หน้า:กฎบัตรสหประชาชาติ.pdf/18

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ในมาตรา ๘๓ และ ๘๕

มาตรา ๘๐

๑. นอกจากที่จะได้ตกลงไว้ในความตกลงภาวะทรัสตีเป็นรายๆไป ซึ่งทําตามมาตรา ๗๗, ๗๙ และ ๘๑ นําเอาดินแดนแต่ละดินแดนมาอยู่ภายใต้ระบบภาวะทรัสตี และจนกระทั่งความตกลงเช่นว่านั้นได้ลงนามกันแล้ว ไม่มีข้อความใดในหมวดนี้จักแปลความในหรือโดยตัวเองเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดๆ ซึ่งสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของรัฐหรือประชาชนใดๆ หรือแห่งข้อกําหนดในพิธีสารระหว่างประเทศที่มีอยู่ซึ่งสมาชิกสหประชาชาติ อาจเป็นภาคีโดยลําดับ

๒. วรรค ๑ แห่งมาตรานี้จักต้องไม่ตีความไปในทางที่ถือเป็นมูลเหตุสําหรับการหน่วงเหนี่ยวให้ช้าหรือการผลัดเลื่อนการเจรจาและการลงนามความตกลง เพื่อนําดินแดนในอาณัติหรือดินแดนอื่นมาไว้ภายใต้ระบบภาวะทรัสตีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๗

มาตรา ๘๑

ความตกลงภาวะทรัสตี ในแต่ละกรณีจักรวมไว้ซึ่งข้อกําหนดตามที่ดินแดนทรัสตีจะถูกปกครองและ จักกําหนดตัวผู้ทรงอํานาจ ซึ่งจะทําการปกครองดินแดนทรัสตี ผู้ทรงอํานาจเช่นว่านี้ซึ่งแต่นี้ต่อไปจะเรียกว่า ผู้ใช้อํานาจปกครอง อาจเป็นรัฐเดียวหรือมากกว่านั้น หรือองค์การสหประชาชาติเองก็ได้

มาตรา ๘๒

ในความตกลงภาวะทรัสตีรายหนึ่งรายใด อาจมีการกําหนดเขตยุทธศาสตร์เขตหนึ่งหรือหลายเขตซึ่งอาจรวมดินแดนทรัสตีแต่บางส่วน หรือทั้งหมดที่ทําความตกลงบังคับใช้อยู่โดยมิให้เสื่อมเสียแก่ความตกลงพิเศษฉบับใดฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับที่ทําไว้ตามมาตรา ๔๓

มาตรา ๘๓

๑. หน้าที่ทั้งปวงของสหประชาชาติเกี่ยวกับเขตยุทธศาสตร์ รวมทั้งการให้ความเห็นชอบในข้อกําหนดของความตกลงภาวะทรัสตี และของข้อเปลี่ยนแปลงหรือข้อแก้ไขจักกระทําโดยคณะมนตรีความมั่นคง

๒. วัตถุประสงค์มูลฐานที่กล่าวไว้ในมาตรา ๗๖ จักนํามาใช้บังคับได้แก่ประชาชนของเขตยุทธศาสตร์แต่ละเขต

๓. ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของความตกลงภาวะทรัสตี และโดยมิให้เสื่อมเสียแก่ข้อพิจารณาทางความมั่นคงคณะมนตรีความมั่นคงจักถือเอาประโยชน์แหงความช่วยเหลือของคณะมนตรีภาวะทรัสตีเพื่อปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ของสหประชาชาติภายใต้ระบบภาวะทรัสตีเกี่ยวกับเรื่องทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาในเขตยุทธศาสตร์เหล่านั้น

มาตรา ๘๔

เป็นหน้าที่ของผู้ใช้อํานาจปกครองที่จะให้ประกันว่า ดินแดนทรัสตีจักมีสวนในการธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและ ความมั่นคงระหว่างประเทศ เพื่อจุดหมายอันนี้ ผู้ใช้อํานาจปกครองอาจใช้ประโยชน์ของกองทหารอาสาสมัคร ความสะดวก และความช่วยเหลือจากดิน-แดนทรัสตีในการปฏิบัติตามข้อผูกพันต่อคณะมนตรีความมั่นคง ซึ่งผู้ใช้อํานาจปกครองเข้ารับเอาเกี่ยวกับการนี้ตลอดทั้งการป้องกันทางท้องถิ่นและการธํารงไว้ซึ่งกฎหมายและระเบียบภายในดินแดนทรัสตี

มาตรา ๘๕

๑. หน้าที่ของสหประชาชาติเกี่ยวกับความตกลงภาวะทรัสตีสําหรับเขตทั้งปวงที่มิได้กําหนดให้เป็นเขตยุทธศาสตร์ รวมทั้งการให้ความเห็นชอบในข้อกําหนดของความตกลงภาวะทรัสตี และของข้อเปลี่ยนแปลงหรือข้อแก้ไขจักกระทําโดยสมัชชา