หน้า:คำนมัสการคุณานุคุณ - ๒๔๖๘.pdf/10

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
 อีกธรรมต้นทางคระไล นามขนานขานไข
ปฏิบัติปริยัติเปนสอง
 คือทางดำเนินดุจคลอง ให้ล่วงลุปอง
ยังโลกอุดรโดยตรง
 ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจำนง
ด้วยจิตต์และกายวาจา ฯ
"ธมฺมํ นมสฺสามิ"

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย) รจนา
"สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสํโฆ"
๑๖
 สงฆ์ใดสาวกศาสดา รับปฏิบัติมา
แต่องค์สมเด็จภควันต์
 เห็นแจ้งจัตุสัจเสร็จบรร ลุทางที่อัน
ระงับและดับทุกข์ภัย
 โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญาผ่องใส
สอาดและปราศมัวหมอง