากาศ ทางทะเล หรือทางพื้นดินของบรรดาสมาชิกสหประชาชาติ

มาตรา ๔๓

๑. เพื่อได้มีส่วนร่วมในการธํารงไว้ซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศ สมาชิกทั้งปวงของสหประชาชาติรับที่จะจัดสรรกําลังอาวุธ ความช่วยเหลือ และความสะดวก รวมทั้งสิทธิในการผ่านดินแดนตามที่จําเป็น เพื่อธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ให้แก่คณะมนตรีความมั่นคงเมื่อคณะมนตรีเรียกร้อง และเป็นไปตามความตกลงพิเศษฉบับเดียวหรือหลายฉบับ

๒. ความตกลงฉบับเดียว หรือหลายฉบับเช่นว่านั้น จักกําหนดจํานวนและประเภทของกําลัง ขั้นแห่งความเตรียมพร้อมและตําบลที่ตั้งโดยทั่วไปของกําลัง และลักษณะของความสะดวกและความช่วยเหลือที่จัดหาไว้ให้

๓. ให้ดําเนินการเจรจาความตกลงฉบับเดียวหรือหลายฉบับนั้น โดยความริเริ่มของคณะมนตรีความมั่นคงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ ความตกลงเหล่านี้ จักได้ลงนามกันระหว่างคณะมนตรีความมั่นคงและสมาชิก หรือระหว่างคณะมนตรีความมั่นคงและกลุ่มสมาชิก และจักต้องได้รับสัตยาบันโดยรัฐที่ลงนามตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของรัฐเหล่านั้น

มาตรา ๔๔

เมื่อคณะมนตรีความมั่นคงได้วินิจฉัยที่จะใช้กําลังแล่ว ก่อนที่จะเรียกร่องให่สมาชิกซึ่งมิได้มีผู้แทนอยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงจัดส่งกําลังทหาร เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันที่ได้รับไว้ตามมาตรา ๔๓ คณะมนตรีจะต้องเชิญสมาชิกนั้นให้เข้าร่วมในการวินิจฉัยของคณะมนตรีความมั่นคง เกี่ยวกับการใช้หน่วยแห่งกําลังทหารของสมาชิกนั้น หากสมาชิกนั้นประสงค์เช่นนั้น