หน้า:การปกครองลาวและเขมรของฝรั่งเศส - มท - ๒๔๘๓.pdf/68

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๖๖

๗. ในประเทศไทย พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ในอินโดจีน ผู้สำเร็จราชการใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยพลการหรือโดยคำสั่งของรัฐบาลฝรั่งเศส

๘. ในประเทศไทย พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี ในอินโดจีน ผู้สำเร็จราชการใช้อำนาจบริหารทางคณะบริหารรัฐการชาวฝรั่งเศส

๙. ในประเทศไทย พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจตุลาการทางศาลที่ได้ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ในอินโดจีน ผู้สำเร็จราชการซึ่งเป็นประมุขของประเทศทำหน้าที่คล้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในประเทศฝรั่งเศส

๑๐. ในประเทศไทย รัฐธรรมนูญให้เสรีภาพบริบูรณ์ภายในบังคับแห่งบทกฎหมาย ในการถือสาสนา ในร่างกาย เคหสถาน การพูด การเขียน การโฆษณา การศึกษาอบรม การประชุมโดยเปิดเผย การตั้งสมาคม การอาชีพ ในอินโดจีนฝรั่งเศส ไม่มีการประกาศเสรีภาพเช่นนี้ในกฎหมายใด ๆ

๑๑. ประเทศไทยมีสภาผู้แทนราษฎรซึ่งราษฎรชาวไทยเป็นผู้เลือกตั้งขึ้นมา อินโดจีนฝรั่งเศสไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและไม่มีสภานิติบัญญัติใด ๆ

๑๒. ประเทศไทยมีคณะรัฐมนตรีชาวไทย อินโดจีนมีคณะบริหารรัฐการเป็นชาวฝรั่งเศส