ข้ามไปเนื้อหา

หน้า:ข้อบังคับ อสส (๒๕๖๐-๑๑-๑๐).pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒๐ ก

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

ข้อเมื่อตรวจสอบหาทรัพย์สินของผู้ต้องโทษปรับแล้ว ให้สำนักงานอัยการที่รับผิดชอบการบังคับคดีจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบหาทรัพย์สินของผู้ต้องโทษปรับตามแบบพิมพ์ที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด และให้สำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด บันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีโดยไม่ชักช้า

ระบบฐานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง หมายถึง การรวบรวมให้ปรากฏถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ต้องโทษปรับอันจะนำไปสู่การบังคับคดี รวมถึงสถานะ อาชีพ และแหล่งรายได้ของผู้ต้องโทษปรับ ตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการสอบสวน หรือเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีเพื่อการบังคับคดี

ข้อเมื่อตรวจสอบพบว่า มีทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของผู้ต้องโทษปรับที่สามารถยึดหรืออายัดมาใช้ค่าปรับได้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี

การตรวจสอบหาทรัพย์สิน ให้ดำเนินการไปจนกว่ามีเหตุที่ไม่สามารถยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องเพื่อใช้ค่าปรับได้อีก

ข้อ๑๐แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี้ให้เป็นไปตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด

ข้อ๑๑กรณีที่ข้อบังคับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ ให้นำระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีมาใช้โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

ข้อ๑๒อัยการสูงสุดมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

ข้อ๑๓อัยการสูงสุดเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

บรรดาระเบียบ หลักปฏิบัติราชการ และคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

  • ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
  • เข็มชัย ชุติวงศ์
  • อัยการสูงสุด