หน้า:การปกครองลาวและเขมรของฝรั่งเศส - มท - ๒๔๘๓.pdf/67

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ปัจฉิมภาค
เปรียบเทียบการปกครองอินโดจีน
ฝรั่งเศสกับไทย

ก. ไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศส

๑. ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ส่วนอินโดจีนเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ไม่มีรัฐธรรมนูญ และปกครองตามแบบอัตตาธิปไตย (Autonomy)

๒. อำนาจอธิปไตยในประเทศไทยมาจากปวงชนชาวไทย อำนาจอธิปไตยในอินโดจีนฝรั่งเศสเป็นของสาธารณรัฐฝรั่งเศส

๓. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกัน อินโดจีนฝรั่งเศสเป็นสหภาพแห่งอาณานิคม ซึ่งคนพื้นเมืองแต่ละแคว้นต้องจำรวมอยู่ในสหภาพเดียวกันเพราะอำนาจของฝรั่งเศสผู้อยู่เหนือ

๔. ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ชาวไทยเป็นประมุข อินโดจีนฝรั่งเศสมีผู้สำเร็จราชการชาวฝรั่งเศสเป็นประมุข

๕. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ผู้สำเร็จราชการอินโดจีนเป็นชาวฝรั่งเศส และนับถือคริสตสาสนา ซึ่งมิใช่เป็นสาสนาเดิมของประชาชนในอินโดจีน

๖. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นจอมทัพไทย ในอินโดจีน ผู้สำเร็จราชการชาวฝรั่งเศสเป็นจอมทัพ