หน้า:การตรวจชำระและร่าง ปกม ในกรุงสยาม - ยธ - ๒๔๗๒.pdf/25

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๓

ประมวลกฎหมายแพ่งก็กำลังดำเนิรอยู่โดยเร่งรัดที่จะให้สำเร็จโดยเร็ว จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระยาจินดาภิรมย์ฯ กรรมการศาลฎีกามาประจำทางกรมร่างกฎหมาย[1] แต่คงให้เป็นกรรมการศาลฎีกาอยู่ตามเดิม เมื่อมีคดีจะต้องปรึกษาหารือ ก็ให้ไปประชุมปรึกษาความฎีกาเปนครั้งคราว อนึ่ง เนื่องจากที่ได้ออกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑–๒ และ ๓ แล้ว มีความเห็นแนะนำมากหลายเพื่อให้ประมวลกฎหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเมื่อได้พิจารณา โดยถ่องแท้แล้ว เห็นเป็นการสมควรตรวจชำระใหม่ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมร่างกฎหมายตรวจชำระแก้ไขใหม่ การแก้ไขทางกรมร่างกฎหมายในตอนหลังนี้ อยู่ในความเป็นประธานของพระยาจินดาภรมย์ฯ เมื่อได้ทำสำเร็จแล้ว จึ่งเสนอต่อกรรมการตรวจแก่เพื่อ


  1. เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗ จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้รั้งตำแหน่งอธิบดีศาลฎีกา และให้เป็นอุปนายกกรรมการกรมร่างกฎหมายอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย