หน้า:กฎบัตรสหประชาชาติ.pdf/19

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร

๒. คณะมนตรีภาวะทรัสตีซึ่งดําเนินการภายใต้อํานาจของสมัชชาจักช่วยเหลือสมัชชาในการปฏิบัติตามหน้าที่เหล่านี้

หมวดที่ ๑๓
คณะมนตรีภาวะทรัสตี
องค์ประกอบ
มาตรา ๘๖

๑. คณะมนตรีภาวะทรัสตี จักประกอบด้วยสมาชิกของสหประชาชาติดังต่อไปนี้

ก. สมาชิกที่ปกครองดินแดนทรัสตี

ข. สมาชิกที่ได้ระบุนามไว้ในมาตรา ๒๓ ซึ่งมิได้ปกครองดินแดนทรัสตี และ

ค. สมาชิกอื่นๆ ซึ่งสมัชชาไดเลือกตั้งขึ้น มีกําหนดเวลา ๓ ปีเท่าจํานวนที่จําเป็น เพื่อให้ประกันว่าจํานวนรวมของสมาชิกแหงคณะมนตรีภาวะทรัสตีจะแบ่งออกได้เท่ากันกับระหว่างสมาชิกของสหประชาชาติที่ปกครองดินแดนทรัสตีและที่ไม่ได้ปกครอง

๒. สมาชิกแต่ละประเทศของคณะมนตรีภาวะทรัสตี จักกําหนดบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นพิเศษเฉพาะคนหนึ่งเป็นผู้แทนในคณะมนตรี

หน้าที่และอํานาจ
มาตรา ๘๗

ในการปฏิบัติตามหน้าที่ สมัชชาและคณะมนตรีภาวะทรัสตี ภายใต้อํานาจของสมัชชาอาจจะ

ก. พิจารณารายงานซึ่งผู้ใช อํานาจปกครองเสนอมา

ข. รับคําร้องทุกข์ และตรวจสอบคําร้องเหล่านั้น โดยปรึกษาหารือกับผู้ใช้อํานาจปกครอง

ค. จัดให้มีการเยี่ยมเยียนเป็นครั้งคราวแก่ดินแดนทรัสตีโดยลําดับตามกําหนดเวลาที่จะได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อํานาจปกครอง และ

ง. ดําเนินการเหล่านี้และอื่นๆ โดยสอดคล้องกับข้อกําหนดแห่งความตกลงภาวะทรัสตี

มาตรา ๘๘

คณะมนตรีภาวะทรัสตี จักวางรูปข้อถามเกี่ยวกับความรุดหน้าในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาของประชาชนผู้อาศัยในแต่ละดินแดนทรัสตี และผู้ใช้อํานาจปกครองสําหรับแตละดินแดนทรัสตีภายในขอบอํานาจของสมัชชา จักทํารายงานประจําปีเสนอต่อสมัชชา โดยอาศัยมูลฐานแห่งข้อถามเช่นว่านั้น

การลงคะแนนเสียง
มาตรา ๘๙

๑. สมาชิกแต่ละประเทศของคณะมนตรีภาวะทรัสตีจักมีคะแนนเสียง ๑ คะแนน

๒. คําวินิจฉัยของคณะมนตรีภาวะทรัสตีจักกระทําโดยเสียงข้างมากของสมาชิกที่ประชุมและลงคะแนนเสียง

วิธีดําเนินการประชุม
มาตรา ๙๐

๑. คณะมนตรีภาวะทรัสตี จักรับเอาข้อบังคับระเบียบการ-ประชุมของตนเองรวมทั้งวิธีคัดเลือกประธานของตนด้วย