หน้า:การตรวจชำระและร่าง ปกม ในกรุงสยาม - ยธ - ๒๔๗๒.pdf/24

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๒

ทั้งไทยและชาวต่างประเทศ กรรมการได้ประชุมปรึกษากันแทบทุกวันเพื่อตรวจชำระประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ต่อไป เมื่อตรวจชำระเสรจ็แล้ว จึ่งนำขึ้นเสนอกรรมการตรวจแก้ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต เป็นประธาน เมื่อได้ตรวจแก้โดยวิธีเดียวกับบรรพ ๑ และ ๒ ดั่งกล่าวมาข้างต้นจนเป็นผลสำเร็จแล้ว จึ่งได้นำความขึ้นกราบบังคม ทูลพระกรุณา แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกประกาศบรรพ ๓ แต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๗

ในปลาย พ.ศ. ๒๔๖๗ การงานในกรมร่างกฎหมายได้ทวีขึ้นเป็นอันมาก และการชำระ


  พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ฯ (วงษ์ ลัดพลี) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๒) เคยเป็นเลขานุการมาก่อน (พ.ศ. ๒๔๖๗–๒๔๖๙)
  พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์) เป็นเลขานุการตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๖๔
  กรรมการชาวต่างประเทศ มองซิเออร์ อาร์. กียอง (ในตำแหน่งที่ปรึกษาในการร่างกฎหมาย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๖)
  มองซิเออร์ ชาลส์ เลเว็ก
  มองซิเออร์ เรมี เดอ ปลังเตอโรส
  มองซิเออร์ อาร์. กาโซ