หน้า:กฎบัตรสหประชาชาติ.pdf/5

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร

๑. ในขณะที่คณะมนตรีความมั่นคงกําลังปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรณีพิพาท หรือสถานการณ์ใดๆ อันได้รับมอบหมายตามกฎบัตรฉบับปัจจุบันอยู่นั้น สมัชชาจะไม่ทําคําแนะนําใดๆ เกี่ยวกับกรณีพิพาทหรือสถานการณ์นั้น นอกจากคณะมนตรีความมั่นคงจะร้องขอ

๒. โดยความยินยอมของคณะมนตรีความมั่นคง เลขาธิการจักต้องแจ้งให้สมัชชาทราบทุกสมัยระชุมถึงเรื่องราวใดๆ เกี่ยวกับการธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงกําลังดําเนินการอยู่และโดยทํานองเดียวกัน จักต้องแจ้งสมัชชาหรือสมาชิกของสหประชาชาติในกรณีที่สมัชชามิได้อยู่ในสมัยประชุมทราบในทันทีที่คณะมนตรีความมั่นคงหยุดดําเนินการกับเรื่องเช่นว่านั้น

มาตรา ๑๓

๑. ให้สมัชชาริเริ่มการศึกษาและทําคําแนะนํา เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะ

ก. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในด้านการเมือง และสนับสนุนพัฒนาการก้าวหน้าองกฎหมายระหว่างประเทศ และการจัดทําประมวลกฎหมายนี้

ข. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและอนามัยและช่วยเหลือให้ประจักษ์ผลในสิทธิมนุษยชน และอิสรภาพอันเป็นหลักมูลสําหรับทุกคนโดยปราศจากความแตกต่างในทางเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา

๒. ความรับผิดชอบ หน้าที่ และอํานาจต่อไปของสมัชชา เกี่ยวกับเรื่องที่ระบุไว้ในวรรค ๑ ข้อ ข. ข้างต้นได้มีกําหนดไว้ในหมวดที่ ๙ และ ๑๐

มาตรา ๑๔

ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา ๑๒ สมัชชาอาจแนะนํามาตรการเพื่อการปรับปรุงโดยสันติแห่งสถานการณ์ใดๆ ซึ่งเห็นว่าจะเสื่อมเสียแก่สวัสดิการทั่วๆไป หรือสัมพันธไมตรีระหว่างนานาชาติ รวมทั้งสถานการณ์ซึ่งเป็นผลมาจาการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎบัตรฉบับปัจจุบัน อันได้กําหนดความมุ่งหมายและหลักการของสหประชาชาติไว้ ทั้งนี้โดยมิพึงต้องคํานึงถึงแหล่งกําเนิด

มาตรา ๑๕

๑. สมัชชาจักรับและพิจารณารายงานประจําปี และรายงานพิเศษจากคณะมนตรีความมั่นคงรายงานเหล่านี้จักรวมเรื่องราวของมาตรการทั้งหลายที่คณะมนตรีความมั่นคงได้วินิจฉัยหรือดําเนินการไปเพื่อธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

๒. สมัชชาจักรับและพิจารณารายงานจากองค์กรอื่นๆ ของสหประชาชาติ

มาตรา ๑๖

สมัชชาจักปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบภาวะทรัสตีระหว่างประเทศที่ได้รับมอบหมายตามความในหมวดที่ ๑๒ และ ๑๓ รวมทั้งการให้ความเห็นชอบแก่ความตกลงภาวะทรัสตีสําหรับดินแดนที่มิได้กําหนดไว้เป็นเขตยุทธศาสตร์

มาตรา ๑๗

๑. สมัชชาจักพิจารณาและให้ความเห็นชอบแก่งบประมาณขององค์การ

๒. สมาชิกเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายขององค์การตามส่วนที่สมัชชาจะได้กําหนดแบ่งปันให้