หน้า:คำสั่งของนายกรัฐมนตรี (๒๕๐๒-๐๗-๐๖).pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๑๔๘

แทนคอมมิวนิสต์อยู่ในประเทศไทย รับหน้าที่สำคัญถึงกับมีเครื่องมือพรักพร้อม ซึ่งทางคอมมิวนิสต์จัดให้มีตำแหน่งหน้าที่อยู่ในคณะบัญชาการคอมมิวนิสต์ ดำเนินการตามคำสั่งขององค์การคอมมิวนิสต์ในต่างประเทศ กระทำการร้ายเพื่อบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักรและราชบัลลังก์ คุกคามความสงบภายในประเทศไทย พฤติการณ์ทุกอย่างแสดงว่า เป็นการขายชาติ ซึ่งถ้าจับไม่ได้และปล่อยไว้เนิ่นนานไป อาจมีผลถึงกับเอาอำนาจภายนอกเข้ามาแทรกแซงภายในประเทศไทยได้

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร และโดยมติของคณะรัฐมนตรี จึงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดการประหารชีวิตนายศุภชัย ศรีสติ โดยเร็วที่สุด เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของราชอาณาจักรและราชบัลลังก์ และเพื่อให้เป็นตัวอย่างป้องกันการกระทำที่จะเป็นภัยร้ายแรงแก่ประเทศชาติในภายหน้า

การประหารชีวิตครั้งนี้ให้ทำในบริเวณเรือนจำบางขวาง และให้กระทำอย่างไม่เปิดเผย เมื่อได้ปฏิบัติแล้วในวันใดเวลาใด ให้รีบแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ.

  • สั่ง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๐๒
  • (ลงนาม) จอมพล ส. ธนะรัชต์
  • นายกรัฐมนตรี

 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 (ที่ประชุมรับทราบ)

 ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ: ระเบียบวาระที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้

ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการธิการการปกครองพิจารณาเสร็จแล้ว


(สำเนา)
ที่ ๗๕๒/๒๕๐๒
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
๒ กรกฎาคม ๒๕๐๒
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ....
กราบเรียน ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ