หน้า:คำวินิจฉัยศาล รธน ๒๕๖๓-๓๐ (ประกาศ).pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๑๐๑ ก

๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
หน้า ๔๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่อง ผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ด้วยศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ ๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ว่า ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙/๒๕๕๗ เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๑/๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัวเป็นความผิด ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนโทษทางอาญา ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และเฉพาะประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙/๒๕๕๗ เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ด้วย

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

  • ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
  • เชาวนะ ไตรมาศ
  • เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ